Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

878. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, stran 2857.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 10/05 – uradno prečiščeno besedilo in 25/08) in na predlog Sveta vrtca Brezovica dne 18. 2. 2009 je Občinski svet Občine Brezovica na 18. seji dne 12. 3. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok v Vrtce Brezovica (v nadaljnjem besedilu: vrtec), sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
Ta pravilnik določa tudi izpis, prerazporeditve otrok in rezervacije.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK
2. člen
Vrtec sprejema predšolske otroke od dopolnjenega prvega leta starosti oziroma ko dopolnijo starost najmanj enajst mesecev do vstopa v osnovno šolo.
3. člen
Vrtec v mesecu februarju tekočega leta objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto.
Javni vpis objavi vrtec tudi v primeru odprtja novega oddelka vrtca med šolskim letom.
Javni vpis novincev iz prvega in prejšnjega odstavka mora biti usklajen z občino ustanoviteljico ter se objavi na spletni strani vrtca, v občinskem glasilu, na oglasnih deskah vseh enot vrtca.
4. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Starši oziroma skrbniki (v nadaljnjem besedilu: starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da izpolnijo in oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec na posebnem obrazcu, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
Vlogo za vpis otroka dobijo starši na upravi vrtca, v enotah vrtca in na spletni strani vrtca.
Vlogo za vpis otroka v vrtec vložijo starši na upravi vrtca osebno ali po pošti vse leto.
Če ni prostih mest v vrtcu, se vloge, ki so vložene oziroma oddane priporočeno po pošti do 31. 3. tekočega leta obravnavajo za naslednje šolsko leto.
5. člen
Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kolikor dopuščajo normativi za oblikovanje oddelkov.
6. člen
Če vrtec med šolskim letom ne more sprejeti otroka, o tem obvesti starše. V tem primeru se o sprejemu otrok odloča v mesecu aprilu za naslednje šolsko leto.
V primeru sprostitve prostega mesta med šolskim letom, se v vrtec sprejme otroka glede na uvrstitev na čakalno listo po prioritetnem vrstnem redu pod pogojem, da je otrok dopolnil 11 mesecev starosti in da izpolnjuje ustrezno starost za strukturo oddelka, kjer je prosto mesto.
7. člen
Otroci, ki so že sprejeti v vrtec in katerih starši oddajo pisno vlogo za premestitev otroka v drugo enoto vrtca, kjer imajo stalno prebivališče, otrok pa ima ustrezno starost za strukturo oddelka, imajo prednost pred še ne sprejetimi otroci. Pisna vloga mora biti vložena do 31. marca tekočega leta.
V primeru potrebnih prerazporeditev otrok glede na normative, ima vrtec pravico otroke prerazporediti v enoto vrtca po krajevnem domicilu – stalno prebivališče.
8. člen
Če je število prispelih vlog za sprejem v vrtec manjše kot je število prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena oseba.
Če je v vrtec prijavljenih več otrok kot je v vrtcu oziroma posamezni enoti prostih mest, odloča o sprejemu Komisija za sprejem otrok (v nadaljnjem besedilu: komisija) na podlagi kriterijev iz tega pravilnika.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
9. člen
Komisija je sestavljena iz sedmih članov, in sicer:
– predstavnika občine ustanoviteljice – 1 član, ki ga predlaga v imenovanje župan
– predstavnika delavcev vrtca – 1 član, ki ga predlaga v imenovanje svet vrtca
– predstavnika sveta staršev – 1 član enote Podpeč ali Rakitna, ki ga predlaga v imenovanje svet staršev
– predstavnika sveta staršev – 1 član enote Vnanje Gorice, Notranje Gorice ali Brezovica, ki ga predlaga v imenovanje svet staršev
– predstavnikov patronažne službe – 3 člani.
10. člen
Komisijo imenuje ravnatelj.
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani.
Ne glede na prejšnji odstavek, predstavniku staršev preneha mandat v komisiji, ko njegov otrok ni več vključen v vrtec.
Vsaj en član komisije mora imeti izpit iz splošnega upravnega postopka.
11. člen
Komisija dela na sejah. Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo na prvi seji.
Komisija je sklepčna, če je na seji prisotna vsaj polovica vseh članov.
Na sejah sta navzoča ravnatelj in pomočnik ravnatelja, vendar brez pravice glasovanja.
Komisija odloča z večino glasov vseh članov.
Komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki mora vsebovati:
– ime in sedež vrtca, kjer deluje komisija;
– kraj in datum seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec;
– imena prisotnih članov komisije in drugih navzočih predstavnikov vrtca;
– število prostih mest v vrtcu in v posamezni enoti za naslednje šolsko leto;
– število vlog za sprejem v vrtec, število sprejetih in odklonjenih otrok v posamezni enoti;
– kratek povzetek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za odločanje;
– imenski seznam otrok s številom zbranih točk po posameznih enotah;
– sprejete sklepe komisije.
Prednostni seznam, je sestavni del zapisnika.
Zapisnik podpiše predsednik komisije in je sestavni del dokumentacije vrtca.
12. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno. Z delom prične v mesecu aprilu.
Komisija mora obravnavati vse vloge za vpis otrok v vrtec, ki so vložene do 31. marca tekočega leta, za sprejem otrok v vrtec za naslednje šolsko leto.
Vloge, za vpis otrok v vrtec, ki niso predmet obravnave za naslednje šolsko leto, komisija s sklepom zavrže.
Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
Komisija odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec na podlagi predvidenih prostih mest po posameznih enotah vrtca in v skladu s podatki iz vloge.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK
13. člen
Komisija izmed prispelih in popolnih vlog za vpis otroka v vrtec izbere otroke s posebnimi potrebami, za katere so starši priložili odločbo pristojnega organa o usmeritvi oziroma mnenje centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine in izda sklep o njihovem sprejemu v vrtec.
Preostale vloge za vpis otroka v vrtec komisija obravnava in točkuje po naslednjih kriterijih:
+------+-----------------------------------------+-------------+
| Št. |         Kriterij        |  Št. točk |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|1.  |Starši ali eden od staršev ima skupaj z |   40 točk|
|   |otrokom stalno prebivališče v Občini   |       |
|   |Brezovica                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|2.  |Otrok je bil uvrščen na prednostni seznam|   40 točk|
|   |v preteklem letu in v vrtec ni bil    |       |
|   |sprejet (negativna odločba)       |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|3.  |Otrok je bil uvrščen na prednostni seznam|   80 točk|
|   |dvakrat ali večkrat in ni bil sprejet (2 |       |
|   |ali več negativih odločb)        |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|4.  |Otrok obeh zaposlenih staršev ali staršev|    8 točk|
|   |študentov                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|5.  |Otrok v eno-starševski družini (potrdilo |    8 točk|
|   |sodišča, CSD ali kopijo rojstnega lista, |       |
|   |ki ni starejša od enega meseca)     |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|6.  |1 starš zaposlen, 1 starš nezaposlen   |   4 točke|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|7.  |Že vključen otrok v Vrtce Brezovica iz  |   7 točke|
|   |iste družine               |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|8.  |Zaposlen eden izmed staršev v vrtcih   |   7 točke|
|   |Brezovica                |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|9.  |Otroci, ki so prijavljeni za dnevni   |   20 točk|
|   |program                 |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|10.  |Vsaj eden izmed staršev ima delovno mesto|   1 točka|
|   |v Občini Brezovica (potrdilo)      |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|11.  |Težko zdravstveno stanje v ožji družini |  1–10 točk|
|   |(zdravniško potrdilo)          |       |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|12.  |Število otrok v družini         |  vsak otrok|
|   |                     |   3 točke|
+------+-----------------------------------------+-------------+
Če dva ali več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega seznama razporedi otroke po starosti – prednost ima starejši otrok.
V. ODLOČITEV KOMISIJE
14. člen
Komisija odloči v skladu s podatki iz vloge in prilog k vlogi. Če obstaja dvom o njihovi verodostojnosti, ima komisija pravico preveriti posamezna dejstva, navedena v vlogi.
Komisija sprejme sklep o tem, kateri otroci so na podlagi doseženega števila točk sprejeti v vrtec v skladu s predvidenimi prostimi mesti po posameznih oddelkih in enotah vrtca ter kateri otroci zaradi premajhnega števila točk niso sprejeti in jih uvrsti na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu glede na doseženo število točk, od najvišjega do najnižjega števila.
Prednostni seznam otrok za posamezno enoto se objavi na oglasnih deskah enot vrtcev.
Prednostni seznam se med letom ne spreminja in velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil seznam oblikovan.
15. člen
Komisija najkasneje v 8 (osmih) dneh po zaključni seji vsem staršem izda odločbo o sprejemu oziroma zavrnitvi sprejema otroka v vrtec.
Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odločba določa datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši.
Otroci pričnejo obiskovati vrtec z dnem, ki se določi v pogodbi.
Uvajanje otrok se prične z dnem uradnega vpisa.
16. člen
Za otroke, ki so bili zavrnjeni, mora odločba vsebovati tudi obrazložitev, iz katere so razvidni podatki o številu razpoložljivih prostih mest v vrtcu za naslednje šolsko leto, podatki o številu vseh vpisanih otrok, navedba kriterijev, podatki o številu vseh prejetih vlog vključno z najnižjim številom doseženih točk, ki je zadoščal za sprejem otroka v vrtec, podatek o številu točk zavrnjenega otroka, ter informacije o tem, na katero mesto je otrok uvrščen na čakalni listi.
Starši otrok, ki so bili zavrnjeni, morajo, če želijo otroka vpisati naslednje šolsko leto ne glede na njihovo uvrstitev na prednostni seznam, vložiti novo vlogo za vpis otroka v vrtec.
17. člen
Zoper odločitev komisije lahko starši v 15 (petnajstih) dneh po vročitvi odločbe vložijo pritožbo na svet vrtca. Svet vrtca mora o pritožbi odločati v 30 (tridesetih) dneh po prejemu pritožbe.
18. člen
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec, vendar le tisti del zapisnika in dokumentacije, ki se nanaša na njihovo vlogo.
VI. ODKLONITEV SPREJEMA IN UMIK VLOGE
19. člen
Otroke, katerih starši so prejeli odločbo o sprejemu otroka v vrtec in sprejem odklonijo, se izbriše iz tekočega prednostnega seznama, v tem primeru odločba preneha veljati.
Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku, ki je določen v odločbi o sprejemu oziroma ne zaprosijo za razumno podaljšanje roka iz utemeljenih razlogov, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru odločba preneha veljati.
20. člen
Vrtec o vpisu in vključitvi otroka v vrtec ter o odklonitvi sprejema, obvesti tudi občino ustanoviteljico vrtca.
VII. OBJAVA INFORMACIJ O PROSTIH MESTIH
21. člen
Vrtec na svojih spletnih straneh praviloma sproti objavlja informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so na razpolago med šolskim letom po posameznih oddelkih in enotah vrtca ter o predvideni čakalni dobi od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v vrtec.
VIII. IZPIS, REZERVACIJE IN PRERAZPOREDITEV OTROK
22. člen
Starši, katerih otrok je že vključen v vrtec in ga želijo izpisati, morajo upoštevati 15 (petnajst) dnevni odpovedni rok za izpis otroka. Starši izpišejo otroka tako, da izpolnijo in oddajo vrtcu obrazec o izpisu, ki je dostopen v vseh enotah vrtca ali na internetni strani.
Kolikor starši želijo izpisanega otroka ponovno vključiti v vrtec, morajo oddati novo vlogo za vpis otroka v vrtec.
23. člen
Starši otrok, za katere je Občina Brezovica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo v naslednjih primerih:
– zaradi počitniške odsotnosti otroka v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost najmanj 10 delovnih dni. Starši morajo rezervacijo pisno napovedati vrtcu najpozneje pred prvim dnem otrokove odsotnosti iz vrtca na podlagi izpolnjenega obrazca (priloga),
– zaradi zdravstvenih razlogov, če je otrok zaradi bolezni ali poškodbe odsoten neprekinjeno več kot 30 (trideset) koledarskih dni. Na podlagi zdravniškega potrdila in izpolnjenega obrazca se mu upošteva rezervacija od 31. (enaintridesetega) dneva dalje.
Če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka, vrtec odobri rezervacijo.
Obrazec za uveljavljanje počitniške in zdravstvene rezervacije je dostopen v vseh enotah in na spletni strani vrtca in je priloga pravilnika.
24. člen
Na pisno zahtevo staršev se lahko otrok razporedi v drugi program. Sprememba se upošteva s prvim dnem naslednjega meseca.
Razporeditev iz dnevnega v skrajšan program je možna le v enotah vrtca, kjer ni čakajočih otrok na dnevni program.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Do zaključka šolskega leta 2008/2009 se upošteva prednostni seznam na podlagi javnega vpisa v letu 2008.
Vloge otrok, ki so bile v aprilu 2008 že obravnavane in točkovane po dosedanjem pravilniku, sprejem otrok pa je bil zavrnjen (negativna odločba), se jih ponovno točkuje na podlagi nove vloge po kriterijih tega pravilnika.
Vloge otrok, ki so bile v aprilu 2008 že obravnavane in točkovane po dosedanjem pravilniku, starši pa so želeli sprejem v šol. letu 2009/10 ali kasneje, se jih ponovno točkuje na podlagi nove vloge po kriterijih tega pravilnika, vendar se jim namesto 40 točk, navedenih v kriterijih iz 13. člena tega pravilnika, doda 20 točk.
Starši, ki so oddali vloge do uveljavitve tega pravilnika po do sedaj veljavnem pravilniku, morajo oddati nove vloge za vpis v vrtec za naslednje šolsko leto.
Ne glede na prvi odstavek tega člena se do odprtja enote Podpeč prednostni seznami otrok združijo v enega.
Ko bo vrtec Rakitna (prizidek k OŠ Rakitna) odprt, morajo otroci s stalnim prebivališčem na Rakitni, obvezno obiskovati omenjeno enoto.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o sprejemu otrok v vrtce in določila o plačevanju oskrbnine, ki ga je sprejel Svet Vrtcev Brezovica dne 11. 6. 2001 in 29. 9. 2005.
27. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Brezovica, dne 12. marca 2009
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti