Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

Št. 6130-127/2009/2 Ob-2412/09 , Stran 578
Naziv in sedež naročnika: javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana. 1. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij, katerih programi niso bili izbrani na javnem pozivu Ministrstva za kulturo JP 22 2007–2009, javnih zavodov, ki s strani Ministrstva za kulturo niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2009, ter posameznikov, ki delujejo na področjih knjige. 2. Cilji razpisa: JAK bo kulturne projekte na področjih knjige v letu 2009 v okviru projektnega razpisa 1 (JR1–knjiga–2009) podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: – izvedba kakovostnih, izvirnih in prepoznavnih projektov s področij knjige v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru, – povečanje dostopnosti kulturnih dobrin na celotnem območju Slovenije, – izvedba uveljavljenih literarnih prireditev, – neposredno podpiranje ustvarjalcev. 3. Razpisna področja: projektni razpis obsega naslednja področja: – izdaja knjig, – izdaja revij, – razvijanje bralne kulture, – organizacija literarnih prireditev, – mednarodno sodelovanje, – prevodi v tuje jezike, – delovne štipendije. Področja razpisa so opredeljena v prijavnem obrazcu 1, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 4. Pomen izrazov in upravičenost stroškov Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so društva, ustanove in druge nevladne organizacije ter zasebni zavodi in gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih. Javni zavodi so pravne osebe, registrirane za opravljanje javne službe s področja kulture ali humanističnih znanosti. Posamezniki so avtorji, ki delujejo na razpisnih področjih. Samozaposleni na področju kulture so fizične osebe, ki so vpisane v razvid Ministrstva za kulturo in delujejo na razpisnih področjih. Upravičene osebe so vsi predlagatelji projektov, ki izpolnjujejo splošne in posebne razpisne pogoje. Projekt je posamična kulturna aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2009. Vsebino in celotni obseg projekta je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog. Delovne štipendije so neposredna podpora ustvarjalcem (posameznikom) in so namenjene zagotavljanju spodbudnih pogojev za delo samozaposlenih na področjih kulture. Upravičeni stroški: Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati 70% predvidenih stroškov. Izjema so delovne štipendije, kjer znaša podpora 12.000,00 EUR bruto za posamično štipendijo. JAK kot upravičene stroške na razpisanem področju izdaje knjig priznava naslednje najnižje bruto avtorske honorarje na avtorsko polo: izvirno leposlovje: najmanj 313 EUR, izvirna humanistika: najmanj 334 EUR, prevod leposlovje: najmanj 230 EUR, prevod humanistika: najmanj 271 EUR. Na razpisanem področju prevodov v tuje jezike bo izbran za sofinanciranje le en prevod posameznega prevajalca/prevajalke, pri čemer pokriva JAK izključno stroške prevoda (tj. avtorski honorar). Finančna uravnoteženost pomeni, da se predvideni odhodki in prihodki projekta, prikazani v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). 5. Splošni in posebni pogoji za sodelovanje na razpisu: na razpis se lahko prijavijo predlagatelji projektov, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje (upravičene osebe). 5.1. Splošni pogoji: pogoje za sodelovanje na razpisu izpolnjujejo predlagatelji projekta: – pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: izjava o registraciji; v primeru, da JAK naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora predlagatelj dostaviti v zahtevanem roku); – javni zavodi, ki s strani Ministrstva za kulturo niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2009 ali kot predlagatelji javnih kulturnih programov niso bili izbrani na javnem pozivu Ministrstva za kulturo JP 22 2007–2009 (obvezno dokazilo: izjava o registraciji javnega zavoda; v primeru, da JAK naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora predlagatelj dostaviti v zahtevanem roku; izjava, da niso bili neposredno pozvani k predložitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2009); – posamezniki, ki delujejo na razpisanih področjih in imajo stalno prebivališče v RS. Izjema so posamezniki na področju prevodov v tuje jezike, kjer lahko kandidirajo tudi prevajalci s stalnim prebivališčem v tujini, ki prevajajo dela slovenskih avtorjev; – ki prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2009. Izjema so prevodi v tuje jezike, ki morajo biti v celoti realizirani v letu 2010 (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); – ki predlagajo projekte, katerih zaprošeni znesek financiranja ne presega najvišje možne višine zaprošenih sredstev, opredeljene na posameznih področjih, ter upošteva najnižje zneske avtorskih honorarjev, opredeljene v 4. točki razpisa za področje izdaje knjig (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); – ki se z istim projektom na ta razpis prijavljajo samo enkrat (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); – ko za isti projekt na razpis poda vlogo le en predlagatelj (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja); – ki prijavljajo projekt, ki bo ne glede na področje izveden kakovostno in strokovno v jezikovnem, vsebinskem, oblikovnem in uredniškem vidiku. 5.2 Posebni pogoji na posameznih področjih razpisa 5.2.1 Izdaja knjig: pogoje za sodelovanje na razpisu izpolnjujejo predlagatelji projekta: – ki so v obdobju 2006–2008 izdali najmanj šest knjižnih naslovov v slovenščini (prva izdaja) s področij razpisa; – ki zaprošajo za sofinanciranje največ osmih knjižnih naslovov s področij razpisa, ki bodo v knjižni obliki prvič izšli v letu 2009; – ki zaprošajo za sofinanciranje največ 70% vseh priznanih stroškov na knjigo in največ 15.000,00 EUR na knjigo. 5.2.2 Izdaja revij: pogoje za sodelovanje na razpisu izpolnjujejo predlagatelji projekta: – ki kandidirajo na razpisu z revijo, katere programska zasnova se sklada s področjem razpisa; – ki izhaja v tiskani obliki vsaj dvakrat letno in v letnem obsegu najmanj 20 AP in je v tem obsegu izšla tudi v letu 2008 (obvezna priloga: en izvod vseh izdanih številk v letu 2008); – ki je dostopen bralcem na celotnem območju Slovenije in ima urejeno distribucijo v knjigarnah in knjižnicah v Sloveniji; – katerega oglasni prostor ne presega 10% celotnega prostora posamezne številke (oglaševalske vsebine določa 46. člen Zakona o medijih); – ki zaprošajo za sofinanciranje največ 70% vseh priznanih stroškov za redni letni obseg revije in največ 12.000,00 EUR na revijo. 5.2.3 Razvijanje bralne kulture: pogoje za sodelovanje na razpisu izpolnjujejo predlagatelji projekta: – ki so v obdobju 2006–2008 organizirali vsaj en projekt letno s področja bralne kulture; – v katerem sodelujejo najmanj trije avtorji ali izvajalci in vključuje založniško produkcijo vsaj treh slovenskih založnikov; – ki zaprošajo za sofinanciranje največ 70% vseh priznanih stroškov in največ 10.000,00 EUR na projekt. V primeru, da je predlagatelj splošna knjižnica, lahko prijavi projekte, ki niso sofinancirani v rednem programu dela javnega zavoda. 5.2.4 Organizacija literarnih prireditev: pogoje za sodelovanje na razpisu izpolnjujejo predlagatelji projekta: – ki so v obdobju 2006–2008 organizirali vsaj eno literarno prireditev letno; – ki prijavljajo eno- ali večdnevno literarno prireditev, ki poteka na enem ali več prizoriščih in vključuje sodelovanje najmanj treh avtorjev ali izvajalcev; – ki zaprošajo za sofinanciranje največ 70% vseh priznanih stroškov in največ 10.000,00 EUR na projekt. 5.2.5 Mednarodno sodelovanje: pogoje za sodelovanje na razpisu izpolnjujejo predlagatelji projekta: – ki so v obdobju 2006–2008 organizirali vsaj en tovrstni projekt letno; – ki prijavljajo projekt, ki vključuje najmanj tri sodelujoče avtorje ali izvajalce; – ki prijavljajo projekt, ki poteka v Sloveniji in na njem sodelujeta vsaj dva avtorja ali izvajalca iz tujine, ali projekt, ki poteka v tujini in na njem sodelujeta vsaj dva avtorja ali izvajalca iz Slovenije; – ki zaprošajo za sofinanciranje največ 70% vseh priznanih stroškov in največ 10.000,00 EUR na projekt. 5.2.6 Prevodi v tuj jezik: na razpisu lahko kandidirajo prevajalci, ki: – so v obdobju 2006–2008 prevedli v tuj jezik vsaj en knjižni naslov oziroma vsaj 20 avtorskih pol besedil oziroma 1500 verzov slovenskih avtorjev iz zvrsti, navedenih v razpisni dokumentaciji; – bodo knjigo v celoti prevedli v letu 2009; – priložijo pisno zagotovilo tujega založnika, da je knjiga umeščena v program in bo izšla najkasneje v letu 2010. 5.2.7 Delovne štipendije: na razpisu lahko kandidirajo avtorji, ki: – so vpisani v razvid samozaposlenih na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo RS in delujejo na področjih knjige (obvezno dokazilo: izjava o vpisu v razvid samozaposlenih na področju kulture pri Ministrstvu za kulturo, navedba številke vpisa v razvid); – so v obdobju 2005–2008 prvič izdali vsaj dve knjižni deli v slovenščini ali vsaj 40 avtorskih pol leposlovnih besedil, objavljenih v knjigah ali literarnih revijah, oziroma, ki so v tem obdobju prevedli v slovenščino vsaj dve knjižni deli ali vsaj 40 avtorskih pol leposlovnih besedil, objavljenih v knjigah ali literarnih revijah; – ki se zavežejo, da se bodo v primeru dodeljene ugodnejše štipendije na drugem razpisu tej štipendiji odpovedali. 5.3. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed uslužbencev JAK imenuje direktor JAK. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih in prepoznih vlog. Vloge s sklepom zavrže direktor. JAK lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izbiri projekta spremeni odločitev in s predlagateljem projekta ne sklene pogodbe. Opozorilo! V primeru, da: – se predlagatelj z istim projektom prijavi na razpis več kot enkrat, – predlagatelj prijavi več projektov od dovoljenih v okviru posebnih pogojev na področju izdaje knjig, – isti projekt na razpis prijavi več predlagateljev, se vse vloge predlagatelja, ki poda na razpis več vlog za isti projekt, ali ki prekorači število prijav na področju izdaje knjig, oziroma vloge vseh predlagateljev, ki prijavljajo na razpis isti projekt, zavržejo iz razloga neizpolnjevanja splošnih in posebnih pogojev (kot neupravičene osebe). 6. Razpisni kriteriji 6.1 Splošni razpisni kriteriji: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6.2 Posebni razpisni kriteriji: 6.2.1 Izdaja knjig Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6.2.2 Izdaja revij Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6.2.3 Razvijanje bralne kulture Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6.2.4 Organizacija literarnih prireditev Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6.2.5 Mednarodno sodelovanje Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6.2.6 Prevodi v tuje jezike Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6.2.7 Delovne štipendije Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Uporaba kriterijev 7.1 Uporaba kriterijev in povzetek načina ocenjevanja: Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje. Splošni in posebni razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju in posebnem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 100 točk, financirani pa so lahko projekti, ki prejmejo več kot 81 točk. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt (od 81 do 100 točk), obsega in finančne zahtevnosti projekta ter sredstev, ki so namenjena razpisu. 7.2 Uporaba kriterijev in povzetek načina ocenjevanja za prevode v tuje jezike in delovne štipendije Vloge, prijavljene na področje prevodov v tuje jezike in področje delovnih štipendij, bodo ocenjevane le po posebnih kriterijih za posamezno razpisno področje, ne pa tudi po splošnih razpisnih kriterijih. Najvišje možno število prejetih točk je 100 točk. V postopek izbire za prevode v tuje jezike se lahko uvrstijo tisti kandidati, ki prejmejo več kot 81 točk. V postopek izbire za delovne štipendije se lahko uvrstijo tisti kandidati, ki prejmejo več kot 90 točk. Izbrani bodo tisti kandidati, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje. 8. Predvidena vrednost Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa 1(JR1–knjiga–2009) je: 889.000,00 EUR. Predvidene vrednosti po razpisnih področjih so naslednje: – izdaja knjig: 400.000,00 EUR; – izdaja revij: 45.000,00 EUR; – razvijanje bralne kulture: 50.000,00 EUR; – organizacija literarnih prireditev: 65.000,00 EUR; – mednarodno sodelovanje: 65.000,00 EUR; – prevodi v tuje jezike: 120.000,00 EUR; – delovne štipendije: 144.000,00 EUR za predvidoma 12 delovnih štipendij. 9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2009 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07). 10. Razpisni rok: razpis se prične 20. 3. 2009 in se zaključi 15. 4. 2009. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazci 1 (obrazci po področjih razpisa z navedbo obveznih prilog), – prijavni obrazec 2 (originalne izjave o realizaciji in izpolnjevanju pogojev), – seznam slovenskih nagrad od leta 2000, ki so upoštevajo kot prednostni kriterij. Predlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec 1, – v celoti izpolnjen prijavni obrazec 2, – zahtevana obvezna dokazila, navedena pod točko 5.1 in 5.2.7, – obvezne priloge k prijavnemu obrazcu 1 za posamezna razpisna področja. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si, kjer so tudi vsi drugi podatki, povezani z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij …). Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni JAK vsak delovnik med 10. in 12. uro. 12. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih za posamezno področje in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Predlagatelj, ki prijavlja več projektov, mora vsak projekt poslati v ločeni kuverti. Vloga mora biti predložena na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana – do 15. 4. 2009 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis 1 z oznako JR1–knjiga–2009 in z obvezno navedbo osnovnega razpisnega področja (npr. izdaja knjig). Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: uradni naziv in naslov (sedež). Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 15. 4. 2009 oziroma do tega dne ni bila predložena v glavni pisarni JAK. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za neupravičeno osebo se šteje tista oseba, katere vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge predlagatelja. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. JAK bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila: – vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog, – vloge, ki so nepopolne. 13. Pristojni uslužbenci za informacije in pojasnila Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Informacije lahko dobite po telefonu in elektronski pošti JAK vsak delavnik med 10. in 12. uro. 14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: JAK bo predlagatelje o izidih razpisa obvestila najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 22. 4. 2009.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti