Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

401. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Športni in mladinski center Piran, stran 867.

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Športni in mladinski center Piran,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 24. januarja 2012.
Št. 02200-1/2005
Piran, dne 1. februarja 2012
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic Koper, št. 46/07 – UPB) je Občinski svet Občine Piran na 9. redni seji dne 24. 1. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Športni in mladinski center Piran
1. člen
S tem odlokom se določijo spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Športni in mladinski center Piran (Uradne objave Primorskih novic Koper št. 20/05, 17/09 in 16/10).
2. člen
V 9. členu Odloka o ustanovitvi Športnega in mladinskega centra Piran se prvi odstavek spremeni, tako, da se po novem glasi:
»Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– najmanj izobrazba pridobljena po študijskem programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma enakovredna izobrazba;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih;
– višja raven znanja slovenskega in italijanskega jezika ter najmanj osnovna raven znanja angleškega jezika;
– vodstvene in organizacijske sposobnosti.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02200-1/2005
Piran, dne 24. januarja 2012
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 72/93, n. 6/94 – sentenza della C.C., 45/94 – sentenza della C.C., 57/94 e 14/95) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – testo unico (Bollettino Ufficiale, n. 46/2007)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
di modifica ed integrazione al Decreto sulla costituzione dell’Ente pubblico Centro sportivo e giovanile di Pirano,
approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Pirano nella seduta del 24 gennaio 2012.
N. 02200-1/2005
Pirano, 1 febbraio 2012
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
Visto l’art. 3 della Legge sugli enti (Gazzetta Ufficiale RS, No. 12/91 e 8 / 96), l'art. 23 della Legge sullo sport (Gazzetta Ufficiale RS, No. 22/98) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice di Capodistria, No. 46/07 – testo unico), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 9ª seduta ordinaria il giorno 24 gennaio 2012 approva il seguente
D E C R E T O
di modifica ed integrazione al Decreto sulla costituzione dell’Ente pubblico Centro sportivo e giovanile di Pirano
Art. 1
Il presente decreto stabilisce le modifiche ed integrazioni al Decreto sulla costituzione dell’Ente pubblico Centro sportivo e giovanile di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice di Capodistria, No. 20/05, 17/09 e 16/10).
Art. 2
Il primo comma dell’art. 9 del Decreto sulla costituzione dell’Ente pubblico Centro sportivo e giovanile di Pirano è modificato e recita, come segue:
»Può essere nominato direttore il candidato che, oltre alle condizioni generali, è in possesso dei seguenti requisiti:
– titolo di studio non inferiore alla laurea di primo livello, in conformità alla legge di disciplina dell'istruzione universitaria, o di un titolo equipollente;
– almeno cinque anni di esperienza lavorativa in posizioni professionali manageriali;
– conoscenza delle lingue slovena e italiana a livello elevato e conoscenza della lingua inglese a livello elementare;
– capacità manageriali e organizzative.«
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 02200-1/2005
Pirano, 24 gennaio 2012
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost