Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

819. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci, stran 2739.

Na podlagi določil Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96) Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK, Uradni list RS, št. 77/07, 56/08), 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01, 11/03 in 46/06) je Občinski svet Občine Beltinci na svoji 20. redni seji, ki je bila dne 12. 3 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci
1. člen
V 1. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Beltinci (v nadaljevanju: odlok, Uradni list RS, št. 81/04, 76/08) se med besedama storitev in promocije vstavi besedilo: »zagotavljanja javnih kulturnih dobrin.«
2. člen
Besedilo 7. člena odloka se spremni, tako da se glasi:
»Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
46.190   Nespecializirano posredništvo pri prodaji
      raznovrstnih izdelkov
47.190   Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
      prodajalnah
47.621   Trgovina na drobno s časopisi in revijami
47.622   Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi
      potrebščinami
47.810   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
      živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.890   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
      drugim blagom
50.300   Potniški promet po celinskih vodah
50.400   Tovorni promet po celinskih vodah
55.201   Počitniški domovi in letovišča
55.204   Planinski domovi in mladinska prenočišča
55.209   Druge nastanitve za krajši čas
55.300   Dejavnost avtokampov, taborov
56.104   Začasni gostinski obrati
56.210   Priložnostna priprava in dostava jedi
56.300   Strežba pijač
58.110   Izdajanje knjig
58.130   Izdajanje časopisov
58.190   Drugo založništvo
59.110   Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
      oddaj
59.140   Kinematografska dejavnost
59.200   Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
      muzikalij
63.990   Drugo informiranje
68.200   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
73.200   Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.200   Fotografska dejavnost
74.300   Prevajanje in tolmačenje
77.210   Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.330   Dajanje pisarniške opreme in računalniških
      naprav v najem in zakup
77.340   Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
79.120   Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900   Rezervacije in druge s potovanji povezane
      dejavnosti
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990   Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
      poslovanje
90.030   Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
90.040   Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011   Dejavnost knjižnic
91.012   Dejavnost arhivov
91.020   Dejavnost muzejev
91.030   Varstvo kulturne dediščine
91.040   Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo
      naravnih vrednot
92.002   Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
93.190   Druge športne dejavnosti
93.299   Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
Zavod opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje v prejšnjem odstavku navedenih dejavnosti.«
3. člen
V 10. členu odloka se za sedmo alinejo dodajo nove osma, deveta in deseta alineja, ki se glasijo:
»– sredstva pridobljena na lokalnih, državnih in mednarodnih razpisih,
– vstopnine,
– drugi zakoniti viri.«
4. člen
Sedma alineja 13. člena odloka se spremeni, tako da se glasi:
»– imenuje in razrešuje predstavnike ustanoviteljice v upravni odbor zavoda.«
5. člen
V prvem odstavku 13. člena odloka v sedmi alineji, nadalje v peti in šesti alineji prvega odstavka 19. člena odloka ter v prvem odstavku 21. člena odloka se znesek »2.000.000,00 SIT« nadomesti z zneskom »10.000,00 EUR«.
6. člen
V drugem odstavku 18. člena odloka se v drugi alineji za besedo zavoda postavi vejica, preostali del besedila v tej alineji se črta.
Besedilo drugega odstavka 18. člena odloka se črta in nadomesti z besedilom: »Predsednika upravnega odbora in namestnika imenujejo člani upravnega odbora izmed sebe na prvi konstitutivni seji.«
Za drugim odstavkom v 18. členu odloka se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Delavci zavoda med seboj izberejo predstavnika v upravnem odboru in z notarsko overitvijo potrdijo, da soglašajo z izbranim kandidatom. Stroški povezani z notarsko overitvijo bremenijo zavod. V primeru, da je v zavodu zaposlen samo en delavec, je ta neposredno član upravnega odbora.«
Sedanji tretji odstavek 18. člena odloka postane četrti odstavek.
7. člen
V prvem odstavku 19. člena odloka se črta besedilo desete alineje.
V tem istem odstavku 19. člena odloka dodata novi deseti in enajsta alinea, ki se glasita:
»– odloča o pritožbah delavcev zavoda, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem zavoda.«
8. člen
V drugem odsavku 21. člena besedilo »4. leta« nadomesti z besedilom »5 let.«
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/09-20-327/IV
Beltinci, dne 12. marca 2009
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti