Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

Št. 032/12 Ob-1373/12 , Stran 281
Št. 032/12 Ob-1373/12
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samo­upravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 – ZSPDSLS), 30. do 34. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Tržič za leto 2012 ter sklepa občinskega sveta, sprejetega na 11. redni seji, dne 26. 1. 2012, naslednjo
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič. 2. Opis predmeta prodaje: – nezasedeno dvosobno stanovanje – posamezni del št. 1, v stavbi št. 919, k.o. 2143 – Tržič (ID 5679716), ID znak: 2143-919-1; nezasedenego dvosobno stanovanje v 2. etaži – pritličju, s pripadajočimi kletnimi prostori, skupaj v izmeri 45,62 m2, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi, na naslovu Cankarjeva cesta 21, 4290 Tržič, ki stoji na nepremičnini parc. št. 474/5, k.o. 2143 – Tržič. Izklicna cena: 45.135,00 EUR. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. 4. Navedena izklicna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja cene je 500,00 EUR. 5. Način in rok plačila kupnine: kupec je dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva sklenitve pogodbe. 6. Plačilo kupnine v roku iz 5. točke je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspeli dražitelj (kupec) plačal v postopku javne dražbe. 7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v veliki sejni sobi (1. nadstropje) Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v torek, dne 6. 3. 2012, pričetkom ob 10.30. 8. Varščina: dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe plačati varščino v višini 10 % izklicne cene na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št. 01331-0100006578, ki je odprt pri Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Kranj, z navedbo ``Varščina za dražbo stanovanja – Cankarjeva cesta 21``. Plačilo varščine pred začetkom javne dražbe je pogoj za sodelovanje na javni dražbi. Z vplačilom varščine dražitelj sprejme obveznost pristopiti k dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, Občina Tržič varščino obdrži. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakor koli razveljaviti. 9. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina štela v kupnino. Če dražitelj, ki je uspel na javni dražbi, ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa ali ne plača kupnine, Občina Tržič obdrži vplačano varščino. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina vrne brez obresti najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 10. Interesenti se lahko s podrobnejšimi pogoji javne dražbe ter informacijami o ogledu stanovanja, ki je predmet javne dražbe, seznanijo pri Mateju Nagliču, tel. 04/59-71-531. 11. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič (v nadaljevanju: Komisija) lahko s soglasjem župana Občine Tržič postopek javne dražbe brez odškodninske odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne pogodbe, dolžna pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. 12. Pogoji javne dražbe: na javni dražbi lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic EU ter pravne osebe/samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah članicah EU. Na javni dražbi lahko sodelujejo dražitelji, ki morajo najkasneje do začetka javne dražbe priporočeno po pošti oziroma osebno na naslov: Občina Tržič, Tajništvo občine, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zaprti kuverti, na kateri je potrebno navesti ``Javna dražba stanovanja –Cankarjeva cesta 21 – Ne odpiraj``, oddati: – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta – osebne izkaznice ali potnega lista – (za fizične osebe, samostojne podjetnike ter pooblaščence oziroma zastopnike), – številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter davčno številko, – priglasitveni list DURS (le za samostojne podjetnike posameznike), – redni izpisek iz sodnega registra (le za pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni do dneva javne dražbe, – notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, v primeru, da se javne dražbe v imenu dražitelja udeleži pooblaščenec, – potrdilo o plačilu varščine za predmete, ki jih dražijo, – pisno in podpisano izjavo, da dražitelj sprejema vse pogoje te javne dražbe. Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu Komisije izločeni iz postopka. 13. Drugi pogoji: – Stanovanje se prodaja po načelu »videno–kupljeno«. – Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja. – Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Z najugodnejšim dražiteljem bo Občina Tržič v 15 dneh po končani dražbi sklenila prodajno pogodbo. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, lahko Občina Tržič podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Tržič zadrži njegovo varščino. – Davek na promet nepremičnin, strošek notarske overitve podpisa prodajalca na zemljiškoknjižnem dovolilu, strošek vknjižbe v zemljiško knjigo in ostale stroške v zvezi s to pogodbo krije kupec. – Izročitev stanovanja v posest kupcu se opravi po celotnem plačilu kupnine. – Za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo bo poskrbel prodajalec. – Občina Tržič bo kupcu izstavila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po prejemu celotne kupnine. 14. To besedilo javne dražbe se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Tržič: www.trzic.si.
Občina Tržič

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti