Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

929. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Puconci, stran 2938.

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB-2, 23/07 – popr., 41/07 – popr.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2), 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB/1) je Občinski svet Občine Puconci na 22. redni seji dne 5. 3. 2009 na predlog župana sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Puconci
1. člen
Spremeni in dopolni se Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 3/01).
2. člen
Doda se drugi odstavek 3. člena, ki se v celoti glasi:
»Izjemoma se lahko občinska socialna pomoč dodeli tudi večkrat (največ trikrat) letno vendar ob predhodnem pisnem soglasju župana.«
3. člen
V 5. členu se v prvem odstavku doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– pomoč pri nakupu šolskih potrebščin,« in nova zadnja alineja, ki se glasi:
»– kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.«
4. člen
V drugem odstavku 6. člena se za besedo «letovanja« doda besedna zveza »nakup šolskih potrebščin«, tako, da se drugi odstavek 6. člena v celoti glasi:
»Denarna pomoč se praviloma izplača neposredno upravičencu, razen za letovanja, nakup šolskih potrebčin, ter v primeru, ko strokovna služba centra za socialno delo oceni, da pomoč ne bi bila namensko uporabljena.«
5. člen
V 15. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V vlogi za občinsko socialno pomoč mora vlagatelj natančno navesti, za kakšen namen potrebuje pomoč in natančno opredeliti višino sredstev, ki jih potrebuje.«
6. člen
V 15. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Upravičenec do občinske socialne pomoči je dolžan prejeto pomoč porabiti za namen, za katerega mu je bila le-ta dodeljena. Dokazila o porabi sredstev je upravičenec dolžan v roku 15 dni po prejetju pomoči predložiti pristojnemu centru za socialno delo. Če tega ne stori ali pa se iz dokazila ugotovi, da pomoč ni bila namensko porabljena, ni upravičen do občinske socialne pomoči 18 mesecev po mesecu prejema občinske socialne pomoči.«
7. člen
Doda se nov drugi odstavek 16. člena, ki se glasi:
»Sredstva za občinske socialne pomoči se zagotavljajo do porabe sredstev določenih z vsakoletnim proračunom občine.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji, dosedanji četrti odstavek pa peti.
8. člen
Ostala določila pravilnika ostanejo nespremenjena.
9. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 15201-6/2000
Puconci, dne 5. marca 2009
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti