Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2012 z dne 10. 2. 2012

Kazalo

398. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2012, stran 858.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 2. februarja 2012 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2012
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določa obseg in struktura sredstev za financiranje javne porabe v Mestni občini Nova Gorica v letu 2012, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja ter način in roki poročanja.
STRUKTURA PRORAČUNA
2. člen
Proračun sestavljata splošni in posebni del proračuna. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|I.   |SPLOŠNI DEL PRORAČUNA          |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |  39.607.137|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  32.955.003|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |  22.833.203|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |  16.696.803|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje         |  4.848.400|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |  1.288.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |  10.121.800|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |  8.756.000|
|    |od premoženja              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |    15.300|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni     |   127.500|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|    30.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |  1.193.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |   859.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|   343.500|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   515.500|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |    10.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    10.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |  5.783.134|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |  1.770.654|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  4.012.480|
|    |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|    |unije                  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     |  43.642.237|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |  9.046.657|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  2.239.111|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   374.867|
|    |varnost                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |  6.117.679|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |    50.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve               |   265.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |  13.170.117|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije              |   483.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom        |  5.972.000|
|    |in gospodinjstvom            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  1.594.352|
|    |in ustanovam               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |  5.120.765|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  16.373.858|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  16.373.858|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  5.051.605|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim   |   476.500|
|    |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |       |
|    |uporabniki                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |  4.575.105|
|    |uporabnikom               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI    |  –4.035.100|
|    |PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (Skupaj prihodki|       |
|    |minus skupaj odhodki)          |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|III/1. |PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –  |  –4.029.100|
|    |7102) – (II. – 403 – 404) (Skupaj    |       |
|    |prihodki brez prihodkov od obresti minus |       |
|    |skupaj odhodki brez plačil obresti)   |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|III/2. |TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) |  10.738.229|
|    |– (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči|       |
|    |odhodki in tekoči transferi)       |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|    |IN NALOŽB                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |    85.000|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|    |(750+751+752)              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |    85.000|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |    25.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |    60.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |  1.104.000|
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |  1.104.000|
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja   |  1.104.000|
|    |v javnih skladih in drugih pravnih osebah|       |
|    |javnega prava, ki imajo premoženje v   |       |
|    |svoji lasti               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |  –1.019.000|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – |       |
|    |V.)                   |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)          |  4.000.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |  4.000.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |  4.000.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550+551)        |   300.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA             |   300.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačilo domačega dolga       |   300.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |  –1.354.100|
|    |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  3.700.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |  4.035.100|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |  1.354.100|
|    |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA      |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.
Sestavni del proračuna je Načrt razvojnih programov.
Celotni proračun se objavi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.
3. člen
Proračunska rezerva je organizirana kot proračunski sklad. Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 240.000 EUR.
Proračunska rezerva se uporablja za namene določene v 49. členu Zakona o javnih financah.
Župan lahko na predlog organa, pristojnega za finance samostojno odloča o porabi do 20.000 EUR zbranih razpoložljivih sredstev proračunske rezerve za posamezni namen. O tem pismeno obvesti mestni svet.
V primerih porabe sredstev, ki presega višino določeno v prejšnjem odstavku, odloča mestni svet s posebnim odlokom.
4. člen
Del predvidenih prihodkov proračuna se zadrži kot splošna proračunska rezervacija.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali niso zagotovljena v zadostni meri, ker jih ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in poroča mestnemu svetu šestmesečno. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov iz 43. člena ZJF tudi prihodki od požarne takse, prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, najemnina za lokalno gospodarsko infrastrukturo, komunalni prispevek, sredstva prejeta od drugih občin iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, namenski prejemki krajevnih skupnosti in transferna sredstva iz državnega in evropskega proračuna za sofinanciranje posameznih projektov.
IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se praviloma delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlih obveznosti v skladu z likvidnostnim položajem.
7. člen
Neposredni uporabniki občinskega proračuna so mestni svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava in krajevne skupnosti. Posredni uporabniki sredstev občinskega proračuna so javni zavodi in javni skladi, katerih ustanovitelj oziroma soustanovitelj je občina.
Uporabniki občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter področjih proračunske porabe v skladu s Programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov.
Uporabniki občinskega proračuna ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki presegajo s proračunom določena sredstva za posamezne namene.
8. člen
Župan lahko s pismenimi sklepi prerazporedi sredstva med proračunskimi postavkami praviloma znotraj istega področja porabe pri proračunskih uporabnikih mestni svet, nadzorni odbor, župan in občinska uprava.
Sprememba pri postavki, ki se zmanjšuje s sklepom župana ne sme preseči 20 % vrednosti celotne postavke.
Predsedniki krajevnih skupnosti lahko s pismenimi sklepi prerazporedijo sredstva med postavkami znotraj posamične krajevne skupnosti – neposrednega uporabnika proračuna z zaporedno številko od 21 do 39. Sprememba pri postavki, ki se zmanjšuje ne sme preseči 20 % vrednosti postavke.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Izvrševanje proračuna po ekonomski klasifikaciji je odraz strukture nastalih stroškov posameznih postavk po področjih in se evidenčno primerja s planiranimi stroški.
9. člen
Pogodbe za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo v skladu s predpisi o javnem naročanju in navodili župana.
Sredstva subvencij, posojil in drugih oblik pomoči neproračunskim porabnikom se dodelijo na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa v sredstvih javnega obveščanja. Način dodelitve in višina dodeljenih sredstev mora biti usklajena s predpisi o državnih pomočeh.
Pred dodeljevanjem sredstev dotacij, subvencij, posojil in drugih oblik pomoči je potrebno skleniti pogodbo med občino ter posrednim proračunskim porabnikom ali drugimi koristniki sredstev.
10. člen
Krajevne skupnosti so dolžne pred sklenitvijo vsake pogodbe za nabavo blaga in storitev, ki presega 20.000 EUR in vsake pogodbe za gradnje, rekonstrukcije in adaptacije, ki presega 40.000 EUR predhodno pridobiti pisno soglasje župana Mestne občine Nova Gorica.
Za razpolaganje z nepremičnim stvarnim premoženjem in finančnim premoženjem so krajevne skupnosti dolžne pridobiti predhodno soglasje mestnega sveta ne glede na vrednost premoženja, s samo pogodbo pa mora pisno soglašati župan.
11. člen
Razpolaganje s finančnim in stvarnim premoženjem občine se opravi v skladu z veljavnimi predpisi in na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa (javna ponudba, javno vabilo k dajanju ponudb, javna dražba), razen za zasedena stanovanja, nepremičnine v solastništvu, zamenjave nepremičnin v javnem interesu, oddajanje stanovanj zaposlenim pri neposrednem uporabniku. Kupnina od prodaje nepremičnin se uporabi samo za nakup nepremičnin.
12. člen
Proračunski porabniki lahko prevzemajo obveznosti za tekoče leto le v višini sprejetih proračunskih postavk.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov in, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega porabnika, ki bodo zapadle v prihodnjih letih ne sme presegati 40 % pravic porabe v sprejetem proračunu znotraj posameznega podprograma za tekočo oziroma investicijsko porabo posameznega neposrednega uporabnika proračuna.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
13. člen
Občina se lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5 % sprejetega proračuna, če zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti. Likvidnostni dolg mora biti poravnan najkasneje do 31. 12. tekočega leta, o zadolžitvi pa odloča župan.
14. člen
V letu 2012 bo Mestna občina Nova Gorica najela dolgoročni kredit za izvedbo investicij načrtovanih v proračunu za leto 2012 v znesku 4.000.000 €.
15. člen
Mestna občina Nova Gorica lahko na osnovi sklepa mestnega sveta izdaja poroštva vsem proračunskim uporabnikom in javnim podjetjem do skupne višine 150.000 € potencialne letne obveznosti.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem občine in pod pogoji, ki jih določi občinski svet le, če imajo te pravne osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
16. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do višine 2.000 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
POROČANJE
17. člen
Vsi uporabniki občinskega proračuna so dolžni organu, pristojnemu za finance dostaviti medletno poročilo o poslovanju do 15. 7. tekočega leta, letno poročilo za preteklo leto skupaj z bilancami in obrazložitvami do 28. 2. tekočega leta, premoženjsko bilanco do 31. 3. tekočega leta za predhodno leto ter trimesečna poročila o stanju zadolženosti.
Javna podjetja, javni gospodarski zavodi, javni skladi in podjetja, kjer je Mestna občina Nova Gorica ustanoviteljica so dolžni predložiti letno poročilo z bilančnimi podatki do 31. 3. tekočega leta za preteklo leto ter trimesečna poročila o stanju zadolženosti.
Poleg tega so vse KS dolžne dostavljati podatke o realiziranih »izvirnih« prihodkih ter vseh realiziranih odhodkih najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec. Podatki o prihodkih morajo biti razčlenjeni po vrstah in 6-mestnih kontih. Podatki o odhodkih morajo biti razčlenjeni po proračunskih postavkah in po ekonomski klasifikaciji (6 mestni konto).
18. člen
Proračunski porabniki lahko porabijo lastne prihodke za razvoj svoje dejavnosti.
O višini in porabi lastnih prihodkov proračunski porabniki poročajo Mestni občini Nova Gorica ob oddaji letnega poročila z bilancami do 28. 2. tekočega leta za preteklo leto.
19. člen
Župan Mestne občine Nova Gorica v juliju poroča mestnemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta, do 15. 4. pa predloži mestnemu svetu tudi zaključni račun proračuna za preteklo leto z ustreznimi obrazložitvami.
20. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-24/2011-52
Nova Gorica, dne 2. februarja 2012
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

AAA Zlata odličnost