Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

926. Pravilnik za sofinanciranje društvene dejavnosti na področju kmetijstva v Občini Puconci, stran 2934.

Na podlagi Zakona o kmetijstvu (ZKme-1) (Uradni list RS, št. 45/08) in 16. člena Statuta Občine Puconci (uradno prečiščeno besedilo – UPB-1) (Uradni list RS, št. 66/07) je Občinski svet Občine Puconci na 22. redni seji občinskega sveta dne 5. 3. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
za sofinanciranje društvene dejavnosti na področju kmetijstva v Občini Puconci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za vrednotenje, razdelitev in nadzor nad porabo sredstev, namenjenih za sofinanciranje društvene dejavnosti na področju kmetijstva.
Sredstva za sofinanciranje društvene dejavnosti na področju kmetijstva v Občini Puconci se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
Sredstva za investicije v prostore društev niso predmet tega pravilnika.
2. člen
(pogoji)
Za sofinanciranje dejavnosti morajo društva iz 1. člena tega pravilnika izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirana po Zakonu o društvih,
– da delujejo najmanj eno leto,
– da kot glavno dejavnost opravljajo dejavnosti, povezane s pospeševanjem, razvojem in promocijo kmetijstva ter kmetijskih dopolnilnih dejavnosti in podeželja nasploh,
– da imajo sedež na območju Občine Puconci oziroma, da delujejo na področju kmetijstva v Občini Puconci in da so njihovi člani tudi občani Občine Puconci,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje registriranih dejavnosti,
– da redno izvajajo svojo dejavnost,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakonodaja in
– izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.
3. člen
(upravičenci)
Upravičenci do sofinanciranja so društva in zveze s področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen
(javni razpis)
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. Javni razpis se objavi na spletni strani občine www.puconci.si in v občinskem glasilu Občan.
Javni razpis mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa;
– okvirno višino finančnih sredstev;
– upravičenci;
– pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci;
– kriteriji za dodeljevanje proračunskih sredstev;
– rok za prijavo.
5. člen
(komisija)
Zbrane vloge obravnava strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v tem pravilniku. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev odloči direktor (-ica) s sklepom.
Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku treh dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je osem dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjeno pa zavrne.
Zoper sklep je dovoljena pritožba v roku osem dni od prejema sklepa. O pritožbi odloča župan Občine Puconci. Prepozno vložena pritožba se zavrže.
Po pravnomočnosti sklepa o sofinanciranju društev izbrana društva sklenejo pogodbo o sofinanciranju dejavnosti društva, ki jo podpiše župan.
6. člen
(merila in kriteriji)
Posebej se določijo merila in kriteriji za delovanje lovskih družin in ostalih društev.
Kot kriterij za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen delovanja lovskih družin se uporabi lovna površina v občini Puconci posamezne lovske družine.
Kot kriterij za ostala društva se upošteva:
– sedež društva;
– vsebina in kvaliteta predloženega programa;
– prireditve, ki prispevajo k razvoju in promociji kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi;
– povezovanje in sodelovanje na lokalni, državni in mednarodni ravni.
Podrobnejši kriteriji bodo razdelani v javnem razpisu.
7. člen
(višina sredstev)
Višina sofinanciranja delovanja društvene dejavnosti je odvisna od skupnega števila zbranih točk.
III. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
8. člen
(namenska poraba sredstev)
Upravičenec je dolžan prejeta sredstva porabiti za namen, za katerega so mu bila sredstva dodeljena.
V primeru da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, jih je upravičenec dolžan vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
IV. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
(prepoved dvojnega sofinanciranja)
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene aktivnosti iz drugih proračunskih virov občine, ne more uveljavljati te pravice ponovno preko tega razpisa.
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2009
Puconci, dne 5. marca 2009
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti