Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

404. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom v Sotini, stran 869.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C) in 31. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06, 69/10) je župan Občine Rogašovci sprejel
S K L E P
o začetku priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom v Sotini
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom župan Občine Rogašovci določa način in postopek priprave Sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom v Sotini (v nadaljevanju: SD OPPN).
(2) Prostorski akt, katerega se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje, je bil sprejet z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom v Sotini (Uradni list RS, št. 54/10).
(3) Pravna podlaga za pripravo SD OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju in njegovi podzakonski predpisi.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPPN)
Za pridobitev rudarske pravice za območje kamnoloma v Sotini je potrebno uskladiti rudarski projekt in Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom v Sotini, ki povzemata pogoje Zavoda za varstvo narave RS iz Maribora, glede novih rokov izkoriščanja in sanacije, ki so bili spremenjeni zaradi postopkovnih zadržkov. Zaradi novo opredeljenih rokov je potrebno spremeniti Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom v Sotini.
3. člen
(območje SD OPPN)
(1) Območje OPPN se zaradi sprememb in dopolnitev ne spreminja.
(2) Ureditveno območje podrobnega prostorskega načrta obsega naslednje parcele v k.o. Sotina: cele parcele št. 12, 30, 73, 77, 79, 80, 1345, 1346, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1407, 1408 in deli parcel št. 13, 29, 31, 72, 74, 76, 78, 81, 82, 83, 1329, 1339, 1344, 1347, 1348, 1353, 1355, 1357, 1358, 1409, 1487, 1495 in v k.o. Serdica deli parcel 279 in 1639.
(3) Območje sprememb in dopolnitev OPPN se v času postopka priprave lahko spremeni.
4. člen
(vsebina in oblika SD OPPN)
(1) Predmet izdelave SD OPPN je uskladiti časovno zastavljeno etapnost izvedbe in sanacije v Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom v Sotini z rudarskim projektom, ki povzemata realno možne roke izvedbe. Pričetek izkoriščanja predvidenega območja se zamakne iz izhodiščnega leta za začetek izkoriščanja 2011 na leto 2013, končni rok za izkoriščanje pa na leto 2022 oziroma za sanacijo na leto 2023.
(2) Spremenil se bo samo tekstualni del odloka v nekaj posameznih delih, ki govorijo o rokih izvedbe posamezne etape izkoriščanja in sanacije. Grafični del ostane nespremenjen oziroma se lahko izdelajo dodatne grafične podlage.
(3) Načrtovalec SD OPPN bo moral predati pripravljavcu, to je Občini Rogašovci, štiri izvode akta v analogni obliki in enem izvodu v digitalni obliki.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Pri pripravi SD OPPN je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte občine, Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom v Sotini, podatke o prostoru, Okoljsko poročilo v postopku priprave OPPN za kamnolom Sotina, ki je bilo izdelano avgusta 2009 v Ljubljani ter druge že izdelane strokovne podlage.
(2) Med postopkom priprave osnutka SD OPPN se zagotovijo dodatne strokovne podlage, če to izhaja iz vsebinske problematike, ki jo je potrebno razrešiti v okviru izdelave SD OPPN ali če je to zahtevano v smernicah nosilcev urejanja prostora.
6. člen
(postopek in roki priprave sprememb in dopolnitev SD OPPN)
(1) V skladu z 61. a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A), (Uradni list RS, št. 108/09) se izvede skrajšani postopek priprave SD OPPN.
(2) Izvedejo se naslednji postopki:
– objava sklepa o začetku priprave akta,
– priprava osnutka prostorskega akta,
– pridobitev smernic v roku 15 dni in odločitev o CPVO*,
– javno naznanilo s sklepom o 15-dnevni javni razgrnitvi vsaj 7 dni pred pričetkom,
– javna razgrnitev vsaj 15 dni in javna obravnava,
– priprava in sprejem stališč do podanih pripomb,
– priprava predloga akta,
– pridobitev mnenj na predlog akta v roku 15 dni.
* postopek CPVO za OPPN za kamnolom v Sotini je bil izveden, pri morebitni izdelavi CPVO se postopek podaljša.
7. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) V postopku priprave in sprejemanja SD OPPN sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora in upravljavci javne gospodarske infrastrukture ter drugi udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – področje gospodarjenja z vodami, Oddelek za porečje Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota,
2. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, Maribor;
3. Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota, Kolodvorska 17, 9000 Murska. Sobota;
4. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
5. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci;
6. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor;
7. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25,1000 Ljubljana;
8. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana;
9. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova 2, 1000 Ljubljana;
10. Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
11. Telekom, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota;
12. Občina Rogašovci;
in drugi udeleženci:
13. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za pridobitev odločbe CPVO).
(2) Drugi nosilci urejanja prostora in udeleženci, v kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD OPPN)
Vse finančne obveznosti za pripravo SD OPPN so strošek Cestnega podjetja Murska Sobota d.d..
9. člen
(začetek veljavnosti)
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-1/2012-2
Rogašovci, dne 30. januarja 2012
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti