Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

390. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2012, stran 842.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08 in 79/09 in 51/10), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 13. redni seji dne 6. 2. 2012 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Brežice za leto 2012
l. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Brežice za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV OBČINE   |       |
|    |BREŽICE ZA LETO 2012           |    v EUR|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov        |  PLAN 2012|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |  25.968.124|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  21.869.940|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    |  17.218.080|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|700  |Davki na dohodek in dobiček       |  14.807.330|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|703  |Davki na premoženje           |  1.378.750|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|704  |Domači davki na blago in storitve    |  1.032.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|706  |Drugi davki               |      –|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |  4.651.860|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|710  |Udeležba na dobičku od premoženja    |  1.549.070|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|711  |Takse in pristojbine           |   169.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|712  |Globe in druge denarne kazni       |    40.500|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|713  |Prihodki od prodaje blaga in storitev  |   220.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|714  |Drugi nedavčni prihodki         |  2.673.290|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |   540.983|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|720  |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |      –|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|721  |Prihodki od prodaje zalog        |      –|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|722  |Prihodki od prodaje zemljišč in nemat.  |   540.983|
|    |prem.                  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |      –|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|730  |Prejete donacije iz domačih virov    |      –|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|731  |Prejete donacije iz tujine        |      –|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |  3.557.201|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|740  |Transferni prih. iz dr. javnofinan.   |  3.557.201|
|    |institucij                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|741  |Prejeta sredstva iz drž. pror. iz EU   |      –|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |  27.464.370|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   |  7.974.206|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|400  |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH    |  1.308.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|401  |PRISPEVKI DELODAJ. ZA SOCIAL. VARNOST  |   195.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|402  |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE       |  5.907.207|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|403  |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI         |   153.999|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|409  |REZERVE                 |   410.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERJI (410+411+412+413)   |  9.578.366|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|410  |SUBVENCIJE                |   650.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|411  |TRANSFERI POSAMEZ. IN GOSPODINJSTVOM   |  4.724.150|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|412  |TRANSFERI NEPROF. ORGAN. IN USTANOVAM  |  1.117.261|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|413  |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI      |  3.086.955|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|414  |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO        |      –|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  9.159.498|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|420  |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV    |  9.159.498|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   752.300|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|430  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |      –|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|431  |INV. TRAN. PRAV. IN FIZIČ. OSEBAM, KI  |   664.000|
|    |NISO PU                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|432  |INVES. TRANSFERI PU           |    88.300|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (PRESEŽEK) |  –1.496.246|
|    |(I-II)                  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|B   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |      –|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |       |
|    |(750+751+752)              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      –|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|750  |Prejeta vračila danih posojil      |      –|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|751  |Prodaja kapitalskih deležev       |      –|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|752  |Kupnine iz naslova privatizacije     |      –|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |    5.354|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)      |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. DELEŽEV |    5.354|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|440  |Dana posojila              |    5.354|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|441  |Povečanje kapitalskih deležev      |      –|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|442  |Poraba sredstev kupnin iz naslova    |      –|
|    |privatizacije              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |    –5.354|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V)  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|C   |RAČUN FINANCIRANJA            |      –|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)       |  1.300.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |  1.300.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|500  |Domače zadolževanje           |  1.300.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)     |   750.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |   750.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|550  |Odplačila domačega dolga         |   750.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH |   –951.600|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)     |   550.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)    |  1.496.246|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN  |   951.600|
|    |31. 12. PRETEKLEGA LETA         |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte.
(4) Sestavni deli proračuna so:
Načrt razvojnih programov kot obvezni sestavni del proračuna.
Kadrovski načrt kot priloga k proračunu.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem kot samostojni dokument.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah tudi prihodki: ožjih delov lokalnih skupnosti, požarne takse, prihodki takse za obremenjevanje vode, prihodki takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki iz naslova komunalnega prispevka in prihodki iz naslova turistične takse ter koncesijske dajatve od iger na srečo.
4. člen
(1) Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 10.000 €. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo v skladu z drugo točko 49. člena Zakona o javnih financah.
(2) O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 20.864 € odloča župan, o uporabi polletno obvešča občinski svet.
(3) O uporabi sredstev nad višino, opredeljeno v drugem odstavku tega člena, odloča občinski svet s posebnim odlokom.
5. člen
(1) V proračunu občine se za leto 2012 zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 400.000 €.
(2) Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
(3) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
(4) Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
6. člen
(1) Med odhodki proračuna se zagotovijo sredstva za:
1. občinska praznovanja in prireditve,
2. reprezentanco,
3. pokroviteljstva,
4. promocijo občine,
5. nagrade in priznanja,
6. sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij in
7. sredstva za izredne pomoči.
(2) Transferi posameznim upravičencem se delijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Občine Brežice. S sredstvi iz druge točke prejšnjega odstavka razpolaga župan.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko župan za nenapovedane namene iz prve, tretje, četrte in pete točke prvega odstavka tega člena samostojno, vendar na podlagi objektivnih kriterijev odloča o dodelitvi sredstev subvencij, transferov in drugih oblik sofinanciranj iz občinskega proračuna. Skupen obseg teh sredstev letno ne sme preseči 30 %.
7. člen
(1) Neposredni uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki jih opredelijo v svojem letnem finančnem načrtu, izkazanem v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
(2) Sredstva občinskega proračuna se prioritetno uporabijo za namene sofinanciranja projektov, ki bodo v skladu z zakonom odobreni na državni oziroma regijski ravni in za katere bo pogojeno sofinanciranje iz občinskega proračuna.
8. člen
(1) Neposredni uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim bila odobrena s proračunom ter so dolžni tekoče spremljati uresničevanje porabe sredstev glede na finančni načrt.
(2) Investicije, planirane po krajevnih skupnostih, vodi občina. Župan lahko s pooblastilom, ki ga izda na vlogo krajevne skupnosti in predlog strokovnih služb, prenese vodenje investicije na KS.
(3) Izvedba investicij in investicijsko vzdrževalnih del na infrastrukturi v Občini Brežice je mogoča po pridobitvi lastništva v korist občine v primeru gradnje prometne infrastrukture in pridobiti pravice graditi za ostalo komunalno infrastrukturo.
(4) V skladu s sklepom občinskega sveta o prevzemu poroštva za Sadjarsko zadrugo Posavja od Sklada za regionalni razvoj, se v okviru sredstev za kmetijstvo rezervirajo sredstva za zagotavljanje poroštvenih obveznosti občine.
9. člen
Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni predložiti županu zaključni račun in letno poročilo o realizaciji svojega finančnega načrta za preteklo leto do 28. februarja tekočega leta.
10. člen
Posredni uporabniki občinskega proračuna, ki se v pretežnem delu financirajo iz proračunskih sredstev, so dolžni svoje finančne načrte sprejeti in jih uskladiti s sprejetim proračunom v roku 30 dni po sprejetju občinskega proračuna.
11. člen
Občinska uprava izvaja pri proračunskih uporabnikih proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno uporabo proračunskih sredstev. Na zahtevo župana, nadzornega odbora in občinske uprave so uporabniki proračuna dolžni predložiti podatke za analizo porabe sredstev. Če uporabniki proračuna ne ravnajo v skladu z določili odloka jim lahko župan deloma ali začasno ustavi financiranje.
12. člen
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev, investicijska in vzdrževalna dela v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju, za kar je odgovoren vodja oddelka, ki blago, sredstva in investicijska oziroma vzdrževalna dela naroča.
13. člen
(1) Župan z odredbo odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami zajetimi v posebnem delu proračuna in sicer do vrednosti postavke 100.000 € v višini do 20.000 €, za vrednost postavke nad 100.000 € pa v višini do 20 % vrednosti le-te.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko neposredni uporabnik samostojno prerazporedi proračunska sredstva med posameznimi konti v okviru proračunske postavke.
(3) Župan o izvršenih prerazporeditvah iz prvega odstavka tega člena polletno poroča občinskemu svetu.
14. člen
(1) Župan je pooblaščen, da v primeru pridobitve dodatnih namenskih sredstev za posamezni investicijski projekt, uskladi načrt razvojnih programov.
(2) Župan je pooblaščen za spremembo vrednosti projektov v načrtu razvojnih programov ob upoštevanju določil 13. člena tega odloka.
15. člen
(1) Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, ki ne izvira iz obveznih dajatev največ do skupne višine 2.086 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi ne unovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatev ni mogoče izterjati.
(2) Pravnim osebam oziroma samostojnim podjetnikom lahko župan odpiše dolg, ko so izčrpane vse zakonske možnosti izterjave v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07).
16. člen
Neposredni uporabnik lahko s pogodbami prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih le, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta in če je investicija planirana v načrtu razvojnih programov, največ v višini do 30 % vrednosti investicijskih odhodkov in transferov v planu tekočega proračunskega leta.
17. člen
(1) Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe proračunskih sredstev odgovarja župan.
(2) Za nadziranje izvajanja pogodbe o upravljanju stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Brežice, sklenjene med Občino Brežice in Komunalnim stanovanjskim podjetjem d.d. Brežice, je odgovorna strokovna služba Oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve.
(3) Za nadziranje pobiranja občinskih taks, izvajanje koncesijske pogodbe za izgradnjo, upravljanje in distribucijo zemeljskega plina na območju Občine Brežice ter turistične takse je odgovorna strokovna služba Oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve.
(4) Za nadziranje pobiranja nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč in komunalnega prispevka je odgovorna strokovna služba Oddelka za prostorsko načrtovanje in razvoj.
18. člen
(1) Predlagatelji finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna občine in spremljanje porabe so:
1. Župan za: nagrade in priznanja, praznovanja, pokroviteljstva, sofinanciranje programov veteranskih organizacij, izredne pomoči ob nepredvidenih dogodkih, promocija, dotacija za Fašjek Dobova, Motokros Prilipe, poletne prireditve izven mesta Brežice, najem drsališča v Termah Čatež, snemanje sej občinskega sveta in ostalih dogodkov v občini, reprezentanca, zlate poroke in drugi jubileji, stalna proračunska rezerva, splošna proračunska rezervacija, obveščanje javnosti, letalski center, pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč, požarna taksa, občinska gasilska zveza, sofinanciranje gasilske lestve.
2. Oddelek za splošne in pravne zadeve za: sredstva za politične stranke, delovanje občinskega sveta in nadzornega odbora, delo občinske uprave – plače in načrt delovnih mest, delovanje krajevnih skupnosti, materialne stroške, vzdrževanje občinske stavbe in nakup opreme za občinsko upravo, vzdrževanje in nabavo računalniške opreme ter odškodnine po sodnih postopkih.
3. Oddelek za družbene dejavnosti za: izobraževanje, otroško varstvo, kulturo, šport, raziskovanje, zdravstvo, delo z mladimi, grobišča NOB, socialno varstvo ter upravljanje z občinskim premoženjem s področja družbenih dejavnosti.
4. Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve za: upravljanje z občinskim premoženjem s področja infrastrukture, stanovanj in poslovnih prostorov, kmetijstvo, podjetništvo in turizem, varstvo okolja in varstvo naravne dediščine, stanovanjsko dejavnost, gospodarske javne službe, skupni prekrškovni organ, sredstva za vzdrževanje lokalnih poti in urejanje krajev ter interventna sredstva krajevnih skupnosti.
5. Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj za: postopke prostorskega načrtovanja in urejanja prostora, občinske investicije za katere je zadolžen oddelek, spremljanje državnih investicij na območju občine, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, komunalni prispevek, razpolaganje in gospodarjenje z občinskim premoženjem.
(2) Vsak oddelek za svoje področje pripravi načrt razvojnih programov.
19. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računu Občine Brežice upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje, ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
20. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev, kar se mora izvesti s sprejemom rebalansa proračuna.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
21. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolga v računu financiranja se Občina Brežice za proračun leta 2012 lahko zadolži do višine 1.300.000,00 €.
22. člen
Občina Brežice bo izdala poroštvo v višini 300.000 € za zadolžitev Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o. za nabavo osnovnih sredstev za izvajanje gospodarskih javnih služb.
23. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se občina lahko kratkoročno zadolži. O najetju kratkoročnega posojila odloča župan, o čemer obvesti občinski svet.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Financiranje Občine Brežice v letu 2012 se bo do sprejetja tega odloka vršilo po sklepu župana, oziroma občinskega sveta o začasnem financiranju javne porabe v Občini Brežice za leto 2012.
25. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi k Odloku o proračunu Občine Brežice za leto 2012 pa se objavita na spletni strani Občine Brežice.
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-11/2010
Brežice, dne 7. februarja 2012
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti