Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

Št. 441-2/2008-1 Ob-2368/09 , Stran 588
1. Dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme. I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih pomoči za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči. II. Višina sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2009 v okvirni višini 12.000 EUR, od tega na proračunski postavki: – 4011003 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov v okvirni višini 3.000 EUR, – 4011004 Neposredna plačila v kmetijstvo v okvirni višini 8.600 EUR, – 4011005 Regresiranje zavarovalnih premij v okvirni višini 400 EUR. Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke. III. Ukrepi in upravičenci: za vse razpisane ukrepe velja, da gre za državne pomoči, ki se ne morejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sredstev s strani Občine Kuzma in do 30. 6. 2009. Dokazila/plačani računi za izvedene aktivnosti morajo biti z datumom iz tega obdobja. 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo Najvišji znesek dodeljenih pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu za naložbe ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če je kmetijsko gospodarstvo na območju z omejenimi možnostmi, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena. Upravičenci do pomoči: – nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijska zemljišča na območju občine. Bruto intenzivnost pomoči: – do 50% upravičenih stroškov naložb na območjih z omejenimi možnostmi, – do 40% upravičenih stroškov naložb na drugih območjih, – najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo. Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za: 1.1 posodabljanje kmetij, 1.2 urejanje pašnikov, 1.3 urejanje kmetijskih zemljišč. 1.1. Posodabljanje kmetij Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih s sedežem na območju občine. Upravičeni stroški: – stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji, – stroški materiala za gradnjo/adaptacijo hlevov, gospodarskih poslopij in pomožnih objektov (silosi itd.) na kmetiji ter ureditev izpustov, – stroški obnove fasad na kmetijskih gospodarstvih primarne proizvodnje (hlevi, gospodarska poslopja, skladišča oziroma nestanovanjski objekti), – stroški nakupa kmetijske mehanizacije (škropilnice itd.), – stroški opreme, vključno z računalniškimi programi (mlekovodi, itd …), – stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, – stroški nakupa in postavitve mrež proti toči, – stroški ureditve trajnega nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada (sadovnjak), stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala, – stroški obresti za kredite za naložbe na kmetijskem gospodarstvu. Pogoji za pridobitev: – ustrezno dovoljenje/projektna dokumentacija za izvedbo naložbe, – predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere se uveljavlja pomoč, – kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt, – dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča, – drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti. 1.2. Urejanje pašnikov Pomoč se lahko dodeli za namen ureditve pašnih površin na območju občine. Upravičeni stroški: – stroški izdelave načrta/projektne dokumentacije za ureditev pašnika, – stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo, – stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. Pogoji za pridobitev: – načrt postavitve pašnika, – predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, – dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča, – drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti. 1.3. Urejanje kmetijskih zemljišč Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč. Upravičeni stroški: – stroški agromelioracij: stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del (odstranjevanje skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja, strojne storitve ipd.). Pogoji za pridobitev: – ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe, – predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, – dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča, – drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti. 2. Varstvo tradicionalne krajine in stavb Upravičenci do pomoči: – nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, objekt (tradicionalna stavba) pa leži na območju občine. Bruto intenzivnost pomoči: – do 60% ali do 75% upravičenih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi pri naložbah za ohranjanje kulturne dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah (kmetijska poslopja; kašče, kozolci, skedenj, svinjak, čebelnjak itd.), če naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije, – do 100% upravičenih stroškov za naložbe namenjene za ohranjanje neproizvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke ali zgodovinske znamenitosti), – do 100% dodatne pomoči za pokritje izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi uporabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah. Upravičeni stroški: – stroški izdelave dokumentacije, – stroški za nabavo materiala za obnovo, – stroški za izvajanje del. Pogoji za pridobitev: – objekt (tradicionalna stavba) ali proizvodna sredstva morajo biti vpisana v register kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za področje kulture, – ustrezna dokumentacija za izvedbo obnove oziroma naložbe, – predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč. 3. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij Upravičenci do pomoči: – so nosilci kmetijskih gospodarstev s stalnim prebivališčem v občini, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, – v imenu upravičencev lahko sofinancirani del premije uveljavljajo zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v dotični zavarovalni vrsti. Bruto intenzivnost pomoči: – višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov pred naravnimi nesrečami oziroma za kritje izgub, ki jih povzročajo neugodne vremenske razmere, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, znaša 10% obračunane zavarovalne premije. Upravičeni stroški: – sofinanciranje zavarovalne premije za zavarovanje živali zaradi bolezni. Pogoji za pridobitev: – sklenjena zavarovalna polica, – zahtevek zavarovalnice za plačilo sofinanciranega dela zavarovalne premije s priloženim seznamom upravičencev na podlagi predhodno sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju z občino, – upoštevanje nacionalne uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto. 4. Pomoč za arondacijo Upravičenci do pomoči: – nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske površine na območju občine. Bruto intenzivnost pomoči: – do 100% upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov. Upravičeni stroški: – stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč. Pogoji za pridobitev: – dokazila o upravičenosti arondacije, – dokazila o izvedbi arondacije, – dokazila o plačilu stroškov. 5. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju V okviru zagotavljanja tehnične podpore v kmetijskem sektorju se lahko izvajajo državne pomoči: 1.1 na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu, 1.2 na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje osebe, 1.3 na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih, 1.4 za publikacije, kataloge, spletišča. Upravičenci do pomoči: – nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo sedež na območju občine ter njihovi člani, so upravičeni do storitev tehnične podpore iz tega člena, – izvajalci tehnične podpore po tem pravilniku in upravičenci do sredstev za izvajanje so fizične in pravne osebe, ki izvajajo dejavnosti tehnične podpore in so za to ustrezno registrirani ter zagotavljajo, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Kolikor opravljajo te storitve skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve. Občina z izvajalci sklene pogodbo, v kateri se opredeli izvedba ukrepa. Bruto intenzivnost pomoči: – pomoč se dodeli do 100% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Upravičeni stroški: – stroški na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu za organiziranje in izvedbo programov za usposabljanje, – stroški na področju svetovalnih storitev, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški kmetijskega gospodarstva in jih opravijo tretje osebe, – stroški na področju organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih za udeležbo nosilcev kmetijskih gospodarstev in njihovih družinskih članov, potne stroške za organiziran prevoz, stroške strokovnih publikacij razdeljenih kmetijskim gospodarstvom iz občine, najemnin razstavnih prostorov za kmetijska gospodarstva iz občine, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih, do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca, ki ima stalno bivališče v občini, – stroški na področju publikacij, katalogov in spletišč za pripravo in izdelavo le-teh. Sofinancirajo se publikacije, kot so katalogi in spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji. Pogoji za pridobitev: – dokazila/dokumentacija izvedbe tehnične podpore, – dokazila o plačilu stroškov. 2. Dodelitev državnih pomoči de minimis I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja na območju Občine Kuzma, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis. II. Višina sredstev Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Kuzma za leto 2009 v okvirni višini 1.000 EUR na proračunski postavki 4011004 Neposredna plačila v kmetijstvo. Skupna pomoč de minimis dodeljena kateremu koli upravičencu ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena. Bruto intenzivnost pomoči je za vsak ukrep do 100% upravičenih stroškov. Glede na to, da so proračunska sredstva omejena, bo dejanska višina sredstev, ki jih bo pridobil posamezni upravičenec, odvisna od skupne višine zahtevkov prosilcev, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa. III. Upravičenci: upravičenci do dodelitve državne pomoči po pravilu de minimis so nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo sedež na območju občine. IV. Ukrepi 1. Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost Upravičeni stroški: – stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, – stroški nakupa opreme in naprav za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, – stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, – stroški obresti kreditov za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih. Pogoji za pridobitev sredstev: – potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali je v postopku registracije, – poslovni načrt, – projektna dokumentacija naložbe, – predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009, – kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti. 2. Promocija in trženje proizvodov in storitev Upravičeni stroški: – stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …). Pogoji za pridobitev sredstev: – potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku registracije, – predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009. 3. Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja Upravičeni stroški: – stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, – stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, – stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, – stroški udeležbe na sejmih, povezanih z dopolnilnimi in nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov. Pogoji za pridobitev sredstev: – potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske dejavnosti ali so v postopku registracije, – program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z dopolnilnimi, nekmetijskimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, – račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč z datumom opravljene storitve od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009. IV. Rok in način prijave: rok za oddajo vloge je do vključno 30. 6. 2009. Vloga je na voljo na sedežu uprave Občine Kuzma, vloži se lahko neposredno v sprejemni pisarni Občine Kuzma ali se pošlje na naslov Občine Kuzma, Kuzma 60c. V. Obravnava vloge Zbrane vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovnih pregled vlog. Oceni jih na podlagi pogojev in meril iz javnega razpisa ter pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga predloži županu. Na podlagi predloga komisije izda župan sklepe o izboru prejemnikov sredstev, ki v obrazložitvi utemelji svojo odločitev. Prepozno prispele vloge se zavrže. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 8 dni od pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne dopolnijo v roku, se zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne. Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo na Občino Kuzma v roku 8 dni od prejema sklepa. Vlagatelj mora najkasneje v roku 30 dni od podpisa pogodbe na upravo občine predložiti dokazilo (originalno fakturo) o plačilu stroškov ukrepa za katerega je pridobil sredstva-v primeru pridobitve sredstev na podlagi predloženega predračuna ali drugih dokazil o plačilu stroškov razen računa. VI. Nenamenska poraba sredstev V primeru nenamenske porabe sredstev ali navajanja neresničnih podatkov, mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev. Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo na Občini Kuzma, Kuzma 60c ali na tel. 02/55-580-14, kontaktna oseba Simona Čurman.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti