Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

807. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
808. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
809. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Odloki

810. Odlok o razpisu volitev v uradniški svet

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

811. Uredba o obveznih meritvah na proizvodnih napravah, ki prejemajo za proizvedeno električno energijo potrdila o izvoru in podpore
862. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

MINISTRSTVA

863. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo

USTAVNO SODIŠČE

812. Odločba o ugotovitvi neskladnosti prvega odstavka 15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača z zakonom

BANKA SLOVENIJE

813. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev bank in hranilnic
814. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic
815. Navodilo za izdelavo izkaza finančnega položaja in izkaza poslovnega izida bank in hranilnic
816. Navodilo o spremembah Navodila za izračun kazalnikov poslovanja bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

817. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina

OBČINE

Beltinci

818. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2009
819. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci
820. Pravilnik o štipendiranju v Občini Beltinci

Celje

821. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Štore

Cerknica

822. Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2009
823. Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v Občini Cerknica za leto 2009

Črna na Koroškem

824. Ugotovitveni sklep o nadomestni članici Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem

Gorenja vas-Poljane

825. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
826. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Grosuplje

827. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »Pri pošti«
828. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1010/9 k.o. Stranska vas
829. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 52/4 in parc. št. 54/4, obe k.o. Grosuplje – naselje
830. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 57/4, k.o. Grosuplje – naselje
831. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 552/2, parc. št. 557/2 in parc. št. 558/2, vse k.o. Grosuplje – naselje

Ivančna Gorica

832. Odlok o zazidalnem načrtu S 3/a Kojina (uradno prečiščeno besedilo)

Koper

833. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta „Gradbena cona Srmin”

Ljubljana

834. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog
835. Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 1100/20 in parc. št. 1100/18 obe k.o. Stožice
836. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Medvode

837. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole Medvode
838. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – Osnovne šole Simona Jenka
839. Pravilnik o priznanjih športnikom, športnim delavcem in športnim društvom v Občini Medvode
840. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in rezervacijah

Nova Gorica

841. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mlac v Ozeljanu
842. Odlok o programu opremljanja za območje OPPN Parkovšče
843. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Športni park Solkan – jug
844. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

Postojna

845. Odlok o oglaševanju v Občini Postojna

Sevnica

846. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno trgovski center Sevnica

Sveti Jurij ob Ščavnici

847. Pravilnik o stimulaciji študentov Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Šempeter-Vrtojba

848. Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2009
849. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2009
850. Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2010
851. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2010

Šentrupert

852. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šentrupert

Tržič

855. Odlok o ustanovitvi podjetja »Komunala Tržič d.o.o.«
856. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009
857. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
858. Sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Tržič

Vransko

859. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2009

Zagorje ob Savi

860. Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje

Zavrč

853. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave občin
854. Soglasje k ceni storitve pomoči družini na domu

Žiri

861. Sklep o izvzetju iz javnega dobra

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

6. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o sodelovanju na obrambnem področju (BFRSOP-A)
7. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Finske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov (BFIVTP)

Vlada Republike Slovenije

8. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Carinsko upravo Republike Slovenije ter Carinsko in finančno stražo Republike Madžarske o postopku izmenjave podatkov, obravnavanih kot carinske informacije za namene nadzora
9. Uredba o ratifikaciji Dvostranskega dogovora med carinskimi organi Republike Slovenije in Francoske republike o izdajanju centraliziranih enotnih dovoljenj za hišno carinjenje v skladu s točko c) prvega odstavka 76. člena Carinskega zakonika Skupnosti

Ministrstvo za zunanje zadeve

10. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o policijskem sodelovanju
11. Obvestilo o začetku veljavnosti Poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in EUROFIMO za kreditne obveznosti Holdinga Slovenske železnice d.o.o. v višini 80 milijonov EUR
12. Obvestilo o začetku veljavnosti Poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in EUROFIMO za kreditne obveznosti Holdinga Slovenske železnice d.o.o. v višini 74 milijonov EUR
13. Obvestilo o začetku veljavnosti Sklepa Sveta z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti
14. Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe med Republiko Slovenijo, Evropsko investicijsko banko in Holdingom Slovenske železnice, d.o.o., o odstopu in prevzemu pravic in obveznosti (Projekt Slovenskih železnic/A, Projekt Slovenskih železnic/B, Projekt Slovenskih železnic II, Transjugoslovanski železniški projekt II/A)
15. Obvestilo o začetku veljavnosti Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin
16. Obvestilo o začetku veljavnosti Dodatnega protokola h Konvenciji o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino glede biomedicinskih raziskav
17. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o pristopu Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike h Konvenciji o odpravi dvojnega obdavčevanja v zvezi s preračunom dobička povezanih podjetij

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost