Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

386. Odredba o programu pripravništva in strokovnega izpita za poklic tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege, stran 834.

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E in 77/08 – ZDZdr) ter drugega odstavka 4. člena in prvega odstavka 12. člena Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/04, 38/06, 84/09 in 107/10 – ZPPKZ) minister za zdravje izdaja
O D R E D B O
o programu pripravništva in strokovnega izpita za poklic tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege
I. UVODNE DOLOČBE
1
Ta odredba določa program obsega in vsebine pripravništva in strokovnega izpita ter znanj, ki jih mora pripravnik pridobiti za poklic tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege.
2
Zdravstveni zavod, zasebni zdravstveni delavec in drug zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: delodajalec) organizira usposabljanje pripravnika tako, da lahko usvoji predpisana znanja in spretnosti iz tega programa ter se usposobi za:
– zdravstveno nego posameznika v različnih stanjih zdravja in bolezni ter v različnih življenjskih obdobjih,
– nudenje pomoči pacientu pri izvajanju dnevnih življenjskih dejavnosti,
– pripravo pacienta na diagnostične in terapevtske posege ter postopke,
– diagnostične in terapevtske posege ter postopke v okviru svojih strokovnih in poklicnih dejavnosti (kompetenc),
– sodelovanje pri izvajanju intenzivne terapije in intenzivne zdravstvene nege,
– ukrepanje v nepričakovanih situacijah, nudenju nujne medicinske prve pomoči v okviru pristojnosti,
– sodelovanje pri zdravstveni vzgoji pacienta v okviru tima.
3
Pripravnik si pridobiva znanja in spretnosti, potrebna za samostojno delo ali sodelovanje v zdravstvenem in negovalnem timu, s področja, za katerega se usposablja tako, da:
– opravlja posamezne naloge pod vodstvom mentorja ali drugega za to določenega strokovnega sodelavca,
– proučuje strokovno literaturo in predpisano gradivo za posamezno vsebinsko področje ter druga gradiva, ki so določena s programom pripravništva,
– se udeležuje izobraževanj, posebej organiziranih za pripravnike,
– obravnava posamezna vprašanja na konzultacijah z mentorjem,
– se udeležuje izobraževanj s posameznih strokovnih področij.
4
Pripravništvo traja šest mesecev, od tega:
– 2 meseca pri delodajalcu,
– 1,5 meseca na področju kirurške dejavnosti, od tega vsaj 1/3 časa na oddelku kirurške prve pomoči,
– 1,5 meseca na področju internistične dejavnosti, od tega vsaj 1/3 na oddelku internistične prve pomoči,
– 1 mesec na področju, ki ga v povezavi z bodočim delovnim področjem izbereta delodajalec in kandidat.
II. VSEBINE IN OBSEG PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA
A) Področja usposabljanja pri delodajalcu
5
Področje organizacije dela, varstva pri delu in zdravstvene nege:
Pripravnik poglobi znanje iz vsebin organizacije dela, upravljanja, varstva pri delu in zdravstvene nege tako, da:
– spozna dejavnost, organiziranost in delovanje zdravstvenega zavoda, njegovih enot in drugih javnih zavodov,
– se seznani s splošnimi akti, ki urejajo dejavnost, organizacijo dela, delovna razmerja in varstvo pri delu v zavodu,
– spozna predpise, ki urejajo področje varstva pri delu in ukrepe ter zahteve, ki zagotavljajo varno delo,
– spozna dejanske in možne nevarnosti za zdravje, ki lahko nastopijo v delovnem procesu,
– spozna pomen izobraževanja in vzgoje za varno delo.
Področje kirurške dejavnosti:
Pripravnik se usposobi za izvajanje kirurške zdravstvene nege na naslednjih strokovnih področjih:
– sodelovanje in sprejem kirurškega pacienta (nujni in načrtovani),
– priprava pacienta na operacijo, endoskopski poseg,
– priprava posteljne enote za operiranca,
– zdravstvena nega pacienta po operaciji,
– opazovanje pacienta za preprečevanje zgodnjih in poznih pooperativnih zapletov,
– zdravstvena nega pacienta z različnimi dreni,
– oskrba rane,
– zdravstvena nega pacienta s stomo,
– zdravstvena nega pacienta z ekstenzijo,
– zdravstvena nega pacienta s terapevtsko imobilizacijo,
– zdravstvena nega pacienta s poškodbo ali obolenjem hrbtenice.
Področje internistične dejavnosti:
Pripravnik se usposobi za izvajanje internistične zdravstvene nege na najmanj enem od naslednjih strokovnih področij:
– zdravstvena nega pacienta z boleznimi srca in ožilja,
– zdravstvena nega pacienta z boleznimi dihal,
– zdravstvena nega pacienta z boleznimi prebavil,
– zdravstvena nega pacienta z boleznimi izločal,
– zdravstvena nega pacienta z revmatičnimi obolenji,
– zdravstvena nega pacienta s krvnimi obolenji,
– zdravstvena nega pacienta s sladkorno boleznijo.
Področje prve pomoči:
Pripravnik se usposobi za izvajanje prve pomoči na naslednjih strokovnih področjih:
– triaža poškodovancev in nenadno obolelih, v okviru prve pomoči,
– različni načini ustavljanja krvavitve, obvezovanje,
– prva pomoč pri šoku,
– prva pomoč pri nezavestnem poškodovancu,
– imobilizacija poškodb in prevoz ponesrečenca,
– prva pomoč pri opeklinah,
– prva pomoč pri utopitvah,
– prva pomoč pri zastrupitvah,
– temeljni postopki oživljanja.
Področje pacientovih pravic:
Pripravnik spozna izvajanje pacientovih pravic:
– pravica do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev,
– pravica do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi,
– pravica do proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev,
– pravica do primerne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe,
– pravica do spoštovanja pacientovega časa,
– pravica do obveščenosti in sodelovanja,
– pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju,
– pravica do vnaprej izražene volje,
– poseben način uveljavljanja pravic pacientov, ki niso sposobni odločanja o sebi,
– pravica do preprečevanja in lajšanja trpljenja,
– pravica do drugega mnenja,
– pravice do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo,
– pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov,
– pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic in
– pravico do brezplačne pomoči pri uresničevanju pacientovih pravic.
B) Področje izbirnih vsebin, ki jih z bodočim delovnim področjem izbereta delodajalec in pripravnik
6
Zdravstvena nega otrok in žensk:
Pripravnik se usposobi za izvajanje zdravstvene nege otrok in žensk (strokovne vsebine in obseg izbere mentor glede na potrebe in možnosti delodajalca) na naslednjih strokovnih področjih:
– zdravstvena nega novorojenčka (dojenje, zdravstvena nega nedonošenčka, zdravstvena nega po porodnih poškodbah in prirojenih anomalijah),
– zdravstvena nega ženske po porodu,
– zdravstvena nega ženske po carskem rezu,
– zdravstvena nega ženske po ginekološki operaciji,
– zdravstvena nega dojenčka (umetna prehrana otroka in hranjenje otroka),
– zdravstvena nega otroka z akutnimi in kroničnimi obolenji prebavil,
– zdravstvena nega otroka z boleznimi dihal,
– zdravstvena nega otroka z visoko temperaturo in motnjami zavesti ter krči,
– zdravstvena nega otroka z boleznimi izločal,
– zdravstvena nega otroka z revmatičnimi obolenji,
– zdravstvena nega otroka z diabetesom tipa I,
– zdravstvena nega otroka z duševnimi in telesnimi motnjami v razvoju,
– poznavanje vloge vključevanja staršev, vzgojiteljev in učiteljev v zdravstveno nego otrok in igra ter skrb za igrače.
Zdravstvena nega pacienta z duševnim obolenjem:
Pripravnik se usposobi za izvajanje zdravstvene nege pacienta z duševnim obolenjem (strokovne vsebine in obseg izbere mentor glede na potrebe in možnosti delodajalca) na naslednjih strokovnih področjih:
– razvoj zdravstvene nege pacienta z duševnim obolenjem v Republiki Sloveniji,
– model zdravstvene nege glede na duševno zdravje in bolezni v okviru duševnega zdravja,
– pravice pacienta z duševnim obolenjem,
– krizne intervencije,
– psihosomatske bolezni in zdravstvena nega,
– motnje zaznavanja, motnje razpoloženja,
– samodestruktivno vedenje,
– vrste zdravljenja duševnih bolezni in posebnosti psihiatrične zdravstvene nege.
Zdravstvena nega pacienta z nalezljivo boleznijo:
Pripravnik se usposobi za izvajanje zdravstvene nege pacienta z nalezljivo boleznijo (strokovne vsebine in obseg izbere mentor glede na potrebe in možnosti delodajalca) na naslednjih strokovnih področjih:
– značilnosti nalezljivih bolezni, diagnoza in zdravljenje, s poudarkom na znakih, pomembnih za triažo pri pregledu, sprejemu in hospitalizaciji pacienta,
– obvezna cepljenja v različnih starostnih obdobjih,
– zdravstvena nega pri boleznih, ki se prenašajo s kapljično okužbo,
– zdravstvena nega pri boleznih, ki se prenašajo preko prebavil,
– zdravstvena nega pri boleznih, ki se prenašajo s krvjo in telesnimi izločki,
– zdravstvena nega pri boleznih, ki se prenašajo z okuženih živali,
– zdravstvena nega pacienta v izolaciji,
– zdravstvena nega pacienta z vročinskimi stanji.
Zdravstvena nega »onkološkega« pacienta:
Pripravnik se usposobi za izvajanje zdravstvene nege “onkološkega pacienta” (strokovne vsebine in obseg izbere mentor glede na potrebe in možnosti delodajalca) na naslednjih strokovnih področjih:
– Evropski kodeks proti raku,
– sumljivi opozorilni znaki za nastanek raka,
– zdravstvena nega pacienta, ki prejema terapijo s citostatiki,
– zdravstvena nega pacienta, ki se obseva,
– vloga tehnika zdravstvene nege/tehnice zdravstvene nege pri pacientu z bolečino,
– samopregledovanje dojk,
– samopregledovanje mod.
Zdravstvena nega starostnikov:
Pripravnik se usposobi za izvajanje zdravstvene nege starostnika (strokovne vsebine in obseg izbere mentor glede na potrebe in možnosti delodajalca) na naslednjih strokovnih področjih:
– posebnosti zdravstvene nege starostnika, povezane s telesnimi in duševnimi spremembami,
– skrb za varnost starostnika,
– izvajanje življenjskih dejavnosti v povezavi s socialnim okoljem starostnika.
III. PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA
7
Program strokovnega izpita obsega preverjanje teoretičnih in praktičnih znanj iz naslednjih področjih:
– strokovnih vsebin s področja zdravstvene nege,
– prve pomoči,
– socialne medicine,
– osnov pravne ureditve s področja zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.
8
Strokovne vsebine s področja zdravstvene nege obsegajo:
– razvoj zdravstvene nege,
– zdravstveno nego kot sestavni del zdravstvenega varstva in vloga tehnika zdravstvene nege/tehnice zdravstvene nege v negovalnem in zdravstvenem timu,
– uporabo Kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije pri izvajanju zdravstvene nege in upoštevanju pacientovih pravic,
– poznavanje zdravstvene dokumentacije,
– urejenost in zaščita zdravstvenih delavcev pri delu,
– sprejem, premestitev in odpust pacienta iz bolnišnice,
– postopke čiščenja, razkuževanja (dezinfekcije) in sterilizacije,
– načine preprečevanja bolnišničnih okužb,
– izvajanje zdravstvene nege po življenjskih aktivnostih Virginie Henderson (pomoč pri dihanju, pomoč pri pitju in hranjenju pacienta, poznavanje dietne hrane in dostava hrane, namestitev pacienta v terapevtske in diagnostične položaje, pomoč pacientu pri izločanju seča in blata, poznavanje vrst in stopenj nehotenega uhajanja seča in blata (inkontinence) in namenska uporaba pripomočkov, odvzem in odpošiljanje materiala na diagnostične preiskave (urin, blato, izpljunek, brisi, izbruhana masa), skrb za osebno higieno pacienta, skrb za spanje, skrb za varnost pacienta, skrb za pacientovo razvedrilo in dobro počutje, komunikacija s pacientom, zdravstvena nega umirajočega in oskrba umrlega),
– opazovanje, merjenje in beleženje vitalnih znakov,
– antropometrične meritve,
– poznavanje pravil shranjevanja zdravil,
– aplikacijo zdravil in poznavanje stranskih učinkov zdravil.
9
Področje prve pomoči in nujne medicinske prve pomoči obsega:
– organizacijo in nudenje prve pomoči v rednih in izrednih razmerah,
– teoretično usposobljenost za nudenje prve pomoči,
– pravne vidike nudenja prve pomoči poškodovanih in nenadno zbolelih,
– organizacijske ukrepe v rednih in izrednih razmerah,
– prepoznavanje različnih vrst poškodb (zlomov, krvavitev, šokovnih stanj, stanj motene zavesti, opeklin, omrzlin, podhladitev, vročinske kapi, poškodb z električnim tokom, poškodb z jedkovinami, zastrupitev, nezavesti, znakov klinične in biološke smrti),
– ukrepe prve pomoči pri poškodovancih in nenadno zbolelih (zavarovanje, prenašanje, prevoz poškodovancev in nenadno zbolelih; način imobilizacije udov, hrbtenice, ukrepi pri šoku, pri topih poškodbah kože in podkožja, pri poškodbah glave, prsnega koša, trebuha, zunanjih krvavitvah, opeklinah in vročinski kapi, omrzlinah in podhladitvah, pri poškodbah z električnim tokom, pri stanjih motene zavesti).
10
Področje socialne medicine obsega:
– promocijo zdravja (način ohranjanja zdravja, možnosti za krepitev zdravja, pomen zdravja kot osebne in družbene vrednote, vrste sodobnih metod in učnih pripomočkov v vzgoji za zdravje in njihov pomen v zdravstveni vzgoji), različne deklaracije, listine in kodekse o zdravju,
– interdisciplinarno vlogo socialne medicine, socialno patologijo, razliko med modernimi in klasičnimi socialnimi boleznimi, opredelitev skrbi za rizične skupine prebivalstva, bistvo preprečevanja socialnih bolezni in povezovanje socialne medicine z drugimi strokami,
– pomen in namen statistike v zdravstvu, dokumentacijo in informacijski sistem v zdravstvu, statistična opazovanja, obdelavo podatkov, prikazovanje podatkov, pozitivnih in negativnih kazalcev zdravstvenega stanja prebivalstva, pomen in delitev demografske statistike,
– pravice, odgovornosti in obveznosti na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.
11
Osnove pravne ureditve s področja zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja obsegajo:
– ustavne pravice in temeljne svoboščine v zvezi z zdravstvenim varstvom in zdravstvenim zavarovanjem,
– temeljne določbe ustave o državni ureditvi kot podlagi organiziranosti zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in zdravstvene dejavnosti,
– pravne vire s področja zdravstva,
– organizacijo zdravstvenega varstva in zdravstvene dejavnosti,
– zdravstveno zavarovanje,
– organizacijske oblike zdravstvene dejavnosti, vrste zdravstvenih zavodov in notranjo organiziranost,
– pravice in dolžnosti zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev ter njihovo združevanje v zbornice in strokovna združenja,
– nadzor nad delom zdravstvenih zavodov in zdravstvenih delavcev ter ostale oblike nadzora v zdravstvu,
– pravice in dolžnosti pacientov ter postopek uveljavljanja njihovih pravic,
– druga področja zdravstvene dejavnosti (lekarniško dejavnost, področje duševnega zdravja, zdravil, preskrbe s krvjo in krvnimi pripravki ter s človeškimi tkivi in celicami, namenjenimi za zdravljenje, zdravilske dejavnosti, nalezljivih bolezni, presaditev delov človeškega telesa zaradi zdravljenja),
– varnost in zdravje pri delu,
– zbirke podatkov v zdravstvu,
– odškodninsko odgovornost v zdravstvu,
– kazniva dejanja zoper človekovo zdravje.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Program pripravništva za poklic zdravstveni tehnik (Uradni list RS, št. 47/95, 47/98 in 24/99).
13
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-12/2012/10
Ljubljana, dne 3. februarja 2012
EVA 2012-2711-0002
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti