Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

856. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009, stran 2784.

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 122/07, 64/08 in 120/08), 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) ter 18. in 86. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99 s spremembami) je Občinski svet Občine Tržič na 20. redni seji dne 12. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009
1. člen
Besedilo 2. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009 se v delu, ki se nanaša na leto 2009 nadomesti z novim, ki se glasi:
»Proračun Občine Tržič za leto 2009 se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
                            V EUR
------------------------------------------------------------
                         Proračun za
                          leto 2009
------------------------------------------------------------
A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
Skupina  Podskupina
------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI (7071727374)      26.145.944
     TEKOČI PRIHODKI (7071)         13.245.993
70    DAVČNI PRIHODKI             9.140.200
     700 Davki na dohodek in dobiček     7.626.164
     703 Davki na premoženje          912.934
     704 Domači davki na blago in storitve   601.102
     706 Drugi davki                 0
71    NEDAVČNI PRIHODKI            4.105.793
     710 Udeležba na dobičku in dohodki od  3.490.713
     premoženja
     711 Takse in pristojbine           8.015
     712 Denarne kazni              22.244
     713 Prihodki od prodaje blaga in      25.600
     storitev
     714 Drugi nedavčni prihodki        559.221
72    KAPITALSKI PRIHODKI           1.989.753
     720 Prihodki od prodaje osnovnih     1.194.713
     sredstev
     721 Prihodki od prodaje zalog          0
     722 Prihodki od prodaje zemljišč in    795.040
     nematerialnega premoženja
73    PREJETE DONACIJE              363.843
     730 Prejete donacije iz domačih virov      0
     731 Prejete donacije iz tujine       363.843
74    TRANSFERNI PRIHODKI           10.546.355
     740 Transferni prihodki iz drugih    4.301.546
     javnofinančnih institucij
     741 Prejeta sredstva iz drž.       6.244.809
     proračuna iz sredstev proračuna EU
II.    SKUPAJ ODHODKI (40414243)        29.786.746
40    TEKOČI ODHODKI              4.879.034
     400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   720.820
     401 Prispevki delodajalcev za       121.714
     socialno varnost
     402 Izdatki za blago in storitve     3.671.637
     403 Plačila domačih obresti        166.173
     409 Rezerve                198.690
41    TEKOČI TRANSFERI             3.754.559
     410 Subvencije               26.886
     411 Transferi posameznikom in       962.005
     gospodinjstvom
     412 Transferi neprofitnim         450.241
     organizacijam in ustanovam
     413 Drugi tekoči transferi        2.315.428
     414 Tekoči transferi v tujino          0
42    INVESTICIJSKI ODHODKI          17.346.595
     420 Nakup in gradnja osnovnih      17.346.595
     sredstev
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI         3.806.558
     430 Investicijski transferi           0
     431 Investicijski transferi pravnim   3.694.281
     in f. osebam, ki niso prorač. uporab.
     432 Investicijski transferi        112.277
     proačunskim uporabnikom
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma      –3.640.803
     PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
------------------------------------------------------------
B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN         0
     PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
     (750751752)
75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          0
     750 Prejeta vračila danih posojil        0
     751 Prodaja kapitalskih deležev         0
     752 Kupnine iz naslova privatizacije       0
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE
     KAPITALSKIH DELEŽEV (440441442)
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE            0
     KAPITALSKIH DELEŽEV
     440 Dana posojila                0
     441 Povečanje kapitalskih deležev in       0
     naložb
     442 Poraba sredstev kupnin iz naslova      0
     privatizacije
VI.    PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN          0
     SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
     V.)
------------------------------------------------------------
C.    RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE (500)
50    ZADOLŽEVANJE               4.631.200
     500 Domače zadolževanje         4.631.200
VIII.   ODPLAČILA DOLGA (550)
55    ODPLAČILA DOLGA              931.200
     550 Odplačila domačega dolga        931.200
IX.    SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU     59.197
     (I.IV.VII.-II.-V.-VIII.)
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      3.700.000
XI.    NETO FINANCIRANJE (VI.VII.-VIII.-    3.640.803
     IX=-III)
------------------------------------------------------------
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.«
2. člen
Doda se novi, 10.a člen, ki se glasi:
»Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.«
3. člen
Besedilo četrtega odstavka 12. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009 se dopolni tako, da se glasi:
»Namenski prejemki proračuna so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja, prihodki od najemnin in odškodnine iz naslova zavarovanj in drugi prejemki, ki jih kot namenske prihodke in prejemke opredeljuje Zakon o izvrševanju proračuna. Namenski prihodki proračuna so tudi okoljske takse, vplačani prispevki občanov, namenjeni za sofinanciranje investicij, transferni prihodki za investicije, in prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti (samoprispevek in drugi prihodki). Namenski prihodki proračuna so prihodki po zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, in sicer sorazmerni del, ki pripada lokalni skupnosti.
Pravice porabe na proračunski postavki, ki se krijejo z namenskimi prihodki in ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.«
4. člen
Spremeni se 20. člen, tako da se glasi:
»Dolgoročno zadolževanje Občine Tržič v letih 2008 in 2009 je možno na način in v skladu z določili Zakona o javnih financah in Zakona o financiranju občin, do višine, ki je opredeljena v splošnem delu proračuna in za investicije, ki so navedene v obrazložitvah posebnega dela proračuna.
Občina se za proračun leta 2009 lahko s soglasjem Ministrstva za finance zadolži do višine 3.700.00,00 EUR.
Občina se lahko likvidnostno zadolži pod pogoji in na način, ki je določen v 85. členu Zakona o javnih financah.
Pravne osebe javnega sektorja in sicer, javna podjetja ter podjetja, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2009 zadolžijo do skupne višine 5.000.000 EUR, in sicer na način in pod pogoji, ki jih določata Zakon o javnih financah in Zakon o financiranju občin.
Pogoj za zadolževanje in izdajanje poroštev pravnih oseb javnega sektorja je pisno soglasje župana Občine Tržič.«
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 4101-150/2007-51
Tržič, dne 12. marca 2009
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti