Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

845. Odlok o oglaševanju v Občini Postojna, stran 2763.

Na podlagi 21., 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08), 3. poglavja Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07), šestega odstavka 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 29/07, 58/07, 17/08, 21/08) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 17. seji dne 26. 2. 2009 sprejel
O D L O K
o oglaševanju v Občini Postojna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se za območje Občine Postojna ureja uporaba lokacij za postavitev objektov in naprav za oglaševanje in obveščanje. Z njim se določajo pogoji, načini in obveznosti za postavitev objektov, za oglaševanje ter izvajanje dejavnosti oglaševanja in obveščanja na območju Občine Postojna.
2. člen
(namen oglaševanja in obveščanja)
Oglaševanje in obveščanje obsega vse vrste posredovanja obvestil in sporočil z oglasnimi sredstvi za slikovno in zvočno oglaševanje širši javnosti.
Oglasno sredstvo je namenjeno širši javnosti, kadar je nameščeno tako, da je usmerjeno navzven in je vizualno oziroma zvočno zaznavno iz odprtega javnega prostora.
Na oglasnih mestih se postavljajo stalni ali začasni oglasni objekti in naprave za oglaševanje.
3. člen
(stalni in začasni objekti ter naprave za oglaševanje)
Stalni objekti in naprave za oglaševanje so:
– veliki ploskovni objekti in naprave oglaševanja – plakatni panoji,
– mali ploskovni objekti in naprave oglaševanja – plakatni panoji,
– svetlobne vitrine (city light),
– svetlobni stebri,
– volumski objekti in naprave oglaševanja,
– nosilci in drogovi čezcestnih transparentov – čezcestni transparenti,
– obešanke na drogovih javne razsvetljave,
– slikovno ali pisno obdelane stene zgradb, površine gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb ali talne površine,
– slikovna oprema konstrukcijskih elementov javne infrastrukture,
– totem ali končna tabla,
– obvestilni in usmerjevalni znaki.
Začasni objekti in naprave za oglaševanje so:
– prenosljivi panoji,
– panoji, ki jih prenašajo ljudje,
– zastave,
– panoji in naprave za oglaševanje na vozilih,
– transparenti,
– drugi podobni premični objekti in naprave.
V okvir oglaševanja z začasnimi objekti in napravami spada tudi neposredno razdeljevanje (ročno ali s pomočjo naprav) letakov, in drugega oglasnega materiala.
4. člen
(oglaševanje kot gospodarska dejavnost)
Na zemljiščih in objektih na katerih ima Občina Postojna lastninsko, stvarno ali drugo pravico in na ostalih javnih površinah, se oglaševanje in obveščanje iz prvega odstavka 3. člena tega odloka opravlja kot gospodarska dejavnost in jo lahko opravljajo pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za to dejavnost in na podlagi javnega razpisa pridobijo pravico oglaševanja in obveščanja ter pridobijo ustrezna soglasja in dovoljenja skladno s tem odlokom in drugimi predpisi, ki urejajo to področje.
Namesto javnega razpisa lahko Občina Postojna dejavnost iz prejšnjega odstavka na določenih ali vseh lokacijah izvaja tudi v lastni režiji ali za to pooblasti podjetje katerega ustanoviteljica ali soustanoviteljica je.
5. člen
(definicija objektov in naprav za oglaševanje)
Stalni objekti in naprave za oglaševanje:
Objekte in naprave za oglaševanje delimo na naslednje tipološke skupine:
1. Veliki ploskovni objekti in naprave za oglaševanje – plakatni panoji
Določa jih površina – minimalno 12 m2, maksimalno 90 m2 (obojestranski ali enostranski). Lahko so v različnih izvedbah:
– Veliki pano (mega board, giga board …): lahko so dvonožni ali enonožni, glede na vrsto pa enostranski ali dvostranski in so površine nad 18 m2.
– Jumbo pano: lahko so samostoječi enonožni ali dvonožni, stenski ali obešeni, glede na vrsto pa enostranski ali dvostranski in so površine do 12 m2.
– Rollo pano je tehnološka nadgraditev jumbo panojev z izmenljivo vsebino; osvetljen je z notranje strani in so površine do 12 m2.
– Roto pano je objekt za obveščanje in oglaševanje, običajno dimenzije 6 x 3 m. Na njem se s pomočjo prizem vsebine izmenično pojavljajo.
– Elektronski displeji oziroma prikazovalniki: s tehnične plati predstavlja televizijo na prostem, ki jo je moč upravljati na daljavo.
Vsi se obravnavajo zgolj kot veliki objekti in naprave za oglaševanje.
2. Mali ploskovni objekti in naprave za oglaševanje – plakatni panoji
Določa jih površina – min. 0,7 m2, max. 4,2 m2 (obojestranski ali enostranski). Pojavljajo se v okviru elementov mestne opreme (avtobusna postajališča in podobno) ali samostojno. Lahko so v različnih izvedbah: enonožni ali dvonožni, glede na vrsto pa enostranski, dvostranski ali stenski (stenski ali obešeni plakatni panoji, rotopanoji, svetlobni panoji, elektronski, svetlobni prikazovalniki in drugo).
Vsi zgoraj našteti objekti in naprave za oglaševanje se obravnavajo zgolj kot mali ploskovni objekti in naprave za oglaševanje.
3. Svetlobne vitrine (city light)
Določa jih površina – min. 0,7 m2, max. 2,1 m2 (obojestranski ali enostranski).
4. Volumski objekti in naprave za oglaševanje
Določa jih širina projekcije – min. 1,1 m in max. 1,8 m in višino max. 3,5 m. Gre za plakatni steber v sodobnem okolju. Lahko so v različnih izvedbah (plakatni stebri, svetlobni stebri, elektronski prikazovalniki in podobno) in različnih oblikah (okrogli, tristrani in drugi).
5. Čezcestni transparenti
Določa jih največja možna dimenzija 8 m (širina) in 1 m (višina), pri čemer je spodnji rob najmanj 5,5 m nad cestiščem.
6. Obešanke na drogovih javne razsvetljave so objekti za obveščanje in oglaševanje, ki se nameščajo na drogove javne razsvetljave, z največjo površino ene strani 2 m2.
7. Slikovno ali pisno obdelane stene zgradb, površine gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb ali talne površine.
8. Slikovna oprema konstrukcijskih elementov javne infrastrukture.
9. Totem ali končna tabla je objekt za obveščanje in oglaševanje, ki je namenjen obeleževanju poslovnih, gostinskih in trgovskih stavb in dejavnosti. Postavlja se jih izključno v neposredni bližini oglašujočega objekta.
10. Obvestilni in usmerjevalni znaki so tipizirani, postavljajo se v skladu z veljavnimi predpisi o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.
Začasni objekti in naprave za oglaševanje:
1. Prenosljivi panoji
Določa jih površina – min. 0,7 m2, max. 2 m2 (obojestranski ali enostranski).
2. Zastave so maksimalne širine 2,8 m, vrh droga ne sme biti višji od drogov javne razsvetljave, spodnji rob zastave mora biti na višini najmanj 4,5 m. Uporablja se jih lahko samo za oglaševanje za lastne potrebe.
3. Panoji na vozilih in ulični panoji, ki jih prenašajo ljudje.
4. Transparenti, ki se ne postavljajo preko ceste (obcestni, na ograjah fasadah itd.).
5. Zvočne naprave.
Oglaševanje z zvočnimi napravami v Občini Postojna je dovoljeno samo za oglaševanje javnih prireditev v skladu s predpisom o hrupu v naravnem in življenjskem okolju.
II. MERILA ZA POSTAVITEV IN OBLIKO OBJEKTOV IN NAPRAV ZA OGLAŠEVANJE
6. člen
V Občini Postojna veljajo splošna in posebna merila za postavitev in obliko objektov za oglaševanje.
1. Splošna merila
7. člen
(prepoved postavljanja objektov in naprav za oglaševanje)
Objektov in naprav za oglaševanje ni dovoljeno postavljati:
– v javne parke, parkovne ureditve in pokopališča,
– na zelenice, ki so funkcionalni del stanovanjskih sosesk in območij,
– na lokacije, kjer ovirajo vedutne poglede na naselje, naravna okolja, kvalitetne mestne ureditve, arhitekturo objektov in na elemente naravne in kulturne dediščine;
– na lokacije, ki niso v skladu s cestno prometnimi predpisi in predstavljajo nevarnost za cestni promet.
8. člen
(postavljanje objektov in naprav za obveščanje in oglaševanje)
Objekti in naprave oglaševanja morajo biti:
– oblikovani enotno v isti oglaševalski coni (oglaševalska cona je celotno vidno polje med dvema križiščema ali dvema cestnima odcepoma),
– postavljeni v sklenjene celote v okviru mestne ureditve,
– objekti za oglaševanje in nosilne konstrukcije morajo biti izdelani iz trajnih materialov, s pozitivnimi atesti oziroma v skladu s tovrstnimi predpisi,
– objekti in naprave oglaševanja so lahko opremljeni s simbolom občine,
– na objektu oziroma napravi mora biti vidna oznaka oglaševalca;
– postavljeni tako, da so v istem vidnem polju horizontalno poravnani,
– sorazmerno usklajeni z okoljem, v katerega so umeščeni,
– postavljeni tako, da ne povzročajo sporočilne zasičenosti posameznih ambientov ali območij,
– tehnično neoporečni in varni, kar oglaševalec dokaže z izvedbeno tehnično dokumentacijo.
Postavljen objekt za obveščanje in oglaševanje mora zagotavljati:
– varen in nemoten promet vseh udeležencev cestnega prometa,
– nemoten dostop za uporabnike sosednjih površin oziroma zemljišč,
– nemoten dostop do komunalnih objektov in naprav,
– nemoteno vzdrževanje ceste in komunalnih vodov.
2. Posebna merila
9. člen
(veliki ploskovni objekti in naprave za oglaševanje)
Velike ploskovne objekte in naprave za oglaševanje se praviloma postavlja ob vpadnicah v mesto Postojna, v območjih večjih trgovskih in športnih centrov, razen velikih panojev, ki se jih v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo in veljavnimi predpisi s področja gradnje, postavlja izključno na območju avtoceste.
Postavlja se jih glede na podlago navpično, glede na cestišče pravokotno ali vzporedno. Postavitev ne sme ovirati prometnih ureditev oziroma ogrožati prometne varnosti.
Velikih ploskovnih objektov in naprav za oglaševanje ni dovoljeno nameščati na stanovanjske stavbe na katerih ima Občina Postojna lastninsko, stvarno ali drugo pravico ter na ostale javne zgradbe. Izjemoma se jih lahko postavi na slepe fasade, ki niso del oblikovane fasade objekta (npr. športni objekt) in na slepe fasade degradiranih objektov, če predlog podaja rešitev za kvalitetnejšo zasnovo fasade.
Obseg oglaševanja z velikimi ploskovnimi objekti in napravami na celotnem območju Občine Postojna je definiran v strokovnih podlagah iz 22. člena tega odloka.
10. člen
(mali ploskovni objekti in naprave za oglaševanje)
Male ploskovne objekte in naprave za oglaševanje se praviloma nameščajo v območju mestne ureditve, na in ob avtobusnih postajališčih, površinah za pešce ter na površinah pred poslovnimi stavbami, izjemoma na slepe fasade iz tretjega odstavka 9. člena tega odloka.
Prosto stoječa postavitev ne sme ovirati poti pešcev, kot tudi ne ogrožati varnosti udeležencev v cestnem prometu.
Malih ploskovnih objektov ni dovoljeno postavljati v kombinaciji z velikimi objekti in napravami oglaševanja ter volumskimi objekti in napravami oglaševanja, na vrtne ograje stanovanjskih in poslovnih objektov, na oblikovane fasade objektov.
Male ploskovne elemente se lahko postavlja v skupine tako, da je med posameznimi elementi v skupini enak presledek, ista orientacija, enotna velikost in oblika ter enoten višinski gabarit.
11. člen
(svetlobne vitrine)
Samostoječe svetlobne vitrine se praviloma postavljajo:
– v območja sodobnih urbanih ureditev,
– na in ob površinah za pešce,
– na površine pred poslovnimi stavbami,
– na parkirišča poslovnih in trgovskih centrov.
Svetlobnih vitrin ni dovoljeno postavljati v drevorede in v zelenice med voziščem in pločnikom ali kolesarsko stezo.
Način postavitve samostoječe svetlobne vitrine ne sme ovirati poti pešcev in ogrožati varnosti udeležencev v cestnem prometu.
Samostoječe svetlobne vitrine morajo biti oblikovane enotno v posameznem vidnem območju.
12. člen
(volumski objekti in naprave oglaševanja)
Volumske objekte in naprave za oglaševanje se praviloma namešča v območjih mestnih ureditev na površinah za pešce. Postavljata se dva tipa – zgodovinski in sodobni.
Postavitev ne sme ovirati poti pešcev in ogrožati varnosti udeležencev v cestnem prometu. Ne sme se jih nameščati v kombinaciji z velikimi in malimi objekti ter napravami za oglaševanje.
13. člen
(čezcestni transparenti)
Čezcestni transparenti se lahko postavljajo samo na lokacijah, določenih v strokovnih podlagah.
Čezcestni transparent mora biti obešen pravokotno na cestišče na obstoječo konstrukcijo, zid oziroma steber, z dvojno varovanimi jeklenimi vrvmi ali s posebno nosilno konstrukcijo, lahko pa je tudi pritrjen na konstrukcijske elemente nadvoza preko javne ceste. Spodnji rob transparenta je najmanj 5,5 m nad voziščem. Transparent je lahko največje možne dimenzije 8 m (širina) in 1 m (višina). Izdelani morajo biti iz neodsevnega materiala.
Obešanje transparentov mora izbrani izvajalec naročiti podjetju, ki je registrirano za takšno dejavnost. Predhodno mora izvajalec pridobiti soglasje upravljavca ceste.
14. člen
(obešanke na drogovih javne razsvetljave)
Nosilci (obešanke) na drogovih javne razsvetljave so lahko nameščeni na zunanjem robu vozišča, vendar ne na zadnjem drogu pred križiščem. Montirani morajo biti tako, da je spodnji rob oddaljen od tal najmanj 4,5 m in da ne posegajo v horizontalni gabarit vozišča.
15. člen
(slikovno ali pisno obdelane stene zgradb, površine gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb ali talne površine)
Slikovno ali pisno se lahko izjemoma obdelajo:
– slepe fasade, ki niso del oblikovane fasade objekta (npr. športni objekti),
– oblikovane fasade poslovnih objektov, če predlog podaja rešitev za kvalitetnejšo zasnovo fasade.
Dimenzije in oblika morajo spoštovati razmerja in arhitekturne kvalitete obstoječih stavb. Tovrstni posegi niso dovoljeni na arhitekturno členjenih elementih fasad in oblikovanih talnih vzorcih.
O dimenziji in obliki sporočila odloči občinska uprava Občine Postojna.
16. člen
(slikovna oprema talnih javnih površin, konstrukcijskih elementov javne infrastrukture)
Dovoljeno je oglaševanje samo za namen javnih prireditev širšega pomena. Oglaševanje je dovoljeno samo do zaključka prireditve. V 48 urah po zaključku prireditve, mora oglaševalec oglaševalne površine vrniti v prvotno stanje.
Dimenzije in oblika morajo spoštovati razmerja in arhitekturne kvalitete obstoječih stavb. Tovrstni posegi niso dovoljeni na arhitekturno oblikovanih talnih vzorcih.
O dimenziji in obliki sporočila odloči občinska uprava Občine Postojna.
17. člen
(prenosljivi panoji)
Prenosljivi panoji se uporabljajo za oglaševanje kulturnih in športnih prireditev, humanitarnih akcij in drugih prireditev pomembnih za Občino Postojna ter za oglaševanje ob volilni in referendumski kampanji.
Izjemoma je dovoljeno oglaševanje s prenosljivimi panoji na javni površini za namen oglaševanja za lastne potrebe in sicer po en pano na poslovno enoto. Oglašuje se samo v odpiralnem času poslovne enote.
18. člen
(zastave)
Zastave se lahko uporablja samo za oglaševanje za lastne potrebe. Postavlja se jih na zemljišču v lasti ali najemu podjetja, ki oglašuje za lastne potrebe in le izjemoma s soglasjem občinske uprave Občine Postojna na javni površini.
19. člen
(vozila in panoji, ki jih prenašajo ljudje)
V to skupino spadajo vozila, ki prevažajo reklamne panoje in ljudje kot nosilci sporočil površine max. 1,4 m2.
III. PRIDOBIVANJE PRAVICE UPORABE LOKACIJ
1. Splošne določbe
20. člen
(lokacija in namen rabe stalnih objektov za oglaševanje)
Lokacija in namen rabe vseh stalnih objektov in naprav za oglaševanje ter objektov namenjenih za plakatiranje ob volilni kampanji oziroma referendumskemu vprašanju, postavljenih na površinah in objektih na katerih ima Občina Postojna lastninsko, stvarno ali drugo pravico ter na ostalih javnih površinah, mora biti v skladu s prostorskimi akti Občine Postojna in na podlagi strokovnih podlag o lokacijah ter namenu rabe objektov in naprav za oglaševanje na območju Občine Postojna (v nadaljevanju: strokovne podlage).
Občinska uprava Občine Postojna izdela strokovne podlage in jih v skladu s prostorskimi akti redno dopolnjuje in spreminja.
21. člen
(strokovne podlage)
Strokovne podlage določajo lokacije celotnega območja Občine Postojna za postavitev:
– velikih ploskovnih objektov in naprav oglaševanja – plakatni panoji,
– malih ploskovnih objektov in naprav oglaševanja – plakatni panoji,
– svetlobnih vitrin (city light),
– svetlobnih stebrov,
– volumskih objektov in naprav oglaševanja,
– nosilcev in drogov čezcestnih transparentov,
– obešank na drogovih javne razsvetljave,
– slikovne ali pisne obdelave sten zgradb, površin gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb ali talne površine,
– slikovne opreme konstrukcijskih elementov javne infrastrukture,
– totemov ali končnih tabel,
– obvestilnih in usmerjevalnih znakov.
Strokovne podlage iz prejšnjega odstavka določajo oglaševanje kot gospodarsko dejavnost na lokacijah, na katerih ima Občina Postojna lastninsko, stvarno ali drugo pravico in na ostalih javnih površinah.
Oglaševanje kot gospodarska dejavnost se lahko opravlja izključno na lokacijah, ki so navedene v strokovnih podlagah. Strokovne podlage morajo vsebovati:
– lokacijo postavitve objekta,
– zemljiškoknjižni izpisek zemljišča, na katerem se nahaja objekt,
– vrsto objekta za dejavnost oglaševanja,
– datum vpisa in čas veljavnosti postavitve objekta,
– podatke o predlagatelju vpisa in
– druge morebitne podatke o lokaciji postavitve objekta.
Strokovne podlage določajo tudi območja na katerih je možno postavljati stalne ali začasne objekte ter naprave za oglaševanje na nepremičninah, ki niso javne površine ali površine v lasti Občine Postojna. Na teh površinah se oglaševanje lahko izvaja v skladu z določbami tega odloka.
22. člen
(predlog izvajalca izbranega na javnem razpisu)
Seznam lokacij v strokovnih podlagah se lahko na predlog izvajalca spreminja in dopolnjuje.
Predlog, ki ga izvajalec posreduje občinski upravi Občine Postojna mora vsebovati:
– navedbo lokacije za posamezno vrsto objekta ali naprave za oglaševanje,
– podatke o oglaševalskem podjetju,
– vrisano lokacijo na geodetski podlagi (posnetku dejanskega stanja) v merilu 1 : 500 ali 1 : 1000,
– podatke o objektu in napravi oglaševanja (načrt z definicijo gabaritov in finalnih obdelav, tehnične karakteristike, varnost),
– zemljiškoknjižni izpisek, star največ tri mesece,
– kopijo katastrskega načrta, staro največ tri mesece,
– fotografijo obstoječega stanja oziroma fotomontažo iz smeri, kamor bo usmerjeno reklamno sporočilo (če je objekt dvostranski ali večstranski, fotografijo iz vseh smeri),
– potrebna soglasja iz 20. člena tega odloka.
O podanem predlogu za vpis lokacije v strokovne podlage odloči občinska uprava Občine Postojna s sklepom. Zoper sklep je dopustna pritožba, o kateri odloči župan.
23. člen
(pridobivanje pravice uporabe lokacij)
Pravico za postavitev objektov in naprav se lahko pridobi:
– na podlagi javnega razpisa, kadar gre za stalne objekte in naprave za oglaševanje iz prvega odstavka 3. člena tega odloka na nepremičninah na katerih ima Občina Postojna lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico;
– na predlog oglaševalca, kadar gre za nepremičnine, na katerih Občina Postojna nima lastninske, stvarne ali katere druge pravice in so vidne z javnih površin ali kadar gre za oglaševanje na začasnih objektih in napravah za oglaševanje iz drugega odstavka 3. člena tega odloka na nepremičninah na katerih ima Občina Postojna lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico.
Z javnim razpisom iz prve alineje prejšnjega odstavka se lahko pridobi pravico za postavitev objektov in naprav na katerih dejavnosti v skladu z drugim odstavkom 3. člena tega odloka ne izvaja Občina Postojna v lastni režiji oziroma za izvajanje dejavnosti na teh lokacijah ni pooblaščeno podjetje katerega ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Postojna.
V obeh primerih iz prvega odstavka tega člena je za postavitev objekta ali naprave za oglaševanje potrebno pridobiti:
– ustrezno dovoljenje v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo in zakonodajo s področja graditve objektov,
– ustrezna soglasja v skladu z veljavno prostorsko in prometno zakonodajo,
– dovoljenje pristojne občinske službe za komunalno gospodarstvo.
Če leži zemljišče, na katerem naj bi bil postavljen objekt za oglaševanje, ki izpolnjuje pogoje in zahteve določene s tem odlokom, v območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovalni pas objekta gospodarske javne infrastrukture ali v območju, ki je s posebnimi predpisi opredeljeno kot varovano območje, mora investitor pred začetkom gradnje takšnega objekta za oglaševanje pridobiti soglasje pristojnega organa oziroma službe.
2. Pridobivanje pravice uporabe lokacij na osnovi javnega razpisa
24. člen
Pravico uporabe lokacije za oglaševanje za stalne objekte in naprave za oglaševanje iz prvega odstavka 3. člena tega odloka na nepremičninah, na katerih ima Občina Postojna lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico, pridobi oglaševalec na podlagi javnega razpisa praviloma za dobo petih let.
Občina Postojna v javni razpis vključi vse ali le nekatere od stalnih objektov in naprav za oglaševanje, ki so opredeljeni v strokovnih podlagah iz 21. člena tega odloka in ležijo na javnih površinah oziroma površinah v lasti Občine Postojna.
Odločbo izda občinska uprava. S to odločbo se določijo pogoji za izvajanje oglaševanja ter višina in način plačevanja nadomestila in taks.
Če izvajalec izpolnjuje do Občine Postojna vse obveznosti iz tega odloka, se obdobje iz prvega odstavka tega člena lahko podaljša za enako obdobje z odločbo pristojnega organa, izdano na vlogo oglaševalca.
Vse proste lokacije se lahko po preteku obdobja, za katerega je bila izdana odločba, lahko ponovno oddajo z javnim razpisom.
Če se pokaže drugačna potreba izrabe prostora, mora oglaševalec po prejetem obvestilu pristojnega organa Občine Postojna oziroma pod pogoji določenimi z javnim razpisom, odstraniti objekte na lastne stroške.
25. člen
(javni razpis)
Javni razpis mora vsebovati:
– opredelitev lokacij za postavitev posamezne vrste objektov ali naprav za oglaševanje,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (kot so dokazilo o registraciji in podobno),
– morebitne dodatne pogoje, ki se jih opredeli glede na lokacijo in način rabe javne površine,
– merila za izbor ponudnikov,
– naslov pristojnega oddelka, ki zbira ponudbe,
– rok za oddajo ponudb,
– čas in kraj odpiranja ponudb,
– rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri in
– ostale pogoje, ki jih določa zakon.
Na javnem razpisu se izločijo tisti, ki:
– niso poravnali obveznosti do občine,
– niso odstranili objektov ali naprav za oglaševanje skladno s tem odlokom,
– niso odstopili občini plakatnih mest za potrebe volilne kampanje.
Javni razpis pripravi občinska uprava Občine Postojna skladno z zakonom, ki ureja postopek ravnanja s stvarnim premoženjem.
26. člen
Občina Postojna in izvajalci, ki se jih izbere na javnem razpisu, sklenejo pogodbo, s katero uredijo vse medsebojne obveznosti in pravice. Pogodba ne sme vsebovati določb, ki bi bile v nasprotju s tem odlokom.
27. člen
(obveznosti izvajalca)
S stalnimi oglasnimi objekti in napravami za oglaševanje upravlja izbrani izvajalec.
Izvajalec mora skrbeti:
– da sam opravlja dejavnost oglaševanja (določa pogoje, zagotavlja nameščanje in odstranjevanje oglasnih sredstev),
– da vsak objekt in napravo za oglaševanje označi vsaj z logotipom svojega podjetja,
– da redno vzdržuje in obnavlja objekte in naprave za oglaševanje,
– da so oglasna sredstva, ki jih namešča na oglasne objekte, opremljeni s štampiljko izvajalca in datumom, do katerega dneva sme oglasno sredstvo viseti na oglasnem objektu, da so oglasna sredstva na oglasnem objektu primerno razvrščena,
– da odstranjuje z oglasnih objektov oglasna sredstva, ki niso opremljena s štampiljko in datumom,
– da poškodovana oglasna sredstva odstrani v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku dveh dni,
– da vzdržuje red in čistočo v neposredni okolici objektov in naprav za oglaševanje,
– da neoddano oglasno površino na oglasnem objektu prelepi z belim papirjem,
– da v dveh dneh po prejemu pisnega opozorila uradne osebe organa inšpekcijskega in redarskega nadzora odstrani vsa oglasna sredstva, ki niso nameščena v skladu s tem odlokom,
– da po preteku datuma veljavnosti oglasnih sredstev, le-te odstrani najkasneje v roku dveh dni,
– da je vsebina oglasnega sredstva v slovenskem jeziku. Izjemoma lahko izvajalec v skladu z zakonom, ki določa javno rabo slovenščine, izvaja oglaševanje tudi v tujem jeziku,
– da je oglaševalsko sporočilo oblikovano v skladu s predpisi, ki določajo pravila oglaševanja (npr. v skladu s Slovenskim oglaševalskim kodeksom),
– da za oglaševanje na oglasnih objektih in napravah za oglaševanje, ki so predmet pogodbe o oglaševanju, plačuje nadomestilo v skladu s pogodbo iz 26. člena tega odloka in občinsko takso v skladu z odlokom, ki ureja občinske takse v občini Postojna.
28. člen
V primeru, da je na razpisanih lokacijah za postavitev objektov ali naprav za oglaševanje potrebno pridobiti upravno dovoljenje, ki omogoča poseg v prostor in gradnjo objektov, si ga mora izbrani izvajalec pridobiti na lastne stroške.
Oglasna sredstva na razpisanih lokacijah lahko namešča samo izbrani izvajalec v skladu s 24. členom tega odloka.
29. člen
Izvajalec, ki preneha z oglaševanjem pred potekom obdobja, v katerem je upravičen uporabljati razpisano lokacijo, je dolžan o tem sedem dni pred prenehanjem oglaševanja obvestiti občinsko upravo in v roku tridesetih dni od dneva obvestila odstraniti objekte ali naprave za oglaševanje.
V primeru, da izvajalec tudi po prejemu pisnega opozorila ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega člena, sme Občina Postojna razveljaviti pogodbo iz 26. člena tega odloka.
Občinska uprava Občine Postojna sme razveljaviti pogodbo o oglaševanju tudi v primeru, če izvajalec v predpisanem roku ne postavi objektov ali naprav za oglaševanje.
Izvajalec je dolžan po preteku obdobja, določenega v pogodbi oziroma po razveljavitvi pogodbe na podlagi katere je bil upravičen uporabljati razpisano lokacijo, odstraniti objekte in naprave za oglaševanje v najkrajšem možnem roku, ki ne sme biti daljši od tridesetih dni.
Kolikor izvajalec ne odstrani objektov in naprav v predpisanem roku, jih na njegove stroške odstrani občina oziroma njen pooblaščenec.
3. Pridobivanje pravice uporabe lokacij na predlog oglaševalca
30. člen
Pravico uporabe lokacije za oglaševanje na nepremičninah, na katerih Občina Postojna nima lastninske, stvarne ali katere druge pravice in so vidne z javnih površin, ali kadar gre za oglaševanje na začasnih objektih in napravah za oglaševanje iz drugega odstavka 3. člena tega odloka, pridobi oglaševalec s pridobitvijo ustreznih dovoljenj v skladu z določbo drugega odstavka 23. člena.
Za postavitev začasnega oglasnega objekta ali naprave iz drugega odstavka 3. člena tega odloka ni potrebno upravno dovoljenje. Če oglaševalec namerava oglasni objekt ali napravo začasno postaviti na zemljišču oziroma objektu, ki leži v varovalnem pasu ali na varovanem območju, mora pred izdajo odločbe pridobiti soglasje pristojnega organa oziroma službe (npr. upravljavca ceste).
31. člen
Pogoj za pridobitev dovoljenja je skladnost z definicijo (5. člen tega odloka) in z merili za določitev lokacij oglaševanja (6. do 19. člen tega odloka) ter umeščenost lokacije v strokovne podlage iz 21. člena tega odloka.
Predlog mora vsebovati:
– navedbo lokacije za posamezno vrsto objekta ali naprave za oglaševanje,
– opredelitev trajanja oglaševanja,
– podatke o oglaševalskem podjetju,
– vrisano lokacijo na geodetski podlagi (posnetku dejanskega stanja) v merilu 1 : 500 ali 1 : 1000,
– podatke o objektu in napravi oglaševanja (načrt z definicijo gabaritov in finalnih obdelav, tehnične karakteristike, varnost),
– zemljiškoknjižni izpisek, star največ tri mesece,
– kopijo katastrskega načrta, staro največ tri mesece,
– fotografijo obstoječega stanja oziroma fotomontažo iz smeri, kamor bo usmerjeno reklamno sporočilo (če je objekt dvostranski ali večstranski, fotografijo iz vseh smeri),
– prometno soglasje.
32. člen
(obveznosti oglaševalcev)
Oglaševalec mora skrbeti:
– da oglašuje v skladu z izdano odločbo občinske uprave Občine Postojna,
– da po preteku datuma veljavnosti oglaševanja, odstrani začasne oglasne objekte in naprave za oglaševanje najkasneje v roku dveh dni,
– da je vsebina oglasnega sredstva v slovenskem jeziku. Izjemoma lahko stranka v skladu z zakonom, ki določa javno rabo slovenščine, izvaja oglaševanje tudi v tujem jeziku, vendar mora biti ob sporočilu v tujem jeziku tudi prevod sporočila v slovenskem jeziku,
– da je oglaševalsko sporočilo oblikovano v skladu s predpisi, ki določajo pravila oglaševanja (npr. v skladu s Slovenskim oglaševalskim kodeksom),
– da za oglaševanje na začasnih oglasnih objektih in napravah za oglaševanje, ki so predmet izdane odločbe, plačuje občinsko takso v skladu z odlokom, ki ureja občinske takse v Občini Postojna.
33. člen
(prepovedi)
Uporaba lokacij brez odločb oziroma ustreznih dovoljenj iz drugega odstavka 23. člena tega odloka je prepovedana.
Na zemljiščih in objektih na katerih ima Občina Postojna lastninsko, stvarno ali drugo pravico, ter na ostalih javnih površinah in zgradbah je prepovedano:
– lepljenje plakatov na zunanjih površinah izložb, sten, inštalacijskih omaric (elektro, telefon itd.), vrat, dreves, prometne signalizacije, prometne opreme ipd.,
– trositi propagandni material in ga zatikati na vozila,
– nenamensko uporabljati, poškodovati ter uničiti začasne kot tudi stalne objekte in naprave za oglaševanje ter poškodovati in zakrivati vsebino oglasnih sredstev.
34. člen
(plakatiranje izven plakatnih prostorov)
Plakatiranje izven plakatnih objektov določenih na podlagi tega odloka je možno samo izjemoma in sicer za enkratne promocijske aktivnosti izjemnega javnega pomena ali oglaševanje prireditev, pri katerih je taka oblika oglaševanja tradicionalna.
O vlogi o plakatiranju izven plakatnih objektov odloči občinska uprava Občine Postojna.
Plakate lahko namesti naročnik sam, v skladu z dano odločbo občinske uprave Občine Postojna.
Plakatiranje mora biti izvedeno tako, da se pri tem ne poškoduje podlage, na katero je nameščen plakat (zid, element urbane opreme ipd.), in da na podlagi ne pusti nobene sledi.
IV. PLAKATIRANJE ZA POTREBE VOLILNE KAMPANJE IN REFERENDUMSKEGA VPRAŠANJA
35. člen
(brezplačno in enakovredno zagotavljanje plakatnih mest)
V skladu zakonom, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo, mora Občina Postojna za potrebe volilne kampanje brezplačno in enakovredno zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje osnovno informiranje volivcev na območju Občine Postojna o listi kandidatov ali kandidatu oziroma o referendumskem vprašanju.
36. člen
(dolžnost izvajalcev)
Izvajalci, ki so pridobili lokacije za postavitev objektov in naprav za oglaševanje z javnim razpisom, morajo za potrebe volilne in referendumske kampanje odstopiti oziroma pripraviti plakatna mesta, ki jih določi občinska uprava Občine Postojna.
37. člen
(javna objava pogojev za uporabo plakatnih mest)
Organizatorji volilne kampanje pridobijo prostor na objektih in napravah za oglaševanje na območju Občine Postojna na podlagi javne objave pogojev za uporabo plakatnih mest.
Občinska uprava Občine Postojna mora najkasneje 60 dni pred dnem glasovanja na volitvah oziroma 25 dni pred dnem glasovanja na referendumu, javno objaviti pogoje iz prvega odstavka tega člena.
38. člen
(dolžnost ravnanja organizatorjev volilne kampanje)
Organizatorji volilne kampanje so dolžni ravnati v skladu z:
– določili zakona, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo,
– določili pogojev za uporabo plakatnih mest in
– določili tega odloka.
39. člen
Za plakatiranje za potrebe volilne kampanje in referendumskega vprašanja organizatorjem ni potrebno pridobiti soglasja v skladu z 31. členom tega odloka pač pa zgolj soglasje lastnika nepremičnine. Za ureditev vseh ostalih vprašanj glede izvajanja volilne in referendumske kampanje se uporablja področna zakonodaja.
V. OBVESTILNI IN USMERJEVALNI SISTEM VODENJA
40. člen
(turistična in druga obvestilna signalizacija)
Turistična in druga obvestilna signalizacija je:
– znaki za obveščanje o kulturnih spomenikih, varovanih območjih narave ter pomembnejših turističnih znamenitostih,
– znaki za obveščanje o smeri, v kateri so kulturni spomeniki, varovano območje narave ali pomembnejša turistična znamenitost ter objekt,
– znaki za izraz dobrodošlice na vstopu v občino ali naselje,
– znaki za podajanje prometnih, turističnih in drugih informacij na prometnih površinah zunaj vozišča ceste (počivališča, parkirišča) in na drugih površinah ob cesti, ki so določene za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob cesti.
41. člen
(usmerjevalni znaki namenjeni za krajevno in komercialno vodenje)
Usmerjevalne znake predstavljajo usmerjevalne lamele, praviloma postavljene skupinsko na posebnih nosilcih. Vsebina lamel je ob upoštevanju določb zakona o javnih cestah in njegovega podzakonskega akta o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, namenjena izključno usmerjanju k določenim ciljem, za potrebe tega odloka pa se po vsebini ločuje na:
– krajevno vodenje, ki omogoča vodenje do skupnih krajevnih ciljev in naprav, do kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitosti ter do pomembnejših krajevnih oziroma javnih infrastrukturnih objektov in naprav;
– komercialno vodenje, ki omogoča vodenje do pomembnejših objektov in naprav v kraju – do sedežev gospodarskih družb in drugih registriranih pravnih oseb ter njihovih poslovnih enot, če ti izpolnjujejo pogoje za takšno vodenje. Komercialno vodenje je ločeno od krajevnega in mu je hierarhično podrejeno.
42. člen
(nameščanje obvestilnih in usmerjevalnih znakov)
Obvestilne in usmerjevalne znake ter njihove temelje in nosilce namešča Občina Postojna.
43. člen
(komercialni usmerjevalni znaki)
Za zbiranje in urejanje interesov za postavljanje komercialnih usmerjevalnih znakov, vodenje potrebnih postopkov, naročanje postavljanja in vzdrževanje ustreznih nosilcev, dobavo lamel, njihovo nameščanje ter vzdrževanje vseh postavljenih nosilcev in lamel lahko Občina Postojna pooblasti drugega izvajalca.
Postavitev in vzdrževanje usmerjevalnih znakov za potrebe komercialnega vodenja se izvede na podlagi pogodbe med Občino Postojna in zainteresiranim subjektom. S pogodbo se med drugim uredi obveznosti zainteresiranega subjekta do nadomeščanja lamel po izteku njihove uporabnosti in obveznosti do plačila vzdrževalnine.
Zainteresirani subjekt za nameščanje usmerjevalnih znakov za potrebe komercialnega vodenja plačuje po tržnih načelih:
– izdelavo in namestitev lamele ter sorazmernega dela stroškov nabave in postavitve nosilca,
– vzdrževalnino za pokrivanje stroškov amortizacije nosilcev, vzdrževanja znakov ter izvajanja dejavnosti.
VI. OGLAŠEVANJE ZA LASTNE POTREBE
44. člen
(oglaševanje samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb)
Samostojni podjetniki posamezniki in pravne osebe smejo na svojih poslovnih stavbah in prostorih ter funkcionalnih zemljiščih, kjer opravljajo svojo dejavnost, za lastne potrebe oglaševati proizvode in storitve iz svoje registrirane dejavnosti.
Postavitev stalnih in začasnih objektov in naprav za oglaševanje za lastne potrebe se izvede v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo in veljavnimi predpisi s področja gradnje.
Z objekti iz prvega odstavka tega člena gospodarijo lastniki oziroma pooblaščeni izvajalci.
45. člen
(oglaševanje lokalne skupnosti)
Za potrebe oglaševanja občine Postojna, krajevnih skupnosti v občini Postojna, javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Postojna, društev in klubov, ustanovljenih na območju občine Postojna, kot tudi državnih organov, se v skladu s strokovnimi podlagami postavijo posebne oglasne deske oziroma oglasne omarice.
Občinska uprava uskladi način uporabe teh posebnih oglasnih mest z zainteresiranimi uporabniki.
VII. TAKSE
46. člen
Višina in način plačevanja takse za oglaševanje, kot tudi njena oprostitev, se ureja skladno z odlokom, ki ureja občinske takse v Občini Postojna.
VIII. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
47. člen
(občinski organ inšpekcijskega in redarskega nadzora)
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojen občinski organ inšpekcijskega in redarskega nadzora, v skladu s svojimi pristojnostmi.
Na podlagi odločbe pristojnega občinskega organa inšpekcijskega in redarskega nadzora so oglaševalci, ki nimajo ustreznega dovoljenja dolžni odstraniti vse vrste oglaševanja in objekte na katerih se oglašuje z javnih površin in površin, na katerih ima Občina Postojna lastninsko, stvarno ali katero drugo pravico. Če jih oglaševalec ne odstrani sam, jih na stroške oglaševalca odstrani pooblaščeno podjetje.
Pritožba zoper odločbo izdano na podlagi tega člena ne zadrži njene izvršitve.
48. člen
(globe)
Z globo v znesku 800 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s 4. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s 7. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju z drugim odstavkom 27. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju z 32., 33. ali 34. členom tega odloka.
Z globo v znesku 200 EUR se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo v znesku 100 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, če:
– namesti oglasno sredstvo, ki bi ga moral namestiti pooblaščeni delavec izvajalca,
– ravna v nasprotju z 32., 33. ali 34. členom tega odloka.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
49. člen
(strokovne podlage in javni razpis)
V roku 3 mesecev od uveljavitve tega odloka župan sprejme strokovne podlage iz 21. člena tega odloka.
V roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka se objavi javni razpis za izbor izvajalcev v skladu z določili tega odloka.
50. člen
(veljavnost sklenjenih pogodb)
Obstoječe pogodbe, ki urejajo oglaševanje, prenehajo veljati s potekom časa, za katerega so bile sklenjene.
51. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka se na območju Občine Postojna preneha uporabljati Odlok o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Občine Postojna (Uradni list RS, št. 141/04).
52. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2009
Postojna, dne 26. februarja 2009
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti