Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

402. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 868.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/07 – UPB) v zvezi z 21. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 57/09 Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A in 20/11 – Odl. US, v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) je Občinski svet Občine Piran na 9. redni seji dne 24. 1. 2012 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1.
Na nepremičninah parc. št. 6975/2, 6852/2, obe k.o. 2631 Portorož, parc. št. 509/4, 507/2, 507/3, 506/2, 505/4, 463/4, 511/3, 513/2, 514/2 in 516/2, vse k.o. 2632 Sečovlje, parc. št. 236/2 in 239/2, obe k.o. Raven in delih parc. št. 5640 (cca 152 m2) in 5643 (cca 99 m2), obe k.o. 2631 Portorož, se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javna cesta.
2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javna cesta na podlagi ugotovitvene odločbe, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava Občine Piran. Po pravnomočnosti odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, da se na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javna cesta.
3.
Za parc. št. 5640 in 5643, obe k.o. 2631 Portorož, se izda ugotovitvena odločba po opravljeni parcelaciji.
4.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-129/2011, 478-42/2011
Piran, dne 24. januarja 2012
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle PN, No. 46/2007 – testo unico) in riferimento all'art. 21 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (Gazzetta ufficiale della RS, No. 102/04 – testo unico, (14/05 – errata corr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Sentenza della CC, 120/06 Sentenza della CC, 126/07, 57/09 Sentenza della CC, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A e 20/11 Sentenza della CC, nel seguito del testo: Legge (ZGO-1)), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 9ª seduta ordinaria il giorno 24 gennaio 2012 approva la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
sulla costituzione dello status di bene demaniale edificato di carattere locale
1.
Sugli immobili, particelle catastali n. 6975/2, 6852/2 tutte e due c.c. 2631 Portorose, particelle catastali,n. 509/4, 507/2, 507/3, 506/2, 505/4, 463/4, 511/3, 513/2, 514/2 e 516/2 tutte c.c. 2632 Sicciole, particelle catastali, n. 236/2 e 239/2 tutte e due c.c. Raven e parti delle particelle catastali n. 5640 (cca 152 mq) e 5643 (cca 99 mq) tutte e due c.c. 2631 Portorose, si costituisce il regime di bene demaniale edificato di carattere locale – strada pubblica.
2.
Gli immobili di cui al pt. 1 acquisiscono lo status di bene demaniale edificato di carattere locale – strada pubblica, in base alla decisione dichiarativa che secondo il dovere d’ufficio viene rilasciata dall'Amministrazione comunale del Comune di Pirano. Passata in giudicato la decisione sulla costituzione del regime di bene demaniale edificato, la stessa viene inviata in esecuzione al competente Ufficio tavolare, per l’intavolazione dello status di bene demaniale edificato di carattere locale – strada pubblica, sugli immobili di cui al pt. 1 della presente deliberazione.
3.
La decisione dichiarativa per le particelle catastali n. 5640 e 5643 tutte e due c.c. 2631 Portorose si rilascia al termine della lottizzazione.
4.
La presente deliberazione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
N. 478-129/2011, 478-42/2011
Pirano, 24 gennaio 2012
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti