Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

6. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o sodelovanju na obrambnem področju (BFRSOP-A), stran 897.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o sodelovanju na obrambnem področju (BFRSOP-A)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o sodelovanju na obrambnem področju (BFRSOP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 5. marca 2009.
Št. 003-02-3/2009-7
Ljubljana, dne 13. marca 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SPREMEMBI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO FRANCOSKE REPUBLIKE O SODELOVANJU NA OBRAMBNEM PODROČJU (BFRSOP-A)
1. člen
Ratificira se Sporazum o spremembi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o sodelovanju na obrambnem področju, podpisan v Ljubljani 23. junija 2008.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in francoskem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
O SPREMEMBI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO FRANCOSKE REPUBLIKE O SODELOVANJU NA OBRAMBNEM PODROČJU
Vlada Republike Slovenije
in
Vlada Francoske republike,
v nadaljnjem besedilu: pogodbenici,
sta se
ob upoštevanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike o sodelovanju na obrambnem področju z dne 18. januarja 2002
dogovorili:
1. ČLEN
6. člen se nadomesti z novim členom, ki se glasi:
»1. Uvedejo se francosko-slovenski štabni pogovori, katerih namen je poglobiti izmenjavo mnenj o aktualnih politično-vojaških vprašanjih in opredeliti splošni koncept dvostranskega sodelovanja na obrambnem področju.
2. Francosko-slovenskim štabnim pogovorom sopredsedujeta odgovorna predstavnika vojsk pogodbenic. Na njih sodelujejo tudi sekretarja in obrambna atašeja pogodbenic ter glede na obravnavane zadeve častniki, predstavniki različnih zvrsti, rodov in služb ali pristojni strokovnjaki ter predstavnik za vojaško in obrambno sodelovanje francoskega ministrstva za zunanje zadeve.
3. Francosko-slovenski štabni pogovori potekajo enkrat letno, izmenično v Francoski republiki in Republiki Sloveniji.
4. Vsa vprašanja, za katera pogodbenici menita, da prispevajo h krepitvi dvostranskega sodelovanja, se lahko uvrstijo na dnevni red francosko-slovenskih štabnih pogovorov, potem ko jih odobrita sopredsednika. Dnevni red je treba sestaviti vsaj en mesec pred francosko-slovenskimi štabnimi pogovori.
5. Na francosko-slovenskih štabnih pogovorih se pripravi pregled realiziranega sodelovanja v preteklem letu.
6. O dejavnostih v zvezi s sodelovanjem odločajo vojski, službe ali direktorati. Načrti sodelovanja v ta namen se pripravijo na posebnih štabnih pogovorih ali v kateri koli drugi obliki, o kateri se pogodbenici dogovorita. Ti načrti vključujejo skupno sprejete dejavnosti, njihove cilje, načine, kraje in datume izvajanja ter institucije, odgovorne za njihovo izvajanje.
7. Obrambna atašeja sta glavni osebi za stike za vse dejavnosti sodelovanja.«
2. ČLEN
10. člen se nadomesti z novim členom, ki se glasi:
»Sodelovanje se financira v skladu z načeli iz tega člena, v mejah in v okviru razpoložljivih proračunskih sredstev vsake pogodbenice:
1. Pogodbenica pošiljateljica krije stroške povratnega prevoza vojaškega in civilnega osebja do namembnega kraja na državnem ozemlju pogodbenice gostiteljice ter dnevnice, ki jim pripadajo v skladu z notranjo zakonodajo in predpisi pogodbenice pošiljateljice.
2. Pogodbenica gostiteljica brezplačno zagotavlja potrebna sredstva vojaškemu in civilnemu osebju pogodbenice pošiljateljice za izpolnjevanje administrativnih nalog.
3. Za vojaško in civilno osebje, ki krajši čas (največ pet mesecev, razen na skupnih vajah in usposabljanjih, katerih pogoji financiranja so določeni s posebnim dogovorom iz tretjega odstavka 4. člena) biva na ozemlju pogodbenice gostiteljice, pogodbenica gostiteljica ne krije stroškov bivanja, zlasti potnih stroškov, stroškov nastanitve in prehrane. Skladno s programom obiska lahko pogodbenica gostiteljica krije le stroške službenega prevoza po svojem ozemlju.
4. Za vojaško in civilno osebje, ki daljši čas (pet mesecev ali več) biva na ozemlju pogodbenice gostiteljice, ter za družinske člane, ki jih spremljajo, pogodbenica pošiljateljica krije stroške prevoza, nastanitve in prehrane skladno z notranjo zakonodajo in predpisi pogodbenice pošiljateljice. Pogodbenica gostiteljica ne krije stroškov bivanja za vojaško in civilno osebje ter družinske člane, ki jih spremljajo.
5. Francoska pogodbenica prouči možnosti za kritje stroškov šolanja na tečajih v vojaških izobraževalnih organizacijah in enotah oboroženih sil, namenjenih usposabljanju za poučevanje na višjih vojaških šolah druge stopnje in poučevanje francoskega jezika.
6. Pravico do vojaške zdravstvene oskrbe, ki jo zagotavlja pogodbenica gostiteljica, in financiranje tovrstne oskrbe urejajo zakoni in drugi predpisi, ki veljajo na ozemlju pogodbenice gostiteljice.«
3. ČLEN
Pogodbenica drugo pogodbenico uradno obvesti o dokončanju notranjepravnih postopkov, potrebnih za začetek veljavnosti tega sporazuma. Ta sporazum začne veljati z dnem prejema zadnjega uradnega obvestila o dokončanju notranjepravnih postopkov.
V potrditev tega sta predstavnika pogodbenic, ki sta bila za to pravilno pooblaščena, podpisala ta sporazum in nanj odtisnila pečat.
Sestavljeno v Ljubljani dne 23. junija 2008 v dveh izvirnikih v slovenskem in francoskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za Vlado Republike Slovenije
Tadej Burgar l.r.
 
Za Vlado Francoske republike
Chantal de Bourmont l.r.
A C C O R D
RELATIF À LA REVISION DE L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE RELATIF À LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA DEFENSE
Le Gouvernement de la République de Slovénie,
Et
Le Gouvernement de la République française,
ci-après dénommés «les Parties»,
Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République de Slovénie et le Gouvernement de la République française relatif à la coopération dans le domaine de la défense du 18 janvier 2002,
Sont convenus de ce qui suit:
ARTICLE 1
L'article 6 est remplacé par le nouvel article suivant:
«1 Il est institué une réunion d'état-major franco-slovène, chargée d'approfondir les échanges sur les sujets politico-militaires d'actualité ainsi que de définir la conception générale de la coopération bilatérale dans le domaine de la défense.
2 La réunion d'état-major franco-slovène est co-présidée par un responsable des armées de chacune des Parties. Elle est, en outre, composée d'un secrétaire, de l'attaché de défense de chacune des Parties et, en fonction des sujets abordés, d'officiers, de représentants des différentes armées, armes et services ou d'experts compétents, ainsi que d'un représentant de la coopération militaire et de défense du ministère français des affaires étrangères pour les sujets le concernant.
3 La réunion d'état-major franco-slovène se tient une fois par an alternativement en République française et en République de Slovénie.
4 Tous les sujets que les Parties jugent de nature à favoriser le renforcement de la coopération bilatérale peuvent être inscrits à l'ordre du jour de la réunion d'état-major franco-slovène, après approbation des deux co-présidents. L'ordre du jour doit être établi au plus tard un mois avant la réunion d'état-major franco-slovène.
5 La réunion d'état-major franco-slovène dresse le bilan de la coopération réalisée au cours de l'année écoulée.
6 Les actions de coopération sont décidées entre armées, services ou directions. Les plans de coopération établis à cet effet sont élaborés à l'occasion de réunions d'état-major spécifiques ou sous toute autre forme convenue entre les deux Parties. Ces plans comportent les actions décidées en commun ainsi que leur objet, leurs modalités, leurs dates et lieux de réalisation ainsi que les institutions responsables de leur exécution.
7 Les attachés de défense sont les correspondants privilégiés pour toute action de coopération.»
ARTICLE 2
L'article 10 est remplacé par le nouvel article suivant:
«Le financement de la coopération obéit aux principes énoncés dans le présent article, dans la limite et le cadre des disponibilités budgétaires de chaque Partie:
1 La Partie d'envoi prend à sa charge les frais de transport aller et retour jusqu'au lieu de destination sur le territoire de l'Etat de la Partie d'accueil des membres de son personnel militaire et civil, et les indemnités qui leur sont dues, conformément à la législation et à la réglementation de l'Etat de la Partie d'envoi.
2 La Partie d'accueil met à disposition des membres du personnel militaire et civil de la Partie d'envoi, à titre gratuit, les moyens nécessaires à l'exercice de leurs fonctions administratives.
3 Pour les membres du personnel militaire et civil de la Partie d'envoi effectuant des séjours de courte durée (moins de cinq mois, à l'exception des exercices et des entraînements communs dont les modalités de prise en charge financière sont prévues par un arrangement particulier spécifique conformément à l’article 4.3) sur le territoire de l'Etat de la Partie d'accueil, la Partie d'accueil ne prend pas en charge les frais de séjour, notamment les frais de transport, d'hébergement et d'alimentation. La Partie d'accueil peut prendre à sa charge, conformément au programme de la visite, les seuls frais de transport de service à l'intérieur de son territoire.
4 Pour les membres du personnel militaire et civil, et les membres de leur famille les accompagnant, effectuant des séjours de longue durée (égale ou supérieure à 5 mois) sur le territoire de l'Etat de la Partie d'accueil, la Partie d'envoi assure les frais de transport, d'hébergement et d'alimentation conformément à la législation et à la réglementation de l'Etat de la Partie d'envoi. La Partie d'accueil ne prend en charge aucun frais de séjour pour les membres du personnel militaire et civil, et les membres de leur famille les accompagnant.
5 Pour les stages dans les organismes militaires de formation et en unités des forces armées, la Partie française étudie les possibilités de prise en charge des frais de scolarité relevant de la formation relative à l'enseignement militaire supérieur du second degré et du français.
6 Le droit aux prestations du service de santé militaire de la Partie d'accueil et la prise en charge financière de ces prestations sont régis par les lois et réglementations en vigueur sur le territoire de l'Etat de la Partie d'accueil».
ARTICLE 3
Chacune des Parties notifie à l’autre l’accomplissement des formalités requises par son droit interne pour l’entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entre en vigueur à la date de la réception de la dernière des notifications de l’accomplissement des procédures du droit interne.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Ljubljana le 23 juin 2008 en deux exemplaires originaux, chacun en langues slovène et française, les deux versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République de Slovénie
Tadej Burgar m.p.
 
Pour le Gouvernement de la
République française
Chantal de Bourmont m.p.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 200-10/09-7/9
Ljubljana, dne 5. marca 2009
EPA 1535-IV
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti