Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

403. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 869.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/07 – UPB) v zvezi z 21. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl. US, 126/07, 57/09 Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A in 20/11 – Odl. US, v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) je Občinski svet Občine Piran na 9. redni seji dne 24. 1. 2012 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na delu nepremičnine, parc. št. 7047, k.o. 2631 Portorož, v izmeri cca 15 m2.
2.
Navedena nepremičnina postane last Občine Piran.
3.
Navedena nepremičnina izgubi status javnega dobra na podlagi ugotovitvene odločbe, ki jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava Občine Piran. Po pravnomočnosti odločbe se pri zemljiškoknjižnem sodišču predlaga vknjižbo lastninske pravice v korist Občine Piran.
4.
Za parc. št. 7047, k.o. 2631 Portorož, se izda ugotovitvena odločba po opravljeni parcelaciji.
5.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-42/2011
Piran, dne 24. januarja 2012
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle PN, No. 46/2007 – testo unico) in riferimento all'art. 21 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (Gazzetta ufficiale della RS, No. 102/04 – testo unico, (14/05 – errata corr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Sentenza della CC, 120/2006 Sntenza della CC, 26/07, 57/2009 Sentenza della CC, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A e 20/11 Sentenza della CC, nel seguito del testo: Legge (ZGO-1), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 9ª seduta ordinaria il giorno 24 gennaio 2012 approva la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
sull’abolizione dello status di demanio pubblico edificato di carattere locale
1.
Con la presente deliberazione è abolito lo status di demanio pubblico su una parte dell’immobile, particella catastale n. 7047 c.c. 2631 di Portorose nella misurazione di cca 15 mq.
2.
Il suddetto immobile diventa proprietà del Comune di Pirano.
3.
Il suddetto immobile perde lo status di demanio pubblico in base alla decisione dichiarativa, rilasciata d’ufficio dall’Amministrazione comunale del Comune di Pirano. Passata in giudicato la decisione, presso l'Ufficio tavolare verrà proposta l'intavolazione del diritto di proprietà a favore del Comune di Pirano.
4.
La decisione dichiarativa per la particella n. 7047 c.c. 2631 di Portorose si rilascia al termine della lottizzazione.
5.
La presente deliberazione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
N. 478-42/2011
Pirano, 24 gennaio 2012
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti