Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009, Kazalo


MINISTRSTVA

864. Pravilnik o čezmejnem pošiljanju radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva
865. Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja – Bizeljčan
867. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni
868. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o fitosanitarnih ukrepih za preprečevanje širjenja koruznega hrošča

USTAVNO SODIŠČE

869. Odločba o ugotovitvi, da druga alineja drugega odstavka in sedmi odstavek 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja nista v neskladju z Ustavo
870. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
871. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
872. Sklep o zavrženju pobude za oceno ustavnosti Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

873. Sklepi o razrešitvah in imenovanjih v okrajnih volilnih komisijah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

874. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Dravograd
875. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Mežica
876. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Prevalje
877. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

866. Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov

OBČINE

Brezovica

878. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
879. Letni program športa v Občini Brezovica za leto 2009

Cerkno

880. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2009
881. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Cerkno

Dobrepolje

932. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2009
933. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu

Ig

882. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Ig
883. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Kamnik

884. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2009
885. Odlok o enkratni denarni pomoči v Občini Kamnik
886. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine
887. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik

Kanal ob Soči

888. Odlok o proračunu Občine Kanal ob Soči za leto 2009
889. Odlok o letnem načrtu prodaje občinskega nepremičnega premoženja za leto 2009
890. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolome Rodež in Perunk
891. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu
892. Letni program športa Občine Kanal ob Soči za leto 2009

Koper

893. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper
894. Sklep o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper

Kostanjevica na Krki

895. Sklep o določitvi najemnin za neprofitna stanovanja v lasti Občine Kostanjevica na Krki

Kranj

896. Sklep o dopolnitvi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana za območje Mestne občine Kranj

Kranjska Gora

897. Sklep o (sedmih) spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora ter o (sedmih) spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora
898. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Kranjska Gora

Krško

899. Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja iz leta 2005 v letu 2009
900. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Obrtna cona MDB – jug«
901. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za romsko naselje »Kerinov Grm«
902. Pravilnik o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Krško
903. Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem
904. Sklep o nakupu nepremičnin, uporabljenih za izgradnjo ceste Leskovec–Senuše–Veliki Trn in Straža pri Raki–Senuše in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
905. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 333/5, k.o. Gornji Leskovec in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
906. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 331/2, k.o. Stara vas in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
907. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 615/10, k.o. Stara vas in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
908. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 399/11, k.o. Stranje in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
909. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 2314/11, k.o. Veliki Trn in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
910. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1495/6, k.o. Pleterje ter zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnine parc. št. 474/1, parc. št. 474/2 in parc. št. 474/3, k.o. Pleterje in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
911. Sklep o zamenjavi nepremičnine parc. št. 713/24, k.o. Senovo za nepremičnine parc. št. 348/2, parc. št. 348/3 in parc. št. 348/5, k.o. Senovo in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
912. Sklep o zamenjavi nepremičnine parc. št. 396/3, k.o. Stranje za nepremičnine parc. št. 395/5, parc. št. 395/6 in parc. št. 399/8, k.o. Stranje in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah
913. Sklep o zamenjavi nepremičnine parc. št. 2303/33, k.o. Veliki Trn za nepremičnini parc. št. 2315/15 in parc. št. 2164/3, k.o. Veliki Trn in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah

Lendava

914. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o plačevanju odškodnine in nadomestila za razvrednotenje okolja ali nevarnosti za okolje na odlagališču nenevarnih komunalnih odpadkov v Dolgi vasi

Murska Sobota

915. Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota
916. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota
917. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za vojašnico Berek

Novo mesto

918. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Prenove ob Ljubljanski cesti 27

Odranci

934. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Odranci

Oplotnica

919. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za grajski kompleks v Oplotnici

Postojna

920. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o oddaji poslovnih prostorov v Občini Postojna
921. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem
922. Sklep o določitvi območij parkiranja in cen parkirnin

Puconci

923. Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do plačila prispevka za osnovno zdravstveno zavarovanje na Center za socialno delo Murska Sobota
924. Odlok o dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Puconci
925. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev Občine Puconci društvom, organizacijam ter posameznikom, katerih delovanje in aktivnosti niso opredeljene v ostalih razpisih Občine Puconci
926. Pravilnik za sofinanciranje društvene dejavnosti na področju kmetijstva v Občini Puconci
927. Pravilnik o pogojih in merilih za dodelitev kadrovskega stanovanja Občine Puconci v najem
928. Pravilnik o dodeljevanju pomoči romskim gospodinjstvom za izboljšanje bivalnih razmer v Občini Puconci
929. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Puconci

Semič

930. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Semič - Mladica

Tišina

931. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

POPRAVKI

935. Redakcijski popravek Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja BP 9/1 – JUB Dol
936. Tehnični popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje (planske celote 1, 3, 4, 5)

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

18. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo in socialno politiko Republike Bolgarije
19. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) Republike Slovenije in Državnim svetom za znanstveni in tehnološki razvoj (CNPq) Federativne republike Brazilije

Ministrstvo za zunanje zadeve

20. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko vesoljsko agencijo o sodelovanju v vesolju v miroljubne namene

Razglasni del

Druge objave

Objave gospodarskih družb

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti