Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

813. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev bank in hranilnic, stran 2696.

Na podlagi 59. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o imetnikih kvalificiranih deležev bank in hranilnic
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina sklepa)
(1) Ta sklep ureja:
(a) podrobnejša merila za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika banke oziroma hranilnice (v nadaljevanju: banke);
(b) podrobnejšo vsebino dokumentacije in informacij, ki jih je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža;
(c) podrobnejšo vsebino in način pošiljanja obvestil kvalificiranega imetnika Banki Slovenije.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen
(Opredelitve pojmov)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09; v nadaljevanju: ZBan-1), kot na primer:
a) finančna družba v petem odstavku 15. člena,
b) finančni holding v prvem odstavku 16. člena,
c) mešani poslovni holding v drugem odstavku 16. člena,
d) država članica v prvem odstavku 18. člena,
e) nadzorni organ v drugem odstavku 19. člena,
f) kvalificirani delež v 23. členu,
g) nadrejena družba v prvem odstavku 25. člena,
h) tesna povezanost v 28. členu,
i) skupina povezanih oseb v prvem odstavku 30. člena,
j) bančna skupina v 31. členu,
k) posredni imetnik v 32. členu,
l) bodoči kvalificirani imetnik v prvem odstavku 45. člena,
m) skupni kvalificirani imetniki v četrtem odstavku 45. člena,
n) kvalificirani delničarski sporazum v drugem odstavku 57. člena,
o) člani nadzornega sveta banke v 71. in 72. členu.
(2) Za namen tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:
a) »višje vodstvo« je vodstvena raven, ki je neposredno podrejena upravi oziroma poslovodstvu družbe in je odgovorna za sprejemanje tekočih poslovno-operativnih odločitev v zvezi s poslovanjem družbe, za upravljanje s tveganji ter izvajanje odločitev, ki jih sprejme uprava oziroma poslovodstvo;
b) »poslovodstvo« je poslovodstvo, kot je opredeljeno v 10. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 10/08 in 68/08; v nadaljevanju: ZGD-1);
c) »primerljiva tretja država« je država, kot je opredeljena v drugem odstavku 18. člena ZBan-1 in ki ureja sistem, pravila ter postopke nadzora nad finančnimi družbami v enakem obsegu in na primerljiv način, kakor predpisujejo Direktiva 2002/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o življenjskem zavarovanju (UL L 345 z dne 19. decembra 2002, str. 1–51), Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS (UL L 145 z dne 30. aprila 2004, str. 1–44), Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/68/ES z dne 16. novembra 2005 o pozavarovanju in o spremembi direktiv Sveta 73/239/EGS, 92/49/EGS ter direktiv 98/78/ES in 2002/83/ES (UL L 323 z dne 9. decembra 2005, str. 1–50) in Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1), kakor so bile spremenjene;
d) ''enakovredna tretja država'' je država, ki predpisuje zahteve in izvaja ukrepe na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v enakem obsegu in na primerljiv način kot je opredeljeno v Zakonu o preprečevanju pranja denarja financiranju terorizma (Uradni list RS, št. 60/07; v nadaljevanju: ZPPDFT) in je uvrščena na seznam iz petega odstavka 25. člena ZPPDFT;
e) »skupina« je skupina, kot je opredeljena v 63. členu ZGD-1.
2. MERILA ZA PRESOJO PRIMERNOSTI BODOČEGA KVALIFICIRANEGA IMETNIKA
3. člen
(Ugled bodočega kvalificiranega imetnika)
(1) Bodoči kvalificirani imetnik mora imeti dobro ime ter ustrezne sposobnosti za upravljanje banke, v kateri bo pridobil kvalificiran delež, in izkušnje z vodenjem poslov, primerljivih tistim, ki jih opravlja banka.
(2) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da bodoči kvalificirani imetnik oziroma katerikoli od članov njegovega poslovodstva nima dobrega imena, zlasti če:
a) je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, storjenega z naklepom, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zaradi enega od teh kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti: povzročitve smrti iz malomarnosti, hude telesne poškodbe, posebno hude telesne poškodbe, ogrožanja varnosti pri delu, prikrivanja, izdaje in neupravičene pridobitve poslovne skrivnosti, pranja denarja, izdaje tajnih podatkov ali povzročitve splošne nevarnosti, in obsodba še ni bila izbrisana;
b) je bil pravnomočno obsojen zaradi storitve prekrška zaradi kršitve veljavnih predpisov s področja delovanja gospodarskih družb, predpisov, ki urejajo preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, predpisov, ki urejajo bančništvo, zavarovalništvo ter trg drugih finančnih instrumentov, ter drugih predpisov, ki so povezani z dejavnostjo bodočega kvalificiranega imetnika ali dejavnostjo banke, v kateri bo pridobil kvalificiran delež;
c) je opravljal vodstvene ali nadzorne funkcije v družbi v dvanajstih mesecih pred uvedbo postopka prisilne poravnave, likvidacije, stečaja ali drugih postopkov, kot posledice plačilne nesposobnosti te družbe, ki so bili uvedeni v zadnjih petih letih; in
d) iz njegovega poslovanja izhaja, da ne posluje v skladu z načeli in pravili dobre poslovne prakse oziroma ne spoštuje pravil poslovne etike.
(3) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da ima bodoči kvalificirani imetnik ustrezne sposobnosti in izkušnje za upravljanje in vodenje poslov banke, zlasti če:
a) ima bodoči kvalificirani imetnik najmanj triletne izkušnje z opravljanjem gospodarskih dejavnosti, primerljivih poslom, ki jih opravlja banka;
b) so člani njegovega poslovodstva ustrezno strokovno usposobljeni ter imajo lastnosti in najmanj triletne izkušnje potrebne za vodenje oziroma nadzor nad vodenjem poslov banke ali družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot banka oziroma drugih primerljivih poslov; in
c) dejavnosti in aktivnosti, ki jih opravlja bodoči kvalificirani imetnik in, če je to primerno, dejavnosti ostalih družb v skupini dokazujejo njegove sposobnosti za ustrezno upravljanje in vodenje banke.
(4) V primeru, da je bodoči kvalificirani imetnik nadzorovana finančna družba države članice oziroma primerljive tretje države, njen član poslovodstva ali njen kvalificirani imetnik, se šteje, če se ne dokaže drugače, da je zahteva iz prvega odstavka tega člena v celoti izpolnjena, če iz predloženega mnenja pristojnega organa izhaja, da bodoči kvalificirani imetnik ima dobro ime in ustrezne sposobnosti za upravljanje banke ter izkušnje z vodenjem tovrstnih poslov.
4. člen
(Ugled in izkušnje oseb, ki bodo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža imele možnost upravljati banko ali drugače vplivati na njeno poslovanje)
(1) Osebe, ki bodo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika imele možnost upravljati banko ali drugače vplivati na njeno poslovanje, oziroma bodo predlagane za imenovanje v nadzorni svet banke, v poslovodstvo banke ali na mesto člana višjega vodstva banke, morajo imeti dobro ime ter ustrezne sposobnosti za upravljanje banke in izkušnje z vodenjem poslov, primerljivih tistim, ki jih opravlja banka.
(2) Pri presoji okoliščin iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 3. člena tega sklepa.
5. člen
(Finančna trdnost bodočega kvalificiranega imetnika)
(1) Finančni položaj bodočega kvalificiranega imetnika mora biti trden, tako da ne bo ogroženo poslovanje banke, v kateri namerava pridobiti kvalificiran delež.
(2) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da je pogoj iz prvega odstavka tega člena izpolnjen:
a) če je bilo poslovanje bodočega kvalificiranega imetnika v zadnjih treh poslovnih letih uspešno ter stabilno, in
b) če je mogoče sklepati, da finančni položaj bodočega kvalificiranega imetnika omogoča nakup kvalificiranega deleža in izvedbo poslovnega načrta banke za prihodnja tri leta, upoštevajoč višino kvalificiranega deleža, ki ga namerava pridobiti v banki, način financiranja nakupa in dejavnost bodočega kvalificiranega imetnika.
(3) Pri presoji finančne trdnosti bodočega kvalificiranega imetnika Banka Slovenije ocenjuje zlasti:
a) finančno moč bodočega kvalificiranega imetnika,
b) vir sredstev za pridobitev kvalificiranega deleža,
c) njegovo sposobnost za pridobivanje finančnih sredstev v prihodnje,
d) njegov sistem upravljanja,
e) preglednost strukture njegovih naložb v lastniške deleže,
f) resničnost in poštenost njegovih računovodskih izkazov, ter
g) preglednost in stabilnost njegove lastniške strukture.
6. člen
(Vpliv na sposobnost banke ravnati v skladu s pravili o upravljanju s tveganji ter izpolnjevati zahteve in omejitve, določene v 4. poglavju in petem odstavku 289. člena ZBan-1)
(1) Zaradi pridobitve kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika ne sme biti ogrožena sposobnost banke izpolnjevati pravila o upravljanju s tveganji ter izpolnjevati zahteve in omejitve, določene v 4. poglavju ZBan-1, in zahteve iz petega odstavka 289. člena ZBan-1.
(2) V zvezi z nameravano pridobitvijo kvalificiranega deleža Banka Slovenije preverja, ali obstaja verjetnost, da:
a) banka ne bo sposobna izpolnjevati pravil o upravljanju s tveganji oziroma zahtev in omejitev, kot so določene z določbami 4. poglavja ZBan-1, tako na posamični podlagi kot na konsolidirani podlagi na ravni bančne skupine ali podskupine, ali
b) bi bilo v banki onemogočeno izvajanje učinkovitega nadzora ter učinkovita izmenjava informacij med pristojnimi nadzornimi organi držav članic ali razmejitve pristojnosti in odgovornosti za nadzor med njimi, ter
c) bi pridobitev kvalificiranega deleža v banki ogrozila položaj banke tako, da ta ne bi bila sposobna izpolnjevati obveznosti iz petega odstavka 289. člena ZBan-1.
7. člen
(Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma)
(1) V zvezi z nameravano pridobitvijo kvalificiranega deleža Banka Slovenije ugotavlja, ali:
a) obstajajo razlogi za sum, da je bilo ali bo v zvezi s pridobitvijo kvalificiranega deleža storjeno dejanje pranja denarja, kot je opredeljeno v prvem odstavku 2. člena ZPPDFT ali financiranja terorizma, kot je opredeljeno drugem odstavku 2. člena ZPPDFT, ali izveden poskus tega dejanja;
b) bo ta pridobitev povečala tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma iz prvega odstavka 6. člena ZPPDFT.
(2) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da so podani razlogi za sum glede dejstev oziroma okoliščin iz prvega odstavka tega člena, če:
a) bodoči kvalificirani imetnik ni rezident države članice oziroma rezident enakovredne tretje države, in
b) vse finančne transakcije, potrebne za pridobitev kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika, ne bodo izvedene med nadzorovanimi finančnimi družbami držav članic oziroma enakovrednih tretjih držav.
(3) Pri presoji okoliščin iz prvega odstavka tega člena Banka Slovenije ocenjuje:
a) izvor sredstev za pridobitev kvalificiranega deleža,
b) način izvedbe finančnih transakcij, potrebnih za pridobitev kvalificiranega deleža v banki,
c) osebe, ki bodo sodelovale pri prenosu denarja z namenom pridobitve kvalificiranega deleža v banki, in
d) dejanskega lastnika bodočega kvalificiranega imetnika.
(4) Pri presoji okoliščin iz tega člena se Banka Slovenije posvetuje z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja.
8. člen
(načelo sorazmernosti)
Banka Slovenije pri presoji primernosti bodočega kvalificiranega imetnika upošteva načelo sorazmernosti, kar pomeni, da pri presoji izpolnjevanja meril iz 3. do 7. člena tega sklepa upošteva:
a) naravo bodočega kvalificiranega imetnika (fizična ali pravna oseba),
b) dejavnost bodočega kvalificiranega imetnika,
c) velikost deleža, ki ga namerava bodoči kvalificirani imetnik pridobiti,
d) vpliv na upravljanje banke, v kateri namerava pridobiti kvalificiran delež,
e) obstoj dokumentacije in informacij iz preteklih ocen o primernosti kvalificiranega imetnika,
f) morebitna druga dejstva in okoliščine.
9. člen
(smiselna uporaba meril za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika)
Določbe 3. do 8. člena tega sklepa o merilih za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika se smiselno uporabljajo tudi za udeležence kvalificiranega delničarskega sporazuma ter skupne kvalificirane imetnike.
3. DOKUMENTACIJA, KI JO JE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA
10. člen
(Dokumentacija)
(1) Bodoči kvalificirani imetnik mora zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža priložiti ustrezno dokumentacijo in informacije iz Priloge 1, ki je sestavni del tega sklepa.
(2) Banka Slovenije lahko v skladu s šestim odstavkom 377.a člena ZBan-1 zahteva predložitev dodatnih informacij ali dokumentov, potrebnih za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika, ne glede na to, ali so navedeni v Prilogi 1 tega sklepa.
11. člen
(Smiselna uporaba določb glede dokumentacije)
(1) Določbe 10. člena tega sklepa o dokumentaciji, ki jo je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja, se smiselno uporabljajo tudi za udeležence kvalificiranega delničarskega sporazuma ter skupne kvalificirane imetnike.
(2) Udeleženci kvalificiranega delničarskega sporazuma ali skupni kvalificirani imetniki morajo predložiti tudi predlog kvalificiranega delničarskega sporazuma oziroma drug dokument o sporazumno usklajenem delovanju pri pridobivanju delnic banke ali izvrševanju upravljavskih upravičenj iz teh delnic.
4. OBVEŠČANJE BANKE SLOVENIJE
12. člen
(Pošiljanje obvestil)
(1) Če namerava kvalificirani imetnik, ki je pridobil dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, odtujiti delnice tako, da bi se zaradi tega njegov delež zmanjšal pod spodnjo mejo razpona, za katerega velja dovoljenje, mora najmanj en delovni dan pred nameravano odtujitvijo delnic o tem pisno obvestiti Banko Slovenije. V pisnem obvestilu navede tudi velikost predvidene spremembe deleža.
(2) Kvalificirani imetnik mora Banko Slovenije nemudoma obvestiti o vsaki združitvi ali delitvi, pri kateri je udeležen, in o vsaki drugi statusni spremembi. Pisnemu obvestilu mora priložiti izpisek iz registra oziroma drugega ustreznega javnega registra.
(3) Finančni holding in mešani poslovni holding, ki ima v skladu z dovoljenjem za pridobitev kvalificiranega deleža položaj banki nadrejene družbe, mora Banko Slovenije obvestiti v roku petih delovnih dni o vsaki spremembi članov poslovodstva.
5. KONČNI DOLOČBI
13. člen
(Prenehanje veljavnosti sklepa)
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07).
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07) uporablja do zaključka postopkov iz drugega odstavka 77. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1C; Uradni list RS, št. 19/09).
14. člen
(Uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1C).
Ljubljana, dne 17. marca 2009
dr. Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti