Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

Št. 610-0010/2012 Ob-1389/12 , Stran 271
Št. 610-0010/2012 Ob-1389/12
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06, 50/07) in Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 119/07), Občina Sevnica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica v letu 2012
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. 2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov in projektov: – neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo, – prostovoljno mladinsko delo, – informiranje in svetovanje za mlade, – participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice, – mednarodno mladinsko delo, – mobilnost mladih, – raziskovalno delo mladih. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – njihova vloga se nanaša na področja mladinskega dela iz razpisne dokumentacije, pri čemer se štejejo za nosilce ali uporabnike mladinskega dela predvsem mladi v starosti od 15. do 29. leta; – so registrirani v RS kot pravna oseba, ki je praviloma nevladna, neprofitna in opravlja registrirane dejavnosti, namenjene predvsem za otroke in mladino v skladu s tem pravilnikom; – so nosilci dejavnosti, ki v praksi (aktivno delujejo) obstajajo vsaj 6 mesecev oziroma pridobijo dovoljenje za pravico do sofinanciranja od Urada za mladino in imajo sedež v Občini Sevnica; – da zagotovijo ustrezne prostorske pogoje in priskrbijo tehnične, materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programov oziroma dejavnosti, ki jih opravljajo v skladu z veljavno zakonodajo; – da uveljavljajo pluralno programsko zasnovo, ki se odraža v letnem programu dela z več različnimi dejavnostmi oziroma programi; – da uveljavljajo takšno notranjo organizacijsko shemo, ki omogoča demokratično obravnavo in koordinacijo izvedbe planiranega programa; – dejavnosti se morajo opravljati na območju Občine Sevnica ali območju več lokalnih skupnosti (z namenom teritorialnega ali programskega povezovanja); – da organizacije (razen pravnih oseb iz naslednje alineje te točke) za izvajanje programa zagotavljajo najmanj 10 % delež sofinanciranja iz drugih virov in imajo jasno izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni: prihodki in odhodki izvajanja dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov in pričakovano financiranje na podlagi tega razpisa. Prihodki vlagatelja morajo biti enaki odhodkom; – da pravne osebe, ustanovljene po Zakonu o skupnosti študentov in druge pravne osebe, ki se financirajo iz naslova koncesijskih dajatev na študentsko delo, za izvajanje programa zagotavljajo najmanj 50 % delež sofinanciranja iz drugih virov in imajo jasno izdelano finančno konstrukcijo. Na razpis se lahko prijavijo: – društva, klubi in njihove zveze, – druge nevladne organizacije. Občinska resorna zveza mladinskih društev in organizacij se lahko prijavi le kot izvajalec projekta/programa, pri čemer mora predložiti sklep pristojnega organa zveze o odobritvi izvedbe projekta/programa. Izvajalci morajo biti registrirani na območju Občine Sevnica. Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika, niso namenjena sofinanciranju programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne programe (zakonska ali pogodbena obveznost). 4. Višina razpoložljivih sredstev za leto 2012 znaša 13.592,00 EUR. 5. Osnovna merila za izbor Za vrednotenje vlog za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade bodo upoštevana naslednja merila in kriteriji: preglednost, število aktivnih vključenih članov v mladinskih programih in projektih ali programih za mlade, delež lastnih sredstev za izvedbo mladinskih programov in/ali projektov, ekonomičnost, prednostna področja, inovativnost, dostopnost, kontinuiranost, tradicionalnost, meddruštveno povezovanje, mreženje in partnerstva, krepitev prednostnih vrednot, vključenost v občinsko resorno zvezo ali mladinski svet. Podrobnejše ocenjevanje vlog po navedenih merilih in kriterijih je določeno s Pravilnikom za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 119/07), ki ga bodo prijavitelji prejeli kot sestavni del razpisne dokumentacije. Programi izvajalcev, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katerega koli drugega javnega razpisa Občine Sevnica, ne morejo biti predmet sofinanciranja po merilih tega pravilnika. 6. Posredovanje potrebne dokumentacije: – izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije, – s podpisom potrjen vzorec pogodbe, – kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji. Prijave na razpis morajo biti popolne. 7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2012. 8. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 12. 3. 2012, na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke, oddane po pošti, morajo biti oddane obvezno s priporočeno pošto, najpozneje do 12. 3. 2012 (datum poštnega žiga na dan 12. 3. 2012). Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo obravnavane. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter programov za mlade v letu 2012«. Na kuverti mora biti obvezno naveden naslov prijavitelja. Vloge, ki ne bodo opremljene v skladu s temi navodili, bodo s sklepom zavržene. 9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Sevnica, bo z odpiranjem začela 14. 3. 2012, v prostorih Občine Sevnica. Odpiranje ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav bo komisija prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. V primeru, da predlagatelj v zahtevanem roku ne bo dopolnil vloge, bo vloga izločena in s sklepom zavržena kot nepopolna. 10. Izid razpisa Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov. Naročnik lahko do izdaje sklepov o dodelitvi sredstev prekine postopek predmetnega javnega razpisa. 11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od 10. 2. 2012 do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) in na spletni strani KŠTM Sevnica (www.kstm.si). Zainteresirani jo lahko v tem roku dvignejo na KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica. 12. Dodatne informacije in pojasnila: Mojca Švigelj, tel. 07/816-10-72, e-mail: mojca.svigelj@kstm.si, vsak delovni dan, v času od 8. do 11. ure.
Občina Sevnica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti