Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

841. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mlac v Ozeljanu, stran 2760.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 11. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mlac v Ozeljanu
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mlac v Ozeljanu, ki ga je pod številko projekta 426 izdelalo podjetje Locus d.o.o. Domžale, v decembru 2008.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
Program opremljanja podaja podlage za odmero komunalnega prispevka za načrtovane objekte na območju predvidene pozidave Mlac v Ozeljanu. Te podlage so: obračunska območja komunalne opreme, skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
(obračunsko območje)
(1) Prvo obračunsko območje obsega ožje območje Mlac v Ozeljanu.
(2) Drugo obračunsko območje obsega območje Mlac v Ozeljanu, vključno z območjem, na katerem se predvideva nadaljevanje gradnje naselja stanovanjskih hiš.
(3) Meja obračunskega območja je razvidna iz grafične priloge programa opremljanja.
4. člen
(skupni in obračunski stroški)
(1) Skupni stroški izgradnje obstoječe komunalne opreme (S) znašajo 2.362.878,85 € brez DDV.
(2) Obračunski stroški izgradnje obstoječe komunalne opreme (OS) znašajo 2.240.604,71 € brez DDV.
5. člen
(stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne površine objekta)
Stroške opremljanja m2 parcele (Cp(i)) in neto tlorisne površine objekta (Ct(i)) se obračuna z upoštevanjem preglednice, v kateri predstavlja Cp(i) stroške opremljanja m2 parcele z določeno vrsto komunalne opreme, Ct(i) pa stroške opremljanja m2 NTP z določeno vrsto komunalne opreme.
+--------------------------------------+------------+----------+
|Naziv stroška             |  Cp(i)  | Ct(i)  |
|                   |  (€/m2)  | (€/m2) |
+--------------------------------------+------------+----------+
|Gradnja omrežja cest - glavna cesta  |  16,37  | 38,09  |
|brez odcepov             |      |     |
+--------------------------------------+------------+----------+
|Gradnja omrežja cest - sklop A (cesta |  2,48  |  5,78  |
|brez PP)               |      |     |
+--------------------------------------+------------+----------+
|Gradnja omrežja cest - odcepi     |  16,98  | 36,53  |
+--------------------------------------+------------+----------+
|Gradnja mostu preko Ozeljanščka    |  4,58  | 10,66  |
+--------------------------------------+------------+----------+
|Gradnja lesenih brvi         |  1,55  |  3,34  |
+--------------------------------------+------------+----------+
|Gradnja podpornega AB zidu PZ-B    |  3,42  |  7,35  |
+--------------------------------------+------------+----------+
|Gradnja podpornega AB zidu PZ-C    |  2,98  |  6,41  |
+--------------------------------------+------------+----------+
|Gradnja podpornega AB zidu PZ-D    |  2,61  |  5,61  |
+--------------------------------------+------------+----------+
|Gradnja štirih podpornih zidov cest  |  3,57  |  8,31  |
+--------------------------------------+------------+----------+
|Gradnja enajstih podpornih zidov cest |  21,12  | 45,45  |
+--------------------------------------+------------+----------+
|Gradnja fekalne kanalizacije - glavni |  5,06  | 11,77  |
|kanal                 |      |     |
+--------------------------------------+------------+----------+
|Gradnja fekalne kanalizacije -    |  1,34  |  2,89  |
|sekundarni vodi            |      |     |
+--------------------------------------+------------+----------+
|Gradnja meteorne kanalizacije     |  24,55  | 52,83  |
+--------------------------------------+------------+----------+
|Koalescenčni lovilec olj NG 25/250 l/s|  1,77  |  3,81  |
+--------------------------------------+------------+----------+
|Gradnja ČN              |   4,6  |  9,89  |
+--------------------------------------+------------+----------+
|Deviacija hudournika         |  1,39  |  3,22  |
+--------------------------------------+------------+----------+
|Gradnja vodovodnega omrežja - odsek 2 |  7,79  | 16,76  |
+--------------------------------------+------------+----------+
|Gradnja omrežja javne razsvetljave  |  14,34  | 30,85  |
+--------------------------------------+------------+----------+
|Strošek projektne dokumentacije    |  5,32  | 11,45  |
+--------------------------------------+------------+----------+
|Izdelava geodetskega posnetka in   |  0,39  |  0,83  |
|geodetskega načrta          |      |     |
+--------------------------------------+------------+----------+
|Cp / Ct                |  142,21  | 311,83 |
+--------------------------------------+------------+----------+
6. člen
(razmerje med merilom parcele in neto tlorisno površino objekta)
Razmerje med merilom parcele (Dp) in merilom neto tlorisne površine objekta (Dt) je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,7 ter Dt = 0,3.
7. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju (Cp(ij)) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju (Ct(ij)) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, na naslednji način:
Cp(i1) = Cp(i)·* I
oziroma
Ct(i1)= Ct(i) * I
kjer je I faktor indeksacije, ki se indeksira na dan uveljavitve programa opremljanja.
8. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KP(i)= (A(parcela) * Cp(i1) * Dp) + (K(dejavnost) * A(tlorisna) * Ct(i1) * Dt).
Komunalni prispevek za razpoložljivo komunalno opremo se izračuna na naslednji način:
KP = vsota KP(i).
Oznake pomenijo:
KP      celotni komunalni prispevek
KP(i)     komunalni prispevek za posamezno
       komunalno opremo
A(parcela)  površina parcele objekta
A(tlorisna)  površina neto tlorisne površine objekta
K(dejavnost) faktor dejavnosti je enak 1,0
Cp(i1)    indeksirani stroški opremljanja m2 parcele
       z določeno vrsto komunalne opreme
Ct(i1)    indeksirani stroški opremljanja m2 NTP z
       določeno vrsto komunalne opreme.
9. člen
(odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
10. člen
(povezava z ostalimi dokumenti)
Investitorji gradnje komunalne opreme so dolžni poravnati še sorazmerni del stroškov opremljanja zemljišč, kot to določa program opremljanja in drugi odstavek 11. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 54/08). Stroški opremljanja po tem odloku znašajo 105.456,25 €.
11. člen
(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, ki jo določa program opremljanja, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
12. člen
(pogodba o opremljanju)
Na podlagi izdelanega programa opremljanja lahko investitor in Mestna občina Nova Gorica skleneta pogodbo o opremljanju. S pogodbo natančno določita medsebojne obveznosti pri komunalnem opremljanju območja in poravnavi finančnih obveznosti.
13. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja s prilogami je na vpogled na oddelku za okolje in prostor pri Mestni občini Nova Gorica.
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-55/2006
Nova Gorica, dne 11. marca 2009
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti