Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

Št. 46/2012 Ob-1370/12 , Stran 269
Št. 46/2012 Ob-1370/12
Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 – Odl US, 4/10, 20/11, 100/11 – Odl. US), 5. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012), sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2012 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012) in Programa kulture Občine Prevalje za leto 2012 Občina Prevalje objavlja
javni razpis
za izbor programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki se bodo v letu 2012 sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje
I. Javni razpis: sofinancirajo se programi ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje za leto 2012. II. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje. III. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je izbor programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2012 sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje. IV. Področja kulturnih programov, ki so predmet javnega razpisa Iz proračuna Občine Prevalje se bodo v letu 2012 sofinancirali naslednji programi ljubiteljske kulturne dejavnosti: instrumentalno glasbene, vokalno glasbene, plesne, gledališke, literarne, likovne, filmske, video, idr. dejavnosti posameznih izvajalcev na področju ljubiteljske kulture, ki poteka redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno in ki je v javnem interesu. Iz občinskega proračuna se sofinancirajo programi ljubiteljske kulture, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – program sodi na področje ljubiteljske kulturne dejavnosti; – program je nekomercialne narave – to pomeni, da mu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena in člani za izvajanje programa ne prejemajo plačila in – program poteka redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno vsaj enkrat tedensko oziroma v strnjenih oblikah in vsaj osem mesecev v posameznem koledarskem letu; – program bo izveden v tekočem letu; – rezultati vadbe so predstavljeni: – v Občini Prevalje in – enkrat letno na samostojnem koncertu oziroma javni prireditvi ali enkrat letno na koncertu oziroma javni prireditvi, ki združuje več društev, razen kadar ta pravilnik določa drugače in – izvajalci sodelujejo na protokolarnih in drugih javnih prireditvah v kraju oziroma občini, če scenarij take prireditve to predvideva in po potrebi sodelujejo na promocijskih prireditvah Občine Prevalje oziroma organizirajo prireditev občinskega pomena na zahtevo občine in v skladu z zahtevanimi kriterijih in standardi občine. V. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci programov ljubiteljske kulturne dejavnosti: a) kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, – da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih kulturnih programov oziroma kulturnih projektov, – da na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto, – da imajo urejeno evidenco članstva ter evidenco o plačani članarini; b) javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Prevalje, katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje, za kulturne programe oziroma projekte, ki presegajo osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda in niso financirani na podlagi letne pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo zagotovljene ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za kakovostno izvedbo programa oziroma projekta. VI. Merila in kriteriji za vrednotenje programov: programi ljubiteljske kulturne dejavnosti, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012). VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture Sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture so zagotovljena v sprejetem proračunu občine za leto 2012, na postavki 43181610 Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture, v skupni višini 36.156 €, od tega sredstva v višini 23.502 € za programe v letu 2012 in sredstva v višini 12.654 € za uspešnost in kvaliteto izvajalcev. Dodeljena sredstva za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture morajo biti porabljena v letu 2012. VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija Vloga za sofinanciranje programa ljubiteljske kulture v Občini Prevalje mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija obsega: prijavne obrazce, merila in kriterije za dodelitev sredstev ter vzorec pogodbe. Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak delavnik, od 8. do 12. ure. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani: www.prevalje.si. IX. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko izvajalci programov ljubiteljske kulturne dejavnosti dobijo na Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, tel. 02/82-46-121, vsak delovni dan, od 8. do 12. ure. X. Razpisni rok in način oddaje prijav Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti osebno v tajništvu občine ali po pošti, najpozneje do 2. 3. 2012, na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom »Prijava na javni razpis – ne odpiraj!« in z oznako: »Izbor programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Prevalje za leto 2012«. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti ali tega dne do 12. ure oddana v tajništvu Občine Prevalje. Na ovojnici mora biti napisan naziv in naslov izvajalca programa in naslov prejemnika (Občina Prevalje). XI. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog bo komisija opravila 6. 3. 2012, ob 8. uri, v sejni sobi Občine Prevalje. Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci programov ljubiteljske kulturne dejavnosti bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2012.
Občina Prevalje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti