Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

859. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2009, stran 2786.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet Občine Vransko na 16. redni seji dne 2. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Vransko za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Vransko za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava in višina splošnega dela proračuna)
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov        Proračun 2009
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       3.280.159
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           2.335.787
70  DAVČNI PRIHODKI               2.088.560
   700 Davki na dohodek in dobiček       1.496.947
   703 Davki na premoženje            310.670
   704 Domači davki na blago in storitve     280.943
   706 Drugi davki                   0
71  NEDAVČNI PRIHODKI               247.227
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od      29.200
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             1.550
   712 Denarne kazni                 477
   713 Prihodki od prodaje blaga in        24.500
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki          191.500
72  KAPITALSKI PRIHODKI               32.721
   720 Prihodki od prodaje osnovnih         2.721
   sredstev
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in       30.000
   neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73  PREJETE DONACIJE
   730 Prejete donacije iz domačih virov        0
   731 Prejete donacije iz tujine            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI              911.651
   740 Transferni prihodki iz drugih       911.651
   javnofinančnih institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      3.204.159
40  TEKOČI ODHODKI                 788.239
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     184.305
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     21.545
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        481.388
   403 Plačila domačih obresti           60.000
   409 Rezerve                   41.000
41  TEKOČI TRANSFERI                771.847
   410 Subvencije                    0
   411 Transferi posameznikom in         410.603
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam     78.646
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi       282.598
   414 Tekoči transferi v tujino            0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            1.373.623
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    1.373.623
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            270.450
   431 Investicijski transferi pravnim in     27.824
   fiz. osebam, ki niso PU
   432 Investicijski transferi PU         242.626
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)          76.000
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA                   0
   DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
   DELEŽEV (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE              0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE              0
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in         0
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
   privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v
   javnih skladih in drugih osebah javnega
   prava, ki imajo premoženje v svoji
   lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN            0
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
   (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  0
50  ZADOLŽEVANJE                     0
   500 Domače zadolževanje               0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              72.000
55  ODPLAČILA DOLGA                 72.000
   550 Odplačila domačega dolga          72.000
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA        4.000
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -
   ali 0 ali +
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         –72.000
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     –76.000
------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo - ali 0 ali +    19.259
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proraču – ske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vransko.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Vransko. Župan je odredbodajalec.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 110/01 in 105/06), ki se uporabijo za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti;
2. prihodki od republiške takse za obremenjevanje voda, ki se porabijo za financiranje investicij v kanalizacijsko omrežje in nadgradnjo ČN Kasaze;
3. prihodki od takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabijo za financiranje investicije – Regionalni center za ravnanje z odpadki (RCERO);
4. prihodki prejeti iz državnega proračuna, ki se porabijo za odkup večnamenske športne dvorane;
5. drugi prihodki, katerih namenska raba je predpisana s področnimi predpisi.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan, ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika in proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se namensko prenesejo v proračun tekočega leta.
5. člen
(proračunski uporabniki)
Neposredni uporabniki proračuna soobčinski organi (občinski svet, župan, nadzorni odbor) in občinska uprava.
Ti so odgovorni za uporabo sredstev proračuna v skladu z namenom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.
Posredni in drugi uporabniki proračuna lahko prihodke uporabijo v skladu z zakonom, ustanoviteljskimi akti oziroma pogodobo o sofinanciranju dejavnosti.
6. člen
(dodeljevanje sredstev in način porabe)
Za delovanje neposrednh proračunskih uporabnikov se v proračunu zagotovitjo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačilo blaga in storitev in za investicijske izdatke.
Sredstva za financiranje in sofinanciranje programov posrednih proračunskih uporabnikov se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezna področja.
Poraba sredstev za sofinanciranje programov posrednih uporabnikov se dogovori s pogodbo.
Proračunskim uporabnikom se sredstva dodeljujejo mesečno ali kvartalno, kar se opredeli v pogodbi, ob upoštevanju likvidnostnega položaja občine.
Javnim zavodom se sredstva na osnovi zahtevkov zagotavljajo tako, da prejmejo sredstva za plače in materialne stroške največ en dan pred izplačilom – zapadlostjo le-teh, pri čemer se morajo upoštevati roki plačil v breme proračuna, določeni z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Način zagotavljanja sredstev za financiranje drugih nalog, se z zavodi dogovori v posebni pogodbi, ki se sklene s posameznim zavodom.
7. člen
(obveznosti uporabnikov sredstev)
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredsetv, ki so jim odobrene z občinskim proračunom in le za namene, za katere so jim bila sredstva dodeljena.
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme oziroma vzdrževalna in investicijska dela nad vrednostjo, določeno z Zakonom o javnem naročanju in Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, oddati z javnim razpisom.
Uporabniki ne smejo prevzemati v breme proračuna obveznosti, ki bi presegale odobrena sredstva.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolonjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki so določeni z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu in občinskemu svetu o rezalizaciji nalog najmanj dvakrat letno, in sicer ob polletju in ob zaključku leta, oziroma po potrebi.
8. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uprabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva proračuna na posameznem področju oziroma pri neposrednbem uporabniku s sklepom:
– če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih srestev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih postavkah pa so izkazane potrebe za povečanje sredstev;
– če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih;
– če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna polletno in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.
9. člen
(pooblastila župana)
Župan je pooblaščen, da:
– razporeja splošno proračunsko rezervacijo za financiranje posmeznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega uporabnika;
– odloča o uporabi proračunske rezerve za namene iz 49. člena ZJF v višini v proračunu načrtovane proračunske rezerve;
– odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče potrebe;
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar ne več kot do 5% zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta;
– če je po sprejetju proračuna sprejet zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev;
– odloča o odpisu ali delnem odpisu dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnočljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati;
– izvršuje sprejeti letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine;
– odloča o nakupu premoženja v skladu s sprejetimi proračunskimi postavkami;
– opravlja druge naloge za katere je pooblaščen s področnimi predpisi.
10. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe naproračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago, storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za materialne stroške (dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev) in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
11. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik (župan) neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitivi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
12. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodke proračuna se del predvidenih proračunski prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se jih zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje posebej.
Sredstva proračunske rezervacije se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu ali jih ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije v letu 2009 znašajo 18.000,00EUR.
O uporabi splošne poračunske rezervacije odloča župan in o njihovi uporabi poroča občinskemu svetu z zaključnim računom.
13. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 23.000,00 EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabijo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povrzočajo naravne sile in ekološke nesreče.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 23.000,00 EUR župan in o tem s pisnim poročilom obvešča občinski svet.
V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča na predlog župana občinski svet.
Proračunski rezervni sklad v letu 2009 predstavjajo tudi na posebnem kontu izkazana sredstva, namenjena za odpravo posledic po neurju in poplavi v letu 2009 v višini 23.072,00 EUR.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
14. člen
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine je sestavni del proračuna in ga sprejme občinski svet hkrati s proračunom.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem občine sprejme župan. Premičnega premoženja v posamični vrednosti do 3.000,00 EUR, razen motornih vozil, ni potrebno uvrstiti v letni načrt razpolaganj s premičnim premoženjem.
Župan lahko samostojno odloča o pridobivanju in razpolaganju s premičnim in nepremičnim premoženjem do vrednosti, za katere je skladno z zakonom in uredbo, ki urejata ravnanje z občinskim premoženjem, možno skleniti neposredno pogodbo, lahko pa odločitev o posameznem pridobivanju ali razpolaganju prepusti občinskemu svetu.
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 400,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
15. člen
(načrtovanje likvidnosti proračuna)
Za finance pristojen organ občinske uprave načrtuje likvidnost proračuna za posamezno polletje tekočega leta z napovedjo denarnega toka proračuna (načrt za izvrševanje proračuna).
Načrt za izvrševanje proračuna je pregled načrtovanih prihodkov, povečanih za sredstva od prodaje kapitalskih naložb ter pregled načrtovanih odhodkov, povečanih za nakup kapitalskih naložb in odplačil glavnic dolga.
Največji možni obseg načrtovanih odhodkov, povečan za nakup kapitalskih naložb in odplačila dolga, v skladu z likvidnostnimi možnostmi določi za finance pristojni organ občine.
Načrt za izvrševanje proračuna pristojni organ predloži v sprejem županu.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
16. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih porošetv občine)
V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko občina likvidnostno zadolži znotranj proračinskega leta, endar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 ne zadolži.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij v letu 2009 ne bo dajala poroštev.
17. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) in pravne osebe, v katerih ima občina prevladujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2009 ne smejo zadolževati.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Vransko v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
19. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Vransko, www.vransko.si.
Št. 410/2009
Vransko, dne 2. marca 2009
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti