Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

881. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Cerkno, stran 2864.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 in 25/08) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) ter na predlog Sveta zavoda OŠ Cerkno je Občinski svet Občine Cerkno na 17. redni seji dne 12. 3. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v Vrtec Cerkno
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok, kriterije za sprejem otrok v enoto Vrtec Cerkno (v nadaljevanju: vrtec) pri javnem zavodu Osnovna šola Cerkno (v nadaljevanju: zavod).
II. VPIS IN SPREJEM OTROK
2. člen
Vrtec enkrat letno objavi javni razpis za vpis otrok v programe vrtca za naslednje šolsko leto, ki ga je pred tem dolžan uskladiti z ustanoviteljico.
Vrtec vpisuje otroke v programe, ki se izvajajo ob delavnikih in sicer:
– Program A – dnevni program, ki se izvaja v času med 5.30 in 16. uro in traja največ devet ur,
– Program B – poldnevni program s kosilom, ki se izvaja v času med 7. uro in 12. uro,
– Program C – poldnevni program brez kosila, ki se izvaja v času med 7. uro in 12. uro.
3. člen
Vrtec sprejema otroke od dopolnjenega prvega leta starosti dalje do vstopa v šolo.
Vrtec sprejme otroke tudi pred dopolnjenim prvim letom starosti, vendar ne otrok mlajših od 11 mesecev.
4. člen
Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Vpis otrok za novo šolsko leto se izvede na podlagi javnega razpisa, objavljenega v sredstvih javnega obveščanja, na oglasni deski vrtca in na spletnih straneh vrtca oziroma zavoda.
Vlogo za vpis otroka v vrtec dobijo starši oziroma skrbniki (v nadaljevanju: starši) na upravi vrtca in na spletnih straneh vrtca oziroma zavoda.
Vlogo za vpis otroka v vrtec vložijo starši na sedežu vrtca osebno ali po pošti.
5. člen
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec ter o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec in jim v podpis posreduje pogodbo med starši in vrtcem.
Če starši ne podpišejo pogodbe v roku, ki jim ga določi vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis. V tem primeru ravnatelj zavoda izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.
Vrtec o vpisu in vključitvi otroka obvesti tudi občino ustanoviteljico in občino zavezanko za plačilo.
6. člen
Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kolikor dopuščajo normativi za oblikovanje oddelkov.
Vloga za sprejem otrok se odda do 15. aprila za naslednje šolsko leto.
V primeru prostih mest je mogoče v vrtec vključiti otroka tudi med šolskim letom.
7. člen
Če je število prijav za sprejem otrok v vrtec manjše od števila prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj zavoda ali njegov pooblaščenec.
Če je v vrtec prijavljenih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, določa o sprejemu Komisija za sprejem otrok v vrtec na podlagi kriterijev iz tega pravilnika.
III. SESTAVA IN DELO KOMISIJE ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
8. člen
Komisijo za sprejem otrok v vrtec imenuje ravnatelj. Sestavljena je iz petih članov, in sicer:
– trije predstavniki zaposlenih v vrtcu, ki jih predlaga ravnatelj,
– en predstavnik staršev, ki ga predlaga svet staršev vrtca,
– en predstavnik ustanoviteljice, ki ga predlaga župan.
Člani komisije na konstitutivni seji, ki jo skliče ravnatelj, izmed sebe z večino glasov vseh članov izvolijo predsednika komisije.
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let in največ dvakrat zaporedoma, razen predstavnika ustanoviteljice, ki je lahko imenovan večkrat zaporedoma.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka, predstavniku staršev preneha mandat v komisiji, ko njegov otrok ni več vključen v vrtec.
9. člen
Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka. Strokovno pomoč za vodenje postopka zagotovi zavod.
Komisija obravnava vse vloge za vpis otrok v vrtec, ki so vložene do roka, ki je določen v razpisu ter odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec na podlagi prostih mest in v skladu s podatki iz vloge.
Komisija dela na sejah. Na prvi seji izmed članov izvoli predsednika in namestnika predsednika. Delo komisije vodi predsednik. Komisija je sklepčna, če je navzoča večina vseh članov. Na sejah sta navzoča ravnatelj in pomočnik ravnatelja za vrtec, vendar brez pravice glasovanja.
Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov vseh članov.
Komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki se piše v skladu z določbami ZUP, predvsem pa se zabeleži:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in ura seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec,
– imena članov komisije in drugih prisotnih predstavnikov vrtca,
– število prostih mest v vrtcu po posameznih programih in starostnih skupinah,
– število prispelih in obravnavanih vlog za sprejem, število sprejetih in odklonjenih otrok,
– kratek potek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za odločanje,
– imenski seznam otrok s skupnim številom zbranih točk ter
– sprejete sklepe komisije.
Zapisnik podpiše predsednik komisije in je sestavni del dokumentacije vrtca.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK
10. člen
Komisija najprej izmed vlog za vpis v vrtec izbere vloge s priloženimi odločbami o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami, oziroma mnenjem centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine ter jih sprejme v vrtec.
Preostale vloge za vpis otroka v vrtec komisija obravnava in sprejme otroke po kriterijih, ki se vrednotijo po naslednji lestvici:
+-------+-------------------------------------+----------------+
| Zap. |Kriteriji              | Število točk |
| št. |                   |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
| 1.  |Odložitev šolanja          |    20    |
+-------+-------------------------------------+----------------+
| 2.  |Družina oziroma otrok in eden od   |    15    |
|    |staršev s stalnim bivališčem v Občini|        |
|    |Cerkno                |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
| 3.  |Otrok uvrščen na prednostno listo iz |    15    |
|    |preteklega leta           |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
| 4.  |Zaposlenost obeh staršev oziroma   |    10    |
|    |starša v eno-starševski družini   |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
| 5.  |Starša imata status študenta ali   |    10    |
|    |dijaka                |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
| 6.  |Eden od staršev s statusom štud. ali |    10    |
|    |dijaka, drugi zaposlen        |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
| 7.  |Sprejem dvojčkov, trojčkov      |    10    |
+-------+-------------------------------------+----------------+
| 8.  |Družina ima v vrtec Cerkno že    |    5    |
|    |vključenega enega ali več otrok   |        |
+-------+-------------------------------------+----------------+
Če dva ali več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva rojstni datum otroka in sicer ima prednost starejši otrok.
V. ODLOČITVE KOMISIJE
11. člen
Komisija sprejme sklep o tem, kateri otroci so na podlagi doseženega števila točk sprejeti v vrtec in kateri otroci zaradi premajhnega števila točk niso sprejeti ter se jih uvrsti na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu glede na doseženo število točk, od najvišjega do najnižjega števila.
12. člen
Komisija najkasneje v 8 dneh po seji vsem staršem izda odločbo o sprejemu oziroma zavrnitvi sprejema otroka v vrtec. Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odločba določa datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši.
Za otroke, ki so bili zavrnjeni, mora odločba vsebovati tudi obrazložitev. Iz nje morajo biti razvidni podatki o številu razpoložljivih prostih mest v vrtcu za naslednje šolsko leto, podatek o številu vseh vpisanih otrok, navedba kriterijev za sprejem, podatek o številu vseh prejetih vlog, vključno z najnižjim številom doseženih točk, ki je zadoščal za sprejem v vrtec, podatek o številu doseženih točk za zavrnjenega otroka ter informacijo, na katero mesto je otrok uvrščen na prednostnem vrstnem redu.
13. člen
Zoper odločitev komisije za sprejem otrok v vrtec, lahko starši v 15 dneh po vročitvi vložijo pritožbo na svet zavoda. Svet zavoda mora o pritožbi odločiti v 30 dneh po prejemu pritožbe.
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije za sprejem otrok v vrtec.
VI. TRAJANJE VPISA IN IZPIS IZ VRTCA
14. člen
Otroci, sprejeti v vrtec, so praviloma vključeni v vrtec do vstopa v osnovno šolo.
15. člen
Starši lahko otroka trajno ali začasno izpišejo iz vrtca kadarkoli želijo, izpis pa morajo opraviti na izpisnem obrazcu, ki ga dobijo v upravi vrtca ter na spletnih straneh vrtca oziroma zavoda, in sicer najmanj 15 dni pred želenim izpisom.
16. člen
Kot trajen izpis se smatra izpis za nedoločen čas, vendar najmanj za tri mesece. V primeru, da je otrok ponovno sprejet v vrtec pred pretekom treh mesecev, so starši za čas odsotnosti otroka dolžni poravnati rezervacijo v višini 80% plačila staršev.
Na mesto izpisanega otroka se sprejme drugega otroka, ki je prvi na čakalni listi za določeno starostno skupino.
17. člen
Kot začasen izpis brez razlogov, se smatra izpis za določen čas do treh mesecev, ko starši lahko otroka izpišejo brez navedbe izpisnih razlogov in so za čas odsotnosti dolžni poravnati rezervacijo v višini 80% plačila staršev, s čimer je otroku zagotovljeno mesto v oddelku.
18. člen
Kot začasen izpis z razlogi, se smatra izpis za določen čas, ko starši otroka izpišejo v primeru starševskega dopusta za naslednjega otroka ali zaradi zdravstvenega stanja otroka (na osnovi ustreznega zdravniškega potrdila), in sicer dokler nastalo stanje ne preneha. Za čas odsotnosti so starši dolžni poravnati rezervacijo v višini 30% plačila staršev, s čimer je otroku zagotovljeno mesto v oddelku.
19. člen
Če starši sprejem odklonijo, oziroma ga želijo prestaviti za določen ali nedoločen čas, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.
20. člen
V primeru, ko se sprostijo mesta in zanje ni več kandidatov na čakalni listi, se lahko sprejmejo otroci, za katere so starši vložili vlogo za sprejem med letom.
VII. OBJAVA INFORMACIJ O PROSTIH MESTIH IN ČAKALNI DOBI
21. člen
Vrtec oziroma zavod na svojih spletnih straneh objavlja informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so na voljo in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do njegove vključitve v program vrtca.
VIII. KONČNI DOLOČBI
22. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, ki ga je na svoji seji dne 13. 3. 2008 sprejel Svet zavoda Osnovne šole Cerkno.
23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0001/2009-4
Cerkno, dne 12. marca 2009
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti