Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

886. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine, stran 2868.

Na podlagi 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO in 109/08) ter 10. in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 21. seji dne 11. marca 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa način in pogoje ter postopek za dodeljevanje proračunskih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine s stanovanjskih, kmetijskih in drugih privatnih gospodarskih objektov na območju Občine Kamnik.
2. člen
Občina Kamnik s podeljevanjem proračunskih sredstev vzpodbuja zamenjavo azbestne kritine z okolju in zdravju prijaznejšimi materiali.
Višina sredstev, ki so letno namenjena za odstranjevanje azbestne kritine, je določena v odloku o proračunu Občine Kamnik za posamezno leto.
3. člen
Upravičenci do prejema proračunskih sredstev po tem pravilniku so občani – fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini Kamnik in:
– so lastniki oziroma solastniki stanovanjskih, kmetijskih in drugih privatnih gospodarskih objektov ali stanovanjskih enot,
– so najemniki stanovanjskih, kmetijskih in drugih privatnih gospodarskih objektov ali stanovanjskih enot, ki imajo z lastnikom objekta ali stanovanjske enote sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo (najmanj za pet let), v kateri je opredeljena tudi pravica oziroma dolžnost najemnika do vlaganj v objekt ali imajo ustrezno soglasje lastnika za odstranitev azbestne kritine.
4. člen
Splošni pogoji za pridobitev proračunskih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine:
– Objekti, s katerih se odstranjuje azbestna kritina, morajo biti locirani na območju Občine Kamnik in namenjeni stanovanjski rabi (stanovanjski objekti, garaže, drvarnice), kmetijski in drugi privatni gospodarski rabi.
– Izvajalec, ki odstrani azbestno kritino, mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo veljavni republiški predpisi.
– Prosilec lahko pridobi proračunska sredstva v višini, ki krije celoten strošek odlaganja odpadne azbestne kritine na odlagališču komunalnih odpadkov in do 50% ostalih stroškov, ki nastanejo pri izvedbi del (odstranitev azbestne kritine, pakiranje v vreče ali ovijanje s folijo, prevoz do odlagališča).
II. POSTOPEK ZA DELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV
5. člen
Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine v posameznem proračunskem letu se objavi v časopisu, ki ga sofinancira Občina Kamnik in na spletni strani Občine Kamnik.
6. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;
– predmet javnega razpisa;
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu;
– merila za dodelitev sredstev;
– navedbo maksimalne višine sredstev, ki jih lahko prejme posamezni prosilec;
– navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za sredstva;
– pogoje pod katerimi se dodeljujejo sredstva;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti izvedena dela;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev;
– naslov, na katerega se vložijo vloge;
– rok, v katerem bo izdana odločba o dodelitvi sredstev;
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena k vlogi;
– določbo, da se nepopolne in nepravočasno ali nepravilno vložene vloge ne bodo upoštevale;
– določbo, da se poslana dokumentacija vlagateljem ne bo vračala;
– druge potrebne podatke.
7. člen
Vloga za dodelitev proračunskih sredstev za odstranjevanje azbestne kritine mora obvezno vsebovati:
– ime, priimek in naslov prosilca ter lokacijo (naslov, parc. št.) objekta na katerem se izvaja poseg;
– ustrezno dovoljenje ali drug upravni akt, če ga za izvedbo del veljavna zakonodaja predvideva;
– soglasje lastnika stanovanjskega, kmetijskega in drugega privatnega gospodarskega objekta k izvedenemu posegu, če je prosilec najemnik;
– račun izvedenih del;
– višino zaprošenih sredstev z navedbo lastnega deleža;
– potrdilo upravljalca odlagališča komunalnih odpadkov o prevzemu odpadkov, ki vsebujejo azbest (evidenčni list o ravnanju z odpadki);
– drugo dokumentacijo, ki je v razpisu zahtevana;
– izjavo, da za odstranitev azbestne kritine ni bila dodeljena državna pomoč oziroma, če je bila, kolikšen delež je bil pridobljen iz drugih virov.
8. člen
Postopek izvedbe javnega razpisa vodi komisija, ki jo imenuje župan Občine Kamnik.
Komisija po preteku razpisanega roka pristopi k odpiranju prispelih vlog. Če ugotovi, da je vloga nepopolna, pozove prosilca, da jo v roku 8 dni dopolni. Če prosilec vloge v določenem roku ne dopolni, se kot nepopolna vloga s sklepom zavrže.
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog in jih oceni na podlagi meril. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog razdelitve sredstev, ki ga predloži županu v potrditev.
9. člen
Odločbo o dodelitvi sredstev izda občinska uprava v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku. Zoper odločbo je možna pritožba, ki se v zakonitem roku vloži pri organu, ki jo je izdal. O pritožbi odloči župan v 30 dneh od prejema pritožbe.
10. člen
Namensko porabo sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, preverja Občinska uprava Občine Kamnik.
Prosilec je dolžan takoj vrniti dodeljena sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje v primeru, da so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, da je prejemnik le-ta nenamensko uporabil ali da dela niso bila izvedena v skladu z veljavnimi predpisi.
III. KONČNA DOLOČBA
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2009
Kamnik, dne 12. marca 2009
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti