Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

Št. 411-2/2012-2 Ob-1461/12 , Stran 279
Št. 411-2/2012-2 Ob-1461/12
Na podlagi 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) (Uradni list RS, št. 127/06) in 15. člena Odloka o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo in o načinu izvajanja gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso (Uradni list RS, št. 1/12) Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, objavlja
javni razpis
za izbiro koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe dobave toplote iz kotlovnice na lesno biomaso Osnovni šoli Mirna Peč ter Vrtcu Cepetavček
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je koncesijsko javno-zasebno partnerstvo, kot je urejeno v Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP) (Uradni list RS, št. 127/06) in ostalih relevantnih predpisih. 2. Javni partner: Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč. 3. Objava odločitve o javno-zasebnem partnerstvu in akta o javno-zasebnem partnerstvu: Odlok o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo in o načinu izvajanja gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso (Uradni list RS, št. 1/12). 4. Predmet javno-zasebnega partnerstva: podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe dobave toplote iz kotlovnice na lesno biomaso Osnovni šoli Mirna Peč, vključno s kasneje (predvidoma v letu 2013) dograjeno telovadnico, ter Vrtcu Cepetavček. 5. Narava javno-zasebnega partnerstva: koncesijsko javno-zasebno partnerstvo. 6. Območje javno-zasebnega partnerstva: Občina Mirna Peč, Osnovna šola Mirna Peč, vključno s pripadajočo telovadnico oziroma športno dvorano (ki bo dograjena predvidoma v letu 2013), in Vrtec Cepetavček, kot je opredeljeno v Odloku o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo in o načinu izvajanja gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso (Uradni list RS, št. 1/12). 7. Začetek javno-zasebnega partnerstva: po podpisu pogodbe. 8. Predviden čas trajanja javno-zasebnega partnerstva: 15 let. 9. Pridobitev razpisne dokumentacije, kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne dokumentacije: Razpisna dokumentacija je kandidatom na voljo na spletni strani www.mirnapec.si. Ostali dokumenti, ki so del razpisne dokumentacije, so na voljo pri javnem partnerju. Razpisna dokumentacija je brezplačna. 10. Kraj in rok za predložitev vlog, pogoji za njihovo predložitev Kandidati oddajo vloge ter spremembe in umike vlog s priporočeno pošiljko po pošti na naslov: Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, ali osebno v glavni pisarni na naslovu javnega partnerja vsak delovni dan med 9. in 12. uro do roka, določenega za oddajo vlog. Vloga bo štela za pravočasno, če bo predložena ali bo prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov do dne 6. 3. 2012 najkasneje do 10. ure. 11. Zahteve glede vsebine vlog: celotna vloga mora biti izdelana skladno z navodili v razpisni dokumentaciji. 12. Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in dokazila o njihovem izpolnjevanju a) Kandidat mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije. DOKAZILO: Izjava kandidata. b) Kandidat v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj: hudodelsko združevanje, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila, ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti, pranje denarja. DOKAZILO: Izjava kandidata. c) Zakoniti zastopnik kandidata, kolikor je kandidat pravna oseba, v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila, ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti, pranje denarja. DOKAZILO: Izjava zakonitega zastopnika kandidata. d) Zoper kandidata ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali kateri koli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima sedež. DOKAZILO: Izjava kandidata. e) Kandidat je ekonomsko in finančno sposoben izvesti javni razpis. DOKAZILO: Potrdilo banke, da bo kandidatu brezpogojno odobreno posojilo najmanj v vrednosti stroškov investicije, kot jih bo prikazal v svojem izračunu, če bo za posojilo zaprosil, pri čemer javni partner opozarja, da izjava banke, da bo kandidatu odobrila posojilo v skladu s poslovno politiko banke predstav­lja pogojno izjavo, ki bo štela za neustrezno. f) Kandidat razpolaga z zadostnim in strokovno ustreznim kadrom, tehnično opremo ter izkušnjami za izvedbo predmetnega javnega razpisa. Kandidat ima na razpolago (pogodba o zaposlitvi, podizvajalska pogodba, pogodba o delu) najmanj 1 osebo, ki ima izkušnje z vzdrževanjem sistema daljinskega ogrevanja in kotlovnice na lesno biomaso s kapaciteto nad 200 kW. DOKAZILO: Izjava kandidata in dokazilo o razpolaganju z najmanj 1 osebo, ki izpolnjuje zgornje pogoje. g) Kandidat mora izkazati: – da ima sklenjeno veljavno pogodbo za dobavo toplotne energije (kar vključuje hkrati dobavo energenta, upravljanje kotlovnice in prodajo toplote) iz kotlovnice na lesno biomaso, s kapaciteto kotlovnice nad 200 kW; – da je v zadnjih 5 letih izvedel oziroma zgradil najmanj 1 sistem ogrevanja iz kotlovnice na lesno biomaso (sistem mora biti primerljive tehnologije, kot jo kandidat navaja v vlogi ter kapaciteta kotlovnice mora biti nad 200 kW). DOKAZILO: Izjava kandidata. 13. Pogoji za predložitev skupne vloge: vsak sodelujoči v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje iz točk 12.a, 12.b, 12.c in 12.d, izpolnjevanje pogojev iz ostalih točk pa je lahko skupno. 14. Merila za izbiro najugodnejšega kandidata: javni partner bo pri izbiri uporabil merilo: cena za dobavljeno toplotno energijo. 15. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja vlog: Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč. Odpiranje bo dne 1. 3. 2012 ob 10.30.
Občina Mirna Peč

AAA Zlata odličnost