Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2009 z dne 23. 3. 2009

Kazalo

927. Pravilnik o pogojih in merilih za dodelitev kadrovskega stanovanja Občine Puconci v najem, stran 2936.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB-1) in 83. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 9/07 – Odl. US, 18/07 – Skl. US, 45/08 – ZVEtL, 57/08) je Občinski svet Občine Puconci na 22. seji dne 5. 3. 2009 sprejel
P R A V I L N I K
o pogojih in merilih za dodelitev kadrovskega stanovanja Občine Puconci v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet pravilnika)
Ta pravilnik določa:
– stanovanje, ki ima status kadrovskega stanovanja Občine Puconci (v nadaljevanju: kadrovsko stanovanje),
– kategorije upravičencev do najema kadrovskega stanovanja,
– pogoje in merila za dodeljevanje kadrovskega stanovanja v najem,
– postopek oddaje kadrovskega stanovanja v najem in
– postopek zamenjave kadrovskega stanovanja.
2. člen
(kadrovska stanovanja)
Kadrovski stanovanji po tem pravilniku sta stanovanji v lasti Občine Puconci na naslovu Puconci 79, na naslovu Bodonci 7 in druga pozneje pridobljena stanovanja, ki jih kot kadrovska določi Občinski svet Občine Puconci.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA NAJEM KADROVSKEGA STANOVANJA
3. člen
(upravičenci)
Upravičenci za pridobitev kadrovskega stanovanja v najem so delavci zaposleni v občinski upravi ter javnih ustanovah, zavodih in podjetjih, katerih lastnica, ustanoviteljica ali pravna naslednica je Občina Puconci.
4. člen
(pogoji)
Splošna pogoja, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za dodelitev kadrovskega stanovanja v najem sta:
– da prosilec ali njegovi ožji družinski člani (po 6. členu Stanovanjskega zakona), ki jih prijavlja v vlogi, niso najemniki, lastniki ali solastniki primernega stanovanja ali druge nepremičnine na območju Občine Puconci oziroma območju, oddaljenem do 30 km od njenega sedeža;
– da je prosilec upravičenec iz 3. člena tega pravilnika.
5. člen
(razpis)
Za oddajo kadrovskega stanovanja v najem objavi Občina Puconci razpis na svoji spletni strani. Razpis za oddajo kadrovskih stanovanj v najem mora vsebovati:
– naslov kadrovskega stanovanja;
– upravičence do najema kadrovskega stanovanja;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci;
– dokumentacijo, ki jo je potrebno priložiti k vlogi;
– rok in naslov za vložitev prijave;
– rok in način objave odločitve o oddaji stanovanja.
Župan Občine Puconci lahko izjemoma brez razpisa odda v najem kadrovsko stanovanje v primeru kadrovskih težav pri upravičencih iz 3. člena pravilnika, kadar le-ti zaradi upravičenih stanovanjskih razlogov ne morejo izvajati svojega programa.
6. člen
(vloga in priloge)
Vlogi oziroma prijavi je potrebno priložiti:
– potrdilo delodajalca o sklenjenem delovnem razmerju;
– overjeno dokazilo o izobrazbi in dokazilo o doseženi delovni dobi v letih, mesecih in dnevih;
– izjavo prosilca in njegovih ožjih družinskih članov, da niso lastniki ali najemniki primernega stanovanja;
– potrdilo o stalnem prebivališču in o številu družinskih članov;
– morebitno priporočilo delodajalca ali predstojnika.
Vloge zbira in pregleduje komisija, ki jo imenuje župan (v nadaljevanju: komisija).
V primeru, da je vloga nepopolna, komisija o tem obvesti udeleženca razpisa in ga pozove, da v 8 dneh od prejema tega obvestila dopolni vlogo. Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku in prepozno prispele vloge se zavržejo s sklepom.
7. člen
(merila za oddajo kadrovskega stanovanja)
Kadrovska stanovanja se oddajo v najem na podlagi naslednjih meril:
----------------------------------------------------------------
I. Pomembnost delovnega mesta          št. točk
----------------------------------------------------------------
1. direktor, predstojnik, ravnatelj, funkcionar 35
2. pomočnik ravnatelja, direktorja,       30
predstojnika in vodja oddelka ali službe
3. delavec s posebnimi pooblastili in      25
odgovornostmi
4. višji strokovni delavec, profesor, zdravnik 20
5. strokovni delavec, referent, učitelj,    15
vzgojitelj
6. administrativni in drugi delavec       10

---------------------------------------------------------------
II. Stopnja strokovne izobrazbe         št. točk
---------------------------------------------------------------
1. doktorat ali magisterij           25
2. univerzitetna izobrazba           20
3. visoka ali višja izobrazba          15
4. srednja izobrazba              10
5. manj kot V. stopnja izobrazbe        5
8. člen
(prednostna lista)
Na podlagi prispelih vlog in ob upoštevanju pogojev in meril, določenih v tem pravilniku, pripravi komisija prednostno listo udeležencev razpisa za dodelitev kadrovskega stanovanja v najem.
V vseh primerih se za točkovanje upoštevajo razmere v času objave razpisa.
V primeru, ko imata dva prosilca enako število točk, ima prednost pri dodelitvi kadrovskega stanovanja v najem kandidat, ki ima daljšo delovno dobo in večje število otrok.
Prednostna lista se objavi na enak način kot razpis, pri čemer se tako objavljena lista šteje kot vročitev sklepa o uvrstitvi na prednostno listo posameznemu upravičencu do stanovanja. Udeleženec razpisa se lahko v roku 8 dni od objave prednostne liste pisno pritoži županu Občine Puconci, ki v 15 dneh o pritožbi izda odločbo.
Pravnomočna prednostna lista velja le za razpisano stanovanje.
9. člen
(sklep)
Direktor občinske uprave izda sklep o dodelitvi kadrovskega stanovanja v najem kandidatu, ki mu bo dodeljeno kadrovsko stanovanje v najem.
Kandidat, kateremu je bil vročen sklep, se lahko v roku 8 dni pritoži na župana Občine Puconci, ki v 15 dneh izda odločbo.
10. člen
(najemna pogodba)
Na podlagi pravnomočnega sklepa o oddaji kadrovskega stanovanja v najem, župan Občine Puconci sklene z izbranim kandidatom najemno pogodbo za določen čas, to je za čas trajanja zaposlitve v organih, ustanovah in podjetjih iz 3. člena tega pravilnika.
Najemna pogodba lahko vsak čas sporazumno preneha.
Če najemniku preneha delovno razmerje, ki je bilo podlaga za sklenitev najemne pogodbe, najemna pogodba preneha takoj.
Najemna pogodba preneha tudi iz razlogov in pod pogoji, ki so določeni v 53. členu Stanovanjskega zakona.
Za izpraznitev stanovanja se upošteva rok, določen v najemni pogodbi.
11. člen
(višina najemnine)
Višina najemnine se ugotavlja na podlagi metodologije za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih.
12. člen
(začasen najem kadrovskega stanovanja)
Če prijavljeni kandidati ne izpolnjujejo pogojev, ostanejo stanovanja nedodeljena.
Komisija lahko ta stanovanja ponudi v najem drugim fizičnim osebam, vendar le za določeno dobo do enega leta za profitno najemnino z možnostjo podaljšanja najemne pogodbe. Po poteku te dobe so najemniki dolžni vrniti stanovanje.
Pogodbo za določen čas do enega leta sklene župan občine. S pogodbo se uredijo medsebojni odnosi po določilih stanovanjskega zakona in tega pravilnika.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(uporaba zakona in podzakonskih predpisov)
Za razmerja, ki niso opredeljena s tem pravilnikom, se uporabljajo določbe stanovanjskega zakona in veljavnih podzakonskih predpisov.
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2009
Puconci, dne 5. marca 2009
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti