Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

400. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran, stran 865.

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 24. januarja 2012
Št. 46200-1/98-2011
Piran, dne 1. februarja 2012
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 218. in 218.a–218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09 in 108/09, 61/10 (62/10 popr.) in 20/11), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 98/99, 1/00, 67/02, 110/02, 8/03 popr.), 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 84/10), 17. člena Zakona o prekrških – ZP-1 (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 43/11) Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07 (122/07 – popr.), 31/08, 35/09, 58/10 in 101/10), Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03 (78/05 popr.) in 25/10) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/07 – UPB) je Občinski svet Občine Piran na 9. redni seji dne 24. 1. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 48/03, 10/04, 6/05, 45/05, 6/07, 52/07, 28/08, 1/09, 30/09, 8/10 in 2/11)
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 48/03, 10/04, 6/05, 45/05, 6/07, 52/07, 28/08, 1/09, 30/09, 8/10 in 2/11) se spremeni prvi odstavek 9. člena, ki se po novem glasi:
»Kolikor občinski organ pristojen za nadomestilo ugotovi, da za posamezno stavbo ali objekt oziroma del stavbe ali objekta ter njihovih pripadajočih delov, v katastru ni zavedenega podatka o rabi stavbe ali objekta v skladu s prostorskimi izvedbenimi akti, ali ta podatek ni v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem oziroma lastnik ali uporabnik ni izvršil prijave stalnega bivališča fizične osebe ali prijave sedeža pravne osebe, se smatra, da se stavba ali objekt ne koristi v skladu s prostorskimi izvedbenimi akti oziroma izdanim gradbenim dovoljenjem. Vse dokler lastnik ali uporabnik stavbe ali objekta ne prične uporabljati objekt v skladu s prostorskimi izvedbenimi akti oziroma z izdanim gradbenim dovoljenjem, se v seštevek točk vključijo tudi točke iz tega člena odloka. Novo nastalo stanje se upošteva pri odmeri nadomestila za naslednje leto od leta evidentiranja spremembe.«
2. člen
Besedilo točke a) in točke b) v tabeli v prvem odstavku 13. člena se spremenita tako, da se po novem glasita:
»Točka: a) Parcele namenjene gradnji stavb ter druga poselitvena območja določena v Prostorsko ureditvenih pogojih – PUP ali Občinskem prostorskem načrtu – OPN.
Točka: b) Parcele namenjene gradnji na podlagi sprejetega PIN (Zazidalni načrt – ZN, Ureditveni načrt – UN, Lokacijski načrt – LN), Občinskega lokacijskega načrta – OLN ali Občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN«.
Za četrtim odstavkom 13. člena se dodata nova peti in šesti odstavek:
»Odstranjevanje odpadkov je zagotovljeno za celotno območje občine.
Šteje se, da ima parcela dostop na javno cesto, če je v prostoru možno zagotoviti dostop med stavbnim zemljiščem in javno cesto, ne glede na lastništvo parcel, ki ležijo med stavbnim zemljiščem in javno cesto«.
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
3. člen
Drugi odstavek 15. člena se spremeni, tako da se po novem glasi:
»Javna podjetja in zavodi s področja družbenih dejavnosti, katerih ustanoviteljica je Občina Piran ter krajevne skupnosti za prostore, ki jih sami uporabljajo za izvajanje svoje dejavnosti, niso zavezanci plačila nadomestila za te prostore.
Javna podjetja, zavodi in krajevne skupnosti so dolžni k plačilu nadomestila zavezati najemnike prostorov, z najemno pogodbo.«
Četrti odstavek 15. člena se spremeni, tako da se po novem glasi:
»O oprostitvi letnega plačila nadomestila na podlagi zahtevka zavezanca v primerih iz tretjega odstavka tega člena, odloča občinska uprava«.
Zadnji stavek predzadnjega, sedmega odstavka 15. člena se spremeni, tako da po novem glasi: »Oprostitev določi Občinski svet na predlog župana.«
4. člen
Za tretjim odstavkom 16. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»O olajšavah odloča občinska uprava«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46200-1/1998-2012
Piran, dne 24. januarja 2012
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 72/93, n. 6/94 – sentenza della C.C., 45/94 – sentenza della C.C., 57/94 e 14/95) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – testo unico (Bollettino Ufficiale, n. 46/2007)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
di modifica ed integrazione al Decreto sull’imposta sull’uso del terreno fabbricabile, sito sul territorio del Comune di Pirano,
approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Pirano nella seduta del 24 gennaio 2012
N. 46200-1/98-2011
Pirano, 1 febbraio 2012
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
Visti gli articoli 218 e 218.a. – 218.d. della Legge sulle costruzioni (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 102/04 – testo unico 1 (14/05 errata corr.) 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09 e 108/09, 61/10 (62/10 errata corr.) e 20/11), l'art. 56 della Legge sulle aree fabbricabili (Gazzetta Ufficiale RS, no. 44/97, 98/99, 1/00, 67/02, 110/02, 8/03 errata corr.), l'art. 61 della Legge sulle aree fabbricabili (Gazzetta Ufficiale RSS, no. 18/84, 32/85 e 33/89), l’art. 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della R.S. n. 94/07 – testo unico 2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09,14/10, 51/10 e 84/10), l'art. 17 della Legge sulle contravvenzioni – ZP-1 (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 29/11 testo unico 8, 43/11), il Regolamento sulle operazioni di amministrazione (Gazzetta Ufficiale della R.S., n. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07 (122/07 errata corr.) 31/08, 35/09, 58/10 e 101/10), il Regolamento concernente l'introduzione e l'uso della classificazione unitaria della tipologia di impianti e delle strutture e sui fabbricati d'importanza nazionale (Gazzetta Ufficiale RS, no. 33/03 (78/05 errata corr.) e 25/10) e l'art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale della Primorske novice, no. 46/07 – testo unico), il Consiglio Comunale del Comune di Pirano, nella 9ª seduta ordinaria del 24 gennaio 2012 approva il seguente
D E C R E T O
di modifica ed integrazione al Decreto sull’imposta sull’uso del terreno fabbricabile, sito sul territorio del Comune di Pirano Bollettino ufficiale delle Primorske novice, No. 48/03, 10/04, 6/05, 45/05, 6/07, 52/07, 28/08, 1/09, 30/09, 8/10 e 2/11
Art. 1
Nel Decreto sull’imposta sull’uso del terreno fabbricabile, sito sul territorio del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice, No. 48/03, 10/04, 6/05, 45/05, 6/07, 52/07, 28/08, 1/09, 30/09, 8/10 e 2/11) è modificato il primo comma dell'articolo 9, come segue:
»Se l'autorità municipale responsabile per la commisurazione dell’imposta accerta che per il singolo edificio o impianto oppure per una parte degli stessi o per le loro pertinenze, nel catasto non è stata evidenziata la destinazione d’uso di tale edificio o impianto in conformità agli atti territoriali esecutivi, oppure se i dati non corrispondono a quanto nella concessione edilizia rilasciata, oppure se il proprietario o il gestore non hanno dichiarato la residenza della persona fisica o la sede della persona giuridica, si reputa che l'edificio o l’impianto non siano utilizzati conformemente agli atti territoriali esecutivi, ossia in osservanza della concessione edilizia. Fintantoché il proprietario o l'utente dell'edificio o dell’impianto non conformino l’utilizzo delle dette strutture agli atti territoriali esecutivi ossia alla concessione edilizia rilasciata, nel computo dei parametri di riferimento si assommano anche i parametri di cui nel presente decreto. Si tiene conto del nuovo stato di fatto all’atto della commisurazione dell’imposta nell’anno successivo a quello in cui è stata registrata tale modifica.«
Art. 2
I testi dei parametri di cui al punto a) e al punto b) nella tabella del primo comma dell'articolo 13 sono modificati e recitano:
»Punto a) Particelle destinate alla costruzione di edifici e altre zone di insediamento come stabilite dalle Condizioni di assetto territoriale (CAT) o dal Piano regolatore comunale (PRC).
Punto b) Particelle destinate alla costruzione in base ai piani urbanistici approvati (Piano particolareggiato PP, Piano d’assetto PA, Piano di localizzazione PL, Piano comunale di localizzazione PCL) o Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC)«.
Dopo il quarto comma dell’art. 13 sono aggiunti due ulteriori commi, rispettivamente il quinto e il sesto:
»Lo smaltimento dei rifiuti è assicurato per tutto il comprensorio comunale.
Si ritiene che una particella abbia accesso a una strada pubblica se sul posto è possibile assicurare il collegamento tra l’area fabbricabile e la strada pubblica, indipendentemente dalla proprietà delle particelle che si trovano tra detta area fabbricabile e la strada pubblica.«
Gli attuali commi quinto e sesto diventano comma settimo e ottavo.
Art. 3
Il secondo comma dell’art. 15 è modificato e recita come segue:
»Le aziende e le istituzioni pubbliche del settore sociale fondate dal Comune di Pirano nonché le comunità locali non sono obbligate all’imposta sull’uso del terreno fabbricabile per i vani utilizzati per svolgere la propria attività.
Le imprese pubbliche, le istituzioni e le comunità locali sono tenute a vincolare all’obbligo di pagamento dell’imposta in questione gli affittuari dei loro locali tramite il contratto di locazione.«
Il quarto comma dell'articolo 15 è modificato come segue:
»Circa l’esenzione dal pagamento annuale dell’imposta su istanza del contribuente nei casi di cui nel terzo comma del presente articolo, decide dall'amministrazione comunale«.
L’ultima frase del penultimo, settimo comma dell’art. 15 è modificata come segue: “L’esenzione viene disposta dal Consiglio comunale su proposta del sindaco.”
Art. 4
Dopo il terzo comma dell’art. 16 si aggiunge un nuovo comma come segue:
»Sulle agevolazioni decide l’amministrazione comunale«.
L'attuale quarto comma diventa il quinto comma.
Art. 5
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 46200-1/1998-2012
Pirano, 24 gennaio 2012
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost