Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

820. Pravilnik o štipendiranju v Občini Beltinci, stran 2740.

Na podlagi določil Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01, 11/03, 43/06) je Občinski svet Občine Beltinci na 20. redni seji dne 12. 3. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o štipendiranju v Občini Beltinci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek, pogoje in kriterije za podeljevanje štipendij za nadarjene študente v Občini Beltinci, višino štipendije, trajanje štipendiranja ter pravice in obveznosti štipendista (študenta) in štipenditorja (Občine Beltinci).
2. člen
Štipendije se podelijo za eno študijsko leto in se izplačujejo od 1. oktobra tekočega leta do 30. septembra naslednjega leta. Štipendisti, ki prejemajo štipendijo na osnovi tega pravilnika, imajo možnost, da se v naslednjem študijskem letu ponovno prijavijo na razpis.
Štipendije se podeljujejo za študij v Republiki Sloveniji in v tujini.
3. člen
Občina Beltinci zagotavlja sredstva za izplačilo štipendij v okviru vsakoletnega proračuna občine.
Sklep o višini mesečne štipendije in sklep o številu štipendij, ki se vsako leto podelijo, sprejme Občinski svet Občine Beltinci.
4. člen
Za štipendijo ne morejo kandidirati študentje:
– ki že prejemajo kakršnokoli štipendijo,
– ki so v delovnem razmerju ali so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali so samozaposleni.
Študentje, ki se jim podeli štipendija po tem pravilniku ne morejo istočasno biti upravičenci do stimulacije, ki jo Občina Beltinci podeljuje študentom po Pravilniku o stimulaciji študentov Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 96/04).
5. člen
Občina Beltinci pristopi k Pomurski izobraževalni fundaciji s katero sklene Pogodbo o medsebojnem sodelovanju na področju štipendiranja študentov iz Občine Beltinci iz namenskih proračunskih sredstev Občine Beltinci.
II. POGOJI IN KRITERIJI ZA PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ
6. člen
Štipendije po tem pravilniku se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi pred začetkom študijskega leta. Sklep o razpisu štipendij sprejme župan Občine Beltinci.
Štipendija se izplača najkasneje do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
7. člen
Študent mora izpolnjevati naslednje pogoje in kriterije za dodelitev štipendije:
– da ima najmanj 3 leta stalno prebivališče v Občini Beltinci,
– da ima status rednega študenta (lahko tudi status izrednega, vendar pod pogojem, da ni zaposlen ali prijavljen na Zavodu za zaposlovanje),
– da je vpisan na dodiplomski študijski program (v najmanj drugi letnik) ali podiplomski študijski program, deficitarne smeri v Občini Beltinci oziroma Pomurju,
– da ima povprečno oceno vseh do sedaj opravljenih izpitov najmanj takšno, kot se določi po pridobitvi podatkov o deficitarnih poklicih v Občini Beltinci oziroma Pomurju s strani komisije za štipendiranje.
Podatki o tem kateri poklici so deficitarni v Občini Beltinci oziroma Pomurju, se pridobijo pri Zavodu RS za zaposlovanje.
8. člen
Komisijo za štipendiranje imenuje župan. Komisija šteje 3. člane v naslednji sestavi:
– predstavnik Občinskega sveta Občine Beltinci,
– predstavnik občinske uprave Občine Beltinci,
– predstavnik Pomurske izobraževalne fundacije.
9. člen
Komisija za štipendiranje obravnava popolne in v roku razpisa prispele vloge v skladu z pogoji in kriteriji tega pravilnika ter odprtega razpisa. Na podlagi zbrane dokumentacije in dokazil, komisija izdela prioritetni vrstni red prijavljenih kandidatov.
V primeru če se ugotovi, da je vloga nepopolna, se kandidata pozove k njeni dopolnitvi, če je ne dopolni v predpisanem roku, se vloga zavrže.
Kolikor imata dva ali več kandidatov enako povprečno oceno, ima prednost kandidat z nižjim dohodkom na družinskega člana.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje in kriterije prejmejo odločitev o dodelitvi oziroma nedodelitvi štipendije. Zoper tako odločitev je dopustna pritožba v 15 dneh od vročitve odločitve, o pritožbi odloča župan občine.
III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ŠTIPENDISTA IN ŠTIPENDITORJA
10. člen
Medsebojne pravice in obveznosti med Občino Beltinci kot štipenditorjem in študentom kot štipendistom, se podrobneje uredijo s pisno pogodbo o štipendiranju.
11. člen
Štipendist se s prejemanjem štipendije obveže:
– da uspešno končna letnik za katerega je prejel štipendijo,
– da opravi enomesečno obvezno prakso na območju Občine Beltinci oziroma v Pomurju,
– da Občini Beltinci oziroma Pomurski izobraževalni fundaciji poda letno poročilo o poteku študija,
– da je pripravljen sodelovati z Občino Beltinci oziroma Pomursko izobraževalno fundacijo.
12. člen
Štipendist izgubi pravico do štipendiranja, če:
– po svoji volji ali krivdi prekine izobraževanje,
– navaja neresnične podatke,
– sklene pogodbo z drugim štipenditorjem,
– se redno zaposli v nasprotju s Pogodbo o štipendiranju,
– ni pripravljen brez opravičljivega razloga sodelovati na projektih, razpisanih s strani Občine Beltinci oziroma Pomurske izobraževalne fundacije.
V teh primerih je štipendist dolžan vrniti že prejeto štipendijo štipenditorju. Štipendistu se na njegovo prošnjo za eno leto lahko odloži vračilo prejete štipendije, če ne izdela letnika oziroma se ga oprosti vračila, če v tem času letnik, za katerega je prejel štipendijo izdela.
Štipendist je dolžan vsako spremembo, ki vpliva na prejemanje štipendije, sporočiti štipenditorju najkasneje v roku 15 dni od nastanka razloga.
IV. KONČNI DOLOČBI
13. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o štipendiranju in drugih oblikah denarnih pomoči za izobraževanje v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 36/98).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/09-20-330/IV
Beltinci, dne 12. marca 2009
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti