Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

397. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava, stran 854.

Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPP, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 112/06 – Odl. US, 33/07– ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 29/07 – Odl. US, 58/07 – Odl. US, 16/08 – Odl. US, 17/08 (21/08 – popr.), 76/08 – ZIKS-1C, 108/09, 109/09 – Odl. US, 45/10 – ZlntPK, 9/11, 10/11 – Odl. US), 30. člena Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 45/09, 61/10 in 101/11) ter 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr. in 55/11 – popr.) je Občinski svet Občine Lendava na 17. redni seji dne 20. 1. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 109/05 in 125/08) se spremeni 2.a člen (območja oskrbe), ki glasi:
»Oskrbovalno območje za oskrbo s pitno vodo v Občini Lendava je Mestni vodovod Lendava – črpališče Gaberje, ki oskrbuje vsa naselja v občini.
Izvajalec izvaja javno službo v Občini Lendava na naslednjih oskrbovalnih območjih:
+--------------------------------+------------------------------+
|Št. območja           |Naselje            |
+--------------------------------+------------------------------+
|4389              |Banuta            |
+--------------------------------+------------------------------+
|4372              |Benica            |
+--------------------------------+------------------------------+
|                |Brezovec – del        |
+--------------------------------+------------------------------+
|4366              |Čentiba            |
+--------------------------------+------------------------------+
|4386              |Dolga vas           |
+--------------------------------+------------------------------+
|4386              |Dolgovaške Gorice       |
+--------------------------------+------------------------------+
|4378, 4362           |Dolina pri Lendavi      |
+--------------------------------+------------------------------+
|4364              |Dolnji Lakoš         |
+--------------------------------+------------------------------+
|4364              |Gaberje            |
+--------------------------------+------------------------------+
|4390              |Genterovci          |
+--------------------------------+------------------------------+
|4364              |Gornji Lakoš         |
+--------------------------------+------------------------------+
|4360, 4355           |Hotiza            |
+--------------------------------+------------------------------+
|4382              |Kamovci            |
+--------------------------------+------------------------------+
|4354              |Kapca             |
+--------------------------------+------------------------------+
|4359              |Kot              |
+--------------------------------+------------------------------+
|4386, 4385, 4364        |Lendava            |
+--------------------------------+------------------------------+
|4353, 4386           |Lendavske Gorice       |
+--------------------------------+------------------------------+
|4388, 4387           |Mostje            |
+--------------------------------+------------------------------+
|4368              |Petišovci           |
+--------------------------------+------------------------------+
|4373              |Pince             |
+--------------------------------+------------------------------+
|4371              |Pince-Marof          |
+--------------------------------+------------------------------+
|4381              |Radmožanci          |
+--------------------------------+------------------------------+
|4363, 4367           |Trimlini           |
+--------------------------------+------------------------------+
Oskrbovalna območja so prikazana na karti oskrbovalnih območij, ki je sestavni del tega odloka. Izvajalec javne službe je tudi upravljavec javnega vodovo­da, kamor štejejo sekundarni, primarni in transportni vodovodi na območju Občine Lendava.«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 4. člena, ki sedaj glasi:
»Občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe oskrbe s pitno vodo preko občinske uprave in javnega podjetja. Upravljavec objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo v Občini Lendava je javno podjetje EKO – PARK Lendava d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: upravljavec).
3. člen
Spremeni se zadnja alineja 5. člena, ki sedaj glasi:
»– izdajanje mnenj in soglasij«
4. člen
Spremeni se 6. člen, ki sedaj glasi:
 
(javni vodovod)
 
»Javni vodovod je vodovodno omrežje s pripadajočimi objekti in napravami. Javni vodovod je sestavljen iz enega ali več sekundarnih omrežij javnega vodovoda, lahko pa tudi enega ali več primarnih ali transportnih omrežij javnih vodovodov in je kot občinska gospodarska javna infrastruktura namenjen izvajanju javne službe.«
5. člen
Spremeni se zadnji odstavek 8. člena, ki sedaj glasi:
»Priključek stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod (v nadaljevanju: priključek na javni vodovod) je cevovod, od sekundarnega omrežja javnega vodovoda do vključno odjemnega mesta. Priključek na javni vodovod ni objekt oziroma oprema javne infrastrukture in je v lasti lastnika stavbe ali gradbenega inženirskega objekta.«
6. člen
Spremeni se 14. člen, ki sedaj glasi:
 
»(upravni postopki – javna pooblastila)
 
Upravljavec opravlja na območju občine v okviru storitev javne službe naslednje naloge:
– izdaja projektne pogoje, smernice in mnenja, vse v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora,
– izdaja soglasja k projektnim rešitvam,
– izdaja soglasja za priključek.«
7. člen
Spremeni se 15. člen, ki sedaj glasi:
»Upravljavec sprejme Organizacijsko navodilo, v katerem opredeli vrsto soglasij, ki jih izdaja in potrebno dokumentacijo k posamezni vlogi uporabnika. Organizacijsko navodilo predhodno potrdi pristojni organ občine.«
8. člen
Spremeni se 16. člen, ki sedaj glasi:
 
»(določitev pogojev)
 
Upravljavec sprejme Organizacijsko navodilo, ki vsebuje vsebino opredelitev upravljavca pri izdaji posameznega soglasja. Organizacijsko navodilo predhodno potrdi pristojni organ občine.«
9. člen
Spremeni se 20. člen, ki sedaj glasi:
»Investicijsko vzdrževanje in stroški javne infrastrukture se pokrivajo iz omrežnine, ki se uporabnikom obračuna mesečno glede na zmogljivosti priključkov, določenih z velikostjo obračunskega vodomera.«
10. člen
Spremeni se 21. člen, ki sedaj glasi:
»Širitev in povečanje zmogljivosti vodovodnega omrežja se financira iz omrežnine, kreditov, prispevkov fizičnih in pravnih oseb, sredstev lastnika javne infrastrukture, sredstev EU in drugih javnih virov.«
11. člen
Spremeni se 22. člen, ki sedaj glasi:
»Plan investicijskega vzdrževanja, plan stroškov javne infrastrukture in plan porabe sredstev mora biti sprejet za vsako koledarsko leto.
Strukturo plana iz prejšnjega odstavka določi lastnik javne infrastrukture.«
12. člen
Za prvim stavkom prvega odstavka 24. člena se dodajo novi stavki, ki glasijo: »Novemu uporabniku se vodomer namesti šele po plačilu vseh obveznosti odjemnega mesta bivšega uporabnika do upravljavca. Prav tako se prenesejo vse pravice iz tega naslova šele po plačilu obveznosti odjemnega mesta.«
V primeru, da obveznosti odjemnega mesta do upravljavca niso poravnane, mora upravljavec ukrepati po 33. in 35. členu tega odloka.«
13. člen
Na koncu prvega stavka 30. člena se za besedo »računov« postavi vejica in se besedilo nadaljuje »kot je to določeno v 33. in 34. členu tega odloka.«
14. člen
Spremenita se tretja in peta alineja prvega odstavka 35. člena, ki sedaj glasita:
»– če je priključek na vodovod izveden brez soglasja upravljavca,
– če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno instalacijo ali spremni namembnost.«
15. člen
Spremeni se peta alineja 39. člena, ki sedaj glasi:
»– izdaja soglasje k ceni vode v delu, ki ni gospodarska javna služba,«
Doda se nova šesta alineja 39. člena, ki sedaj glasi:
»– potrjuje ceno vode, v delu, ki je gospodarska javna služba,«
Dosedanja šesta alineja postane sedma alineja.
16. člen
Spremeni se deveta alineja 40. člena, ki sedaj glasi:
»– ažurno izdajati soglasja in izvajati priključitve na vodovod,«
17. člen
Spremeni se 43. člen, ki sedaj glasi:
»Hidranti na javnem omrežju so objekti in naprave kolektivne rabe, namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Stroške vzdrževanja, obratovanja hidrantnega omrežja in porabljene pitne vode upravljavcu javnega vodovoda v skladu s Pravilnikom zagotavlja občina iz proračunskih sredstev iz dela omrežnine.
Hidranti se smejo uporabljati za gašenje požarov in za druge intervencije ob naravnih in drugih nesrečah brez poprejšnjega soglasja upravljavca. O uporabi hidrantov uporabnik upravljavcu posreduje poročilo.
Gasilska društva so dolžna upravljavcu napovedati rabo vode iz hidrantov v primerih, ko gre za gašenje požarov in intervencije ter izvajati stalen nadzor nad uporabo hidrantov in upravljavcu sprotno sporočati vsak odvzem in količino odvzete vode ter sporočiti morebitne tehnične pomanjkljivosti in nepravilnosti pri uporabi hidrantov. Podatke o hidrantih vodi upravljavec v registru hidrantov. Povzročitelj odgovarja za škodo, ki je nastala na hidrantu po njegovi krivdi.
Odvzem vode iz hidrantov za druge potrebe, ki niso opredeljeni v drugem odstavku tega člena, je dovoljen le s soglasjem upravljavca. Za takšen odvzem vode se sklene dogovor (o uporabi in poravnavi stroškov za porabljeno vodo), v katerem je določen tudi način plačila.
Interni hidranti so del internega vodovodnega objekta in morajo biti priključeni na vodovodno omrežje za odjemnim mestom. Vzdržuje jih uporabnik vode.
18. člen
V prvem odstavku 45. člena se spremeni številka »200.000 tolarjev« v številko »1.000,00 EUR.«
V drugem odstavku 45. člena se spremni številka »60.000 tolarjev« v številko »300,00 EUR.«
Spremeni se četrta alineja 45. člena, ki sedaj glasi:
»– če prekine dobavo vode brez predhodnega obvestila uporabnikom, razen ko gre za nujen poseg na omrežju in je prekinitev dobave vode krajša od 2 ur (36. člen).
19. člen
V prvem odstavku 46. člena se spremeni številka »200.000 tolarjev« v številko »1.000,00 EUR.«
V prvem odstavku 46. člena se spremeni prva alineja, ki sedaj glasi:
»– če se priključi na vodovod ali za 50 % poveča odjem vode brez soglasja upravljavca (13. člen),«
V drugem odstavku 46. člena se spremeni številka »60.000 tolarjev« v številko »300,00 EUR.«
20. člen
V prvem odstavku 47. člena se spremeni številka »60.000 tolarjev« v številko »300,00 EUR.«
21. člen
Spremeni se 48. člen, ki sedaj glasi:
»Uporabniki, ki so priključeni na vodovodno omrežje v nasprotju s tem odlokom ter 46. in 47. členom Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu (Uradni list RS, št. 84/01) morajo izvesti premestitev vodomerov najkasneje v roku pet let od veljavnosti tega odloka. Kolikor uporabniki iz upravičenih razlogov ne morejo izvesti premestitve vodomera na mejo parcele, morejo pri upravljavcu podati izjavo, da prevzemajo vso materialno odgovornost za delovanje vodovodnega priključka od javnega voda do vodomera.«
22. člen
V celotnem besedilu odloka se beseda »upravljalec« nadomesti z besedo »upravljavec«.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0058/2005-ba
Lendava, dne 20. januarja 2012
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost