Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

Ob-1415/12 , Stran 292
Ob-1415/12
Na podlagi statuta družbe in na podlagi Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe Športne loterije d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 22, sklicuje
22. sejo skupščine
družbe Športna loterija d.d.,
ki bo dne 14. 3. 2012, ob 12. uri, na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 22. I. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa uprave: izvoli se predsednika skupščine in preštevalca glasov po predlogu uprave. Seji bo prisostvoval vabljeni notar. 2. Ugotovitev o prenehanju članstva v nadzornem svetu. Predlog sklepa delničarja: ugotovi se, da mag. Matiji Vojsku na podlagi podane pisne odstopne izjave, z dnem 14. 3. 2012 preneha članstvo v nadzornem svetu družbe Športna loterija d.d. 3. Imenovanje novega člana nadzornega sveta. Predlog sklepa delničarja: za člana nadzornega sveta družbe Športna loterija d.d. se imenuje Barbara Kürner Čad. Mandat novo imenovanega člana nadzornega sveta začne z dnem sprejema sklepa o imenovanju. II. Informacije za delničarje Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino je v skladu z drugim odstavkom 297.a člena ZGD-1 delničarjem na vpogled na sedežu družbe Športna loterija d.d., v Ljubljani, Dunajska cesta 22, in sicer od dneva sklica naprej, vsak delavnik, med 10. in 12. uro. Pravice in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni delež dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: info@sportna-loterija.si. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: info@sportna-loterija.si. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Uprava jim je dolžna podati zanesljive podatke in odgovore na vprašanja v zvezi z zadevami družbe, če so takšni odgovori in podatki potrebni za presojo točk dnevnega reda skupščine. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Upravičenci do udeležbe in glasovanja na skupščini so vsi delničarji družbe, ki so konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine vpisani vpisani v register pri KDD in ki bodo upravi družbe svojo udeležbo pisno najavili tako, da najava prispe na sedež družbe najpozneje do 11. marca 2012, do 24. ure. Pooblaščenec oziroma zastopnik delničarja mora za udeležbo na skupščini predložiti pooblastilo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v družbi. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti, in sicer v skenirani obliki kot priponka na e-mail naslov: info@sportna-loterija.si. Družba si pridržuje pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastila in avtentičnosti podpisa delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Vljudno prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo v sprejemni pisarni skupščine, in sicer najmanj 15 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost.
Športna loterija d.d. Janez Bukovnik, predsednik uprave

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti