Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

925. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev Občine Puconci društvom, organizacijam ter posameznikom, katerih delovanje in aktivnosti niso opredeljene v ostalih razpisih Občine Puconci, stran 2933.

Na podlagi 21. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) / ZLS-UPB2/ (Uradni list RS, št. 94/07) in 16. člena Statuta Občine Puconci (uradno prečiščeno besedilo UPB-1, Uradni list RS, št. 66/07) je Občinski svet Občine Puconci na 22. redni seji dne 5. 3. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi proračunskih sredstev Občine Puconci društvom, organizacijam ter posameznikom, katerih delovanje in aktivnosti niso opredeljene v ostalih razpisih Občine Puconci
1. člen
Predmet pravilnika
Ta pravilnik določa postopek in kriterije za dodelitev sredstev društvom, organizacijam ter posameznikom, katerih delovanje in aktivnosti niso opredeljene v ostalih razpisih Občine Puconci in so zagotovljena v občinskem proračunu.
2. člen
Nameni sofinanciranja
V posameznih proračunskih postavkah Občine Puconci se lahko zagotavljajo sredstva za naslednje namene:
– sofinanciranje prireditev, dogodkov, projektov, aktivnosti katerih organizator ali soorganizator je fizična ali pravna oseba na različnih nivojih (nivo društva oziroma druge organizacije, občinski nivo, krajevni nivo, medobčinski nivo, državni nivo, mednarodni nivo);
– sofinanciranje gostovanj skupin iz tujine pri naših društvih in drugih oblikah organizacij oziroma naših društev in drugih oblik organizacij na gostovanjih v tujini;
– sofinanciranje drugih dejavnosti v skladu z odločitvijo Komisije za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen prireditev, ob upoštevanju tega pravilnika.
V nadaljevanju pravilnika se vsi našteti nameni iz prvega odstavka tega člena označujejo z besedo »prireditve«.
3. člen
Višina sredstev
Upravičencem se lahko po namenu dodelijo finančna sredstva največ do:
– 100 EUR za sofinanciranje manjših prireditev;
– 150 EUR za sofinanciranje večjih prireditev;
– 200 EUR za sofinanciranje večjih prireditev, ki so postala že tradicionalna in so večjega pomena;
– 300 EUR za sofinanciranje večjih prireditev, ki so postala že tradicionalna in so za kraj velikega pomena, z večjo mednarodno udeležbo,
– 1.200 EUR za dejavnost društva.
Pri prireditvah, kot je navedeno v prvem odstavku tega člena, se upoštevajo:
– prireditve, ki so organizirane na območju Občine Puconci in
– izjemoma prireditve, ki so organizirane drugod v Sloveniji in so po mnenju komisije pomembne tudi za Občino Puconci.
4. člen
Upravičenci
Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so:
1. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Puconci;
2. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če prireditev organizirajo na območju Občine Puconci;
3. pravne osebe s sedežem v drugi občini, če so njihovi člani občani občine Puconci ali pa prireditev organizirajo na območju Občine Puconci.
4. druge pravne osebe, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k promociji in prepoznavnosti Občine Puconci.
Do dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku ni upravičena tista fizična ali pravna oseba, ki so ji bila za isti namen že odobrena sredstva iz drugih razpisov Občine Puconci v tekočem proračunskem letu.
5. člen
Javni razpis
Sredstva iz 1. člena tega pravilnika se dodelijo na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika;
– višino finančnih sredstev;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci;
– rok za prijavo;
Javni razpis po tem pravilniku se objavi v občinskem glasilu Občan in na spletni strani Občine Puconci.
6. člen
Komisija
Zbrane vloge obravnava strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v tem pravilniku. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev odloči direktor občinske uprave s sklepom.
Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Prijavitelja nepopolne vloge komisija v roku treh dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je osem dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjeno pa zavrne.
Zoper sklep je dovoljena pritožba na župana na naslov Občine Puconci v roku osem dni od prejema sklepa. Prepozno vložena pritožba se zavrže.
Po pravnomočnosti sklepa o sofinanciranju izbrani upravičenci sklenejo pogodbo o sofinanciranju dejavnosti društva, ki jo podpiše župan.
7. člen
Namenska poraba sredstev
Dodeljena sredstva se lahko uporabijo samo za namen, za katerega so bila dodeljena. V primeru, da sredstva niso bila uporabljena za ta namen, občina zahteva vrnitev le-teh skupaj z zakonitimi obrestmi.
8. člen
Veljavnost pravilnika
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listi Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2009
Puconci, dne 5. marca 2009
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti