Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

Št. 28/2012 Ob-1430/12 , Stran 284
Št. 28/2012 Ob-1430/12
Občina Izola – Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan mag. Igor Kolenc, (v nadaljevanju: Občina), na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 34/11) in Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja v najem (Uradne objave Občine Izola, št. 24/2009 in 13/11), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin v lasti Občine Izola
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola Slovenija, matična številka: 5874190000, davčna številka: SI16510801, tel. 05/66-00-107, faks 05/660-01-10, e-pošta: posta.oizola@izola.si, v nadaljevanju: Občina. II. Predmet oddaje Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb je naslednja nepremičnina: Objekt s pripadajočim dvoriščem na »kopališču Svetilnik«. Predmet razpisa je oddaja: – poslovne stavbe na kopališču Svetilnik, parc. št 33/2, k.o. Izola, v skupni izmeri 317 m2 in – dvorišča na kopališču Svetilnik, parc. št. 33/1, k.o. Izola, v skupni izmeri 670 m2. Nepremičnina, ki se oddaja v najem, v naravi predstavlja objekt v izmeri 317 m2, s pripadajočo teraso oziroma gostinskim vrtom, v izmeri 670 m2. Obstoječa namembnost objekta je gostinska. Objekt že nekaj let ne obratuje. Objekt je potrebno prenoviti, v preteklem letu je bila obnovljena streha. Pri obnovi objekta se v nosilno konstrukcijo ne posega, prav tako se ne posega v spremembe gabaritov objekta. V lokalu ni nobenega premičnega inventarja, objekt je najemnik dolžan opremiti in usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi. Izklicna cena mesečne najemnine za najem prodajnega mesta je 2.919,00 EUR. Prodajno mesto se odda v najem za določen čas, in sicer za obdobje petih let, z možnostjo podaljšanja. III. Pogoji najema 1. Splošni pogoji najema Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 1.000 EUR, na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, TRR št.: 01240-0100006381, s pripisom »vplačilo varščine svetilnik«. Izbranemu ponudniku se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri na pripisan TRR ponudnika. Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse davčne dajatve. Izbrani ponudnik nosi vse obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, se morajo vinkulirati v korist občine. Nakup dodatne opreme in materiala, ki so namenjeni izvajanju same dejavnosti oziroma uporabi prostorov s strani najemnika, so strošek najemnika in v nobenem primeru ne bremenijo Občine. Najemnik je dolžan sam pridobiti vsa ustrezna soglasja in dovoljenja za opravljanje dejavnosti. Najemnika se opozarja, da predstavljajo nepremičnine in oprema, ki so predmet najema javno dobro, na katerem pridobi najemnik posebno pravico njegove uporabe, ki pa ne sme prekomerno omejevati splošne uporabe ostalih. Območje, ki je predmet oddaje, ni posebej varovano ali kako drugače zaščiteno, zaradi česar Občina ne odgovarja za nobeno morebitno škodo, nastalo na premoženju najemnika. Prodajnega mesta, ki ga je izbrani ponudnik pridobil v najem po tem razpisu, ne sme oddajati v podnajem. Nepremičnine se najemajo po načelu videno–najeto. Izklicna cena prodajnega mesta je bila določena skladno z opravljeno cenitvijo zapriseženega sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke. V skladu z 2. točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB-3, 18/11), DDV ni obračunan. Občina si pridržuje pravico, da na lokaciji ne izbere nobenega od ponudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov (varščina). 2. Dodatni pogoji najema Najemnik je dolžan na najeti javni površini zagotoviti izvedbo dejavnosti v skladu z izdelanimi idejnimi zasnovami, ki sta podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Najemnik mora zagotoviti izvedbo ponudbe, ki je kreativna, raznolika, pestra in primerna specifičnim okusom gostov različnih ciljnih skupin in cenovnih razredov, kakovostna in primerna okolju, v katerem objekt deluje. Poleg izvedbe osnovne gostinske dejavnosti je v objektu najemnik dolžan zagotoviti prostor za prvo pomoč skladno z izdelanim idejnim načrtom. Stroške, ki bodo nastali do pridobitve potrebnih dovoljenj, prevzame najemnik in Občina ne prevzema nikakršnih odgovornosti za njihov nastanek. 2.1 Vlaganja: – Objekt je že nekaj časa zaprt in ne obratuje. Potrebno je sanirati ter urediti objekt tako, da bo lahko nemoteno funkcioniral za predvidene programe. – V poslovnem načrtu rabe objekta je dolžan najemnik precizno in opredeljeno določiti tudi: višino (zneske) vlaganj v poslovni prostor ter določiti rok izvedbe vlaganj. – Vrsta vlaganj je razvidna iz projektantskega opisa, ki je priloga razpisni dokumentaciji. Nabava gostinske in druge opreme ni zajeta in jo mora ponudnik prikazati ločeno po funkcionalnih sklopih. – Na podlagi ocene potrebnih vlaganj v poslovni prostor se ugotovi potrebna višina investicijskih vlaganj potrebnih za usposobitev objekta. – Višina investicijskih vlaganj se poračunava v sklopu najemnine. – Predračun za investicijska vlaganja mora biti potrjen s strani Občine, ravno tako mora biti Občini omogočeno, da skozi izvedbo del sproti spremlja izpolnitev teh obveznosti. – Investicijska vlaganja morajo biti izvedena s skrbnostjo dobrega gospodarja. – V primeru, da najemnikova vlaganja presežejo dogovorjeni obseg potrjenih vlaganj, se navedeni višek vloženih sredstev praviloma šteje kot nepovratni vložek v breme najemnika. – V primeru, da pride do predčasnega odstopa od pogodbe s strani Občine, se najemniku povrne razlika do priznanih in s strani Občine potrjenih vlaganj. 2.2 Najemnina: – Najemnina je določena v neto znesku in jo je najemnik dolžan plačevati Občini za vsak tekoči mesec veljavnosti pogodbe. – Najemnina za najem objekta s pripadajočim dvoriščem – teraso se poračunava z investicijskimi vlaganji. – Najemnina, določena v najemni pogodbi, se bo tekoče in redno zviševala skladno s predpisi, brez sklepanja dodatkov k najemni pogodbi. IV. Vsebina ponudbe Da se bo ponudba štela za popolno in jo bo Komisija obravnavala, mora biti ponudba v vsebini oziroma obliki in s prilogami, kot sledi: 1. Dokumentacija in listine v skladu z javnim razpisom: – ponudba in priloge ponudbe morajo biti v vsebini oziroma izpolnjene v skladu z Javnim razpisom, v originalu in na vsaki strani žigosane in parafirane s strani zakonitega zastopnika ponudnika, z vsemi dokazili in prilogami v skladu z Javnim razpisom. 2. Ponudba: – ponudba obrazec je priloga Javnega razpisa in mora biti izpolnjena kot to določa Javni razpis. 3. Soglasje glede najemne pogodbe: – predloga najemne pogodbe mora biti na zadnji strani parafiran, s čimer ponudnik potrjuje, da soglaša s predlagano vsebino najemne pogodbe in da jo bo podpisal v petnajstih dneh po pozivu in v obliki notarskega zapisa. 4. Dokazila o pravnem statusu ponudnika: – za pravne osebe: izpisek iz sodnega registra v katerem je ponudnik vpisan, ki ni starejši od 15 dni glede na dan oddaje ponudbe; – za samostojne podjetnike posameznike: izpisek iz uradne evidence v katerem je ponudnik vpisan, ki ni starejši od 15 dni glede na dan oddaje ponudbe. 5. Potrdilo Davčnega urada Republike Slovenije o plačanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 15 dni glede na dan oddaje ponudbe. 6. Dokazilo o finančni sposobnosti: – za pravne osebe. BON 1 (ali BON 1/P) s podatki in kazalniki za leto 2010, – za samostojne podjetnike posameznike: BON 1/SP in kazalniki za leto 2010. 7. Izjava o poravnanih obveznostih do Občine Izola: – vključujoč obveznosti iz naslova do posrednih proračunskih uporabnikov, obveznosti iz naslova najemnih pogodb za poslovne prostore in stanovanja v lasti Občine Izola ter obveznosti iz naslova nadomestil za stavbno zemljišče – priloga. 8. Izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev – priloga. 9. Poslovni načrt rabe objekta: – vlaganja (višina, vrsta in terminski načrt izvedbe). 10. Program in koncept izvajanja dejavnosti. 11. Dokazilo o plačani varščini za resnost ponudbe: – dokazilo, da je ponudnik vplačal varščino v višini 1000 EUR. V. Oddaja ponudbe Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku, vsebovati mora izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili. Predlagatelji morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko, najpozneje do 5. 3. 2012 (datum poštnega žiga), na naslov Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ali osebno, v sprejemno pisarno Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici, z oznako »Javno zbiranje ponudb »Svetilnik« – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe bodo izločene in po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudniku. Ponudbe, ki bodo nižje od ponudbene cene, ali bodo prispele po preteku razpisnega roka, ali pa bodo v nasprotju s pogoji razpisa, ter ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, ne bodo upoštevane. Ravno tako ne bodo upoštevane prijave ponudnikov, ki imajo do Občine Izola neporavnane obveznosti. Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 3 mesece od dneva oddaje ponudbe. Ponudnik sme oddano ponudbo spremeniti/in ali dopolniti do poteka roka za oddajo ponudb. VI. Odpiranje ponudb Odpiranje ponudb bo javno. Prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za oddajo nepremičnega premoženja v najem, imenovana s sklepom župana, št. 011-4/2011. Javno odpiranje ponudb se bo opravilo dne 7. 3. 2012, od 16. ure dalje, v sejni sobi Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Ponudbe se bodo odpirale po vrstnem redu, po katerem so bile predložene. Na odpiranju ponudb bo Komisija ugotavljala popolnost ponudb glede na zahtevana dokazila. Nepravočasnih ponudb, ponudb pod izklicno ceno, prijav ponudnikov, ki imajo do Občine Izola neporavnane obveznosti ter ponudb, ki ne vsebujejo bistvenih elementov ponudbe (obrazec ponudbe, izjave ponudnika, poslovni načrt, parafirana pogodba, program in koncept izvedbe dejavnosti, plačana varščina), Komisija ne bo upoštevala. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse bistvene elemente ponudbe (obrazec ponudbe, parafirana pogodba, izjave ponudnika, poslovni načrt, program in koncept izvedbe dejavnosti, plačana varščina), ima pa pomanjkljivo dokumentacijo (dokazila o pravnem statusu ponudnika, dokazilo o finančni sposobnosti). Rok za dopolnitev take ponudbe je 5 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Če pozvani ponudnik svoje ponudbe ne bo dopolnil v postavljenem roku, Komisija te ponudbe v nadaljevanju postopka ne bo upoštevala. VII. Merila za ocenitev ponudb Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: – ponujena letna najemnina za predmet oddaje, – ponudba na prodajnem mestu, – koncept ponudnika. Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama ponudnikov: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za najugodnejšega ponudnika bo izbran ponudnik, ki bo izpolnil vse razpisne pogoje in dosegel najvišje število točk. V primeru, če bi dva ali več ponudnikov dosegla enako najvišje število točk, Komisija pozove ponudnike k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi pogajanja. Po zaključku postopka Komisija predlaga županu končno odločitev. Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. VIII. Postopek po odpiranju ponudb Pristojni organ po prejemu zapisnika komisije izda sklep o izboru najemnika, ki ga vroči vsem ponudnikom. Ponudniki bodo s sklepom o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni po poteku roka za oddajo ponudb. Na podlagi sklepa o izbiri bo dolžan izbrani ponudnik v roku 15 dni od dneva poziva skleniti najemno pogodbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, Občina rok za sklenitev pogodbe podaljša za 15 dni. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pravnega posla in se vplačana varščina zadrži, Občina pa lahko k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika. IX. Drugi pogoji javnega razpisa Občina si pridržuje pravico, da, ne glede na ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil nastopajo: – kadarkoli ustavi in zaključi postopek po Javnem razpisu, – kot najugodnejšega ponudnika po Javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov (vključno ne: tistega, ki je ponudil najvišjo najemnino za nepremičnine oziroma tistega, ki je dosegel najvišje število točk pri izpolnjevanju meril za najugodnejšega ponudnika), – po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede dodatna pogajanja, – kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne pogodbe v prilogi javnega razpisa in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega, – na lokaciji ne izbere nobenega od ponudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnin in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov (varščina). Vsak ponudnik vlaga ponudbo po Javnem razpisu izključno na lastno tveganje in na lastne stroške. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo za najem posamezne nepremičnine. V primeru, če bi en ponudnik predložil več ponudb za najem posamezne nepremičnine, Komisija ne bo upoštevala nobene. Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena vsaj izklicna cena posameznega prodajnega mesta, je javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti ponudnike v osmih dneh od obravnavanja prispelih ponudb. X. Ogled nepremičnin in razpisna dokumentacija Predmet najema si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru. Vse podrobnejše informacije z zvezi z ogledom se lahko naslovi na elektronski naslov: irena.zavrtanik@izola.si. Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni strani Občine Izola, www.izola.si, zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur prevzamejo tudi v pisarni Občine Izola, št. 16, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Razpisna dokumentacija je brezplačna. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur, tel. 05/660-01-03 ali po el. pošti na: irena.zavrtanik@izola.si.
Občina Izola

AAA Zlata odličnost