Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

Št. 430-7/2012 Ob-1369/12 , Stran 269
Št. 430-7/2012 Ob-1369/12
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, na podlagi 18. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2012 (Uradni list RS, št. 106/11) in 34. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektnih aktivnosti za mlade v Občini Litija v letu 2012
1. Naziv in sedež sofinancerja: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, tel. 01/89-63-438, e-mail: občina.litija@litija.si. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov projektnih aktivnosti za mlade, ki jih bodo izvajalci realizirali v letu 2012. Za projektne aktivnosti za mlade se štejejo vse dejavnosti, ki so namenjene mladim in se izvajajo kot projekti organizacij v mladinskem sektorju. Pomen izrazov mladi, organizacije v mladinskem sektorju in mladinski sektor določa Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju. Projektne aktivnosti za mlade so aktivnosti izvajalca, ki imajo za posledico posamičen zaključen enkratni eno- ali večdnevni dogodek. Občina Litija bo s sredstvi tega javnega razpisa sofinancirala izobraževalne, tečajne in druge oblike projektnih aktivnosti, ki spodbujajo: – aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa mladih v času šolskih počitnic, – prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, – zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih, – ustvarjalnost in inovativnost mladih, – sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi, – neformalno učenje, informiranje in svetovanje mladim, – k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi, – spodbujanje javnega dialoga o družbenih vprašanjih, – razvoj mladinskega sektorja v Občini Litija v prihodnje, – posamične dejavnosti organizacij in društev, ki se vključujejo v nacionalne in mednarodne projekte. Predmet tega razpisa niso stroški: – projektov vzdrževanja in investicije v prostor ter opremo za izvajanje dejavnosti v mladinskem sektorju, – projektov, za katere so sredstva zagotovljena namensko na drugih posebnih proračunskih postavkah Občine Litija, – projektnih aktivnosti pretežno komercialne, zabavne, turistične in rekreativne narave kot je organizacija družabnih izletov in letovanj, – promocijskih dejavnosti (koledarji, razglednice ipd.) in jezikovnih tečajev, – projektnih aktivnosti, ki jih izvajajo prijavitelji kot posredniki in ne organizatorji. 3. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu Na javnem razpisu lahko sodelujejo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da so registrirani v RS kot pravna oseba, ki deluje v mladinskem sektorju in je organizirana kot mladinska organizacija ali organizacija za mlade ali mladinski svet, – izvajajo aktivnosti, namenjene mladim in za mlade, ki so predmet razpisa, – da imajo sedež ali registrirano enoto na območju Občine Litija, – trajnejše, vsaj že enoletno delovanje (šteto od dneva objave tega razpisa v Uradnem listu RS) na področju, ki je predmet tega razpisa, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za izvajanje prijavljenih projektnih aktivnosti, – da imajo izdelano pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja, – da njihove aktivnosti nimajo pridobitnega značaja in se izvajajo izven rednih šolskih oziroma študijskih programov, – prijavitelji prijavljajo samo projektne aktivnosti, ki bodo izvedene v letu 2012, – da so projekti po presoji strokovne komisije v javnem interesu Občine Litija, – prijavitelji lahko z vsebinsko istim projektom kandidirajo le na enem občinskem javnem razpisu v letu 2012. 4. Višina razpisanih sredstev Višina razpisanih sredstev znaša 5.000 EUR. Občina Litija bo posamezen projekt sofinancirala največ do 80 % vseh predvidenih stroškov. 5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2012 za namene, za katere so bila dodeljena. 6. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prispelih prijav Za vrednotenje prispelih prijav za sofinanciranje projektnih aktivnosti bodo upoštevana naslednja merila: a) strokovna utemeljenost projekta, b) predviden obseg (vsebinski in časovni) projekta, c) izvedba projekta, d) finančna konstrukcija projekta, e) dostopnost projekta ter f) delovanje društva v javnem interesu. Iz tega razpisa bo financiranih do največ 10 programov, ki bodo v postopku vrednotenja dosegli največje število točk. Kolikor bo posamezen projekt pri vrednotenju dosegel manj kot 40 % vseh možnih točk, bo izločen iz nadaljnje obravnave in iz tega razpisa ne bo mogel biti sofinanciran. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav so navedena in podrobneje razčlenjena v razpisni dokumentaciji. 7. Prevzem razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija bo na voljo po objavi tega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Zainteresirani kandidati jo pridobijo na spletnih straneh Občine Litija: http://www.litija.si/. 8. Posredovanje potrebne dokumentacije: – izpolnjena prijava na razpis z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, – s podpisom potrjen vzorec pogodbe. Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnih obrazcih razpisne dokumentacije naročnika (Občine Litija). 9. Rok za oddajo prijav in način oddaje Zadnji rok za zbiranje prijav je ponedeljek, 12. 3. 2012, do 9. ure. Prijave so lahko oddane osebno, v sobi št. 44 – tajništvo Občine Litija, ali poslane priporočeno po pošti (datum poštnega žiga: do vključno nedelje 11. 3. 2012), na naslov Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija. Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje projektov za mlade 2012«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naziv in naslov prijavitelja. Prijave, ki bodo prispele po izteku prijavnega roka, se ne bodo odpirale in bodo zaprte vrnjene naslovniku. Komisija ne bo obravnavala prijav, ki bodo: – oddane po določenem roku za oddajo prijav, – neustrezno naslovljene in – nepopolne glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev prijav, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 10. Odpiranje prispelih prijav Odpiranje prispelih prijav na javni razpis bo izvedla pristojna komisija v ponedeljek, dne 12. 3. 2012, ob 11. uri. Odpiranje prijav ne bo javno. Po pregledu prijav bo komisija v roku 8 dni prijavitelje z nepopolnimi prijavami pisno pozvala k dopolnitvi v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Prijave, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene kot nepopolne. 11. Postopek dodelitve sredstev in način obveščanja o izidu razpisa Komisija bo pripravila predlog o izbiri upravičencev in deležu sredstev za sofinanciranje posameznega projekta. Na podlagi predloga komisije o izbiri upravičencev bo pooblaščena oseba sofinancerja sprejela sklep o izbiri, na podlagi katerega bo pristojni organ financerja vsakemu prijavitelju izdal odločbo, v kateri se bo določilo upravičenost do pridobitve finančnih sredstev in njihov obseg glede na izbrani projekt. Ko bo odločba iz prejšnjega odstavka postala izvršljiva, se bo z upravičencem sklenila pogodba o sofinanciranju izbranega projekta v mladinskem sektorju. 12. Pritožbeni postopek: prijavitelji bodo imeli na izdano odločbo možnost upravnega spora, katerega predmet ne morejo biti v razpisu postavljeni pogoji in merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav. V upravnem sporu odpravljena ali razveljavljena odločba ne vpliva na že sklenjene pogodbe z drugimi upravičenci. 13. Kontaktna oseba za dodatne informacije Občine Litija: Karmen Merela, tel. 01/89-63-438 in e-pošta: karmen.merela@litija.si ali obcina.litija@litija.si.
Občina Litija

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti