Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

885. Odlok o enkratni denarni pomoči v Občini Kamnik, stran 2867.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi, (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-1-21/07-18, 76/08 in 100/08 Odl. US: U-I-427/06 -9), 31.b člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr. in 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45) ter 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 21. seji dne 11. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o enkratni denarni pomoči v Občini Kamnik
1. člen
S tem odlokom se določijo upravičenci, kriteriji za določitev višine enkratne denarne pomoči (v nadaljevanju: denarna pomoč) in postopek dodeljevanja in izplačevanja denarne pomoči v Občini Kamnik.
2. člen
Upravičenci do denarne pomoči so tisti občani s stalnim prebivališčem v Občini Kamnik, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje, izkoristili pa so možnosti za rešitev socialne stiske v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in so se, ne po lastni krivdi, zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, brezposelnost ipd.), znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti.
3. člen
Denarna pomoč se lahko dodeli za:
1. delno kritje stroškov ob začetku novega šolskega leta za otroke v osnovni in srednji šoli,
2. kosila za otroke v osnovni šoli,
3. ozimnico ali kurjavo,
4. premostitev trenutne materialne ogroženosti,
5. pomoč pri elementarnih nesrečah, požarih in drugih izrednih situacijah.
4. člen
Denarno pomoč prejmejo upravičenci lahko enkrat letno v enkratnem znesku zaradi enega izmed namenov iz 3. člena tega odloka.
5. člen
Denarna pomoč se za namen iz 2. točke 3. člena dodeli kot plačilo cene, in sicer za enega otroka, v obdobju šolskega leta.
Osnovni znesek enkratne denarne pomoči (v nadaljevanju: osnovni znesek) za namene iz 1., 3. in 4. točke 3. člena znaša 250 € neto. Strokovna služba obravnava vlogo vlagatelja v višini zahtevka, ki ne sme presegati cenzusa iz predhodnega stavka tega členka.
6. člen
a) Upravičencem, ki so brez lastnega dohodka in upravičencem, ki z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana po zakonu, ki ureja socialno varstvo, se denarna pomoč dodeli:
– za namen iz 1. točke 3. člena tega odloka za prvega otroka v višini 100% osnovnega zneska, za drugega in vsakega nadaljnjega pa v višini 75% osnovnega zneska, določenega v drugem odstavku 5. člena,
– za namen iz 2. točke 3. člena tega odloka v višini cene, za enega otroka, v obdobju šolskega leta,
– za namen iz 3. in 4. točke 3. člena tega odloka v višini osnovnega zneska pomoči,
– za namen iz 5. točke 3. člena tega odloka v višini, ki jo določi komisija.
b) Za upravičence, ki presegajo minimalni dohodek za 30%, se denarna pomoč dodeli:
– za namen iz 1. točke 3. člena tega odloka se za vse otroke nameni sredstva v višini 70% osnovnega zneska, določenega v drugem odstavku 5. člena,
– za namen iz 2. točke 3. člena tega odloka v višini 70% cene, za enega otroka, v obdobju šolskega leta,
– za namen iz 3. in 4. točke 3. člena tega odloka v višini 70% osnovnega zneska.
7. člen
Župan Občine Kamnik imenuje tri-člansko komisijo, ki določi višino denarne pomoči za vse prosilce, ki presegajo cenzuse iz 6. člena tega odloka. Strokovna služba Oddelka za družbene dejavnosti (v nadaljevanju: strokovna služba) o višini denarne pomoči izda odločbo.
8. člen
V postopku dodelitve denarne pomoči (v nadaljevanju: postopek) se uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07 in 65/08). Pri odločanju o dodelitvi denarne pomoči se poleg določb tega odloka smiselno uporabljajo določbe Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr. in 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45). Strokovna služba si za vse vlagatelje pridobi mnenje Centra za socialno delo Kamnik.
9. člen
Upravičenci pošljejo vloge za dodelitev denarne pomoči na obrazcu, ki jih prejmejo na Oddelku za družbene dejavnosti ali na spletni strani Občine Kamnik ter izpolnjene posredujejo na naslov Občine Kamnik.
Vlogi morajo priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom in tem odlokom. Rok za izdajo odločbe je 30 dni od prejetja vloge. Zoper odločbo prve stopnje, je dovoljena pritožba, ki se lahko poda v roku 15 dni od vročitve pisne odločbe. O pritožbi zoper odločbo prve stopnje odloča župan.
Upravičencem do denarne pomoči iz 5. točke 3. člena k vlogi ni potrebno prilagati dokazil.
10. člen
Denarne pomoči se nakazujejo neposredno vlagatelju v obliki denarja ali v funkcionalni obliki, neposredno izvajalcem storitve. Obliko izplačila določi komisija glede na ugotovljeno socialno stanje posameznika ali družine.
11. člen
Sredstva za denarne pomoči se vsako leto zagotavljajo v proračunu Občine Kamnik na posebni proračunski postavki. Denarne pomoči se dodeljujejo do porabe sredstev na proračunski postavki občine za tekoče leto.
12. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o enkratni denarni pomoči v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 29/03 in 41/05).
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2008-4/3
Kamnik, dne 12. marca 2009
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti