Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2009 z dne 20. 3. 2009

Kazalo

818. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2009, stran 2735.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01 in 11/03) je Občinski svet Občine Beltinci na 20. redni seji dne 12. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Beltinci za leto 2009
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Beltinci za leto 2009 (v nadaljevanju proračun) določajo struktura in višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in poroštev na ravni občine ter upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo:
– davčne prihodke,
– nedavčne prihodke,
– kapitalske prihodke in
– transferne prihodke.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki, ki obsegajo:
– tekoče odhodke,
– tekoče transfere,
– investicijske odhodke in
– investicijske transfere.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih naložb ter odhodki iz naslova povečanja finančnih naložb.
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanja, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.
Posebni del proračuna je finančni načrt po neposrednih proračunskih uporabnikih (občinski svet, župan/podžupan, nadzorni odbor, občinska uprava, medobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana ter krajevne skupnosti Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci), kjer so za vsakega proračunskega uporabnika analitično po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov izkazani prihodki, stanja sredstev na računu na dan 1. 1. 2009, ter odhodki po proračunskih postavkah, ki so uvrščene v programe po programski klasifikaciji. Proračun se sprejema na nivoju proračunskih postavk.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki se jih ustrezno letno dopolnjuje glede na kazalce planiranja in eventualne spremembe kriterijev in normativov z upoštevanjem sprememb prednostnih nalog.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
3. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni in odloki opravlja Občina Beltinci.
II. VIŠINA PRORAČUNA
4. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, v splošnem delu zbirno in posebnem delu proračuna analitično po neposrednih proračunskih uporabnikih in so sestavni del proračuna Občine Beltinci.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|Konto  |    |Opis             |     2009|
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|        A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|I.   |    |SKUPAJ PRIHODKI        |  16.473.718|
|    |    |(70+71+72+73+74)       |       |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|    |    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)    |   6.222.931|
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|70   |    |DAVČNI PRIHODKI        |   4.879.395|
|    |    |(700+703+704+706)       |       |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|700   |    |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK  |   4.331.600|
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|703   |    |DAVKI NA PREMOŽENJE      |    368.785|
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|704   |    |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN   |    179.010|
|    |    |STORITVE           |       |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|706   |    |DRUGI DAVKI          |       |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|71   |    |NEDAVČNI PRIHODKI       |   1.343.536|
|    |    |(710+711+712+713+714)     |       |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|710   |    |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI|    86.140|
|    |    |OD PREMOŽENJA         |       |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|711   |    |TAKSE IN PRISTOJBINE     |     7.000|
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|712   |    |DENARNE KAZNI         |     1.000|
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|713   |    |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN |    23.800|
|    |    |STORITEV           |       |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|714   |    |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI    |   1.225.596|
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|72   |    |KAPITALSKI PRIHODKI      |    136.533|
|    |    |(720+721+722)         |       |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|720   |    |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH |     2.000|
|    |    |SREDSTEV           |       |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|721   |    |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG   |       |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|722   |    |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ |    134.533|
|    |    |IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA |       |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|73   |    |PREJETE DONACIJE (730+731)  |       0|
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|730   |    |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH  |       0|
|    |    |VIROV             |       |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|731   |    |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE  |       |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|74   |    |TRANSFERNI PRIHODKI      |  10.114.254|
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|740   |    |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH |   6.512.420|
|    |    |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ   |       |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|741   |    |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PROR.|   3.601.834|
|    |    |IZ SRED. EU          |       |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|78   |    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE |       0|
|    |    |UNIJE             |       |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|787   |    |PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH  |       0|
|    |    |EVROPSKIH INŠTITUCIJ     |       |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|    | II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |  19.608.649|
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|40   |    |TEKOČI ODHODKI        |   2.622.730|
|    |    |(400+401+402+403+409)     |       |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|400   |    |PLAČE IN DRUGI IZDATKI    |    354.420|
|    |    |ZAPOSLENIM          |       |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|401   |    |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA   |    56.710|
|    |    |SOCIALNO VARNOST       |       |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|402   |    |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |   2.022.208|
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|403   |    |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI    |    158.000|
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|409   |    |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE |    31.392|
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|41   |    |TEKOČI TRANSFERI       |   2.739.390|
|    |    |(410+411+412+413)       |       |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|410   |    |SUBVENCIJE          |    76.260|
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|411   |    |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN   |   1.567.360|
|    |    |GOSPODINJSTVOM        |       |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|412   |    |TRANSFERI NEPROFITNIM     |    196.850|
|    |    |ORGANIZAC. IN USTANOVAM    |       |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|413   |    |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |    898.920|
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|42   |    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)  |  13.336.770|
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|420   |    |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH   |  13.336.770|
|    |    |SREDSTEV           |       |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|43   |    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) |    909.759|
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|430   |    |INVESTICIJSKI TRANSFER    |       |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|431   |    |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |    404.264|
|    |    |PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM    |       |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|432   |    |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |    505.495|
|    |    |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM   |       |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|    | III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK     |  –3.134.930|
|    |    |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)   |       |
|    |    |(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ |       |
|    |    |ODHODKI)           |       |
+--------------------------------------------------------------+
|      B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB       |
+---------+------+------------------------------+--------------+
|75    | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |       0|
|     |   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV|       |
|     |   |(750+751)           |       |
+---------+------+------------------------------+--------------+
|750   |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |       |
+---------+------+------------------------------+--------------+
|751   |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  |       |
+---------+------+------------------------------+--------------+
|44    | V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |       0|
|     |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) |       |
+---------+------+------------------------------+--------------+
|440   |   |DANA POSOJILA         |       |
+---------+------+------------------------------+--------------+
|441   |   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |       0|
+---------+------+------------------------------+--------------+
|     | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN|       0|
|     |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV |       |
|     |   |(IV. – V.)          |       |
+---------+------+------------------------------+--------------+
|     | VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)|  –3.134.930|
|     |   |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER  |       |
|     |   |SALDO PREJETIH IN DANIH    |       |
|     |   |POSOJIL (I. + IV.) – (II. +  |       |
|     |   |V.)              |       |
+--------------------------------------------------------------+
|          C. RAČUN FINANCIRANJA           |
+---------+------+------------------------------+--------------+
|50    |VIII. |ZADOLŽEVANJE (500)      |    278.610|
+---------+------+------------------------------+--------------+
|500   |   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE      |    278.610|
+---------+------+------------------------------+--------------+
|55    | IX. |ODPLAČILA DOLGA (550)     |    187.500|
+---------+------+------------------------------+--------------+
|     |   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA |    187.500|
+---------+------+------------------------------+--------------+
|     | X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.) |    91.110|
+---------+------+------------------------------+--------------+
|     | XI. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)    |  –3.043.820|
|     |   |SREDSTEV NA RAČUNIH      |       |
|     |   |(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) |       |
|     |   |– (II.+V.+IX.)        |       |
+---------+------+------------------------------+--------------+
|     |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB |   3.043.820|
|     |   |KONCU PRETEKLEGA LETA     |       |
+---------+------+------------------------------+--------------+
|     |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB |       0|
|     |   |KONCU TEKOČEGA LETA      |       |
+---------+------+------------------------------+--------------+
III. POSTOPKI ZA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA IN UPRAVLJANJE S PRIHODKI IN ODHODKI PRORAČUNA
5. člen
Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi. Namenski prihodki proračuna so: prihodki iz naslova najemnin, prodaje premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarne takse, republiške takse, prispevki občanov za izvajanje tekočih ali investicijskih nalog, pobrana nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb ter drugi izvirni prihodki krajevnih skupnosti ter drugi namensko vplačani prejemki.
Proračun Občine Beltinci po institucionalni klasifikaciji:
6. člen
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračuni ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, župan v višini dejanskih prejemkov poveča obseg namenskih izdatkov.
7. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za naslednja področja:
+-------+-----------------------------+-------------+--------+
| Prog. |     Področje      |   2009  | Delež |
| klas. |               |       |    |
+-------+-----------------------------+-------------+--------+
|  1  |       2       |   3   |  4  |
+-------+-----------------------------+-------------+--------+
|01   |POLITIČNI SISTEM       |  123.010,00|  0,62|
+-------+-----------------------------+-------------+--------+
|02   |EKONOMSKA IN FISKALNA    |  24.790,00|  0,13|
|    |ADMINISTRACIJA        |       |    |
+-------+-----------------------------+-------------+--------+
|04   |SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE|  207.005,00|  1,05|
|    |IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE  |       |    |
+-------+-----------------------------+-------------+--------+
|06   |LOKALNA SAMOUPRAVA      |  697.369,70|  3,52|
+-------+-----------------------------+-------------+--------+
|07   |OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH|  87.910,00|  0,44|
|    |DOGODKIH           |       |    |
+-------+-----------------------------+-------------+--------+
|10   |TRG DELA IN DELOVNI POGOJI  |  163.500,00|  0,83|
+-------+-----------------------------+-------------+--------+
|11   |KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN  |  85.950,00|  0,43|
|    |RIBIŠTVO           |       |    |
+-------+-----------------------------+-------------+--------+
|13   |PROMET, PROMETNA       | 1.959.717,45|  9,90|
|    |INFRASTRUKTURA IN      |       |    |
|    |KOMUNIKACIJE         |       |    |
+-------+-----------------------------+-------------+--------+
|14   |GOSPODARSTVO         |  349.690,00|  1,77|
+-------+-----------------------------+-------------+--------+
|15   |VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE |11.803.915,67|  60,13|
|    |DEDIŠČINE          |       |    |
+-------+-----------------------------+-------------+--------+
|16   |PROSTORSKO PLANIRANJE IN   |  981.919,07|  4,46|
|    |STANOVANJSKO KOMUNALNA    |       |    |
|    |DEJAVNOST          |       |    |
+-------+-----------------------------+-------------+--------+
|17   |ZDRAVSTVENO VARSTVO     |  131.230,00|  0,66|
+-------+-----------------------------+-------------+--------+
|18   |KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE  |  404.820,00|  2,04|
|    |ORGANIZACIJE         |       |    |
+-------+-----------------------------+-------------+--------+
|19   |IZOBRAŽEVANJE        | 2.081.320,00|  10,51|
+-------+-----------------------------+-------------+--------+
|20   |SOCIALNO VARSTVO       |  317.110,00|  1,60|
+-------+-----------------------------+-------------+--------+
|22   |SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA  |  345.500,00|  1,75|
+-------+-----------------------------+-------------+--------+
|23   |INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN  |  31.391,89|  0,16|
|    |OBVEZNOSTI          |       |    |
+-------+-----------------------------+-------------+--------+
|    |SKUPAJ:           |19.796.148,78| 100,00|
+-------+-----------------------------+-------------+--------+
8. člen
Financiranje krajevnih skupnosti
V okviru proračuna se za potrebe krajevnih skupnosti zagotovijo tekoči nenamenski transferi po koloni 5 iz tabele v 5. členu tega odloka. Nakazila se vršijo v dvanajstinah – do 20. v mesecu za tekoči mesec.
Pobrana nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb se porabijo v posamezni krajevni skupnosti za naslednje namene:
Vzdrževanje vaških cest in poljskih poti
Druga komunala
Odvoz odpadkov
Oskrba z vodo
Cestna razsvetljava
Naročnik porabe za navedene namene sta posamezna krajevna skupnost in župan. Postopke, kjer je potrebno zbiranje ponudb ali javni razpis vodi občinska uprava v sodelovanju s krajevno skupnostjo. Krajevna skupnost s sklepom prerazporeja ocenjeno porabo do skupne višine pobranih nadomestil med navedenimi nameni.
V dogovoru z županom lahko posamezna krajevna skupnost izjavi, da bo pobrana sredstva porabila za drug investicijski namen in namenskost pobranih nadomestil zagotovi občina s svojimi komunalnimi investicijami. Tako postavko župan uvrsti v proračun in ustrezno zmanjša postavko s katero razpolaga krajevna skupnost po predlogu krajevne skupnosti.
9. člen
Občina Beltinci v letu 2009 razpolaga s sredstvi, ki bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva proračuna za leto 2009 se nakazujejo proračunskim porabnikom do konca proračunskega leta, to je do 31. 12. 2009. V proračun se vključijo tudi postavke iz obdobja začasnega financiranja.
10. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu občine, splošnem delu proračuna ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom.
11. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisanimi pogoji za uporabo sredstev.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu. Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika. Prevzete obveznosti iz prejšnjih let plačane v tekočem letu so vključene v postavkah tekočega leta.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le ob primarnem zavarovanju predplačil.
Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, dodeljuje s sklepom župan na predlog komisije, ki jo imenuje župan.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Pooblaščeni finančnik kontrolira in odgovarja za pravilnost nalogov in odredb.
Za izvrševanje finančnih načrtov KS so odgovorni predsedniki svetov krajevnih skupnosti.
13. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zadostnih sredstev, se oblikujejo v višini 31.156,12 EUR.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan, ki o porabi sredstev obvešča občinski svet.
14. člen
Sredstva obvezne proračunske rezerve se oblikujejo v višini 0,00 oziroma največ v višini do 1,5% prejemkov proračuna po bilanci prihodkov in odhodkov.
Izločanje v rezervo se izvršuje praviloma mesečno, najkasneje pa do konca leta.
Rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer;
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
3. za kritje proračunskega primanjkljaja;
4. za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.
Sredstva za namene iz 1., 3. in 4. točke se dajejo brez obveznosti vračanja, sredstev iz 2. točke pa morajo biti vrnjena v rezervo do konca leta.
O uporabi sredstev obvezne rezerve za namene iz 1., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka odloča občinski svet, za namene iz 2. točke pa župan.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
Občina se v letu 2009 lahko likvidnostno zadolži za financiranje investicij v infrastrukturne objekte s tem, da saldo kratkoročnih kreditov ob koncu leta ne sme biti višji od 278.610,00 €. Zadolžitev se lahko izvede z najetjem posojila v skladu z zakonom. Posojilo bo vrnjeno iz proračuna. O vsaki posamezni dolgoročni zadolžitvi odloča občinski svet.
Župan je pooblaščen, da deponira prosta likvidna sredstva proračuna pri finančnih organizacijah ob upoštevanju načela varnosti, donosnosti in likvidnosti naložbe.
16. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Beltinci, se smejo dolgoročno zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je, v skladu z zakonom.
O soglasju in poroštvu iz prvega in druge odstavka tega člena odloča občinski svet.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
17. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
18. člen
Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih naročilih.
19. člen
Nadzorni odbor, župan in občinska uprava opravljajo nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskih poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev in smotrnost uporabe sredstev proračuna.
Če se pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, morajo zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvestiti občinski svet.
Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe sredstev zavodov oziroma drugih porabnikov proračuna odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva pri zavodu oziroma drugem porabniku proračuna.
20. člen
Uporabniki proračuna so dolžni uskladiti in predložiti finančne načrte za leto 2009 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka. V finančnem načrtu mora biti za vsak podatek dana primerjava s preteklim letom. Uporabniki so dolžni do 28. 2. 2010 občini predložiti poročilo o delu, zaključne račune za leto 2009 in realizacijo finančnega načrta za leto 2009 s primerjavami podatkov s planiranimi in s podatki iz preteklega leta.
21. člen
Župan je pooblaščen, da prerazporedi višino sredstev do nivoja področja po programski klasifikaciji, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 5%, oziroma največ 10.000,00 € med proračunskimi postavkami.
O prerazporeditvi in obsegu izvirnih postavk krajevne skupnosti odloča svet krajevne skupnosti.
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
22. člen
Tabelarni pregledi po proračunskih uporabnikih so sestavni del tega odloka.
23. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Beltinci v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporabljata ta odlok in sklep o začasnem financiranju.
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009 dalje.
Št. 032-01/2009-20-325/IV
Beltinci, dne 12. marca 2009
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti