Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

897. Sklep o (sedmih) spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora ter o (sedmih) spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora, stran 2898.

Na podlagi drugega in četrtega odstavka 96. člena, 46. člena in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZP Načrt, Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08) župan Občine Kranjska Gora dne 11. 3. 2008 sprejme
S K L E P
o (sedmih) spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora ter o (sedmih) spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora
1. člen
UVOD
S tem sklepom se podrobneje določajo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejema (sedmih) sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 30/96, 46/96, 58/98, 61/99, 49/00 in 99/01 (v nadaljevanju: spr. in dop. Pplana)) ter o (sedmih) spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 58/98, 61/99, 49/00, 58/01, 17/02, 37/02 – UPB, 82/05 in 111/08 (v nadaljevanju: spr. in dop. PUP)), subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, roki za posamezne faze izdelave in sredstva, potrebna za pripravo spr. in dop. PUP.
2. člen
1. Ocena stanja in razlogi spr. in dop. Pplana
Občina Kranjska Gora ima na Tabrah urejeno komunalno cono, ki obsega čistilno napravo ter komunalno bazo s pripadajočimi objekti in zbirnim centrom za ločeno zbiranje odpadkov. Zaradi nadaljnjega razvoja komunalne cone, so potrebne nove površine, namenjen pozidavi, s katerimi pa trenutno, glede na veljavne prostorske akte občina ne razpolaga.
Ob komunalni coni v Tabrah je namen zagotoviti tudi površine za preselitev cestne baze Cestnega podjetja Kranj, d.d., ki se trenutno nahaja v Ratečah, in sicer v območju urejanja R/H1-UN* – območje za turistične objekte. Obstoječa lokacija cestne baze v tem območju je za obratovanje in širitev le-te neustrezna, zato je potrebno zagotoviti nadomestno lokacijo na ustreznejšem območju.
Zaradi ekonomičnosti in časovne racionalnosti se postopek opravi z združitvijo spr. in dop. Pplana ter spr. in dop. PUP.
3. člen
2. Območje, ki ga zajema spr. in dop. Pplana ter spr. in dop. PUP
2.1. Komunalna cona Tabre
Območje, ki ga zajemajo te spr. in dop. Pplana ter spr. in dop. PUP in je potrebno za širitev in razvoj komunalne cone Tabre zajema zemljišča s parc. št. 508/16, 508/18, 454/61, 454/59, vse k.o. Gozd, v obsegu, ki še ni namenjen za oskrbne sisteme, energetiko in komunalne dejavnosti, torej komunalni coni ter parcelo št. 454/58, k.o. Gozd. Predlagana sprememba namerava spremeniti namensko rabo navedenih parcel v celoti. Sprememba namembnosti rabe tako zajema površino v vel. približno 10600 m2.
2.2. Cestna baza
Območje, ki ga zajemajo te spr. in dop. Pplana ter spr. in dop. PUP in je potrebno za nadomestno lokacijo cestne baze zajema zemljišče s parc. št. 508/1, k.o. Gozd, in sicer jugozahodni del parcele v velikosti približno 8000 m2.
4. člen
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za predlagan obseg spr. in dop. Pplana in spr. in dop. PUP se pridobijo v okviru tega postopka. Izdela jih načrtovalec na podlagi programa in podatkov pobudnikov. Obseg in program strokovnih rešitev se lahko na podlagi smernic nosilcev urejanja za načrtovanje predmetnih prostorskih ureditev, ki so vključeni v ta postopek ali spremembah programa pobudnikov tudi spreminja.
5. člen
4. Roki in faze za pripravo spr. in dop. Pplana ter spr. in dop. pup
Rok za dokončanje storitve je 332 koledarskih dni in poteka po naslednjih fazah:
+---------------------------------------------+----------------+
|izdelava strokovnih rešitev         |     20 dni|
+---------------------------------------------+----------------+
|izdelava osnutka spr. in dop. Pplana in spr. |     20 dni|
|in dop. PUP                 |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora|     35 dni|
+---------------------------------------------+----------------+
|izdelava dopolnjenega osnutka spr. in dop.  |     20 dni|
|Pplana in spr. in dop. PUP          |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|izdelava okoljskega poročila         |     45 dni|
+---------------------------------------------+----------------+
|usklajevanje smernic             |     15 dni|
+---------------------------------------------+----------------+
|izvedba javne razgrnitve dopolnjenega osnutka|     37 dni|
|in okoljskega poročila            |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|preučitev pripomb in predlogov z javne    |      7 dni|
|razgrnitve                  |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|potrditev stališč in seznanitev javnosti   |      8 dni|
+---------------------------------------------+----------------+
|izdelava predloga spr. in dop. Pplana in spr.|     20 dni|
|in dop. PUP                 |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|pridobitev mnenj nosilcev urejanja in    |        |
|opredelitev o sprejemljivosti vplivov izvedbe|     35 dni|
|spr. in dop. Pplana in spr. in dop. PUP   |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|pridobitev sklepa o potrditvi sprejemljivosti|        |
|vplivov izvedbe spr. in dop. Pplana in spr. |     20 dni|
|in dop. PUP                 |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|sprejem spr. in dop. Pplana in spr. in dop. |     35 dni|
|PUP                     |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|objava spr. in dop. PUP v uradnem glasilu  |     15 dni|
+---------------------------------------------+----------------+
|Skupaj                    |     332 dni|
+---------------------------------------------+----------------+
6. člen
5. Navedba nosilcev urejanja, ki podajo smernice za načrtovanje predmetne prostorske ureditve in mnenja k spr. in dop. Pplana ter spr. in dop. pup
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje predmetne prostorske ureditve in mnenja k spr. in dop. pplana ter spr. in dop. PUP so:
5.1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana
– za področje razvoja poselitve
5.1.1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
– za področje oskrbe, odvajanja in čiščenja voda
– za področje varstva okolja
– za področje ohranjanja narave
– za področje upravljanja z vodami
– za področje ravnanja z odpadki
5.2. Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
– za področje varstva kulturne dediščine
5.3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana
– za področje obrambe
5.3.1. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
– za področje zaščite in reševanja ter varstva pred drugimi nesrečami
5.4. Ministrstvo za promet, Langusova 4, 1000 Ljubljana
– za področje prometa
– za področje telekomunikacij in informacijski razvoj
5.4.2. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
– za področje cest in kolesarskih poti
5.5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56–58, 1000 Ljubljana
– za področje gozdarstva in lovstva
5.6. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled, Ljubljanska 19, 4260 Bled
5.7. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Tomšičeva 9, 4000 Kranj
5.8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj
5.9. Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora
– za družbeno infrastrukturo, občinsko prometno omrežje, javno razsvetljavo
5.10. Komunala, Kranjska Gora, Spodnje Rute 50, 4282 Gozd Martuljek
– za vodooskrbo, vzdrževanje prometnic in ravnanja z odpadki
5.11. Elektro Gorenjska d.d., Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj
– za oskrbo z električno energijo.
Vzporedno s pridobivanjem smernic nosilcev urejanja se pridobi tudi mnenje Ministrstva za okolje in prostor o potrebnosti izvedbe postopka o presoji vplivov na okolje.
7. člen
Izdelavo spr. in dop. Pplana ter spr. in dop. PUP financira Občina Kranjska Gora.
8. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter velja z dnem objave.
Sklep se pošlje tudi Ministrstvu za okolje in prostor in sosednjim občinam Jesenice, Bovec, Gorje.
Št. 3505/3-1/2009-BP
Kranjska Gora, dne 11. marca 2009
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti