Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

880. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2009, stran 2861.

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 109/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Cerkno na 17. redni seji dne 12. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Cerkno za leto 2009
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določa višina proračuna Občine Cerkno za leto 2009 (v nadaljnjem besedilu: proračun), postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine in javnega sektorja na ravni občine. S proračunom za leto 2009 se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni, statutom in občinskimi predpisi opravlja Občina Cerkno.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, ter račun financiranja.
S proračunskimi postavkami je opredeljena osnovna struktura proračuna po namenih porabe.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
   Skupina/podskupina kontov        Proračun leta
                        2009 (v eur)
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       7.854.188
   TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)          4.252.937
70  DAVČNI PRIHODKI               3.546.125
   700 Davki na dohodek in dobiček       3.253.744
   703 Davki na premoženje            189.172
   704 Domači davki na blago in storitve     103.209
71  NEDAVČNI PRIHODKI               706.812
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od     613.157
   premoženja
   711 Takse in pristojbine              350
   712 Denarne kazni                1.387
   713 Prihodki od prodaje blaga in        67.204
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki           24.714
72  KAPITALSKI PRIHODKI              130.727
   720 Prihodki od prodaje osnovnih        105.059
   sredstev
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in       25.668
   nematerialnega premoženja
73  PREJETE DONACIJE                 2.950
   730 Prejete donacije iz domačih virov      2.950
74  TRANSFERNI PRIHODKI             3.460.311
   740 Transferni prihodki iz drugih      3.460.311
   javnofinančnih inštitucij
78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE        7.263
   787 Prejeta sredstva od drugih          7.263
   evropskih inštitucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44)       8.732.250
40  TEKOČI ODHODKI                2.165.697
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     297.857
   401 Prispevki delodajalcev za          48.430
   socialno varnost
   402 Izdatki za blago in storitve       1.560.521
   403 Plačila domačih obresti           22.420
   409 Rezerve                  236.469
41  TEKOČI TRANSFERI               1.833.244
   410 Subvencije                 85.226
   411 Transferi posameznikom in        1.018.771
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim           188.929
   organizacijam in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi       540.318
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            4.424.152
   420 Nakup in gradnja osnovnih        4.424.152
   sredstev
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            309.157
   431 Investicijski transferi pravnim      101.768
   in fizičnim osebam, ki niso
   proračunski uporabniki
   432 Investicijski transferi          207.389
   proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)      –878.062
   I.-II.
------------------------------------------------------------
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        38.578
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750 +751
   +752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih posojil        38.578
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE           37.500
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE           37.500
   KAPITALSKIH DELEŽEV
   441 Povečanje kapitalskih deležev in      37.500
   naložb
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN          1.078
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- V.)
------------------------------------------------------------
C)  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)               420.000
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje            420.000
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)              42.795
55  ODPLAČILO DOLGA
   550 Odplačilo domačega dolga          42.795
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH     –499.779
X.  NETO ZADOLŽEVANJE               377.205
XI.  NETO FINANCIRANJE               878.062
------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.       499.779
   12. 2008
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na programe in podprograme ter proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte določene s predpisanim kontnim načrtom.
Načrt razvojnih programov izkazuje izdatke proračuna za investicije in državne pomoči v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po posameznih programih, letih in virih financiranja.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku.
3. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
3. člen
Proračun se bo izvrševal na podlagi prevzetih obveznosti, dogovorjenih plačilnih rokov ter likvidnostnih možnostih proračuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov.
4. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
5. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki:
– požarna taksa,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– namenska sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah,
– turistična taksa,
– sredstva proračunskega stanovanjskega sklada,
– donacije in druga namenska sofinanciranja,
– prihodki krajevnih skupnosti, ki niso zagotovljeni iz občinskega proračuna in jih krajevna skupnost razporeja v svoj finančni načrt skladno z zakonom,
– drugi prihodki katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi.
Namenski viri sredstev, ki v tekočem proračunskem letu niso porabljeni, se prenesejo v naslednje leto in izkazujejo kot črpanje sredstev na računih za naloge oziroma projekte, za katere so opredeljeni.
6. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene opredeljene s proračunom. Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Sredstva za redno dejavnost proračunskih porabnikov se dodeljujejo v obliki mesečnih dotacij na podlagi sklenjenih pogodb, vendar ob hkratnem upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna in zapadlosti posameznih obveznosti. Sredstva za amortizacijo se v obliki dotacij nakazujejo trimesečno, sredstva za ostale investicijske transfere pa na osnovi dokumentacije o že opravljenih investicijah.
7. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki ga izda župan.
8. člen
V breme proračuna se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicij (za skupino postavk »42 – investicijski odhodki« in »43 – investicijski transferi« – dejavnosti) ne smejo presegati 60% teh pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne smejo presegati 30% pravic porabe posamezne postavke v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in četrtega odstavka tega člena se ne nanašajo na prevzemanje obveznosti:
– ki se v celoti ali v pretežnem deležu financirajo iz namenskih prihodkov in prihodkov donacij,
– za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev, računalniških storitev in drugih storitev potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Za investicije, katerih izvedba presega višino dovoljenega obsega pravice porabe v tekočem proračunu in možnost predobremenitve v proračunu naslednjega leta iz drugega odstavka tega člena, se lahko razpiše javno naročilo v okviru vrednosti investicijskega programa, ki ga potrdi občinski svet. Proračunski uporabnik lahko s tem predobremeni proračun prihodnjih let za posamezen projekt oziroma investicijsko nalogo do načrtovane višine sredstev v investicijskem programu, pod pogojem, da je investicija vključena v proračun tekočega leta.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih se morajo prioritetno vključiti v proračun leta, na katerega se nanašajo.
9. člen
Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren občinskemu svetu. Župan je pooblaščen, da:
– odloča o uporabi proračunske rezerve – stalna rezerva, ki je namenjena odpravljanju posledic naravnih nesreč,
– odloča o uporabi splošne proračunske rezervacije,
– odloča o dinamiki porabe sredstev proračuna,
– upravlja s prostimi denarnimi sredstvi proračuna, ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe,
– odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin, ter o pridobitvi in odtujitvi premičnin, če vrednost posamezne transakcije v proračunskem letu ne presega 22.951 EUR,
– na predlog neposrednega uporabnika lahko samostojno poveča vrednost projektov iz načrta razvojnih programov največ do 20% vrednosti projekta. O povečanju projekta nad 20% odloča občinski svet,
– samostojno prerazporeja pravice porabe, in sicer neomejeno znotraj posameznega podprograma, med podprogrami v okviru glavnega programa, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 10% obsega podprograma v sprejetem proračunu, med glavnimi programi, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega glavnega programa ne sme presegati 5% obsega glavnega programa v sprejetem proračunu in med področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 3% obsega področja porabe v sprejetem proračunu.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabnika.
Če se po sprejemu proračuna sprejme ali spremeni predpis, na osnovi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski proračun je župan dolžan določiti na odhodkovni strani novo proračunsko postavko v okviru večjih pričakovanih prihodkov ali s prerazporeditvijo sredstev. Župan vključi nove obveznosti tako, da s sklepom določi, da se odpre nova proračunska postavka in opredeli višina za nov namen.
10. člen
Za zakonita in namenska izplačila in uporabo sredstev iz proračuna so odgovorni odredbodajalci, ki so določeni na podlagi posebnega sklepa župana. Za zakonito in namensko uporabo proračunskih sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, društva oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev.
11. člen
Prejemniki sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2009, ki je usklajen s proračunom v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih in metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.
Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, nadzorni odbor ali za finance pristojen organ občinske uprave.
12. člen
Za leto 2009 se oblikuje stalna rezerva v višini 86.374 EUR, splošna proračunska rezervacija pa v višini 27.865 EUR.
Proračunska rezerva – stalna rezerva je namenjena za financiranje izdatkov za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah.
Splošna proračunska rezervacija pa se razporeja za nepredvidene namene, opredeljene v 42. členu Zakona o javnih financah, in sicer:
– za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za nepredvidene namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu zanje niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Porabljena sredstva proračunskih rezerv se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanjo odpre nova postavka.
O uporabi sredstev proračunske rezerve – stalne rezerve v posameznem primeru do višine 4.170 EUR odloča župan na predlog za finance pristojne službe občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili, o uporabi sredstev, ki presegajo to višino pa odloča občinski svet z odlokom.
13. člen
Župan lahko na prošnjo dolžnika odpiše plačilo dolga, če je le ta manjši od stroškov postopka sodne izterjave.
14. člen
Pravni posli, ki jih prevzame krajevna skupnost in presegajo 6.259 EUR, se lahko sklepajo le s predhodnim soglasjem sveta krajevne skupnosti in župana, sicer so nični. Soglasje župana ni potrebno za pravne posle, kjer je občina vključena kot sofinancer.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina v letu 2009 zadolži do višine 420.000 EUR, in sicer za obnovo občinskih cest.
16. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar največ do višine 5% sprejetega proračuna. Kratkoročni kredit mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
17. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občinskega sveta. Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
18. člen
Občina lahko daje poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, do višine 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo. Izdano poroštvo se šteje v obseg možnega zadolževanja občine.
O dajanju poroštev odloča občinski svet.
5. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Cerkno v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0006/2009-2
Cerkno, dne 12. marca 2009
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti