Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

842. Odlok o programu opremljanja za območje OPPN Parkovšče, stran 2761.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 11. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja za območje OPPN Parkovšče
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Parkovšče (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelala BSI inženiring d.o.o. Nova Gorica, pod številko 2/2007-1, v februarju 2009.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
Program opremljanja podaja podlage za odmero komunalnega prispevka za načrtovane objekte na območju, ki je z OPPN Parkovšče predvideno za pozidavo. Te podlage so: obračunska območja komunalne opreme, skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
(obračunsko območje)
Program opremljanja je izdelan za območje OPPN, ki skladno s pogoji uredbe tvori eno obračunsko območje investicije, na katerem se zagotavlja priključevanje na predvideno komunalno infrastrukturo, oziroma območje njene uporabe. Meja obračunskega območja ustreza meji območja OPPN, prikazani na grafični prilogi, ki je sestavni del programa opremljanja.
4. člen
(skupni in obračunski stroški)
(1) Skupni stroški investicije na obračunskem območju, ki so določeni po posamezni vrsti komunalne infrastrukture, obsegajo: stroške gradnje komunalne infrastrukture, stroške odkupa nepremičnin, stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter druge stroške.
(2) Višina stroškov izgradnje komunalne infrastrukture in njenih priključkov na omrežja oskrbovalnih sistemov (gradbeni stroški, stroški materiala in montaže), je bila izračunana na podlagi projektantskih popisov del in predračunov za posamezne vrste komunalnih objektov in naprav iz projekta »Komunalna oprema na območju OPPN Parkovšče – idejna zasnova, sept. 2007, ki ga je izdelal Hydrotech d.o.o. Nova Gorica«.
(3) Stroški odkupa nepremičnin se nanašajo na odkup zemljišč, ki so z OPPN namenjena splošni rabi (ceste, otroško igrišče), in jih bo občina pridobila skladno s predpisi. V stroške so vključeni tudi stroški odškodnin zaradi omejitve lastninske pravice (služnost).
(4) Stroški predvidene investicije vključujejo tudi stroške izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter stroške priprave zemljišča. Med stroške investicije spadajo tudi vsi drugi stroški, ki bi nastali zaradi graditve objektov in naprav in bremenijo neposredno investitorja, kot so stroški izvajanja gradbenega inženiringa in nadzora, geoloških raziskav, izdelave katastrov, parcelacij, idr.. Višina teh stroškov je ovrednotena na podlagi povprečnih stroškov iz primerljivih projektov.
(5) Obračunski stroški investicije se izračunajo tako, da se od skupnih stroškov investicije odštejejo sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov. Za izvedbo izgradnje komunalne infrastrukture Mestna občina Nova Gorica trenutno ne predvideva finančnih sredstev iz drugih virov, tako da so skupni stroški enaki obračunskim stroškom.
(6) Skupni oziroma obračunski stroški investicije v izgradnjo komunalne infrastrukture na območju OPPN so prikazani v tabeli 4 programa opremljanja.
5. člen
(financiranje predvidene investicije)
Investicija v komunalno infrastrukturo, predvidena s programom opremljanja, se financira iz komunalnega prispevka, ki ga investitor objektov oziroma zavezanec komunalnega prispevka plača občini za priključitev stavbe ali površine na komunalno infrastrukturo na območju opremljanja. Stroški predvidenih investicij v telekomunikacijsko, elektroenergetsko, KATV in plinsko infrastrukturo, ki se zanje ne odmerja komunalni prispevek, niso breme proračuna občine.
6. člen
(terminski plan)
Območje OPPN je razdeljeno v dve etapi, tako da se bo komunalna infrastruktura gradila v dveh etapah. Prva etapa se bo začela komunalno opremljati v zadnjem trimesečju leta 2010 in se bo komunalno opremila konec prvega trimesečja leta 2011. Druga etapa se bo predvidoma opremljala leta 2012.
7. člen
(faznost izvajanja opremljanja)
Program opremljanja dopušča možnost fazne gradnje objektov, ki se priključujejo na komunalno infrastrukturo na območju opremljanja in za katere občina odmeri komunalni prispevek. Skladno z OPPN je dopustno fazno izvajanje po smiselnem zaporedju tako, da vsak izvedeni del tvori zaključen prostorski del s komunalno opremo, zunanjo ureditvijo in ustreznim številom parkirnih prostorov. Območje se lahko ureja in pridobiva gradbena dovoljenja po fazah oziroma območjih. V območju I etape so objekti od 43 do 58 in objekt od 63 do 71. V območju II etape so objekti od 1 do 42, od 59 do 62, 75B, in 77B.
8. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Program opremljanja v točki 6.3 določa, da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine objekta Dpi : Dti = 0,4: 0,6.
(2) Program opremljanja v točki 6.4 določa, da je faktor dejavnosti na območju Kdej = 1.
9. člen
(stroški opremljanja za predvideno komunalno infrastrukturo)
Vrednosti C(p) – cena na m2 zemljiške parcele in C(t) – cena na m2 neto tlorisne površine v odvisnosti od obračunskega območja komunalne infrastrukture so prikazane v tabeli 7 programa opremljanja.
10. člen
(stroški opremljanja za obstoječo komunalno infrastrukturo)
Stroški za posamezno obstoječo infrastrukturo primarnega omrežja, ki se upoštevajo pri odmeri komunalnega prispevka, so prikazani v tabeli 8 programa opremljanja.
11. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja m2 parcele v obračunskem območju z določeno komunalno infrastrukturo (Cpi) in stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno infrastrukturo (Cti) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo pri Gospodarski Zbornici Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Obračunski stroški za obstoječo infrastrukturo so upoštevani na dan 30. september 2007.
12. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se izračuna v skladu z določili točke 6.7 programa opremljanja, in sicer na osnovi 6. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07).
13. člen
(znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja)
Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja je možno, kadar je ugotovljeno, da je investitor sam financiral izgradnjo posamezne komunalne infrastrukture.
14. člen
(poračun komunalnega prispevka)
Po končani izgradnji in po obračunu dejanskih stroškov izgradnje komunalne opreme ter po izgradnji vseh objektov na območju OPPN se opravi poračun komunalnega prispevka z vsemi graditelji objektov.
15. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja s prilogami je na vpogled na oddelku za okolje in prostor pri Mestni občini Nova Gorica.
16. člen
(posredovanje podatkov v zbirko pravnih režimov)
Mestna občina Nova Gorica posreduje podatke iz programa opremljanja ministrstvu, pristojnemu za vodenje zbirke pravnih režimov po predpisih o urejanju prostora, v obsegu in na način, ki ga določajo predpisi o vsebini in načinu vodenja zbirke pravnih režimov.
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-67/2007
Nova Gorica, dne 11. marca 2009
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti