Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

Št. 5/2012 Ob-1401/12 , Stran 278
Št. 5/2012 Ob-1401/12
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
javni razpis
za oddajo nepremičnin v najem z javnim zbiranjem ponudb na območju deponije premoga v Velenju
I. Lastnica: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. II. Predmet javnega zbiranja ponudb za oddajo nepremičnin v najem Predmet javnega zbiranja ponudb so naslednje nepremičnine na območju deponije premoga v k.o. Velenje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izhodiščna najemnina za celotno površino najema, v izmeri 22.854 m2, znaša 137.124,00 €/letno, oziroma 6,00 €/m2/letno. Besedilo razpisa, obrazci za pripravo ponudbe in vzorec najemne pogodbe so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si, v pisni obliki pa pri Zdenki Gradišnik, v Uradu za javne finance in splošne zadeve, Pravni službi, VI. nadstropje. III. Pogoji najema 1. Nepremičnine, ki so predmet najema, se oddajajo kot celota, v obsegu 22.854,00 m2 na območju deponije, kot izhaja iz priložene karte, ki je sestavni del javnega razpisa. Vsa zemljišča, ki so predmet najema, so v lasti najemodajalca. 2. Najemnik mora skleniti pogodbo v roku 15 dni od prejema obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od najema odstopil. 3. Najemnik plača najemnino v roku 8 dni po prejetju računa, ki ga bo najemodajalec izstavil najemniku takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne najemnine v določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe. 4. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in bo ponudil najvišjo najemnino za m2 zemljišča. Višina najemnine je edino merilo za ocenjevanje ponudb. 5. Najemnik mora izpolnjevati vse pogoje, predpisane v točki IV – pogoji sodelovanja. IV. Pogoji sodelovanja 1. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES, ki si ga pridobi najemodajalec. Dokazilo o državljanstvu samostojnega podjetnika posameznika si, po pooblastilu ponudnika, pridobi prodajalec pri pristojnem upravnem organu. 2. Ponudnik lahko odda ponudbo le za najem vseh nepremičnin. 3. V razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki dokažejo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli neporavnanih dospelih obveznosti. Dokazilo za pravne osebe je BON 2; dokazilo za samostojne podjetnike pa BON 1/SP. V. Ponudba Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil: 1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1); 2. Dokazilo o finančnem stanju ponudnika: – pravna oseba predloži obrazec BON 2, – samostojni podjetnik posameznik predloži BON 1/SP. Dokazilo o finančnem stanju ponudnika ne sme biti starejše od enega meseca pred rokom za predložitev ponudb. 3. Fizična oseba: pooblastilo ponudnika najemodajalcu, da le ta pridobi dokazilo o državljanstvu (priloga 2); 4. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 3); 5. Ponujeno najemnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine na obrazcu Ponudba (priloga št. 4); 6. Podpisan in žigosan vzorec najemne pogodbe, parafirana vsaka stran (priloga št. 5); 7. Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja ponudb. (priloga št. 6). Ponudba bo štela za pravočasno, če je predložena najemodajalcu najkasneje do vključno petka, 24. 2. 2012, do 10. ure, na naslov Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici mora biti vidno označen naslov prodajalca in pripis »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb – najem nepremičnin – deponija«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov in žig ponudnika. Prodajalec bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe. Javno odpiranje prispelih ponudb bo v ponedeljek, 27. 2. 2012, ob 11. uri, v sejni sobi št. 505/V, Titov trg 1, Velenje. Odpiranje bo opravila posebna komisija. VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija in vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju ponudb. 2. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in bo ponudil najvišjo najemnino. 3. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o najemu nepremičnin in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi. Vse dodatne informacije ali pojasnila lahko ponudniki dobijo pri Zdenki Gradišnik, tel. 03/89-61-624, ali pa svoje vprašanje pošljejo na elektronski naslov: zdenka.gradisnik@velenje.si.
Mestna občina Velenje

AAA Zlata odličnost