Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

19. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) Republike Slovenije in Državnim svetom za znanstveni in tehnološki razvoj (CNPq) Federativne republike Brazilije, stran 920.

Na podlagi četrte alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO in 76/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED MINISTRSTVOM ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO (MVZT) REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVNIM SVETOM ZA ZNANSTVENI IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ (CNPq) FEDERATIVNE REPUBLIKE BRAZILIJE
1. člen
Ratificira se Sporazum med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) Republike Slovenije in Državnim svetom za znanstveni in tehnološki razvoj (CNPq) Federativne republike Brazilije, sklenjen v Ljubljani 19. julija 2007.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi(*):
SPORAZUM
MED MINISTRSTVOM ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO (MVZT) REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVNIM SVETOM ZA ZNANSTVENI IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ (CNPq) FEDERATIVNE REPUBLIKE BRAZILIJE
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, ustanovljeno na podlagi 6. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (Ur. l. RS, št. 123/2004), ki ga v tem sporazumu zastopa minister dr. Jure Zupan, ki je bil imenovan za ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo na 4. izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije dne 3. decembra 2004, in Državni svet za znanstveni in tehnološki razvoj, javna ustanova, ustanovljena po Zakonu št. 6.129 z dne 6. novembra 1974, povezana z Ministrstvom za znanost in tehnologijo Federativne republike Brazilije, z glavnim sedežem v mestu Brasilia, DF, SEPN Q. 507, Bloco »B«, poštna številka 70740-901, registrirana pri CNPq/MF pod številko 33.654.831/0001-36, ki jo v tem sporazumu zastopa njen predsednik prof. dr. Erney Felício Plessman de Camargo s stalnim bivališčem v mestu Brasilia, DF in s pooblastili, ki so mu dodeljena po Odredbi predsedstva republike št. 250, objavljeni v Uradnem listu Zveze – DOU, II. del dne 5. februarja 2003, v nadaljnjem besedilu pogodbenika, sta se ob priznanju pomena, ki ga ima spodbujanje znanstvenega in tehnološkega sodelovanja med Slovenijo in Brazilijo, in v želji po okrepitvi tega sodelovanja v obojestransko korist
sporazumela:
PRVI ČLEN PREDMET SPORAZUMA
Pogodbenika se zavezujeta, da bosta razvijala in krepila sodelovanje na področju znanstvenega in tehnološkega raziskovanja v skladu s svojimi in skupno sprejetimi programi. Tako sodelovanje bo potekalo z razvijanjem projektov in dejavnosti, ki bodo sestavni del programov znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, ki je predmet tega sporazuma, kakor jih bosta opredelila pogodbenika, in v skladu z njunimi notranjimi pravili.
DRUGI ČLEN OBLIKE SODELOVANJA
Pogodbenika v skladu s svojimi mednarodnimi obveznostmi in notranjo zakonodajo ter drugimi pravili, veljavnimi v njunih državah, spodbujata tako sodelovanje z naslednjimi mehanizmi:
a) izvajanjem dogovorjenih skupnih raziskovalnih in razvojnih projektov;
b) izmenjavo raziskovalcev, znanstvenikov in uslužbencev (v nadaljevanju »strokovnjaki«) zaradi spodbujanja raziskovalnega dela, posvetovanj in izmenjave izkušenj pri skupnih raziskovalnih in razvojnih projektih;
c) organiziranjem znanstvenih in tehnoloških seminarjev, delavnic, simpozijev in drugih srečanj, ki so v skupnem interesu, zaradi spodbujanja sodelovanja med pristojnimi ustanovami in raziskovalnimi skupinami obeh držav, da se opredelijo nadaljnje možnosti sodelovanja;
d) izmenjavo podatkov o skupnih raziskovalnih in razvojnih politikah in strategijah;
e) izmenjavo informacij in znanstvenih publikacij;
f) drugimi oblikami znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, o katerih se pogodbenika dogovorita.
PRVI PODČLEN Pogodbenika lahko poleg zgoraj navedenih mehanizmov medsebojno sodelovanje razvijata tudi s svojimi ukrepi ali programi.
DRUGI PODČLEN Pogodbenika izkoristita priložnosti za sodelovanje z drugimi državami in regijami.
TRETJI ČLEN OBLIKOVANJE PROGRAMOV
Pogodbenika se strinjata, da za izvajanje tega sporazuma oblikujeta skupne programe sodelovanja na srečanjih delegacij pogodbenikov ali pisno.
PRVI PODČLEN Mehanizme, potrebne za načrtovanje in izvajanje programov in projektov po tem sporazumu, pogodbenika določita pisno v skladu s svojimi notranjimi pravili. Ti mehanizmi začnejo veljati, potem ko predlagatelj prejme jasno odobritev drugega pogodbenika.
DRUGI PODČLEN Ti programi naj se občasno dopolnijo ali pregledajo, vsebujejo pa naj prednostna področja sodelovanja in dejavnosti, ki se bodo razvijale, in mehanizme, potrebne za njihovo načrtovanje in izvajanje.
ČETRTI ČLEN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST
Pogodbenika se strinjata, da bosta pri dvostranskih dejavnostih, ki vključujejo biotsko raznovrstnost, upoštevala svojo notranjo zakonodajo.
PETI ČLEN INTELEKTUALNA LASTNINA
Pogodbenika se strinjata, da bodo za vse pravice intelektualne lastnine, pridobljene pri izvajanju tega sporazuma, veljali predpisi in zakoni, ki se uporabljajo v posamezni državi, mednarodne konvencije o pravicah intelektualne lastnine, katerih pogodbenici sta državi, ter določbe in pogoji tega sporazuma.
PRVI PODČLEN Pravice intelektualne lastnine za katero koli stvaritev, ki lahko izhajajo iz dejavnosti, povezanih s predvidenim sodelovanjem po tem sporazumu, bodo last raziskovalnih ustanov, ki pri tem sodelujejo, in bodo urejene s posebno pogodbo, ki jo podpišejo, pogodbenika tega sporazuma pa bosta s tem seznanjena.
DRUGI PODČLEN Udeležba pri rezultatih komercialnega izkoriščanja pravic intelektualne lastnine, vključno s prenesenimi na tretje osebe, bo določena v pogodbi med ustanovami, lastnicami teh pravic in pogodbenikoma tega sporazuma.
ŠESTI ČLEN FINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV
Pogodbenika storita vse potrebno za pridobitev finančnih sredstev za izvajanje odobrenih programov in projektov. Ta finančna sredstva so del mehanizmov iz prvega podčlena tretjega člena.
PODČLEN Pogodbenika se strinjata, da vsak krije izdatke za svoje strokovnjake (prevozne stroške, dnevnice, zdravstveno zavarovanje in prevoz v državi gostiteljici) v skladu s svojimi razpoložljivimi finančnimi sredstvi.
SEDMI ČLEN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE STROKOVNJAKOV
Pogodbenika poskrbita za sklenitev ustreznega zdravstvenega zavarovanja za svoje strokovnjake za čas njihovega bivanja v državi sprejemnici še pred prihodom vanjo. Pogodbenik gostitelj ni odgovoren za povračilo stroškov zdravniške pomoči.
OSMI ČLEN PREPOVED DELOVNEGA RAZMERJA
Gostujoči strokovnjaki ne smejo začeti nikakršne vrste dejavnosti, če ni povezana z njihovo nalogo, in vzpostaviti nikakršnega delovnega razmerja z ustanovo gostiteljico in ustanovo, ki zagotavlja finančna sredstva, niti ne more ustanova gostiteljica ali ustanova, ki zagotavlja finančna sredstva, nadomestiti matične ustanove v zvezi z delom in vsem, kar je povezano z njim.
DEVETI ČLEN SPREMLJANJE IZVAJANJA SPORAZUMA
Pogodbenika svojima vladama predložita letno poročilo o dejavnostih, ki sta jih razvila na podlagi tega sporazuma. Izvod poročila se predloži tudi drugemu pogodbeniku na njegovo zahtevo.
DESETI ČLEN PREDSTAVNIKI
Pogodbenika imenujeta predstavnike, odgovorne za usklajevanje, izvajanje in spremljanje dejavnosti, povezanih s tem sporazumom, ter za pogajanja in pisno dogovarjanje. Pogodbenika se zavezujeta, da bosta svojim predstavnikom omogočala, da svoje odgovornosti izpolnjujejo v skladu s tem členom, in da se bosta takoj obvestila o morebitni zamenjavi ali nadomestitvi svojega predstavnika.
ENAJSTI ČLEN VELJAVNOST IN ODPOVED
Ta sporazum začne veljati z dnem, ko slovenski pogodbenik uradno obvesti brazilskega pogodbenika, da so končani vsi notranjepravni postopki, potrebni za začetek veljavnosti tega sporazuma in velja tri leta ter se samodejno obnavlja za enako obdobje, razen če eden od pogodbenikov pisno ne obvesti drugega o nameravani odpovedi sporazuma. Odpoved sporazuma začne veljati šest mesecev po dnevu prejema uradnega obvestila.
PODČLEN Odpoved tega sporazuma ne vpliva na programe in projekte po tem sporazumu, ki ob prenehanju njegove veljavnosti še niso v celoti končani. V tem primeru pogodbenika v svojem proračunu zagotovita finančna sredstva za dokončanje teh projektov.
DVANAJSTI ČLEN SPREMEMBE
Pogodbenika lahko sporazumno pisno spremenita ta sporazum. Dogovorjene spremembe začnejo veljati na dan prejema odgovora glede predlaganih sprememb.
TRINAJSTI ČLEN SPORI
Vsak spor, ki lahko nastane med izvajanjem tega sporazuma, pogodbenika rešujeta s pogajanji ali pisno.
Sestavljeno v dveh izvirnikih, v slovenskem, portugalskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri različni razlagi prevlada angleška različica.
Ljubljana, dne 19. julija 2007
Brasília, dne 15. junija 2007
Za Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo – MVZT
Jure Zupan l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
 
Za Državni svet za
znanstveni in tehnološki razvoj – CNPq:
Erney Felício Plessman de Camargo l.r.
Predsednik CNPq
AGREEMENT
BETWEEN THE MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY (MHEST) OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE NATIONAL COUNCIL FOR SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT (CNPq), OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL
The Ministry of Higher Education, Science and Technology (MHEST) of the Republic of Slovenia, established on the basis of the 6(na th) Clause of the Act amending Public Administration Act (Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 123/2004), in this act represented by its Minister, Dr. Jure Zupan, nominated as a minister for Higher Education, Science and Technology at the 4(na th) special session of the Parliament of the Republic of Slovenia on 3(na rd) December 2004, and The National Council for Scientific and Technological Development (CNPq), public foundation instituted by the Law nº 6.129, of November 6, 1974, linked to the Ministry of Science and Technology – MCT, of the Federative Republic of Brazil, with headquarters in Brasilia, DF, at SEPN Q. 507, Bloco “B”, Postal Code 70740-901, registered at CNPq/MF under the number 33.654.831/0001-36, in this act represented by its President, Prof. Dr. Erney Felício Plessman de Camargo, resident in the city of Brasilia – DF, in the use of the faculties conferred by Portaria n° 250, of the Presidency of the Republic, published in the Official Diary of the Union – DOU, Section II, on 05(na th)February, 2003, henceforth called Parties, recognising the importance of fostering scientific and technological co-operation between Slovenia Brazil, and desiring to strengthen this co-operation on the basis of mutual benefit,
Have agreed as follows:
FIRST CLAUSE ON THE OBJECT
The Parties commit themselves to develop and strengthen their collaboration in the field of scientific and technological research, in accordance with their own programmes and those jointly approved. Such collaboration will be carried out through the development of projects and activities, which will form an integral part of the programmes for scientific and technological co-operation considered by this instrument, as defined by the Parties and in conformity with their internal rules.
SECOND CLAUSE ON THE CO-OPERATION FORMS
The Parties will promote such co-operation through the following mechanisms, in conformity with their international responsibilities and with the national legislation and other rules into force in their respective countries:
a) implementation of joint R&D projects mutually agreed upon;
b) exchange of researchers, scientists, and officials (hereinafter called »specialists«) aiming at the promotion of research, consultation and exchange of experiences within R&D joint research projects;
c) organization of scientific and technological seminars, workshops, symposia and other meetings of mutual interest, so as to promote the interaction between relevant institutions and research groups of both countries, with a view to identifying the prospects for co- operation;
d) information exchanges of joint R&D policies and strategies;
e) exchange of information and scientific publications;
f) other forms of scientific and technological co-operation agreed by the Parties.
FIRST SUB-CLAUSE Besides the above-mentioned mechanisms, the Parties can develop their co-operation by means of instruments or programmes of their own.
SECOND SUB-CLAUSE The opportunities of co-operation with other countries and regional blocs will be appreciated by the Parties.
THIRD CLAUSE ON THE FORMALIZATION OF THE PROGRAMMES
In order to implement this Agreement, both Parties agree to establish joint programmes of co-operation by means of meetings of delegations of both Parties or through the exchange of correspondence.
FIRST SUB-CLAUSE The necessary mechanisms for the planning and implementation of programmes and projects carried out under this Agreement will be established by means of exchange of correspondence between the Parties, in conformity with their internal rules. These mechanisms will be effective after the proponent has received a clear acceptance from the other Party.
SECOND SUB-CLAUSE Such programmes should be supplemented or reviewed periodically and should state the preferential areas for the co-operation, as well as the actions to be developed and the necessary mechanisms for their planning and execution.
FOURTH CLAUSE ON THE USE OF BIODIVERSITY
In the case of bilateral activities that involve the use of biodiversity the Parties agree to observe their respective national legislation.
FIFTH CLAUSE ON THE INTELECTUAL PROPERTY
The Parties agree that any intellectual property rights accrued in the process of implementing this Agreement will be subject to the regulations and laws applicable in each country as well as to international conventions on intellectual property rights to which both countries are parties and the clauses and conditions here established.
FIRST SUB-CLAUSE The intellectual property rights on any creation, which may result from the activities related to the co-operation foreseen under this Agreement, will be property of the research institutions that execute this co-operation and shall be established in a specific contract to be signed by them with the awareness of the Parties of this Agreement.
SECOND SUB-CLAUSE The participation in the results of the commercial exploration of the intellectual property rights, including those transferred to third-parties, will be defined in contract to be signed by the owner institutions of these rights with the Parties of this Agreement.
SIXTH CLAUSE ON THE FINANCING OF PROGRAMMES AND PROJECTS
Each Party shall take the necessary measures to obtain the financial means to ensure the execution of the approved programmes and projects. These financial means will be part of the mechanisms mentioned in the First Sub-Clause of the Third Clause.
SUB-CLAUSE Both Parties agree that each Party will fund the mobility costs of its own specialists (travel costs, daily allowances, health insurance and internal transportation in the host country), according with their financial availability.
SEVENTH CLAUSE ON THE HEALTH AND MEDICAL INSURANCE FOR THE SPECIALISTS
The Parties will provide for adequate health and medical insurance for their own specialists, for the time of their stay in the receiving country, prior to their arrival to the receiving country. The host Party shall not be responsible for any reimbursement concerning medical assistance.
EIGHTH CLAUSE ON THE PROHIBITION OF LABOUR RELATIONSHIP
The visiting specialists must not develop any kind of activity, unless related to their mission and no labour relation can be established between the visiting specialists and the host and funding institution neither can the host or funding institution substitute the origin institution for labour and subordination effects.
NINTH CLAUSE ON THE FOLLOW-UP BY THE GOVERNAMENTAL INSTITUTIONS
The Parties shall submit an annual report of the activities, developed under this Agreement, to their respective Governments. If any of the parties request, a copy of the report can be rendered.
TENTH CLAUSE ON THE REPRESENTATIVES
The Parties shall nominate representatives, who will be responsible for the co-ordination, execution and follow-up of the activities related to this Agreement and for the negotiations and correspondence exchanges between the Parties. Both Parties commit themselves to maintain these representatives enabled to fulfil their responsibilities, according to this Clause, and to communicate immediately to the other Party whenever its representative is changed or substituted.
ELEVENTH CLAUSE ON THE VALIDITY AND DENOUNCEMENT
This Agreement shall enter into force on the date when the Slovenian Party notify the Brazilian Party that the Agreement has been approved in accordance with the legal procedures and shall be valid for a period of 3 (three) years and will be automatically renewed for equal periods unless one of the Parties informs the other in writing of its decision to denounce it. The denunciation will be effective six months after the date of receipt of its notification.
SUB-CLAUSE The denouncement of this Agreement shall not affect the programmes and projects undertaken in the scope of this Agreement and not totally concluded at the moment of its expiration. In this case, the Parties will provide, in their budgets, funds for the full completion of the projects not totally concluded.
TWELFTH CLAUSE ON THE AMENDMENTS
This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties by exchange of correspondence. The amendments agreed upon will be into force on the date that the reply letter to the amendments proposed is received.
THIRTEENTH CLAUSE ON THE CONTROVERSIES
Any controversy which may arise during the implementation of this Agreement shall be solved by means of negotiation or exchange of correspondence between the Parties.
Done in two originals in the Slovene, Portuguese and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English version shall prevail.
Ljubljana, on the 19(na th) day of July, 2007
Brasília, on the 15(na th) day of June, 2007
For the Ministry of Higher
Education, Science and
Technology – MHEST
Jure Zupan (s)
Minister
 
For National Council of
Scientific and Technological
Development – CNPq
Erney Felicio Plessman de Camargo (s)
President of CNPq
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in šport.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-8/2009
Ljubljana, dne 12. marca 2009
EVA 2009-1811-0023
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
(*)Besedilo sporazuma v portogalskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstvo za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti