Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

Ob-2336/09 , Stran 595
I. Predmet javne dražbe Stavbno zemljišče: parc. št. 513/4 stanovanjska stavba 259 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 368 k. o. Dobovec in parc. št. 513/2 dvorišče 1127 m2 – do deleža 1/2, parc. št. 513/6 dvorišče 106 m2 – do deleža 1/2, parc. št. 513/7 cesta 74 m2 – do deleža 1/2, vse vpisane v zemljiškoknjižnem vložku št. 386 k.o. Dobovec. Skupna velikost nepremičnin je 1.566 m2. Stanovanjska stavba na parc. št. 513/4 v izmeri 259 m2 predstavlja v naravi nezaseden samski dom na naslovu: Trbovlje, Zasavska cesta 11 in je do celote v lasti SSRS-ja. Parc. št. 513/2, 513/6 in 513/7 so v lasti SSRS-ja do idealnega deleža 1/2, kar pomeni izmero 653,50 m2 in predstavlja pripadajoče funkcionalno zemljišče. Nepremičnine so v lasti Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada in imajo zemljiškoknjižno stanje urejeno. Ogled nepremičnin bo možen: na kraju samem dne 7. 4. 2009 ob 9. uri (kontaktna oseba: g. Ajkonič). II. Izklicna cena in način poteka javne dražbe Izklicna cena: znaša 170.000,00 EUR. Javna dražba bo dne 16. 4. 2009, ob 10. uri, v poslovnih prostorih družbe Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem. Javna dražba se bo izvedla v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in podzakonski predpisi. Izvedbo javne dražbe bo nadzorovala pristojna komisija. Zoper postopek javne dražbe in odločitve komisije ni mogoč ugovor ali pritožba. Prodaja bo potekala po načinu `videno – kupljeno` in po stanju nepremičnin v času javne dražbe. Poznejše ustne ali pisne reklamacije ne bodo upoštevane. Najmanjše večanje izklicne cene je po 5.000,00 EUR. III. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji se morajo najpozneje pol ure pred začetkom javne dražbe, ob 9.30, osebno oglasiti na kraju dražbe ter v urejeni mapi predložiti fotokopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled ob prijavi: 1. potrdilo v originalu o vplačani kavciji v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Stanovanjskega podjetja za gospodarjenje z objekti d.o.o. številka: 02470-0018512574 sklic: 08. Kavcija mora biti vplačana vsaj 2 (dva) dni pred pričetkom javne dražbe. Premalo vplačana kavcija se bo vrnila brez obresti v roku 10 dni po poteku roka za vplačilo kavcije. 2. Za primer vračila kavcije morajo dražitelji priložiti celotno številko transakcijskega računa. Kavcija se bo neuspelim dražiteljem vrnila brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe na njihov transakcijski račun. 3. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe iz Republike Slovenije in tiste osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo v eni od držav članic Evropske unije, 4. izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) v originalu oziroma iz druge ustrezne evidence v originalu, star največ 30 dni, 5. morebitni pooblaščenci morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, 6. osebno izkaznico ali drug oseben dokument s fotografijo (fizične osebe, s.p.-ji, zastopniki pravnih oseb in pooblaščenci), 7. davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko, 8. tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor, pravne osebe oziroma drugi poslovni subjekti morajo predložiti izpisek iz sodnega registra oziroma druge ustrezne evidence, staro največ 30 dni. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. IV. Izbor najugodnejšega ponudnika Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi. 1. Izbrani ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. 2. V primeru, da sta dva ali več ponudnikov, ki ponudijo najvišjo ceno ali izklicno ceno, nepremičnina ni prodana, če eden od ponudnikov ne zviša svoje ponudbe. 3. V primeru, da se ponudnik ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno nepremičnine, po zgoraj navedenih pogojih. 4. Ponudba veže do zaključka dražbe in ponudnik do tedaj ne more odstopiti, ali jo na kakršen drugi način razveljaviti. 5. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 6. V primeru, da je v roku določenem za vplačilo kavcije iz točke III./1., kavcijo vplačal zgolj en ponudnik, si Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom, pridružuje pravico, da razpisane javne dražbe na dan, ki je določen v II. točki te objave, ne opravi, temveč sklene prodajno pogodbo z vplačnikom kavcije, ki je hkrati tudi edini ponudnik za nakup nepremičnine. Nepremičnina se takšnemu ponudniku proda za izklicno ceno, za takšnega ponudnika veljajo določbe iz te objave po načelu analogije. V. Plačilni pogoji: Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v osmih dneh od dneva, ko od prodajalca prejme kopijo prodajne pogodbe, podpisano s strani obeh pogodbenih strank. Kupnina se vplača na transakcijski račun Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada. Z vplačilom celotnega pogodbenega zneska – kupnine, prejme kupec original prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino. Vračunana kavcija v kupnini se od dneva vplačila do dneva vštetja v kupnino ne obrestuje. Če udeleženec, ki uspe na dražbi ne sklene prodajne pogodbe oziroma se ne odzove na podpis prodajne pogodbe v osmih dneh, ali ne plača kupnine v osmih dneh po sklenitvi pogodbe, se šteje, da je od sklenitve pogodbe oziroma od pogodbe odstopil. Prodajalec si zadrži vplačano kavcijo kot skesnino. Davek na promet nepremičnin v višini 2% za stavbna zemljišča in zazidana stavbna zemljišča in vse ostale stroške, kot so zapis pogodbe, overitev pogodbe in vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo niso zajeti v kupnini in jih plača izbrani kupec. VI. Ustavitev postopkov Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o., lahko, v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom, postopek javne dražbe ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti, brez obresti, vplačano kavcijo. Prav tako lahko Stanovanjsko podjetje za gospodarjenje z objekti d.o.o. v soglasju z lastnikom nepremičnin Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom začeti postopek predaje nepremičnine kadarkoli do sklenitve pravnega posla – podpisa prodajne pogodbe, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti, brez obresti, vplačano kavcijo.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti