Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

Št. 331-19/2007/18 Ob-2422/09 , Stran 566
I. Predmet javnega razpisa 1. Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom iz PRP 2007–2013 za sofinanciranje naložb, ki zadevajo: A) predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu, 25. marca 1957 (Uradni list RS – mednarodne pogodbe, št. 27/04) (v nadaljnjem besedilu: Priloga I k Pogodbi), razen proizvodov iz rib ter proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode (v nadaljnjem besedilu: kmetijski proizvodi); B) predelavo in trženje živil, ki niso zajeta v Prilogi I k Pogodbi in katerih surovina so kmetijski proizvodi (v nadaljnjem besedilu: živilski proizvodi); C) skupne naložbe (naložbe, ki zadevajo naložbe iz točke A in B tega odstavka); D) prvo stopnjo predelave in trženja lesa. Seznami kmetijskih proizvodov in živil ter proizvodov prve stopnje predelave lesa so objavljeni na spletnih straneh www.arsktrp.gov.si in www.mkgp.gov.si. 2. Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih sofinanciranju projektov, prispelih na ta javni razpis znaša 20.000.000 EUR, od tega: – namenska sredstva EU: 15.000.000 EUR, – sredstva iz proračuna RS: 5.000.000 EUR. 3. Sredstva bremenijo proračunski postavki MKGP: – 9200 PRP 2007-2013-EU in – 9201 PRP 2007-2013 – slovenska udeležba. 4. V okviru tega javnega razpisa se sofinancirajo: – enostavne naložbe (skupna vrednost upravičenih stroškov na posamezno naložbo ne presega 80.000 EUR); – zahtevne naložbe (skupna vrednost upravičenih stroškov posamezne naložbe presega 80.000 EUR). II. Vlagatelji 1. Vlagatelji so podjetja, ki so ob oddaji vloge registrirani kot: – gospodarska družba, – zadruga, – samostojni podjetnik posameznik. 2. Za namene iz točk A, B in C, iz prvega odstavka poglavja I. Predmet javnega razpisa, so vlagatelji podjetja, ki ob oddaji vloge dosegajo velikost in obseg letnega prihodka podjetja, in sicer: – za mikro, mala in srednja podjetja, – za velika podjetja, ki zaposlujejo pod 750 zaposlenih ali imajo letni prihodek podjetja nižji od 200.000.000 eurov. 3. Za namene iz točke D, iz prvega odstavka poglavja I. Predmet javnega razpisa, so vlagatelji podjetja, ki ob oddaji vloge dosegajo velikost in obseg letnega prihodka za mikro podjetja. 4. Pri opredelitvi velikosti podjetja se upoštevajo merila iz Priloge 1 Uredbe 800/2008/ES in Priporočila Komisije 2003/361/ES, ki sta objavljena na spletni strani www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si. V kategorijo mikro, majhnih in srednje velikih podjetij se uvrščajo: A) mikro podjetje (podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR); B) majhno podjetje (podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR); C) srednje veliko podjetje (podjetje, ki imajo manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR). Na velikost podjetja vpliva tudi povezanost podjetij, za kar se upoštevajo opredelitve v Prilogi 1 Uredbe 800/2008/ES. 5. Vlagatelji morajo imeti prebivališče ali sedež podjetja v Republiki Sloveniji. 6. Naložba mora biti izvedena na območju Republike Slovenije. III. Upravičeni stroški 1. Upravičeni stroški so: – nakup nepremičnin, v primeru, ko je upravičenec mikro, malo ali srednje podjetje in ko se vloga nanaša nanamen iz točke A, prvega odstavka poglavja I. Predmet javnega razpisa, kolikor stroški prenove objekta ter novih strojev in opreme dosežejo, najmanj 50 odstotkov upravičenih stroškov naložbe; – gradnja in obnova nepremičnin. Pri posameznih gradbenih in obrtniških delih so povsod upoštevani stroški dobave gotovih elementov (nakup, prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del); – nakup novih strojev in nove tehnološke opreme, kamor spada tudi nakup laboratorijske in računalniške opreme ter opreme za pridobivanje energije iz obnovljivih virov za lastne potrebe predelovalnega obrata; – splošni stroški, kot so honorarji arhitektom, inženirjem in svetovalcem, ki so neposredno povezani s pridobivanjem gradbene dokumentacije za naložbo, študije izvedljivosti, ekonomske upravičenosti ter stroški nadzornikov del, neposredno povezanih z naložbo v obsegu do 8% vseh upravičenih stroškov naložbe. 2. Seznam upravičenih stroškov in zgornje višine priznanih stroškov so objavljene na spletnih straneh www.arsktrp.gov.si in www.mkgp.gov.si. 3. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek naložbe. 4. Nastanek upravičenih stroškov naložbe: – Upravičeni stroški naložbe so v primeru iz točke A, prvega odstavka poglavja I. Predmet javnega razpisa, lahko nastali v obdobju od 1. 1. 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. – V primeru iz točk B, C in D, prvega odstavka poglavja I. Predmet javnega razpisa, so upravičeni stroški tisti, ki so nastali od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Kot začetek stroška se šteje prevzem obveznosti vlagatelja na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del). – Za upravičene se štejejo tudi morebitni splošni stroški nastali po 1. 1. 2002 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. IV. Pogoji, ki jih je treba izpolnjevati za dodelitev sredstev 1. Vlagatelj mora predložiti vlogo za dodelitev nepovratnih sredstev na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. Izdelana mora biti v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta javni razpis. Zaradi kontrole podatkov s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP) mora vlagatelj (tudi pri izdelavi strategije oziroma poslovnega načrta) uporabljati podatke iz uradnih evidenc. 2. V primeru enostavnih naložb vlagatelj predloži strategijo razvoja dejavnosti z vključeno investicijo, v skladu z navodili, objavljenimi na spletnih straneh www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si. V primeru zahtevnih naložb mora biti k vlogi predložen poslovni načrt, v skladu s Priročnikom za izdelavo poslovnega načrta, ki je objavljen na spletnih straneh www.mkgp.gov.si in www.arsktrp.gov.si. Poslovni načrt mora biti izdelan za obdobje vračanja naložbenih sredstev, vendar najmanj za obdobje petih let po končani naložbi. 3. V primeru zahtevnih naložb mora upravičenec s poslovnim načrtom dokazati tudi ekonomsko upravičenost naložbe. Šteje se, da je naložba ekonomsko upravičena, če je interna stopnja donosnosti pozitivna. 4. Vlagatelj mora dokazati izboljšanje splošne učinkovitosti. To se dokaže z izpolnjevanjem enega izmed ciljev ukrepa: – uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav; – uvajanje učinkovitega trženja proizvodov; – stabilizacija dohodkov in zagotavljanje splošne učinkovitosti in večje produktivnosti dela; – uvajanje izboljšav s področja higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu. 5. Naložbe, ki sodijo v okvir točk B, C in D, prvega odstavka, poglavja I. Predmet javnega razpisa, so upravičene do podpore v okviru tega razpisa, kolikor gre za naložbo, ki se nanaša na: – vzpostavitev novega obrata, – širitev obstoječega obrata, – povečanje raznovrstnosti proizvodnje obrata z novimi dodatnimi proizvodi ali – bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu obstoječega obrata. 6. V primeru, ko so vlagatelji velika podjetja in vlagajo vlogo za naložbe, ki sodijo v okvir točk B, C in D, prvega odstavka, poglavja I. Predmet javnega razpisa, morajo v prilogi k strategiji oziroma poslovnem načrtu predstaviti dva modela izračuna: enega, ki upošteva pridobljeno pomoč iz naslova tega javnega razpisa in drugega, ki te pomoči ne upošteva. Iz primerjave teh dveh izračunov, mora biti razvidno izpolnjevanje vsaj enega izmed spodnjih meril: – dejansko povečanje stvarne velikosti naložbe, – dejansko povečanje obsega naložbe, v stvarni ali finančni obliki, – skrajšanje dejanskega časa, ki ga bo vlagatelj porabil za dokončanje naložbe, – dejansko povečanje finančne vrednosti naložbe ali – da naložbe brez prejete pomoči, ne bi bilo možno izpeljati. 7. V primeru izgradnje in obnove nepremičnin ter nakupa novih strojev in opreme mora vlagatelj dokazati lastništvo nepremičnine, kjer bo potekala naložba. V primeru, da je vlagatelj solastnik, mora predložiti overjeno soglasje solastnikov k naložbi. Kolikor gre za naložbo v nepremičnine, katerih vlagatelj ni lastnik, mora biti predložena overjena pogodba o najemu nepremičnin ali pogodbo o stavbni pravici (za obdobje najmanj 10 let po zaključku naložbe) in overjeno soglasje lastnika oziroma morebitnih solastnikov k naložbi. 8. Upravičenec mora predložiti najkasneje ob zaključku naložbe dokazilo o registraciji za opravljanje predelovalne dejavnosti. 9. Vlagatelji morajo imeti poravnane vse davke in prispevke do države. 10. Upravičenec mora dokazati, da je naložba skladna z minimalnimi standardi Skupnosti, ki veljajo za takšno naložbo. Pri naložbah, katerih namen je uskladitev s standardi Skupnosti, se pomoč lahko dodeli samo tistim, ki so jih izvedla mikro podjetja in so bila izvedena z namenom izpolnjevanja na novo uvedenih standardov Skupnosti, v obdobju 36 mesecev od datuma, s katerim je standard za podjetje postal obvezen. Izpolnjevanje minimalnih standardov Skupnosti za podprto naložbo se ob oddaji zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev dokazuje z/s: a) v primeru nakupa novih strojev in nove tehnološke opreme (z izjavo upravičenca, da kupljen stroj oziroma oprema izpolnjuje minimalne standarde Skupnosti. ES izjave o skladnosti za posamezen stroj ali opremo, ki jih upravičenci dobijo od proizvajalcev ali njihovih zastopnikov v EU, pa morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem); b) v primeru gradbeno-obrtniških del, ko je za naložbo bilo predhodno potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje (s tehničnim prevzemom in pridobljenim uporabnim dovoljenjem oziroma dovoljenjem za poskusno obratovanje pri zahtevnejših projektih); c) v primeru gradbeno-obrtniških del, ko za obnovo ni bila potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja (z izjavo pooblaščenega nadzornega organa, da je izvedena naložba v skladu s standardi Skupnosti); d) v primeru naložb, ki se izvajajo kot kombinacija točk a) do c) se upoštevajo določila vseh zadevnih točk. 11. Razen za že zaključene naložbe, iz točke A, prvega odstavka poglavja I. Predmet javnega razpisa, mora vlagatelj izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev za naložbo. V primeru, da je naložba del večje naložbe, mora izkazati sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev za celotno naložbo.Vlagatelj mora priložiti zavezujočo izjavo banke, ki izkazuje finančno konstrukcijo prijavljene naložbe. 12. V primeru, da vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev samo za del naložbe, mora biti iz priložene investicijsko tehnične dokumentacije razvidno: a) popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo, b) ločen popis del in stroškov, ki jih vlagatelj uveljavlja za sofinanciranje po tem razpisu, c) predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov. Naložba mora predstavljati zaključeno proizvodno celoto. 13. Če vlagatelj kandidira na pridobitev sredstev za naložbe v gradnjo ali obnovo prostorov in nakup pripadajoče opreme, ki se nahaja ali se bo nahajala v objektih zgrajenih tudi za druge namene, se od vseh skupnih stroškov gradnje celotnega objekta (skupni prostori, streha, fasada ipd.), kot upravičen strošek prizna le strošek v sorazmernem deležu, glede na neto tlorisno površino objekta, ki jo upravičeni prostori zasedajo. Sprejemljiva je tudi drugačna, vsebinsko utemeljena razdelitev upravičenih stroškov. Iz priložene investicijsko tehnične dokumentacije mora biti razviden: a) popis del in stroškov, ki se nanaša na celoten objekt, b) popis del in stroškov za upravičen del naložbe, c) popis del in stroškov za neupravičen del naložbe. 14. V primeru gradbeno-obrtniških del in nakupa opreme z namenom pridobivanja energije iz obnovljivih virov, se kot upravičen strošek priznajo stroški v sorazmernem deležu, glede na pridobljeno količino energije za lastne potrebe predelovalnega obrata. Iz priložene investicijsko tehnične dokumentacije mora biti razviden: a) popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo; b) izračun sorazmernega deleža, ki se nanaša na upravičeni del naložbe. 15. Podpora se ne dodeli: – podjetjem v stečajnem postopku, prisilni poravnavi ali likvidaciji in – podjetjem v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti 244/2004/EC in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti 244/2004/EC, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. 16. V primeru uveljavljanja stroškov izgradnje ali obnove nepremičnin in nakupa novih strojev ter tehnološke opreme, se za naložbe, ki sodijo v okvir točk B, C in D, prvega odstavka, poglavja I. Predmet javnega razpisa, upoštevajo določila Uredbe 800/2008/ES in Uredbe regionalnih pomoči. 17. Pri uveljavljanju splošnih stroškov v okviru naložb, ki sodijo v okvir točk B, C in D, prvega odstavka, poglavja I. Predmet javnega razpisa, se upošteva pravilo »de minimis« v skladu z Uredbo 1998/2006/ES. 18. Upravičenci morajo za stroške vseh storitev, dobav, del, strojev in opreme, ki so višji od 10.000 EUR (brez DDV) pridobiti primerljive pisne ponudbe najmanj treh dobaviteljev. Ponudbe morajo biti, ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev, vključene v poročilo tako, da je razvidna odločitev za nakup, povpraševanje, prejete ponudbe in utemeljitev izbora. Izvirniki ponudb morajo biti na voljo za revizijo in pregled na kraju samem. Če se končni prejemnik šteje za naročnika iz 3. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08), mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje. 19. Prejemnik sredstev mora za naložbo, za katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem razpisom, ter jo hraniti in na zahtevo ARSKTRP o doseganju ciljev poročati še pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev. V tem obdobju se mora opravljati dejavnost, za katero so bila pridobljena sredstva in se ne sme uvajati bistvenih sprememb. Kot bistvene spremembe naložbene dejavnosti se štejejo spremembe, ki: a) vplivajo na njeno naravo ali pogoje izvajanja; b) izvirajo iz spremembe narave lastništva dela infrastrukture ali pa iz prenehanja ali premestitve proizvodne dejavnosti. V nasprotnem primeru je dolžan vrniti prejeta sredstva z zamudnimi obrestmi. 20. Naložba mora biti pred izplačilom sredstev zaključena, glede na terminski plan oziroma v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Kot dokazilo za zaključek naložbe se šteje/jo v primeru: a) nakupa strojev in opreme, ko za naložbo ni bilo predhodno potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja – dobavnice, transportni listi ali zapisnik o prevzemu in vključevanju opreme v proizvodni proces, ki so podpisani s strani končnega prejemnika; b) gradbeno-obrtniških del in/ali nakupa strojev in opreme, ko je za naložbo bilo predhodno potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje – tehnični prevzem in pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma dovoljenje za poskusno obratovanje pri zahtevnejših projektih; c) gradbeno-obrtniških del, ko za obnovo ni bila potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja – originalna končna gradbena situacija, podpisana s strani pooblaščenega nadzornega organa; d) naložb, ki se izvajajo kot kombinacija točk a) do c) se za zaključek naložbe upoštevajo določila vseh zadevnih točk. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja. 21. V okviru tega razpisa je upravičen strošek za mikro, mala in srednja podjetja tudi nakup nepremičnine in sicer le za naložbe iz točke A, prvega odstavka poglavja I. Predmet javnega razpisa. V okviru tega upravičenega stroška je upravičen strošek tudi nakup zemljišč v višini do 10% skupnih upravičenih stroškov celotne naložbe. Nakup nepremičnine je upravičen ob izpolnjevanju spodnjih pogojev: – nakup mora omogočiti tehnološko zaključeno proizvodno celoto; – kupljeni objekt mora biti v celoti kupljen za namene predelave kmetijskih proizvodov; – sedanji in bodoči lastnik ne smeta imeti sorodstvene povezave (do drugega kolena); – prodajalec in kupec nepremičnine sta lahko imela v zadnjih 2 letih (od podpisa kupoprodajne pogodbe) največ 5% lastniški delež v enem ali drugem podjetju; – sofinanciranje nakupa nepremičnine ni možno, ko gre za prenos iz fizične osebe na pravno osebo, v kateri ima le-ta več kot 5% lastniški delež oziroma je registriran kot samostojni podjetnik. Tehnološko zaključeno proizvodno celoto vlagatelj izkaže z izpolnjevanjem naslednjih pogojev: – da je v primeru naložbe, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izveden tehnični prevzem in priloženo uporabno dovoljenje za proizvodni objekt in dokazilo o vpisu nepremičnine v zemljiško knjigo najkasneje ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev; – da je v primeru nakupa objekta upravičen strošek nakup proizvodnega objekta. Če so v proizvodnem objektu tudi skladiščne površine, se kot upravičen strošek štejejo površine v obsegu proizvodnega objekta; – da je prenova objekta s stroji in opremo po nakupu celovita, kar pomeni, da dosežejo stroški prenove proizvodnega objekta oziroma novih strojev in opreme v proizvodnem objektu, najmanj 50% vrednosti upravičenih stroškov naložbe; – da vlagatelj predloži cenitveno poročilo, ki ga izdela pooblaščen ocenjevalec vrednosti nepremičnin, sodno zapriseženi cenilec gradbene stroke ali cenilec nepremičnin s certifikatom Agencije RS za pospeševanje prestrukturiranje gospodarstva in spodbujanja prenove podjetij. Iz priložene dokumentacije mora biti ločeno razvidna neto kvadratura in cenitev za: proizvodne prostore in skladišča, ter za prostore, ki niso upravičeni do sofinanciranja v okviru tega javnega razpisa. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se bo upoštevala nižja cena (cena iz cenitvenega poročila ali nakupna cena). 22. Za vse naložbe, ki se bodo sofinancirale v okviru tega javnega razpisa morajo upravičenci posredovati zahtevke za izplačilo sredstev najkasneje v roku treh let od izdaje odločbe o pravici do sredstev. V. Omejitve 1. Za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge, se lahko pridobi sredstva samo iz enega ukrepa, ki se izvaja v okviru PRP 2007–2013. 2. Sredstva se ne odobrijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem razpisu, že prejel sredstva Evropske unije ali javna sredstva Republike Slovenije. 3. Poleg neupravičenih stroškov iz 3. točke 71. člena Uredbe 1698/2005/ES se podpora ne dodeli za: – plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu, – rabljeno opremo, – naložbe zunaj območja Republike Slovenije, – stroške tekočega poslovanja (stroški vzdrževanja in najema itd.), – bančne stroške, – stroške promocije, – splošne upravne stroške, – naložbe v stroje, opremo in prostore za rabo, ki ni namenjena za proizvodnjo povezano z naložbo. 4. Do podpore niso upravičene naslednje vrste naložb: – naložbe na ravni trgovine, – naložbe, ki se financirajo iz sredstev operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, kot jih določajo uredbe o tržnih redih, – naložbe, ki niso sklenjena celota oziroma pri katerih se predvidevajo še dodatna vlaganja po njihovem dokončanju, – naložbe, ki spadajo med ukrepe za podporo raziskovalnim projektom, ukrepe za promocijo kmetijskih proizvodov, – naložbe, ki ne dosegajo najnižjega zneska dodeljene pomoči 3.500 eurov na posamezno naložbo. VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev 1. Finančna pomoč bo dodeljena v obliki nepovratnih sredstev. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvaja ARSKTRP. 2. Najnižji znesek javne pomoči znaša 3.500 eurov za vlogo, najvišji znesek pa do vključno 1.800.000 eurov za vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2007–2013 pridobi največ do vključno 4.000.000 eurov pomoči. 3. Podpora za namene iz tega poglavja znaša: a) za mikro podjetja: – do 45 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe, ki zadevajo predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter skupne naložbe, – do 50 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe, ki zadevajo prvo stopnjo predelave in trženja lesa; b) za mala podjetja: – do 45 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe, ki zadevajo predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter skupne naložbe; c) za srednja podjetja: – do 45 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe, ki zadevajo predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, – do 35 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe, ki zadevajo predelavo in trženje živilskih proizvodov ter skupne naložbe; d) za velika podjetja: – do 25 odstotkov priznane vrednosti naložbe za naložbe ki zadevajo predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter skupne naložbe. Za 5% višji delež podpore se dodeli, kadar je vlagatelj mikro, majhno ali srednje veliko podjetje in uveljavlja podporo za naložbe v proizvode, ki imajo certifikat ekološke pridelave in predelave. 4. Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 200.000 eurov v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči. V primeru podjetij, ki delujejo v cestno prometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 eurov. 5. Projekt mora biti zaključen pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo. Sredstva se izplačajo: – v primeru enostavnih naložb na podlagi enega zahtevka; – v primeru zahtevnih naložb pa na podlagi največ štirih zahtevkov za izplačilo sredstev. Rok za izplačilo je do 60 dni od prejema popolnega zahtevka za izplačilo. Zahtevku mora upravičenec priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu. Pri večjih gradbenih delih priloži originalne začasne oziroma končno gradbeno situacijo, ki jo potrdita pooblaščeni nadzorni organ in upravičenec z originalnimi dokazili o njihovem plačilu ter poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec. Zadnjemu zahtevku se priložijo dokumenti iz 20. točke poglavja IV. Pogoji, ki jih je treba izpolnjevati za dodelitev sredstev, tega javnega razpisa. 6. Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev na ARSKTRP v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Zahtevki se vlagajo od 1. 1. do 5. 10. in od 6. 11. do 31. 12. tekočega leta. Zahtevki, ki bodo poslani med 6. 10. in 5. 11. tekočega leta, bodo zavrženi. Če upravičenec zahtevka za izplačilo sredstev ne predloži v roku navedenem v odločbi o pravici do sredstev, mora že prejeta sredstva vrniti v osmih dneh od vročitve odločbe za vračilo sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. Upravičenec lahko pri zamudi zaradi objektivnih razlogov zahtevek ponovno vloži v rokih, ki veljajo za naslednje tekoče leto, če je za to pred iztekom prvotno določenega roka pridobil soglasje ARSKTRP. Kot objektivni razlog se poleg višje sile in izrednih okoliščin štejejo tudi razlogi, na katere upravičenec ni mogel dejavno vplivati. Ti razlogi so: neugodne vremenske razmere, zamude pri dobavi strojev in opreme, nepredvidena gradbena dela, ki bistveno vplivajo na predvideni potek naložbe ipd. V teh primerih mora upravičenec vložiti obrazložen zahtevek z morebitnimi dokazili, za spremembo obveznosti na ARSKTRP pred potekom roka za vložitev zahtevka, določenega v odločbi o pravici do sredstev. 7. Vlagatelj mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji. 8. Upravičenec mora upoštevati navodila, določena v Priročniku za obveščanje javnosti in označevanje projektov v okviru PRP 2007–2013, ki je objavljen na spletni strani www.mkgp.gov.si. 9. Prejemniki sredstev (ime in priimek oziroma naziv podjetja), opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev, bodo objavljeni na spletni strani MKGP oziroma ARSKTRP. VII. Merila za ocenjevanje vlog A) Merila za enostavne in zahtevne naložbe gospodarskih družb in zadrug: V primeru, da za posamezno merilo ne more vlagatelj priložiti vseh zahtevanih podatkov oziroma bodo podatki nepravilni, se bo v tem delu vloga ocenila z minimalnim številom 0 točk. Na podlagi ocenitve projekta z merili za izbor bo projekt dosegel določeno število točk. Odobrile se bodo samo tiste vloge, ki bodo pri ocenjevanju iz ekonomskega vidika naložbe prejele nad 30 točk, v primeru novoustanovljenih podjetij nad 25 točk, in bo skupni seštevek znašal nad 50 točk, v primeru novoustanovljenih podjetij nad 40 točk. Za novoustanovljeno podjetje se šteje vlagatelja, ki ne more predložiti »Bilanci stanja« in »Izkaza poslovnega izida« za zadnji dve leti, posebej za vsako celotno koledarsko leto. Merila za ocenjevanje vlog Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! l. Ekonomski vidik naložbe – Poslovna uspešnost v zadnjih dveh letih pred naložbo (aritmetična sredina vrednosti bonitetne ocene v zadnjih dveh letih) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (Pri oceni bonitete poslovanja vlagatelja se uporabljajo podatki obrazca BON-1, ki jih pripravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES) – Finančna stabilnost v zadnjih dveh letih pred naložbo (aritmetična sredina vrednosti bonitetne ocene v zadnjih dveh letih) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (Pri oceni bonitete poslovanja vlagatelja se uporabljajo podatki obrazca BON-1, ki jih pripravlja Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES) – Kakovost analize ciljnih trgov Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Kakovost analize kupcev Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Kakovost analize konkurence Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Ocena virov financiranja naložbe Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Ekonomska upravičenost investicije glede na tržne razmere Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Ocena tveganj v projektu Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Stalna sredstva in oprema Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Obračun stroškov proizvodnje Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Oblikovanje skupnega prihodka Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! ll. Družbeno-socialni vidik naložbe Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Podatki o brezposelnih glede na Sklep o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji za leto 2009 (Uradni list RS, št. 14/09). III. Regionalni vidik naložbe Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih regij Republike Slovenije glede na indeks razvojne ogroženosti za programsko obdobje Državnega razvojnega programa 2007–2013, skladno s Sklepom o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06): Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! IV. Tehnološki vidik naložbe – Stopnja tehnološke zahtevnosti in celovitost projekta Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Vpliv na varnost in kvaliteto proizvodov Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V. Naravovarstveni vidik naložbe Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! B) Merila za enostavne in zahtevne naložbe samostojnih podjetnikov: V primeru, da za posamezno merilo ne more vlagatelj priložiti vseh zahtevanih podatkov oziroma bodo podatki nepravilni, se bo v tem delu vloga ocenila z minimalnim številom 0 točk. Na podlagi ocenitve projekta z merili za izbor bo projekt dosegel določeno število točk. Odobrile se bodo samo tiste vloge, ki bodo pri ocenjevanju iz ekonomskega vidika naložbe prejele nad 30 točk, v primeru novoustanovljenih podjetij nad 25 točk, in bo skupni seštevek znašal nad 50 točk, v primeru novoustanovljenih podjetij nad 40 točk. Za novoustanovljeno podjetje se šteje vlagatelja, ki ne more predložiti »Bilanci stanja« in »Izkaza poslovnega izida« za zadnji dve leti, posebej za vsako celotno koledarsko leto. Merila za ocenjevanje vlog Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! l. Ekonomski vidik naložbe LEGENDA KV = kritična vrednost PD = povprečje dejavnosti (skupina samostojni podjetniki posamezniki) F = (PD – KV)/2 – Delež podjetnikovega kapitala v virih sredstev (za samostojne podjetnike mikro, male in srednje velikosti podjetja) ali – Delež kapitala v virih sredstev (za velike samostojne podjetnike) – Kritična vrednost obeh gornjih kazalnikov je 30%. Za oceno se uporabi aritmetična sredina kazalnikov za zadnji dve leti, ki jih vlagatelj dokazuje z obrazcem BON-1/SP, izdanim s strani AJPES. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Razmerje med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami ter kratkoročnimi finančnimi in poslovnimi obveznostmi (za samostojne podjetnike male in srednje velikosti podjetja) ali – Razmerje med gibljivimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi (za velike samostojne podjetnike) – Kritična vrednost je 1. Za oceno se uporabi aritmetična sredina kazalnikov za zadnji dve leti, ki jih vlagatelj dokazuje z obrazcem BON-1/SP, izdanim s strani AJPES. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Gospodarnost poslovanja (za vse samostojne podjetnike) – Kritična vrednost je 1. Za oceno se uporabi aritmetična sredina kazalnikov za zadnji dve leti, ki jih vlagatelj dokazuje z obrazcem BON-1/SP, izdanim s strani AJPES. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Čista dobičkovnost prihodkov (za vse samostojne podjetnike) – Kritična vrednost je 0. Za oceno se uporabi aritmetična sredina kazalnikov za zadnji dve leti, ki jih vlagatelj dokazuje z obrazcem BON-1/SP, izdanim s strani AJPES. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Kakovost analize ciljnih trgov Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Kakovost analize kupcev Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Kakovost analize konkurence Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Ekonomska upravičenost investicije glede na tržne razmere Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Ocena virov financiranja naložbe Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Ocena tveganj v projektu Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Stalna sredstva in oprema Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Obračun stroškov proizvodnje Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Oblikovanje skupnega prihodka Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! ll. Družbeno-socialni vidik naložbe Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Podatki o brezposelnih glede na Sklep o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji za leto 2009 (Uradni list RS, št. 14/09). III. Regionalni vidik naložbe Lokacija naložbe se nahaja na območju ene od razvojnih regij Republike Slovenije glede na indeks razvojne ogroženosti za programsko obdobje Državnega razvojnega programa 2007–2013, skladno s Sklepom o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 23/06): Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! IV. Tehnološki vidik naložbe – Stopnja tehnološke zahtevnosti in celovitost projekta Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Vpliv na varnost in kvaliteto proizvodov Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V. Naravovarstveni vidik naložbe Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! VIII. Razpisna dokumentacija in informacije 1. Razpisna dokumentacija za Javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge vsebuje: – Povabilo k oddaji vloge, – Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge, – Vlogo, ki vsebuje: – Prijavni obrazec na javni razpis za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge, – seznam prilog. 2. Vloga mora biti izdelana in oddana v skladu z razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija z vsemi predpisi in dokumenti, ki so osnova oziroma pomoč pri izdelavi vloge za ta javni razpis, je dostopna na spletni strani: http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. 3. Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580 7792 od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 15.30 ure in v petek od 8.00 do 14.30 ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si. IX. Rok in način prijave 1. Vloge za javni razpis je potrebno poslati priporočeno po pošti ali oddati na vložišču ARSKTRP. 2. Če vlagatelj pošlje vlogo po pošti, jo mora poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa pa do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh MKGP. 3. Vloga se vlaga pisno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh ARSKTRP in MKGP. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. 4. Vloge morajo biti oddane v zaprtih pošiljkah. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge, označen s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, in sicer: a) v primeru vlog, kjer skupna vrednost upravičenih stroškov na posamezno naložbo ne presega 80.000 EUR na projekt z oznako: »Ne odpiraj – vloga na razpis 123 (pravne osebe) – enostavna naložba« ali b) v primeru vlog, kjer skupna vrednost upravičenih stroškov na posamezno naložbo presega 80.000 EUR na projekt z oznako: »Ne odpiraj – vloga na razpis 123 (pravne osebe) – zahtevna naložba«. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem. X. Obravnava vlog in postopek odobritve 1. Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim javnim razpisom. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede ARSKTRP. 2. ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog oziroma po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila, do porabe razpisanih sredstev v okviru tega javnega razpisa. Če je skupna višina zaprošenih sredstev višja od razpisanih sredstev, ARSKTRP v primeru, da imata na zadnjem mestu seznama prejetih vlog dve ali več vlog na ovojnici enak datum in čas (ura, minuta) oddaje, izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj. O dnevu žrebanja so vlagatelji obveščeni pisno. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje, in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predstojnik ARSKTRP med javnimi uslužbenci, zaposlenimi na ARSKTRP. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpiše na prepognjene listke, ki se z žigom ARSKTRP overijo v prisotnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Listki z evidenčnimi številkami vlog se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane vloge ter izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se sestavi zapisnik. Podpišejo ga člani komisije, ki nadzirajo žrebanje, oseba, ki je vodila žrebanje in vlagatelji, če so prisotni. 3. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava ARSKTRP in jih tudi oceni. 4. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. Vloga je popolna in se šteje za razumljivo, kadar so priloženi vsi zahtevani dokumenti in je zahteva stranke jasna. Če so podatki iz vloge in prilog nasprotujoči, se vloga zavrne zaradi neizpolnjevanja pogojev. Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, mora ARSKTRP v roku treh mesecev od vložitve vloge od vlagatelja pisno zahtevati, da pomanjkljivosti odpravi. Rok za dopolnitev vloge je 30 dni od dneva vročitve poziva k dopolnitvi. Dopolnjena vloga se uvrsti na konec seznama prejetih vlog. Za datum in čas njenega prejema se štejeta datum in čas (ura, minuta) oddaje na pošti ali oddaje na vložišču ARSKTRP. Po prejemu dopolnjene vloge na ARSKTRP se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Če se med postopkom preverjanja pregleda popolnost ugotovi, da vloga vsebinsko ni ustrezna, se zavrne. 5. Popolna vloga se po vrstnem redu uvrsti na konec liste popolnih vlog in dobi zaporedno številko. Poziv k dopolnitvi vloge zaradi manjkajočega pečata, številk uradnih dokumentov ali evidenc, ne vpliva na uvrstitev na seznam prejetih ali popolnih vlog. Izpolnjevanje pogojev vloge se preverja po vrstnem redu uvrstitve na seznam popolnih vlog. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev javnega razpisa, se zavrnejo. Vloge, ki so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje, se ocenijo na podlagi meril. Odobri se le tista vloga, ki preseže postavljeni prag minimalnega števila točk, do porabe sredstev javnega razpisa. 6. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se vloga zavrne. 7. Sredstva se upravičencu odobrijo z odločbo o pravici do sredstev. Odločbo izda predstojnik ARSKTRP. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v roku 15 dni od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno priporočeno po pošti ali odda na vložišču ARSKTRP. 8. Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev, ni upravičen do kandidiranja za sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja, razen za kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja z omejenimi dejavniki po predpisih Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih pet let od dneva zadnje obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. Ta določba velja tudi v primeru iz drugega in četrtega odstavka te točke. Če prejemnik sredstev ne izpolni obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev v roku in v njem ne vloži zahtevka za izplačilo sredstev, mora prejeta sredstva vrniti v osmih dneh od dneva vročitve odločbe za vračilo sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. Določilo prejšnjega odstavka ne velja, če je upravičenec pred potekom rokov o izpolnitvi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev ali pred potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, obvestil ARSKTRP o podaljšanju rokov, ki so v skladu s pogoji javnega razpisa. Kadar prejemnik sredstva uporablja v nasprotju z namenom, za katerega so mu bila dodeljena, ali ne izpolnjuje zahtev iz Uredbe PRP in odločbe o pravici do sredstev, ali je sredstva pridobil nezakonito na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav, ARSKTRP izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev. Če upravičenec/prejemnik sredstev v primeru višje sile ali izrednih okoliščin zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev glede rokov in predloži ustrezne dokaze v 10. delovnih dneh od dneva, ko je to zmožen storiti, ji ARSKTRP lahko podaljša rok, če bi bile s to spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi 1. odstavka 54. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08). 9. Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca, po opravljeni administrativni kontroli in nadzoru iz 114. člena Uredbe PRP. Nakazilo na transakcijski račun upravičenca pomeni, da je bilo zahtevku za izplačilo v celoti ugodeno. Če zahtevku ni v celoti ugodeno, ARSKTRP o zahtevku odloči z odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, mogoč pa je upravni spor. 10. ARSKTRP lahko kadarkoli ugotavlja dejansko stanje upravičenca glede izpolnjevanja pogojev iz javnega razpisa. Administrativne kontrole in kontrole na kraju samem lahko izvaja tudi Organ upravljanja. Organ upravljanja je MKGP. 11. V primeru kontrol se preveri znesek, ki se plača upravičencu na podlagi zahtevka. Kolikor znesek zahtevka presega znesek, ki je dodeljen upravičencu za več kot 3%, se za razliko uporabi znižanje zneska, glede na navedbe 30. in 31. člena Uredbe Komisije (ES) št.1975/2006.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti