Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

Ob-1405/12 , Stran 283
Ob-1405/12
Nadzorni svet Komunalnega podjetja Ptuj d.d., na podlagi 18. in 36. člena Statuta delniške družbe Komunalnega podjetja Ptuj d.d. ter 117. in 124. sklepa Nadzornega sveta Komunalnega podjetja Ptuj d.d., razpisuje prosto delovno mesto direktorja. Za direktorja je lahko imenovana vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – visoka ali univerzitetna izobrazba ekonomske, tehnične ali pravne smeri, – najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih, – poznavanje komunalnih dejavnosti, – strokovne, organizacijske in druge sposobnosti za opravljanje najodgovornejših nalog, – znanje vsaj enega svetovnega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije. Poleg navedenih pogojev mora oseba, ki bo imenovana za direktorja družbe, v skladu z drugim odstavkom 255. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09; ZGD-1-UPB3 in 33/11, 91/11 in 100/11) izpolnjevati še naslednje pogoje: – ni član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe; – ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine; prepoved velja pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora; – ji ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved ali – ni bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe. Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti k prijavi za objavljeno delovno mesto: – fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi, – opis delovnih izkušenj, iz katerega mora biti razvidno, koliko izkušenj si je kandidat pridobil na vodilnih oziroma vodstvenih delih in na katerem področju, – program dela, – življenjepis, – dokazilo o državljanstvu, – pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah Zakona o gospodarskih družbah nasprotovale njegovemu imenovanju ter – original potrdilo o nekaznovanju iz kazanske evidence, ki ne sme biti starejše od 15 dni. Nadzorni svet imenuje direktorja za mandatno dobo 5 let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas mandatne dobe za polni delovni čas. Kandidati morajo pisne prijave na to objavo poslati s priporočeno pošto s priloženimi dokazili v roku 15 dni od te objave, v zaprti ovojnici, na naslov: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Nadzorni svet, Puhova ulica 10, Ptuj, z obvezno navedbo: »Ne odpiraj – Razpis za direktorja«. V izbirni postopek bodo uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali, da izpolnjujejo zahtevane pogoje iz razpisa. Prepozne prijave se ne bodo obravnavale. Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po postopku o imenovanju. Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Nadzorni svet Komunalnega podjetja Ptuj d.d.

AAA Zlata odličnost