Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

Ob-2399/09 , Stran 590
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov in projektov iz sredstev proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2009 na področju: – ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične kulturne dediščine, – besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdio-vizualnih in drugih umetnosti ter – novih medijev, na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije in drugih področjih kulture. 2. Cilj javnega razpisa je zagotovitev finančne podpore izvajalcem kulturnih programov in projektov, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega javnega razpisa. 3. Na razpisu lahko sodelujejo izvajalci kulturnih programov in projektov, katerih delovanje ni financirano iz proračuna mestne občine v okviru posebnih oziroma drugih proračunskih postavk: – društva in zveze društev, ki se ne sofinancirajo preko Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Nova Gorica, – zveze društev s področja kulture, katerih delovanje ni financirano v okviru posebnih oziroma drugih proračunskih postavk, – posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri Ministrstvu za kulturo oziroma imajo status samozaposlenega v kulturi, – neprofitne organizacije, ustanovljene za opravljanje dejavnosti v kulturi, – zavodi in druge pravne osebe, ki izvajajo kulturne programe oziroma projekte. 4. Prijavitelji na razpis morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica, – so registrirani za izvajanje programov oziroma projektov na področju kulturnih dejavnosti in delujejo najmanj eno leto, – imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa oziroma projekta, – imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini, ki jo določajo merila za vrednotenje in izbor kulturnih programov in projektov, – so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi razpisa predhodnega leta, če so na njem sodelovali. 5. Višina finančnih sredstev, ki so predmet javnega razpisa, je 30.000 EUR. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2009, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 6. Prijavite se lahko samo na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jih dobite od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure in ob sredah od 8. do 16. ure v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica (soba 27/III) ter na spletni strani http://www.nova-gorica.si, pod rubriko »Aktivni razpisi«. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedeni v razpisnem obrazcu. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov/projektov, mora za vsak posamični program/projekt izpolniti ločen obrazec. 7. Prijave z vsemi prilogami v zaprti kuverti pošljite kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ali osebno oddajte v sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica (soba št. 38/I) v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis kultura 2009 – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani kuverte mora biti točen naziv in naslov naročnika. 8. Rok za prijavo na razpis je do 20. aprila 2009 do 11. ure. Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika. Nepravočasne vloge uprava s sklepom zavrže. Nepopolne vloge pa morajo prijavitelji dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne storijo, uprava s sklepom vloge zavrže. 9. Merila za vrednotenje in izbor kulturnih programov in projektov so sestavni del razpisne dokumentacije. 10. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica na tel. 335-01-65 ali 335-01-61.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti