Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

18. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo in socialno politiko Republike Bolgarije, stran 917.

Na podlagi četrte alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO in 76/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA DELO IN SOCIALNO POLITIKO REPUBLIKE BOLGARIJE
1. člen
Ratificira se Sporazum o sodelovanju med Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za delo in socialno politiko Republike Bolgarije, podpisan na Brdu pri Kranju 31. januarja 2008.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
AGREEMENT
ON COOPERATION BETWEEN THE MINISTRY OF LABOUR, FAMILY AND SOCIAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL POLICY OF THE REPUBLIC OF BULGARIA
The Ministry of Labour, Family and Social Affairs of the Republic of Slovenia and the Ministry of Labour and Social Policy of the Republic of Bulgaria (hereinafter referred to as the Contracting Parties),
desiring to establish mutual cooperation in the spheres of work of both Contracting Parties, have decided to conclude this Agreement on mutual cooperation.
To achieve this purpose the Contracting Parties have agreed as follows:
Article 1
1. The competent authorities for cooperation are:
a) on the Slovene side: Ministry of Labour, Family and Social Affairs of the Republic of Slovenia;
b) on the Bulgarian side: Ministry of Labour and Social Policy of the Republic of Bulgaria.
2. The activities concerning planning, coordination and implementation of this Agreement shall be carried out:
a) on behalf of the Ministry of Labour, Family and Social Affairs of the Republic of Slovenia by the International Relations and European Affairs Department; and
b) on behalf of the Ministry of Labour and Social Policy of the Republic of Bulgaria by the Directorate for European Coordination, International Legal Affairs and Cooperation.
Article 2
Cooperation shall primarily take the following forms:
a) exchange of experts in the fields under the responsibility of the two ministries;
b) consultations and additional training of experts;
c) exchange of expert material, in particular on implementation of labour and employment policy programmes, legislative proposals and other material related to the work of both ministries as well as corresponding expert opinions;
d) cooperation in the field of coordination and exchange of information related to Bulgarian and Slovene positions in the decision-making process at the European level.
Article 3
The Contracting Parties hereby determine the following priorities:
a) studying the experience of the Republic of Slovenia related to the accession process to the European Union and exchange of experience related to the accession process of the Republic of Bulgaria to the European Union;
b) exchange of experience related to measures, regulations and institutions in the field of labour and employment policies;
c) exchange of information on the system of industrial relations, collective agreements, and legislative regulation of the functioning of the labour market;
d) exchange of experience related to special programmes preventing long-term unemployment and providing support to groups with an unfavourable status on the labour market (first time job seekers, persons with disabilities);
e) exchange of experience related to the methods used to determine the efficiency of active employment policy measures;
f) exchange of practical experience related to labour inspection from the standpoint of safety and health at work, prevention of illegal work and compliance with the legislation on promotion and maintenance of employment;
g) exchange of information and experience concerning child and family protection;
h) cooperation and exchange of information and experience in the field of free movement of persons in the European Union, especially in the field of coordination of social security systems, free movement of workers and migration;
i) exchange of information and experience concerning structure, management and financing of the social assistance system as well as competence and role of the state, municipalities and non-governmental organisations;
j) examination of the situation, possibilities and interests concerning the development of various forms of cooperation between the two countries in the working fields of the Contracting Parties.
Article 4
With respect to financing the implementation of this Agreement, the Contracting Parties agree that the travel and accommodation costs are paid for by the sending party, and the host party covers the expenses of organizing a suitable expert programme and, if needed, the costs of internal transportation and interpretation.
Article 5
For the implementation of this Agreement the Contracting Parties shall coordinate and sign two-year work programmes which define forms and ways of implementing each activity.
Article 6
The Contracting Parties may amend the present Agreement under the condition of their mutual consent. Amendments should be laid down in the form of a Protocol which will enter into force under the procedure for entering into force of the Agreement itself and will represent an inseparable part of the Agreement.
Article 7
Disputes between the Contracting Parties concerning the interpretation and implementation of the present Agreement shall be resolved through consultations and negotiations.
Article 8
1. This Agreement is concluded for a period of four years. Upon the expiration of this period, its validity shall be automatically prolonged each time for one year, unless either Contracting Party denounces it in writing through diplomatic channels not later than 3 months prior to its expiration.
2. This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last note with which the Contracting Parties notify each other through diplomatic channels that all internal legal requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.
Done in Brdo pri Kranju on 31 January 2008 in two originals in the English language.
For the Ministry of Labour, Family and Social Affairs of the Republic of Slovenia
Marjeta Cotman (s)
 
For the Ministry of Labour and Social Policy
of the Republic of Bulgaria
Emilija Maslarova (s)
SPORAZUM
O SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA DELO IN SOCIALNO POLITIKO REPUBLIKE BOLGARIJE
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije ter Ministrstvo za delo in socialno politiko Republike Bolgarije (v nadaljevanju pogodbenika)
sta se v želji po vzpostavitvi medsebojnega sodelovanja na področju dela pogodbenikov odločili, da skleneta ta sporazum o medsebojnem sodelovanju.
V ta namen sta se pogodbenika sporazumela:
1. člen
1. Za sodelovanje sta pristojni:
a) na slovenski strani: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije;
b) na bolgarski strani: Ministrstvo za delo in socialno politiko Republike Bolgarije.
2. Za dejavnosti, povezane z načrtovanjem, usklajevanjem in izvajanjem tega sporazuma, sta pristojna:
a) za Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije: Služba za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve ter
b) za Ministrstvo za delo in socialno politiko Republike Bolgarije: Direktorat za evropsko usklajevanje, mednarodnopravne zadeve in sodelovanje.
2. člen
Predvidene so zlasti te oblike sodelovanja:
a) izmenjava strokovnjakov s področij v pristojnosti ministrstev;
b) posvetovanja in dodatno usposabljanje strokovnjakov;
c) izmenjava strokovnega gradiva, zlasti o izvajanju programov politike dela in zaposlovanja, zakonodajnih predlogov ter drugega gradiva v zvezi z delom ministrstev kakor tudi strokovnih mnenj o njem;
d) sodelovanje pri usklajevanju in izmenjavi informacij o bolgarskih in slovenskih stališčih pri odločanju na evropski ravni.
3. člen
Pogodbenika določata te prednostne naloge:
a) preučitev izkušenj o pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji in izmenjava izkušenj o pristopu Republike Bolgarije k Evropski uniji;
b) izmenjava izkušenj o ukrepih, predpisih in ustanovah na področju politike dela in zaposlovanja;
c) izmenjava informacij o sistemu odnosov med delodajalci in delojemalci, o kolektivnih pogodbah in zakonski ureditvi delovanja trga dela;
d) izmenjava izkušenj o posebnih programih za preprečevanje dolgotrajne brezposelnosti in pomoč skupinam z neugodnim položajem na trgu dela (iskalci prve zaposlitve, invalidi);
e) izmenjava izkušenj o načinih ugotavljanja učinkovitosti ukrepov aktivne politike zaposlovanja;
f) izmenjava praktičnih izkušenj o delovanju inšpekcije dela predvsem z vidika varnosti in zdravja pri delu, preprečevanja dela na črno in usklajenosti z zakonodajo o spodbujanju in ohranjanju zaposlitve;
g) izmenjava informacij in izkušenj glede varstva otrok in družine;
h) sodelovanje in izmenjava informacij ter izkušenj pri prostem pretoku oseb v Evropski uniji, še posebej pri koordinaciji sistemov socialne varnosti, prostega pretoka delavcev ter migracij;
i) izmenjava informacij in izkušenj o ustroju, upravljanju in financiranju sistema socialnega varstva ter o pristojnostih in vlogi države, občin in nevladnih organizacij;
j) preučitev stanja, možnosti in interesov za razvoj raznih oblik sodelovanja med državama na delovnih področjih pogodbenikov.
4. člen
Pogodbenika se glede financiranja izvajanja tega sporazuma dogovorita, da stroške potovanj in nastanitve krije pošiljatelj, gostitelj pa krije stroške organizacije ustreznega strokovnega programa in po potrebi stroške notranjih prevozov in tolmačenja.
5. člen
Za izvajanje tega sporazuma pogodbenika uskladita in podpišeta dveletne delovne programe, ki določajo oblike in načine izvajanja posameznih dejavnosti.
6. člen
Pogodbenika lahko spremenita ta sporazum s soglasjem. Spremembe morajo biti v obliki protokola, za katerega velja isti postopek za začetek veljavnosti kot za ta sporazum in je sestavni del sporazuma.
7. člen
Spori med pogodbenikoma v zvezi z razlago in izvajanjem sporazuma se rešujejo s posvetovanjem in pogajanji.
8. člen
1. Ta sporazum je sklenjen za štiri leta. Po poteku tega obdobja se njegova veljavnost vsakokrat samodejno podaljša za eno leto, razen če ga kateri koli pogodbenik po diplomatski poti pisno ne odpove najpozneje 3 mesece pred njegovim potekom.
2. Ta sporazum začne veljati z dnem prejema zadnje note, s katerima se pogodbenika po diplomatski poti obvestita o izpolnitvi vseh notranjepravnih zahtev za začetek njegove veljavnosti.
Sestavljeno na Brdu pri Kranju 31. januarja 2008 v dveh izvirnikih v angleškem jeziku.
Za Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije
Marjeta Cotman l.r.
 
Za Ministrstvo za delo in socialno politiko Republike Bolgarije
Emilija Maslarova l.r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-9/2009
Ljubljana, dne 12. marca 2009
EVA 2009-1811-0001
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti