Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

Št. 478-8/2006/36 Ob-2335/09 , Stran 594
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmetov prodaje Predmet ravnanja je stanovanje na Kržičevi 4 v Ljubljani, v izmeri 47,30 m2, ter dva pomožna prostora v izmeri 0,90 m2 ter 1,70 m2, parc. št. 52.E, vpisano v zk. vl. št. 2694/18, k. o. Bežigrad (šifra k. o. 2636), v celoti. Stanovanje je v solasti Republike Slovenije v višini 1/2 od celote, v skladu s soglasjem solastnic Slemc Elizabete, Fuks Alenčice ter Slemc Mire (ki so solastnice stanovanja vsaka v višini 1/6 od celote), pa je predmet javne dražbe stanovanje na Kržičevi 4 v Ljubljani do celote. V naravi je stanovanje locirano v tretjem od štirih nadstropij stanovanjskega objekta, zgrajenega v letu 1959. Strešna konstrukcija je bila obnovljena v letu 2006. Stanovanje v izmeri 47,30 m2 obsega predsobo, kopalnico, WC, sobo, kuhinjo, dnevno sobo in ložo. V polkleti sta še dva pomožna prostora. Stene so fino ometane in zglajene, v kopalnici so na tleh in stenah položene keramične ploščice, v spalnici in dnevni sobi je položen klasičen parket in topli pod, v hodniku in kuhinji je položen linolej. Okna so lesena klasična dvojno zastekljena, notranja vrata so lesena polna. Stanovanje je priključeno na električno, vodovodno, kanalizacijsko in KTV omrežje. Ogrevanje stanovanja je z lokalnimi termoakumulacijskimi pečmi. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja Za stanovanje, ki je predmet prodaje, je izklicna cena 114.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 2.000,00 EUR. Davek na promet nepremičnin po stopnji 2% ni vključen v ceno in ga kupec plača poleg kupnine. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga prodajalec izstavi kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Ministrstvu za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v 3. nadstropju, in sicer dne 8. 4. 2009, z začetkom ob 9. uri. 7. Višina varščine Varščina za stanovanje, parc. št. 52.E, vpisano v zk. vl. št. 2694/18, k. o. Bežigrad, znaša 11.400,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic 18 31119-7221002-7554-2009, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Bežigrad. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Dražiteljem, ki plačajo varščino, a ne pristopijo k javni dražbi, se varščina zadrži. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe Ogled predmeta javne dražbe bo potekal dne 3. 4. 2009 ob 12. uri. Za dodatne informacije v zvezi z ogledom nepremičnin ter za morebitne podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Anjo Čerin, Ministrstvo za javno upravo,Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/478-85-16, faks 01/478-16-87, e-pošta: anja.cerin@gov.si. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na internetni strani http://www.mju.gov.si/si/ravnanje_s_stvarnim_premozenjem/aktualne_javne_drazbe/. 9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se povrne dražiteljem stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo najkasneje do dne 6. 4. 2009 v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, javna dražba – Bežigrad št. 478-8/2006«, na naslov Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana priporočeno po pošti ali osebno na vložišče oddati: – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik; – dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo. Dražitelji, ki iz objektivnih razlogov niso mogli pravočasno pridobiti dokazil iz prve, druge ali tretje alinee te točke, lahko le-te predložijo na dan javne dražbe. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz 10. točke te objave javne dražbe, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti