Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

892. Letni program športa Občine Kanal ob Soči za leto 2009, stran 2884.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 27/08 – Odl. US, 76/08), 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), 2. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 21/08 in 16/09) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 22. redni seji dne 12. 3. 2009 sprejel
L E T N I P R O G R A M
športa Občine Kanal ob Soči za leto 2009
Iz proračuna Občine Kanal se za proračunsko leto 2009 za šport zagotovi 332.604,00 €, od tega za športne programe, dejavnost izvajalcev letnega programa ter materialne stroške prireditev sredstva v višini 73.729,00 €, dodatno za promocijske športne prireditve 4.000,00 €, za vzdrževanje in upravljanje športnih objektov sredstva v višini 61.815,00 €, za investicije v športno infrastrukturo sredstva v višini 193.060,00 €.
Vrednost celotnega programa športa v letu 2009 znaša 332.604,00 €.
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
Ponudba športnih programov za otroke in mladino v Občini Kanal ob Soči zajema veliko skupin otrok in mladine za različne programe športa.
1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
1.1.2 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Interesne dejavnosti so za otroke, najpogosteje prvi, strokovno vodeni programi športa. Od tega prvega stika s športom, je v veliki meri odvisno nadaljnje ukvarjanje in vključevanje v športne dejavnosti.
Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2009 za športne programe predšolskih otrok namenjajo sredstva v višini 2.500,00 €. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 4180230 Sofinanciranje športnih programov.
1.2 Športna vzgoja šoloobveznih otrok (starost od 6 do 15 let)
1.2.1 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Program izvajamo v zgodnejšem razvojnem obdobju otrok, namenjen je razvoju osnovnih telesnih sposobnosti in spoznavanju posameznih športov, kasneje pa mladim, ki v športu nimajo ambicij dosegati visokih rezultatov ali pa za to nimajo ustreznih sposobnosti. Program nudi možnost redne, strokovno vodene športne aktivnosti.
Programi interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo izvajalci izven šole, dopolnjujejo in širijo ponudbo programa interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo šole. Pomembna prednost teh programov je njihova vertikalna prehodnost. Otroke in mladino, ki imajo potrebno nagnjenost in sposobnosti usmerjajo v nadaljnjo vadbo v programih za nadarjene otroke in mladino.
Vrednost programa interesne športne vzgoje šoloobveznih otrok je 4.872,90 €. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 4180230 Sofinanciranje športnih programov.
1.2.2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Programi športa za nadarjene otroke, so namenjeni mladim, ki imajo ustrezne psihofizične sposobnosti in nagnjenosti za doseganje vrhunskih rezultatov.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo programi razdeljeni v tri stopnje:
– cicibani in cicibanke za izvajanje programov v obsegu do 240 ur,
– mlajši dečke in deklice za izvajanje programov v obsegu do 240 ur,
– starejši dečki in deklice za izvajanje programov v obsegu do 300 ur.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira delovanje panožnih športnih šol za izpeljavo programov s skupinami otrok starosti od 6 do 15 let.
Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2009 za programe športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport namenjajo sredstva v višini 15.957,67 €. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 4180230 Sofinanciranje športnih programov.
Pri vrednotenju programov ekipnih športnih panog se upošteva število udeležencev v posamezni skupini (velikost vadbenih skupin posamezne športne panoge), in sicer:
1.3. Športna vzgoja mladine (nad 15 do 19 let)
1.3.1 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi športa za nadarjeno mladino so namenjeni mladim, ki imajo ustrezne psihofizične sposobnosti in nagnjenosti za doseganje vrhunskih rezultatov.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancirajo programi razdeljeni v dve stopnji:
– mlajši mladinci, mladinke v obsegu do 400 ur,
– starejši mladinci, mladinke v obsegu do 440 ur.
Pri vrednotenju programov ekipnih športnih panog se upošteva število udeležencev v posamezni skupini (velikost vadbenih skupin posamezne športne panoge), in sicer:
+------------+-------------------------+-------------------------+
|      | Mlajši mladinci/mladinke|     Starejši    |
|      |      U-17     |  mladinci/mladinke  |
|      |             |      U-19     |
+------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+
|      | Št. |Normativ| Str. | Št. |Normativ| Str. |
|      | članov| vad. ur| kader | članov| vad. ur| kader |
|      |  v  |    |(tč/uro)|  v  |    |(tč/uro)|
|      |skupini|    |    |skupini|    |    |
+------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+
|Kolektivni |  12 | do 400 |  10  |  12 | do 440 |  10  |
|šport    |    |    |    |    |    |    |
+------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+
|Individualni|  8  | do 400 |  10  |  8  | do 440 |  10  |
|šport    |    |    |    |    |    |    |
+------------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira delovanje panožnih športnih šol za izpeljavo programov s skupinami mladine v starosti od 15 do 19 let.
Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2009 za programe športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport namenjajo sredstva v višini 11.322,06 €. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 4180230 Sofinanciranje športnih programov.
2. KAKOVOSTNI ŠPORT
Kakovostni šport zajema priprave in tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih,organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in jih program rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa. Športniki v okviru kakovostnega športa nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira najem objekta za 320-urni program.
Glede na določbo 17. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči je za izvajalce športnih programov v obsegu letnega programa športa najem objekta brezplačen, zato se iz proračuna Občine Kanal ob Soči posameznim izvajalcem ne izplačajo sredstva za najem objekta za 320-urne programe.
3. VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status kategoriziranega športnika pri Olimpijskem komiteju Slovenije (mednarodni, svetovni in/ali perspektivni razred).
V te programe so vključeni člani, ki so kategorizirani kot vrhunski športniki in nastopajo v I. državni ligi.
Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2009 za program vrhunskega športa namenjajo sredstva v višini 2.949,16 €. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 4180230 Sofinanciranje športnih programov.
4. ŠPORTNA REKREACIJA
Cilji športne rekreacije odraslih so ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, humanizirati človekovo življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa.
Iz sredstev lokalne skupnosti se sofinancira najem objekta za 80-urni program. Glede na določbo 17. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Kanal ob Soči je za izvajalce športnih programov v obsegu letnega programa športa najem objekta brezplačen, zato se iz proračuna Občine Kanal ob Soči posameznim izvajalcem ne izplačajo sredstva za najem objekta za 80-urne programe.
5. VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
V sprejetem proračunu Občine Kanal ob Soči so na postavki 4180250 Upravljanje in vzdrževanje objektov za šport in rekreacijo zagotovljena sredstva za vzdrževanje in upravljanje Športne dvorane Kanal in Nadomestne telovadnice v Desklah v višini 61.815,00 €.
Iz sredstev za tekoče vzdrževanje se pokrivajo stroški elektrike, ogrevanja, vode, komunalni stroški, stroški vzdrževanja, stroški plače hišnika in čistilke idr.
6. ŠPORTNE, ŠPORTNO REKREATIVNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA IN OBČINE S ŠPORTOM
Občina Kanal ob Soči bo v letu 2009 zagotovila sofinanciranje športnih in športno rekreativnih prireditev posameznih izvajalcev športnih in športno rekreativnih prireditev.
Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2009 za programe športnih in športno rekreativnih prireditev namenjajo sredstva v višini 15.483,09 €.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 4180230 Sofinanciranje športnih programov.
Občina Kanal ob Soči bo v letu 2009 dodatno zagotovila sofinanciranje materialnih stroškov večjih promocijskih športnih prireditev, ki so odmevna v širšem prostoru in hkrati pomenijo promocijo Občine Kanal ob Soči (športno srečanje krajevnih skupnosti in odbojka na mivki).
Sredstva se porabljajo na podlagi izstavljenih računov za pokritje materialnih stroškov take prireditve.
Vrednost programa je 4000 €. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 4180240 Promocijske športne prireditve.
7. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU
Razvoja in programov športa ni brez strokovnih kadrov, zato moramo podpirati usposabljanje, izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih in drugih delavcev, povezanih s športom.
Udeleženec izobraževanja in usposabljanja (oz. klub) je upravičen do sofinanciranja stroškov, ko predloži dokazilo o izvedbi izobraževanja in dokumentacijo o uspešno opravljenem šolanju, tečaju oziroma preizkusu znanja (če je preizkus predviden). Pravico do izobraževanja in usposabljanja imajo vsi strokovni delavci, ki delajo pri izvajalcih športnih programov v občini Kanal ob Soči in se obvežejo, da bodo pri izvajalcih opravljali strokovno delo najmanj še dve leti. Sofinancira se največ do ½ dejanske vrednosti izobraževanja.
Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2009 za programe usposabljanje, izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih in drugih delavcev, povezanih s športom namenja 737,29 €. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 4180230 Sofinanciranje športnih programov.
8. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
Na področju športa delujejo na lokalni ravni društva, ki za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje materialnih stroškov poslovanja.
Iz proračuna Občine Kanal ob Soči se v letu 2009 za delovanje društev namenja sredstva v višini 19.906,83 €. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 4180230 Sofinanciranje športnih programov.
9. INVESTICIJE NA PODROČJU ŠPORTA
9.1 Večnamenski objekt Levpa, športni objekt Avče in adaptacija stare telovadnice v Desklah
Športno kulturno turistično društvo Levpa je z investicijo v »Večnamenski objekt v Levpi« kandidiralo na javnem razpisu Fundacije za šport in Posoškega razvojnega centra z namenom pridobitve dodatnih sredstev za dokončanje investicije ureditve večnamenskega objekta. V proračunu občine so na proračunski postavki 431000 – Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam zagotovljena sredstva v višini 45.000,00 €.
Za športni objekt Avče so na proračunski postavki 431000 zagotovljena sredstva v višini 25.000,00 €, za adaptacijo stare telovadnice v Desklah, za potrebe Balinarskega kluba Deskle pa prav tako sredstva v višini 25.000,00 €.
9.2 Nadomestna telovadnica Deskle
Na proračunski postavki 420401 – Novogradnje zagotovljena sredstva za dokončanje 1. faze Nadomestne telovadnice Deskle v višini 95.000,00 €. Gre za opravljena dodatna dela po končnem obračunu, ker pomanjkljivosti iz zapisnika o končnem prevzemu objekta še niso odpravljene v celoti.
Št. 67102-00/2009
Kanal ob Soči, dne 12. marca 2009
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti