Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

Ob-2420/09 , Stran 592
1. Predmet razpisa: Mestna občina Novo mesto razpisuje proračunska sredstva za sofinanciranje delovanja Lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje zasvojenosti Novo mesto v letu 2009 v višini 17.600 EUR. 2. Namen razpisa Namen razpisa je podpirati delovanje Lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje zasvojenosti Novo mesto, ki bo s preventivnim delom zajela velik del šolajoče in nešolajoče se populacije mladih ter druge strokovne in laične javnosti, omogočala in izvajala program pomoči odvisnikom ter njihovim družinam ter izvajala ostale programe in projekte, sprejete z vsakoletnim planom dela skupine LAS. V ta namen bo izbran prijavitelj, ki se bo s prijavljenim programom najbolj približal spodaj navedenim ciljem Lokalne akcijske skupine v letu 2009: A) preventivno delo v osnovnih šolah v MO NM (izvajanje preventivnih predavanj/delavnic na temo zasvojenosti v vseh oddelkih zadnje triade vseh osnovnih šol v novomeški občini – skupaj ca. 60 predavanj/delavnic na leto); B) preventivno delo v srednjih šolah v MO NM (izvajanje preventivnih predavanj/delavnic na temo zasvojenosti v vseh oddelkih vseh srednjih šol v novomeški občini – skupaj ca. 180 predavanj/delavnic na leto); C) preventivna predavanja in delavnice z mladino izven šol; D) osveščanje širše strokovne in laične javnosti o problemu zasvojenosti (organizacija javnih diskusij, medijskih oddaj, predavanja za učitelje in druge strokovne delavce s področja dela s človeškimi viri); E) izvajanje programa pomoči odvisnikom in njihovim družinam na sledeč način: – individualna svetovalna pomoč odvisnikom (na razpolago vsak dan), – individualna svetovalna pomoč svojcem odvisnika (na razpolago vsak dan), – vodenje skupine za samopomoč odvisnikom (min. 1 × na 14 dni), – vodenje skupine za samopomoč svojcem odvisnikov (min. 1 × na 14 dni), – psihosocialna obravnava uporabnikov substitucijskega zdravljenja na Centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog Novo mesto – »metadonska ambulanta« (min. 2h/teden), – obravnava občanov MO NM – odvisnikov, ki so na prestajanju kazni zapora v zavodih za prestajanje kazni zapora (svetovalni obiski v času prestajanja kazni ter postpenalna obravnava); F) urejanje posvetovalno-informacijskega spletnega portala LAS Novo mesto; G) koordinacija delovanja skupine LAS (povezovanje članov – interdisciplinarnost, organizacija sestankov skupine, priprava letnega programa dela LAS, povezovanje z ostalimi LAS-i na regijski in nacionalni ravni); H) izvajanje ostalih programov in projektov, ki jih sprejme in določi skupina LAS. Dejavnosti, opisane pod točkami A, B, C, E in F morajo biti za uporabnike brezplačne. Prav tako morajo biti preventivne dejavnosti, opisane pod točkama A in B brezplačne za šole, kar pomeni, da izbrani prijavitelj ne bo smel preventivnega dela z mladimi po šolah zaračunavati šolam samim. V postopku javnega razpisa bo izbran samo eden prijavitelj, kateremu bodo kot izvajalcu načrtovanih dejavnosti skupine LAS dodeljena celotna razpisana sredstva. 3. Splošni pogoji za sodelovanje Na razpis se lahko prijavijo: – nevladne organizacije (društva, zveze društev, ustanove in neprofitni zasebni zavodi), ki so registrirane kot pravne osebe v Republiki Sloveniji. Upravičeni vlagatelj lahko z istim programom oziroma projektom kandidira samo na en javni razpis Mestne občine Novo mesto. Predlagatelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – prijavljajo program, ki je predmet razpisa; – program se izvaja za uporabnike iz Mestne občine Novo mesto; – v ustanovitvenih aktih morajo imeti jasno opredeljeno delovanje tudi na področju, ki je predmet tega razpisa; – imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje programa; – imajo pregledno in jasno finančno konstrukcijo prihodkov in odhodkov izvajanja programa; – imajo večletne izkušnje oziroma reference na področju, za katero se prijavljajo; – v preteklih letih so bile do Mestne občine Novo mesto izpolnjene vse pogodbene obveznosti. 4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan Mestne občine Novo mesto za področja, ki so predmet razpisa. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev, prepoznih vlog, nepopolnih vlog ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih razpisnih pogojev. 6. Merila za dodelitev sredstev Za ocenjevanje programa prijaviteljev bodo uporabljena naslednja merila: – ujemanje predloženega programa z namenom razpisa; – kvaliteta in realnost predloženega programa ter jasni cilji programa; – sodelovanje uporabnikov v programu; – realna finančna konstrukcija programa; – dosedanje delo oziroma reference; – za sofinanciranje programa so predvideni tudi drugi finančni viri. Prednostno bo sofinanciran prijavitelj, ki: – v MO NM izvaja programe in projekte s področja zasvojenosti že več let, pri čemer gre za dobro uveljavljenost in prepoznavnost izvajanega dela med lokalnim prebivalstvom, posebej med mladimi, odvisniki in strokovnimi delavci s področja dela s človeškimi viri; – prijavitelj je imel programe in projekte že sofinancirane iz občinskih proračunskih sredstev v preteklih letih. 7. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 8. Vsebina prijave Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu prijave za leto 2009. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ali prepozno vložene prijave bodo s sklepom zavržene. 9. Rok za oddajo prijav in način oddaje Razpis se prične z dnem objave v Uradnem listu RS in traja do 4. 4. 2009. Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do vključno 4. 4. 2009 (velja datum poštnega žiga) na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis za sofinanciranje delovanja lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti v Mestni občini Novo mesto za leto 2009«. Na hrbtni strani mora biti napisan naslov prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo s sklepom zavržene. 10. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog se bo pričelo v roku osmih dni od zaključka javnega razpisa. Nepravočasne, nepopolne in neupravičene vloge bo komisija izločila iz nadaljnjega postopka in bodo s sklepom župana zavržene. 11. Izid razpisa Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 45 dni od izteka roka za oddajo prijav na javni razpis. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju v letu 2009, v kateri bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev. 12. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisno dokumentacijo zainteresirani prejmejo na vložišču Mestne občine Novo mesto ali na spletni strani Mestne občine Novo mesto na naslovu: www.novomesto.si (pod rubriko Javna obvestila). Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Novo mesto, Joža Miklič, tel. 07/393-92-55 ali e-pošti: joza.miklic@novomesto.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti